Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0272/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0272/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Viola Von Cramon‑Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0271/2020

Procedūra : 2020/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0272/2020
Pateikti tekstai :
B9-0272/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0272/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

(2020/2779(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimus Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas žmogaus teisių konvencijas, kurias Baltarusija yra pasirašiusi,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 17 d. Europos Parlamento PPE, S&D, „Renew Europe“, Verts/ALE ir ECR frakcijų bendrą pareiškimą dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 13 d. Europos Parlamento pirmininko pareiškimą, kuriame raginama nutraukti smurtą Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvadas po 2020 m. rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Tarybos narių vaizdo konferencijos ir pagrindinius 2020 m. rugpjūčio 14 d. užsienio reikalų ministrų vaizdo konferencijos rezultatus,

 atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 18 d. Briuselyje vykusį 6-ąjį ES ir Baltarusijos dvišalio dialogo žmogaus teisių klausimais raundą,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio 2020 m. liepos 14 d., 2020 m. rugpjūčio 7 d. ir 2020 m. rugpjūčio 10 d., 2020 m. rugpjūčio 11 d., 2020 m. rugpjūčio 17 d. ir 2020 m. rugsėjo 7 d. pareiškimus ir deklaracijas,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 19 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių Baltarusijoje ir dėl mirties bausmės taikymo Baltarusijoje, ypač į 2019 m. liepos 30 d., 2019 m. spalio 28 d., 2019 m. gruodžio 20 d., 2020 m. sausio 11 d. ir 2020 m. kovo 7 d. pareiškimus,

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 10 d. Jungtinių Tautų specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais pranešimą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi rugpjūčio 9 d. Baltarusijos prezidento rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi; kadangi Baltarusijos vyriausybė laiku nepateikė kvietimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui (ODIHR) stebėti šiuos rinkimus, todėl nebuvo nepriklausomų tarptautinių stebėtojų;

B. kadangi Baltarusijos centrinė rinkimų komisija atsisakė 2020 m. prezidento rinkimuose registruoti kaip kandidatus režimą kritikuojančius politikus, kurie, kaip pranešama, surinko daugiau kaip 100 000 parašų, kaip nustatyta nacionalinės teisės aktuose, nurodydama neproporcingas ir nepagrįstas kliūtis kandidatūrai, nepaisant su ESBO susijusių įsipareigojimų ir kitų tarptautinių standartų;

C. kadangi kampanijos „Žmogaus teisių gynėjai už laisvus rinkimus“ pranešime nurodoma apie tolesnes priemones, kuriomis trukdoma opozicijos kandidatams, pvz., ribojamos vietos, kuriose teisėtai gali vykti rinkimų veikla, sulaikomi kandidatų kampanijų grupių nariai ir blokuojami beveik visi opozicijos kandidatai apylinkių rinkimų komisijose, todėl išrenkama 1,1 proc. visų opozicinių partijų nominuotų kandidatų ir 96,7 proc. vyriausybei palankių partijų kandidatų;

D. kadangi per rinkimų kampaniją ir po jos žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje toliau blogėjo ir daugėja savavališkų sulaikymų ir baudų, be kita ko, už dalyvavimą taikiose susibūrimuose; kadangi NVO ir stebėtojai praneša apie represijas prieš piliečius, t. y., be kita ko, fizinį smurtą, grobimus, administracines baudas, grasinimus prarasti vaiko globą, baudžiamuosius procesus, taip pat fizinius ir psichologinius kankinimus;

E. kadangi Baltarusijoje po rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų ir po to, kai buvo paskelbti suklastoti rezultatai, pagal kuriuos nugalėtojas yra dabartinis prezidentas, prasidėjo precedento neturintys protestai, kuriuose buvo raginama surengti naujus laisvus ir sąžiningus rinkimus; kadangi reaguojant į protestus prasidėjo smurtinis malšinimas, tūkstančiai asmenų suimta ir pranešama apie nežmoniškas sąlygas ir elgesį sulaikymo vietose;

F. kadangi dabartinio prezidento A. Lukašenkos kadencija baigiasi lapkričio 5 d. ir nuo tos dienos jis negali būti pripažįstamas teisėtu prezidentu;

G. kadangi moterys atlieka svarbų vaidmenį protestuose ir opozicijoje; kadangi Sviatlanos Cichanouskajos inicijuota Nacionalinė koordinavimo taryba (NKT) buvo suformuota tam, kad atstovautų Baltarusijos žmonėms ir paskelbtų jų demokratinių pokyčių ir laisvės Baltarusijoje reikalavimus; kadangi visi NKC iniciatyvinės grupės nariai dingo, buvo suimti arba buvo priversti palikti šalį, išskyrus Nobelio premijos laureatę Sviatlaną Aleksijevič, kuri siekiant ją apsaugoti sulaukė išskirtinės Europos diplomatų paramos;

H. kadangi žmogaus teisių gynėjų darbo aplinka nuolat blogėja ir jie sistemingai bauginami, persekiojami ir ribojamos jų pagrindinės laisvės; kadangi plačiai paplitęs teisėsaugos pareigūnų nebaudžiamumas dar labiau prisideda prie žmogaus teisių pažeidimų ir atsakomųjų veiksmų prieš žmogaus teisių gynėjus; kadangi sistemingai atsisakoma registruoti žmogaus teisių organizacijas, o narystė neregistruotose grupėse ir lėšų gavimas iš užsienio kriminalizuojami; kadangi žmogaus teisių srities teisininkams draudžiama ginti sulaikytus pilietinius ir politinius aktyvistus, kurie negali pasikliauti tuo, kad jų byla bus nagrinėjama teisingai;

I. kadangi Baltarusijoje nėra registruotų nepriklausomų naujienų agentūrų ir nuo 2015 m. spaudos laisvė labai pablogėjo; kadangi valdžios institucijos taip pat imasi veiksmų prieš žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus, stebėjusius ar nušvietusius demonstracijas, ir tuos, kurie kritikavo valstybės aplinkos politiką arba pateikė su COVID-19 pandemija Baltarusijoje susijusius komentarus, ir jiems gali būti pateikti baudžiamieji kaltinimai; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos nepateikė faktų apie pandemiją ir laiku į ją nereagavo ir užuot tai padarę aktyviai skleidė klaidingą informaciją, kuri kelia pavojų šalies piliečių sveikatai;

J. kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje vykdoma mirties bausmė;

1. tvirtai palaiko Baltarusijos žmones ir pabrėžia, kad reikia rasti taikų ir demokratinį dabartinės krizės sprendimą, paremtą nepriklausoma ir laisva žiniasklaida ir stipria pilietine visuomene; remia Baltarusijos žmonių reikalavimą surengti laisvus, sąžiningus, skaidrius ir įtraukius naujus rinkimus pagal tarptautinius standartus ir prižiūrint nepriklausomiems stebėtojams;

2. reikalauja nedelsiant nutraukti smurtą ir baigti neteisėtus sulaikymus; primygtinai reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti žmogaus teisių gynėjus, aktyvistus, žurnalistus ir visus kitus asmenis, atsitiktinai sulaikytus ar nuteistus siekiant atkeršyti už naudojimąsi pilietinėmis ir politinėmis teisėmis, ir panaikinti jiems visus kaltinimus; be to, primygtinai ragina atlikti išsamų ir nešališką visų atsitiktinių sulaikymų, netinkamo elgesio ir kankinimo atvejų tyrimą;

3. ragina nutraukti bet kokį netinkamą elgesį ir kankinimus, Baltarusijos baudžiamajame kodekse nustatyti konkrečią kankinimo apibrėžtį, atitinkančią tarptautinius žmogaus teisių standartus, ir pakeisti teisės aktus, kad priverstinis dingimas būtų laikomas nusikaltimu;

4. primygtinai ragina visus atitinkamus Baltarusijos suinteresuotuosius subjektus, įskaitant Nacionalinę koordinavimo tarybą, įsitraukti į konstruktyvų ir tarpininkaujamą nacionalinį dialogą ir visapusiškai bendradarbiauti su JT specialiąja pranešėja žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais, JT komitetu prieš kankinimą ir JT žmogaus teisių komitetu, kad būtų vykdomos ilgai lauktos reformos siekiant apsaugoti žmogaus teises ir stiprinti demokratiją;

5. primygtinai tvirtina, kad būtina užtikrinti piliečių teises į susirinkimų, asociacijų, žodžio ir nuomonės laisvę, taip pat žiniasklaidos laisvę ir panaikinti visus teisinius ir praktinius apribojimus, kurie trukdo naudotis šiomis laisvėmis;

6. pabrėžia, kad reikia skubiai įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas siekiant įtraukti esmines procedūrines ir teisines apsaugos priemones, kuriomis būtų didinama įtrauktis, sąžiningumas ir skaidrumas visais rinkimų proceso etapais, visų pirma nustatyti aiškius ir pagrįstus kandidatų registracijos ir parašų tikrinimo kriterijus ir mechanizmus;

7. griežtai pasmerkia interneto ir žiniasklaidos slopinimą, kelių blokadas ir žurnalistų bauginimą siekiant sustabdyti informacijos apie padėtį šalyje srautą, taip pat dezinformacijos kampanijas, kuriomis siekiama tyčia suklaidinti Baltarusijos visuomenę ir dėl dabartinių įvykių apkaltinti trečiuosius subjektus;

8. primygtinai ragina skubiai stiprinti sveikatos priežiūros sistemą ir skaidriai bei įtraukiai teikti visuomenei visą aktualią ir gyvybiškai svarbią informaciją apie pandemiją; pabrėžia, kad reikia gerinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis sulaikymo vietose, jų prieinamumą ir kokybę, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, taip pat gerinti medicinos darbuotojų darbo sąlygas, nes pranešama, kad policija trukdo suteikti pagalbą sužeistiems protestuotojams ir sulaiko medicinos darbuotojus;

9. griežtai smerkia vis dar taikomą mirties bausmę ir ragina nedelsiant ir visam laikui ją panaikinti, taip pat, kol nepanaikinta mirties bausmė, ragina užtikrinti teisę veiksmingai apskųsti mirties nuosprendį;

10. reikalauja nutraukti visas represijas prieš žmogaus teisių gynėjus, opozicijos veikėjus, pilietinės visuomenės aktyvistus, rinkimų stebėtojus, aplinkos apsaugos teisių gynėjus, religinius lyderius ir nepriklausomus žurnalistus bei tinklaraštininkus ir ragina užtikrinti galimybes jiems vykdyti savo veiklą nesibaiminant represalijų ir be jokių apribojimų;

11. visapusiškai remia Baltarusijos darbuotojus ir nepriklausomas profesines sąjungas ir ragina Baltarusijos valdžios institucijas ir darbdavius gerbti pagrindines Baltarusijos darbuotojų teises streikuoti pagal TDO konvencijas Nr. 87 ir Nr. 98 nerizikuojant būti atleistiems iš darbo, suimtiems ar kitaip nubaustiems;

12. ragina Komisiją, valstybes nares, EIVT ir ES delegaciją Minske stiprinti ES bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės aktyvistais ir organizacijomis, žmogaus teisių gynėjais, nepriklausomomis sąjungomis ir nepriklausoma žiniasklaida Baltarusijoje ir užsienyje ir teikti jiems finansinę paramą, kartu vengiant bet kokio finansavimo vyriausybės ar valstybės kontroliuojamiems projektams, įskaitant paramą ar finansavimą per šiuos subjektus, ir sustabdyti Europos investicijų banko (EIB), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) veiklą ir kitas paskolas dabartiniam režimui;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti diplomatinį, humanitarinį ir žiniasklaidos dalyvavimą Baltarusijoje ir stiprinti tiesioginius ryšius su Baltarusijos žmonėmis;

14. prašo Komisijos pradėti įgyvendinti tikslinę ES pagalbos programą siekiant padėti politinių represijų ir policijos smurto aukoms, visų pirma sudaryti galimybę gauti teisinę paramą, materialinę ir medicininę pagalbą bei reabilitaciją; ragina Komisiją parengti didelio masto finansinį su tam tikromis sąlygomis susietą paketą siekiant ateityje remti demokratinę Baltarusiją;

15. prašo valstybių narių imtis visų būtinų priemonių, kad būtų priimti ES prieglobsčio ieškantys asmenys iš Baltarusijos;

16. prašo Komisijos skubiai sudaryti stipendijų programą studentams, išmestiems iš Baltarusijos universitetų už prodemokratines pažiūras; ragina teikti finansinę ir akademinę paramą Baltarusijos mokslininkams, suteikiant jiems prieigą prie ES mokslinių tyrimų institucijų;

17. ragina Komisiją, valstybes nares ir EIVT visapusiškai remti JT žmogaus teisių tarybos pastangas ir ESBO Maskvos mechanizmo naudojimą, kad būtų apsaugota tarptautinių organizacijų dokumentacija ir pranešimai apie žmogaus teisių pažeidimus ir vėliau būtų galima reikalauti atsakomybės ir teisingumo aukų atžvilgiu;

18. tikisi, kad Komisija, valstybės narės ir EIVT suteiks daugiau galimybių ir legitimumo išrinktai prezidentei Sviatlanai Cichanouskajai ir jos inicijuotai Baltarusijos nacionalinei koordinavimo tarybai;

19. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Tarybą paskubėti siekiant nustatyti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už smurtą, represijas ir rinkimų rezultatų klastojimą, įskaitant dabartinį prezidentą A. Lukašenką; ragina persvarstyti ES politiką Baltarusijos atžvilgiu, ypatingą dėmesį skiriant ES paramai Baltarusijos pilietinei visuomenei ir žmonėms, taip pat paskirti ES specialųjį įgaliotinį Baltarusijoje siekiant remti taikaus valdžios perdavimo procesą atsižvelgiant į Baltarusijos žmonių valią;

20. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Tarybą išnagrinėti galimybę išplėsti sankcijų sąrašą ir į jį įtraukti Rusijos piliečius, kurie palaiko dabartinį režimą Baltarusijoje propagandos, dezinformacijos, politinių konsultacijų, ekonominės paramos ir atvirų karinių ar specialiųjų pajėgų paramos priemonėmis, visų pirma Rusijos valstybinių ar valstybės remiamų televizijos kanalų, įskaitant VGTRK (Rossiya), Perviy kanalą ir RT, vadovus ir darbuotojus;

21. ragina ES valstybių narių ir visų kitų demokratinių šalių nacionalines ledo ritulio federacijas primygtinai raginti Tarptautinę ledo ritulio federaciją (IIHF) atšaukti savo sprendimą iš dalies surengti 2021 m. pasaulio ledo ritulio čempionatą Baltarusijoje, kol padėtis ir ypač žmogaus teisių padėtis šalyje pagerės;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Baltarusijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika