Rezolūcijas priekšlikums - B9-0272/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0272/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Viola Von Cramon-Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0271/2020

Procedūra : 2020/2779(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0272/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0272/2020
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B9-0272/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

(2020/2779(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas un ieteikumus par Baltkrieviju,

 ņemot vērā 2020. gada 9. augustā Baltkrievijā notikušās prezidenta vēlēšanas,

 ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visas cilvēktiesību konvencijas, ko Baltkrievija ir parakstījusi,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta PPE (Eiropas Tautas partijas grupa), S&D (Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa), “Renew Europe”, Verts/ALE (Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa) un ECR (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa) grupu 2020. gada 17. augusta kopīgo paziņojumu par Baltkrieviju,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2020. gada 13. augusta paziņojumu, kurā viņš prasīja izbeigt vardarbību Baltkrievijā,

 ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja secinājumus pēc Eiropadomes locekļu 2020. gada 19. augusta videokonferences un ārlietu ministru 2020. gada 14. augusta videokonferences galvenos rezultātus,

 ņemot vērā ES un Baltkrievijas divpusējā cilvēktiesību dialoga 6. kārtu, kas norisinājās 2019. gada 18. jūnijā Briselē,

 ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepa Borela paziņojumus un deklarācijas, jo īpaši tos, ko viņš sniedza 2020. gada 14. jūlijā, 2020. gada 7. augustā, 2020. gada 10. augustā, 2020. gada 11. augustā, 2020. gada 17. augustā un 2020. gada 7. septembrī,

 ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2020. gada 19. jūnija paziņojumu par jaunākajiem notikumiem Baltkrievijā un paziņojumus par nāvessoda piemērošanu Baltkrievijā, jo īpaši 2019. gada 30. jūlija, 2019. gada 28. oktobra, 2019. gada 20. decembra, 2020. gada 11. janvāra un 2020. gada 7. marta paziņojumu,

 ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā 2020. gada 10. jūlija ziņojumu,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Baltkrievijā 9. augustā notikušās vēlēšanas nebija ne brīvas, ne taisnīgas; tā kā Baltkrievijas valdība savlaicīgi nesagatavoja ielūgumu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojam (ODIHR) šo vēlēšanu novērošanai, līdz ar to vēlēšanas notika bez neatkarīgo starptautisko novērotāju klātbūtnes;

B. tā kā Baltkrievijas Centrālā vēlēšanu komisija 2020. gada prezidenta vēlēšanās neļāva reģistrēties kā kandidātiem režīmu apdraudošiem politiķiem, kas, kā ziņots, bija savākuši vairāk nekā 100 000 parakstu, kā to paredz valsts tiesību akti, un tā kā ir jāuzsver nesamērīgie un nepamatotie šķēršļi kandidatūras reģistrācijai, kas ir pretrunā EDSO saistībām un citiem starptautiskajiem standartiem;

C. tā kā “Cilvēktiesību aizstāvji par brīvām vēlēšanām” ziņo par papildu pasākumiem, kas traucēja opozīcijas kandidātiem, proti, ierobežojumiem attiecībā uz vietām, kurās likumīgi var rīkot priekšvēlēšanu pasākumus, kandidātu kampaņas grupu locekļu aizturēšanu un gandrīz visu opozīcijas kandidātu bloķēšanu vēlēšanu iecirkņu komisijās, kas panāca to, ka no opozīcijas partijām izvirzītie kandidāti saņēma 1,1 % balsu un valdību atbalstošo partiju kandidāti — 96,7 % balsu;

D. tā kā Baltkrievijā vēlēšanu kampaņas laikā un pēc vēlēšanām turpināja pasliktināties cilvēktiesību stāvoklis — pastāvīgi palielinājās patvaļīgu arestu un sodanaudu skaits, tostarp par miermīlīgu pulcēšanos; tā kā NVO un novērotāji ziņo par represālijām pret iedzīvotājiem, tostarp fiziskas vardarbības izmantošanu, nolaupīšanu, administratīvajiem sodiem, draudiem atņemt bērnu aprūpes tiesības, kriminālapsūdzībām, kā arī fizisku un psihisku spīdzināšanu;

E. tā kā Baltkrievijā pēc 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām un viltotu rezultātu, proti, esošā prezidenta uzvaras, paziņošanas ir notikuši līdz šim nepieredzēti protesti, kuros tiek prasīts rīkot jaunas brīvas un taisnīgas vēlēšanas; tā kā šie protesti tika vardarbīgi apspiesti un tūkstošiem protestētāju tika aizturēti, turklāt ir ziņas par necilvēcīgiem apstākļiem un izturēšanos ieslodzījuma vietās;

F. tā kā tagadējā prezidenta A. Lukašenko pilnvaru termiņš beidzas 5. novembrī un no tās dienas viņu vairs nevar uzskatīt par likumīgu prezidentu;

G. tā kā protestos un opozīcijā liela loma ir sievietēm; tā kā pēc Svetlanas Tihanovskas ierosmes izveidotā Nacionālā koordinācijas padome tika izveidota, lai pārstāvētu Baltkrievijas iedzīvotājus un paustu viņu prasības pēc demokrātiskām pārmaiņām un brīvības Baltkrievijā; tā kā gandrīz visi Nacionālās koordinācijas padomes vadības grupas locekļi ir vai nu pazuduši bez vēsts, arestēti vai bijuši spiesti pamest valsti, izņemot Nobela prēmijas laureāti Svetlanu Aleksejeviču, kura tiek aizsargāta ar Eiropas diplomātu ārkārtas atbalstu;

H. tā kā cilvēktiesību aizstāvju darba apstākļi ir pastāvīgi pasliktinājušies un viņi tiek sistemātiski iebiedēti un aizskarti un tiek ierobežotas viņu pamatbrīvības; tā kā plaši izplatītā tiesībaizsardzības amatpersonu nesodāmība veicina vēl lielākus cilvēktiesību pārkāpumus un represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem; tā kā cilvēktiesību organizācijām sistemātiski tiek liegta reģistrācija un tā kā par dalību nereģistrētās grupās un ārvalstu finansējuma saņemšanu ir paredzēta kriminālatbildība; tā kā cilvēktiesību advokātiem tiek atņemtas amata tiesības par to, ka viņi aizstāv ieslodzītos pilsoniskos un politiskos aktīvistus, kuri nevar paļauties uz to, ka saņems taisnīgu tiesu;

I. tā kā Baltkrievijā nav reģistrēta neviena neatkarīga ziņu aģentūra un kopš 2015. gada šajā valstī ir būtiski pasliktinājusies preses brīvība; tā kā iestādes vērsās arī pret cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem, kas novēroja demonstrācijas un gatavoja reportāžas par tām, un tiem, kuri kritizēja valsts vides politiku vai komentēja par Covid-19 pandēmijas situāciju Baltkrievijā, un šiem cilvēkiem var tikt izvirzītas kriminālapsūdzības; tā kā Baltkrievijas iestādes nesniedza faktus par pandēmiju un laicīgi nereaģēja uz to, tā vietā aktīvi izplatot viltus informāciju, kas apdraudēja valsts iedzīvotāju veselību;

J. tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā joprojām izpilda nāvessodu,

1. stingri atbalsta Baltkrievijas iedzīvotājus un uzsver nepieciešamību pašreizējo krīzi atrisināt miermīlīgi un demokrātiski, balstoties uz neatkarīgiem un brīviem plašsaziņas līdzekļiem un spēcīgu pilsonisko sabiedrību; atbalsta Baltkrievijas iedzīvotāju prasību rīkot brīvas, taisnīgas, pārredzamas un iekļaujošas jaunas vēlēšanas atbilstīgi starptautiskajiem standartiem un neatkarīgo novērotāju uzraudzībā;

2. prasa nekavējoties izbeigt vardarbību un nelikumīgu aizturēšanu; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot cilvēktiesību aizstāvjus, aktīvistus, žurnālistus un citas personas, kas ir nelikumīgi aizturētas vai notiesātas, atmaksājot par viņu pilsonisko un politisko tiesību īstenošanu, un atcelt pret viņiem izvirzītās apsūdzības; turklāt stingri prasa rūpīgi un objektīvi izmeklēt visus patvaļīgas aizturēšanas, sliktas izturēšanās un spīdzināšanas gadījumus;

3. prasa izbeigt sliktu izturēšanos un spīdzināšanu, Baltkrievijas kriminālkodeksā iekļaut konkrētu spīdzināšanas definīciju, kas atbilstu starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, kā arī veikt izmaiņas likumdošanā, lai noteiktu kriminālatbildību par piespiedu pazušanu;

4. mudina visa attiecīgās Baltkrievijas ieinteresētās puses iesaistīties konstruktīvā, ar starpniekiem īstenotā dialogā, kurā piedalās arī Nacionālā koordinācijas padome, un pilnībā sadarboties ar ANO īpašo referentu par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā, ANO Komiteju pret spīdzināšanu un ANO Cilvēktiesību komiteju, lai veiktu sen novēlotās reformas ar mērķi aizsargāt cilvēktiesības un stiprināt demokrātiju;

5. pieprasa, lai tiktu nodrošinātas iedzīvotāju tiesības uz pulcēšanās, biedrošanās, vārda un viedokļa brīvību, kā arī mediju brīvību, un līdz ar to lai tiktu atcelti visi likumos un praksē noteiktie ierobežojumi šo brīvību izmantošanai;

6. uzsver, ka steidzami jāīsteno EDSO/ODIHR ieteikumi, lai iekļautu būtiskas procesuālās un juridiskās garantijas, kas uzlabo iekļautību, integritāti un pārredzamību visos vēlēšanu procesa posmos, jo īpaši, lai iekļautu skaidrus un saprātīgus kritērijus un mehānismus kandidātu reģistrācijai un parakstu pārbaudei;

7. pauž nosodījumu par interneta un plašsaziņas līdzekļu apspiešanu, ceļu blokādēm un žurnālistu iebiedēšanu, kas darīts ar mērķi apturēt informācijas plūsmu par stāvokli valstī, kā arī par dezinformācijas kampaņām, kuru nolūks ir apzināti maldināt Baltkrievijas sabiedrību un pašreizējos notikumos vainot trešās puses;

8. aicina steidzami stiprināt veselības aprūpes sistēmu un pārredzamā un iekļaujošā veidā sniegt sabiedrībai visu būtisko un dzīvību glābjošo informāciju par pandēmiju; aicina iestādes uzlabot veselības aprūpes piekļūstamību, pieejamību un kvalitāti ieslodzījuma vietās, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, un medicīnas darbinieku darba apstākļus, ņemot vērā ziņojumus, ka policija nav ļāvusi palīdzēt ievainotajiem protestētājiem un arestējusi medicīnas darbiniekus;

9. pauž lielu nosodījumu par to, ka joprojām tiek piemērots nāvessods, un prasa to nekavējoties pilnīgi atcelt, līdz tam paredzot efektīvas tiesības iesniegt apelāciju spriedumiem par nāvessodu;

10. prasa izbeigt visas represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem, opozīcijas dalībniekiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, vēlēšanu novērotājiem, vides tiesību aizstāvjiem, reliģiskajiem līderiem un neatkarīgajiem žurnālistiem un blogeriem un stingri prasa garantēt viņu spēju veikt savu darbību, nebaidoties no represālijām un bez jebkādiem ierobežojumiem;

11. pilnībā atbalsta Baltkrievijas darba ņēmējus un neatkarīgās arodbiedrības un aicina Baltkrievijas iestādes un darba devējus ievērot Baltkrievijas darba ņēmēju tiesības streikot bez riska tikt atlaistiem, arestētiem vai citādi represētiem atbilstīgi SDO konvencijai Nr. 87 un 98;

12. aicina Komisiju, dalībvalstis, EĀDD un ES delegāciju Minskā palielināt ES sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un organizācijām, cilvēktiesību aizstāvjiem, neatkarīgajām arodbiedrībām un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijā un ārvalstīs un sniegt tiem finansiālu atbalstu, tomēr nepieļaut atbalsta sniegšanu valdībai un valsts kontrolētiem projektiem, tostarp palīdzības un atbalsta sniegšanu, izmantojot šīs struktūras, un pārtraukt Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumus, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) aizdevumus un citus aizdevumus pašreizējam režīmam;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt diplomātisko, humanitāro un plašsaziņas līdzekļu klātbūtni Baltkrievijā un palielināt tiešos kontaktus ar Baltkrievijas iedzīvotājiem;

14. aicina Komisiju sākt mērķtiecīgu ES palīdzības programmu, lai palīdzētu no politiskajām represijām un policijas vardarbības cietušajām personām, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi juridiskajām konsultācijām, materiālu un medicīnisku palīdzību un rehabilitāciju; aicina Komisiju nākotnē izstrādāt plaša mēroga finansiālo paketi, ko sniedz ar nosacījumu, ka tiek atbalstīta demokrātiska Baltkrievija;

15. prasa dalībvalstīm veikt visus vajadzīgus pasākumus, lai uzņemtu bēgļus no Baltkrievijas, kuri meklē patvērumu Eiropas Savienībā;

16. prasa Komisijai steidzami izveidot stipendiju programmu studentiem, kas ir izslēgti no Baltkrievijas augstskolām par prodemokrātisku nostāju; aicina sniegt finansiālu un akadēmisku atbalstu Baltkrievijas zinātniekiem, piešķirot viņiem pieeju ES pētniecības iestādēm;

17. aicina Komisiju, dalībvalstis un EĀDD pilnībā atbalstīt ANO Cilvēktiesību padomes un EDSO Maskavas mehānisma centienus, lai nodrošinātu, ka starptautiskās organizācijas dokumentē cilvēktiesību pārkāpumus un ziņo par tiem, kā arī lai nodrošinātu attiecīgo pārskatatbildību un tiesiskumu cietušajiem;

18. sagaida, ka Komisija, dalībvalstis un EĀDD nodrošinās lielāku redzamību un leģitimitāti jaunievēlētajai prezidentei Svetlanai Tihanovskai un pēc viņas ierosmes izveidotajai Nacionālajai koordinācijas padomei;

19. aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un Padomi ātri strādāt pie mērķtiecīgu sankciju piemērošanas par vardarbību, represijām un vēlēšanu rezultātu viltošanu atbildīgajām personām, tostarp tagadējam prezidentam A. Lukašenko; prasa pārskatīt ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju, jo īpaši koncentrējoties uz ES atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un Baltkrievijas iedzīvotājiem, kā arī iecelt ES īpašo pārstāvi Baltkrievijā, lai atbalstītu miermīlīgas varas nodošanas procesu atbilstīgi Baltkrievijas iedzīvotāju gribai;

20. aicina PV/AP un Padomi izskatīt iespēju paplašināt sankciju sarakstu, tajā iekļaujot arī tos Krievijas pilsoņus, kas atbalsta Baltkrievijas pašreizējo režīmu ar propagandu, dezinformāciju, politiskajām konsultācijām, sniedz ekonomisku atbalstu un slepenu vai atklātu militāro vai īpašo spēku atbalstu, jo īpaši tādu Krievijas valstij piederošo vai valsts sponsorēto televīzijas kanālu kā VGTRK (Rossiya), Perviy Kanal un RT vadību un darbiniekus;

21. aicina ES dalībvalstu un visu citu demokrātisko valstu nacionālās hokeja federācijas mudināt Starptautisko Hokeja federāciju (IIHF) atsaukt lēmumu par 2021. gada Pasaules hokeja čempionāta daļēju rīkošanu Baltkrievijā, līdz valstī uzlabojas situācija un jo īpaši cilvēktiesību stāvoklis;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai un Baltkrievijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika