Päätöslauselmaesitys - B9-0272/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0272/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Viola Von Cramon‑Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0271/2020

Menettely : 2020/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0272/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0272/2020
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0272/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

(2020/2779(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Valko-Venäjää koskevat aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa,

 ottaa huomioon Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidetyt presidentinvaalit,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki ihmisoikeussopimukset, joissa Valko-Venäjä on osapuolena,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin PPE-, S&D-, Renew Europe-, Verts/ALE- ja ECR-ryhmän 17. elokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman Valko-Venäjästä,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 13. elokuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa kehotetaan lopettamaan väkivaltaisuudet Valko-Venäjällä,

 ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Eurooppa-neuvoston jäsenten videokonferenssin jälkeen 19. elokuuta 2020 ja 14. elokuuta 2020 pidetyn ulkoministerien videokonferenssin tärkeimmät tulokset,

 ottaa huomioon EU:n ja Valko-Venäjän kahdenvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun 6. kierroksen Brysselissä 18. kesäkuuta 2019,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin erityisesti 14. heinäkuuta 2020, 7. elokuuta 2020, 10. elokuuta 2020, 11. elokuuta 2020, 17. elokuuta 2020 ja 7. syyskuuta 2020 antamat lausunnot ja julkilausumat,

 ottaa huomioon EUH:n tiedottajan julkilausumat 19. kesäkuuta 2020 Valko-Venäjän viimeaikaisista tapahtumista ja kuolemanrangaistuksen soveltamisesta Valko-Venäjällä ja erityisesti 30. heinäkuuta 2019, 28. lokakuuta 2019, 20. joulukuuta 2019, 11. tammikuuta 2020 ja 7. maaliskuuta 2020 annetut julkilausumat,

 ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 10. heinäkuuta 2020 esittämän raportin,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä 9. elokuuta pidetyt presidentinvaalit eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallitus ei esittänyt Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimistolle (ODIHR) oikea-aikaista kutsua tarkkailemaan näitä vaaleja, mikä johti riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden puuttumiseen;

B. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta kieltäytyi rekisteröimästä ehdokkaiksi vuoden 2020 presidentinvaaleihin hallinnon kannalta kriittisiä poliitikkoja, jotka olivat tietojen mukaan keränneet yli 100 000 allekirjoitusta, kuten kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, ja korostaa ehdolle asettumisen kohtuuttomia esteitä, mikä on vastoin Etyjin sitoumuksia ja muita kansainvälisiä normeja;

C. ottaa huomioon, että Human Rights Defenders for Free Elections -vaalitarkkailuryhmä raportoi lisätoimenpiteistä, joilla opposition ehdokkaat asetettiin epäedulliseen asemaan, kuten vaalipaikkojen rajoittaminen, ehdokkaiden kampanjaryhmien jäsenten pidättäminen ja lähes kaikkien opposition ehdokkaiden pääsyn estäminen vaalipiirilautakuntiin, mikä johti siihen, että 1,1 prosenttia kaikista valituista ehdokkaista oli oppositiopuolueista ja 96,7 prosenttia hallitusta kannattavista puolueista;

D. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne heikkeni edelleen vaalikampanjan aikana ja vaalien jälkeen ja muun muassa rauhanomaisiin kokoontumisiin osallistumisen vuoksi tehdyt mielivaltaiset pidätykset ja sen vuoksi langetetut sakot lisääntyivät; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöt ja tarkkailijat ovat raportoineet kansalaisiin kohdistetuista kostotoimista, kuten fyysisestä väkivallasta, sieppauksista, hallinnollisista sakoista, lapsen huoltajuuden menettämisuhasta, rikosoikeudellisista menettelyistä sekä fyysisestä ja henkisestä kidutuksesta;

E. ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on ollut ennennäkemättömiä mielenosoituksia, joissa on vaadittu vapaita ja oikeudenmukaisia uusia vaaleja 9. elokuuta pidettyjen presidentinvaalien ja vilpillisestä tuloksesta ilmoittamisen jälkeen, jonka mukaan nykyinen presidentti väitti voittaneensa; toteaa, että mielenosoitukset ovat johtaneet väkivaltaiseen tukahduttamiseen ja tuhansiin pidätyksiin sekä raportteihin epäinhimillisistä oloista ja kohtelusta pidätyskeskuksissa;

F. ottaa huomioon, että presidentti Lukašenkon nykyinen toimikausi päättyy 5. marraskuuta ja että tästä päivästä lähtien häntä ei voida enää tunnustaa lailliseksi presidentiksi;

G. ottaa huomioon, että naisilla on merkittävä rooli mielenosoituksissa ja oppositiossa; ottaa huomioon, että Svjatlana Tsihanouskajan perustama kansallinen koordinointineuvosto perustettiin edustamaan Valko-Venäjän kansaa ja kanavoimaan sen demokraattisia muutoksia ja vapautta koskevia vaatimuksia Valko-Venäjällä; ottaa huomioon, että kaikki kansallisen koordinointineuvoston ohjausryhmän jäsenet ovat kadonneet, heidät on pidätetty tai pakotettu lähtemään maasta, lukuun ottamatta Nobel‑palkinnon saajaa Svetlana Aleksijevitšiä, joka sai suojeluaan varten poikkeuksellista tukea eurooppalaisilta diplomaateilta;

H. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien työympäristö on jatkuvasti heikentynyt ja että ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuu järjestelmällisesti pelottelua, häirintää ja perusvapauksien rajoittamista; ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaisten laajalle levinnyt rankaisemattomuus lisää entisestään ihmisoikeusloukkauksia ja kostotoimia ihmisoikeuksien puolustajia vastaan; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöiltä evätään järjestelmällisesti rekisteröinti ja että rekisteröimättömien ryhmien jäsenyys ja ulkomaisten varojen vastaanottaminen on kriminalisoitu; ottaa huomioon, että ihmisoikeusasianajajia estetään puolustamasta pidätettyjä kansalaisaktivisteja ja poliittisia aktivisteja, jotka eivät voi luottaa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

I. ottaa huomioon, että Valko-Venäjälle ei ole rekisteröity riippumattomia uutistoimistoja ja että lehdistönvapaus Valko-Venäjällä on heikentynyt merkittävästi vuoden 2015 jälkeen; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat kohdistaneet hyökkäyksiä myös ihmisoikeuksien puolustajiin ja toimittajiin, jotka ovat tarkkailleet mielenosoituksia tai raportoineet niistä, sekä niihin, jotka ovat arvostelleet valtion ympäristöpolitiikkaa tai kommentoineet covid-19-pandemiaa Valko-Venäjällä, ja että ne saattavat joutua rikossyytteiden kohteeksi; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoja pandemiasta eivätkä reagoineet siihen ajoissa vaan ovat sen sijaan levittäneet aktiivisesti vääriä tietoja, jotka ovat vaarantaneet maan kansalaisten terveyden;

J. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa on vielä käytössä kuolemanrangaistus;

1. tukee vakaasti Valko-Venäjän kansaa ja korostaa, että nykyiseen kriisiin on löydettävä rauhanomainen ja demokraattinen ratkaisu, jonka perustana ovat riippumattomat ja vapaat tiedotusvälineet ja vahva kansalaisyhteiskunta; tukee Valko-Venäjän kansan vaatimusta järjestää vapaat, oikeudenmukaiset, avoimet ja osallistavat uudet vaalit kansainvälisten normien mukaisesti ja riippumattomien tarkkailijoiden valvonnassa;

2. vaatii lopettamaan välittömästi väkivaltaisuudet ja laittomat pidätykset; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta ihmisoikeuksien puolustajat, aktivistit, toimittajat ja kaikki muut henkilöt, jotka on pidätetty mielivaltaisesti tai tuomittu kostoksi siitä, että he ovat käyttäneet kansalais- ja poliittisia oikeuksiaan, sekä luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä; vaatii lisäksi tutkimaan perusteellisesti ja puolueettomasti kaikki mielivaltaiset pidätykset, huonon kohtelun ja kidutukset;

3. kehottaa lopettamaan kaiken pahoinpitelyn ja kidutuksen, sisällyttämään Valko-Venäjän rikoslakiin kidutuksen erityisen määritelmän kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti ja muuttamaan lainsäädäntöä tahdonvastaisten katoamisten kriminalisoimiseksi;

4. kehottaa kaikkia asiaankuuluvia Valko-Venäjän sidosryhmiä, myös kansallista koordinointineuvostoa, osallistumaan rakentavaan ja sovittelevaan kansalliseen vuoropuheluun, ja tekemään täysimääräisesti yhteistyötä Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan, YK:n kidutuksen vastaisen komitean ja YK:n ihmisoikeuskomitean kanssa, jotta voidaan toteuttaa kauan kaivattuja uudistuksia ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja demokratian vahvistamiseksi;

5. korostaa tarvetta varmistaa kansalaisten oikeus kokoontumis-, yhdistymis-, ilmaisun- ja mielipiteenvapauteen sekä tiedotusvälineiden vapauteen ja poistaa siten kaikki näitä vapauksia rajoittavat lainsäädännölliset ja käytännön rajoitukset;

6. korostaa, että on pantava kiireellisesti täytäntöön Etyjin / ODIHRin suositukset, jotta voidaan ottaa käyttöön olennaisia menettelyllisiä ja oikeudellisia takeita, joilla parannetaan osallistavuutta, rehellisyyttä ja avoimuutta vaaliprosessin kaikissa vaiheissa, ja sisällytetään prosessiin erityisesti selkeät ja kohtuulliset kriteerit ja mekanismit ehdokkaiden rekisteröintiä ja allekirjoitusten todentamista varten;

7. tuomitsee internetin käytön estämisen ja tiedotusvälineiden toiminnan tukahduttamisen, tiesulut sekä toimittajien pelottelun maan tilannetta koskevan tiedonkulun pysäyttämiseksi sekä disinformaatiokampanjat, joiden tarkoituksena on tarkoituksellisesti johtaa Valko-Venäjän kansalaisia harhaan ja syyttää kolmansia toimijoita nykyisistä tapahtumista;

8. kehottaa vahvistamaan kiireellisesti terveydenhuoltojärjestelmää ja tarjoamaan yleisölle kaikki asiaankuuluvat ja ihmishenkiä pelastavat tiedot; korostaa tarvetta parantaa terveydenhuollon saatavuutta ja laatua pidätyskeskuksissa, erityisesti covid‑19‑pandemian vuoksi, sekä terveydenhuoltohenkilökunnan työoloja, sillä poliisin raporteista on käynyt ilmi, että loukkaantuneilta protestoijilta on estetty avunsaanti ja terveydenhuollon työntekijöitä on pidätetty;

9. tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen jatkuvan soveltamisen ja vaatii sen välitöntä ja pysyvää poistamista, ja tätä odoteltaessa, tehokasta oikeutta hakea muutosta kuolemanrangaistuksiin;

10. vaatii lopettamaan kaikki sortotoimet, jotka kohdistuvat ihmisoikeuksien puolustajiin, opposition edustajiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, vaalitarkkailijoihin, ympäristöoikeuksien puolustajiin, uskonnollisiin johtajiin ja riippumattomiin toimittajiin ja bloggaajiin, ja vaatii takaamaan heidän kykynsä harjoittaa toimintaansa ilman kostotoimien pelkoa ja ilman rajoituksia;

11. antaa täyden tukensa valkovenäläisille työntekijöille ja riippumattomille ammattiliitoille ja kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia ja työnantajia kunnioittamaan valkovenäläisten työntekijöiden perusoikeuksia lakkoilla ilman irtisanomisen, pidättämisen tai muiden kostotoimien riskiä ILOn yleissopimusten nro 87 ja 98 mukaisesti;

12. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n Minskin-edustustoa lisäämään EU:n yhteistyötä ja taloudellista tukea kansalaisyhteiskunnan aktivisteille ja järjestöille, ihmisoikeuksien puolustajille, riippumattomille ammattiliitoille ja riippumattomille tiedotusvälineille Valko-Venäjällä ja ulkomailla välttäen samalla rahoituksen antamista hallituksen ja valtion hallinnoimille hankkeille, mukaan lukien avun tai rahoituksen ohjaaminen näiden elinten kautta, ja lopettamaan Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja muiden lainojen myöntämisen nykyiselle hallinnolle;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään diplomaattista, humanitaarista ja tiedotusvälineiden läsnäoloa Valko-Venäjällä sekä lisäämään suoria yhteyksiä Valko‑Venäjän kansaan;

14. pyytää komissiota käynnistämään kohdennetun EU:n avustusohjelman, jolla autetaan poliittisten tukahduttamistoimien ja poliisiväkivallan uhreja erityisesti oikeusavustajan, aineellisen ja lääketieteellisen avun saannin sekä kuntoutuksen osalta; kehottaa komissiota suunnittelemaan laajamittaisen ehdollisen rahoituspaketin demokraattisen Valko-Venäjän tukemiseksi tulevaisuudessa;

15. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet EU:sta turvapaikkaa hakevien Valko-Venäjän kansalaisten vastaanottamiseksi;

16. pyytää komissiota perustamaan kiireellisesti apurahaohjelman valkovenäläisistä yliopistoista heidän demokratiamyönteisen asenteensa vuoksi häädetyille opiskelijoille; kehottaa antamaan taloudellista ja akateemista tukea valkovenäläisille tutkijoille myöntämällä heille pääsyn EU:n tutkimuslaitoksiin;

17. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja EUH:ta antamaan täyden tukensa YK:n ihmisoikeusneuvoston ja Etyjin Moskovan mekanismin toimille, joilla varmistetaan, että kansainväliset järjestöt dokumentoivat ihmisoikeusloukkauksia ja raportoivat niistä ja että tämän seurauksena teoista kannetaan vastuu ja uhrit saavat oikeutta;

18. edellyttää, että komissio, jäsenvaltiot ja EUH antavat enemmän näkyvyyttä ja legitimiteettiä presidentiksi valitulle Svjatlana Tsihanouskajalle ja hänen perustamalleen Valko-Venäjän kansalliselle koordinointineuvostolle;

19. pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja neuvostoa työskentelemään ripeästi kohdennettujen seuraamusten täytäntöönpanemiseksi väkivallasta, tukahduttamisesta ja vaalituloksen väärentämisestä vastuussa oleville, mukaan lukien presidentti Lukašenko; kehottaa tarkistamaan EU:n Valko-Venäjän-politiikkaa keskittyen erityisesti EU:n tukeen kansalaisyhteiskunnalle ja Valko-Venäjän kansalle sekä nimittämään EU:n erityisedustajan Valko-Venäjälle tukemaan rauhanomaista vallansiirtoa Valko-Venäjän kansan tahdon mukaisesti;

20. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa tutkimaan mahdollisuutta laajentaa pakoteluettelo koskemaan Venäjän kansalaisia, jotka tukevat Valko-Venäjän nykyistä hallintoa propagandan, disinformaation, poliittisen konsultoinnin, taloudellisen tuen ja peitellyn tai avoimen sotilaallisen tai erityisjoukkojen tuen avulla, erityisesti Venäjän valtion omistamien tai sen tukemien televisiokanavien, kuten VGTRK (Rossija), Pervij Kanal ja RT, johtoa ja henkilöstöä;

21. kehottaa EU:n jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden demokraattisten maiden kansallisia jääkiekkoliittoja vaatimaan kansainvälistä jääkiekkoliittoa (IIHF) peruuttamaan päätöksensä järjestää vuoden 2021 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut osittain Valko-Venäjällä, kunnes tilanne ja erityisesti maan ihmisoikeustilanne ovat parantuneet;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etyjille sekä Valko-Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö