Návrh uznesenia - B9-0272/2020Návrh uznesenia
B9-0272/2020

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Viola Von Cramon‑Taubadel, Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Diana Riba i Giner, Ville Niinistö, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Monika Vana, Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0271/2020

Postup : 2020/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0272/2020
Predkladané texty :
B9-0272/2020
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0272/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

(2020/2779(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania o Bielorusku,

 so zreteľom na prezidentské voľby, ktoré sa v Bielorusku konali 9. augusta 2020,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na všetky dohovory o ľudských právach, ktorých signatárom je aj Bielorusko,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie skupín PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE a ECR v Európskom parlamente o Bielorusku zo 17. augusta 2020,

 so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 13. augusta 2020, v ktorom vyzval na ukončenie násilia v Bielorusku,

 so zreteľom na závery predsedu Európskej rady v nadväznosti na videokonferenciu členov Európskej rady z 19. augusta 2020 a hlavné výsledky videokonferencie ministrov zahraničných vecí zo 14. augusta 2020,

 so zreteľom na 6. kolo dvojstranného dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom, ktoré sa konalo 18. júna 2019 v Bruseli,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella, najmä zo 14. júla 2020, 7. augusta 2020, 10. augusta 2020, 11. augusta 2020, 17. augusta 2020 a 7. septembra 2020,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ o najnovšom vývoji v Bielorusku z 19. júna 2020 a o uplatňovaní trestu smrti v Bielorusku, najmä z 30. júla 2019, 28. októbra 2019, 20. decembra 2019, 11. januára 2020 a 7. marca 2020,

 so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku z 10. júla 2020,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré sa konali 9. augusta, neboli slobodné ani spravodlivé; keďže bieloruská vláda včas nevyzvala Úrad Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) na pozorovanie týchto volieb, čo viedlo k neprítomnosti nezávislých medzinárodných pozorovateľov;

B. keďže bieloruská ústredná volebná komisia odmietla registráciu ako kandidátov v prezidentských voľbách v roku 2020 politikov kritických voči režimu, ktorí údajne zhromaždili viac ako 100 000 podpisov, ako sa stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, pričom zdôraznila neprimerané a neopodstatnené prekážky kandidatúry, čo je v rozpore so záväzkami OBSE a inými medzinárodnými normami;

C. keďže obhajcovia ľudských práv za slobodné voľby uvádzajú ďalšie opatrenia, ktoré znevýhodnili opozičných kandidátov, ako napríklad obmedzenie miest, kde sa môžu legálne konať voľby, zadržiavanie členov volebných tímov kandidátov a blokovanie takmer všetkých opozičných kandidátov v okrskových volebných komisiách, čo viedlo k tomu, že 1,1 % celkového počtu zvolených kandidátov pochádza z opozičných strán a 96,7 % z provládnych strán;

D. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku sa počas volebnej kampane a po voľbách naďalej zhoršovala, pričom sa zvýšil počet svojvoľných zadržaní a pokút, a to aj za účasť na pokojných zhromaždeniach; keďže mimovládne organizácie a pozorovatelia podávajú správy o odvetných opatreniach voči občanom, a to aj prostredníctvom fyzického násilia, únosov, správnych pokút, vyhrážania sa stratou starostlivosti o dieťa, trestného konania a fyzického a psychického mučenia;

E. keďže Bielorusko po prezidentských voľbách 9. augusta a oznámení sfalšovaného výsledku, v ktorom úradujúci prezident vyhlásil víťazstvo, zaznamenalo bezprecedentné protesty, v ktorých sa vyžadovali nové slobodné a spravodlivé voľby; keďže protesty viedli k násilnému zásahu a tisíckam zatknutí spolu so správami o neľudských podmienkach a zaobchádzaní na miestach zadržiavania;

F. keďže súčasné funkčné obdobie úradujúceho prezidenta Lukašenka končí 5. novembra a od tohto dátumu už nemôže byť uznaný za legitímneho prezidenta;

G. keďže ženy zohrávajú významnú úlohu v protestoch a opozícii; keďže Národná koordinačná rada, ktorú iniciovala Sviatlana Cichanovská, bola vytvorená s cieľom zastupovať bieloruský ľud a usmerňovať jeho požiadavky na demokratickú zmenu a slobodu v Bielorusku; keďže všetci členovia riadiacej skupiny Národnej koordinačnej rady zmizli, boli zatknutí alebo boli nútení opustiť krajinu s výnimkou nositeľky Nobelovej ceny Sviatlany Alexijevičovej, ktorá získala mimoriadnu podporu od európskych diplomatov s cieľom chrániť ju;

H. keďže prostredie pre prácu obhajcov ľudských práv sa neustále zhoršuje, pričom obhajcovia ľudských práv sú systematicky vystavení zastrašovaniu, obťažovaniu a obmedzovaniu základných slobôd; keďže rozsiahla beztrestnosť príslušníkov orgánov presadzovania práva prispieva k ďalšiemu porušovaniu ľudských práv a k odvetným opatreniam voči obhajcom ľudských práv; keďže organizáciám pre ľudské práva sa systematicky odmieta registrácia a keďže členstvo v neregistrovaných skupinách a prijímanie zahraničných finančných prostriedkov je kriminalizované; keďže právnici v oblasti ľudských práv sú vylúčení z obhajoby zadržiavaných občianskych a politických aktivistov, ktorí sa nemôžu spoľahnúť na spravodlivé súdne konanie;

I. keďže v Bielorusku, kde sa sloboda tlače od roku 2015 výrazne zhoršila, nie sú registrované nezávislé spravodajské agentúry; keďže obhajcovia ľudských práv a novinári, ktorí sledovali demonštrácie alebo o nich informovali, a tí, ktorí kritizovali politiku štátu v oblasti životného prostredia alebo sa vyjadrili k pandémii COVID-19 v Bielorusku, boli tiež terčom útokov orgánov a môžu byť vystavení obvineniam z trestného činu; keďže bieloruské orgány neposkytli údaje o pandémii a na ňu včas nereagovali a namiesto toho aktívne šírili nepravdivé informácie, ktoré ohrozili zdravie občanov;

J. keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa ešte vykonáva trest smrti;

1. stojí pevne na strane obyvateľov Bieloruska a zdôrazňuje potrebu mierového a demokratického riešenia súčasnej krízy, ktoré by sa opieralo o nezávislé a slobodné médiá a silnú občiansku spoločnosť; podporuje požiadavku bieloruského ľudu na nové slobodné, spravodlivé, transparentné a inkluzívne voľby v súlade s medzinárodnými normami a pod dohľadom nezávislých pozorovateľov;

2. požaduje okamžité ukončenie násilia a nezákonného zadržiavania; trvá na okamžitom a bezpodmienečnom prepustení obhajcov ľudských práv, aktivistov, novinárov a iných osôb svojvoľne zadržiavaných alebo odsúdených v rámci odvetných opatrení za uplatňovanie občianskych a politických práv, a na zbavení všetkých obvinení voči týmto osobám; ďalej trvá na dôkladnom a nestrannom vyšetrovaní všetkých prípadov svojvoľného zadržiavania, zlého zaobchádzania a mučenia;

3. požaduje zastavenie všetkého zlého zaobchádzania a mučenia, zavedenie osobitného vymedzenia mučenia do bieloruského trestného zákonníka v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a na legislatívne zmeny na kriminalizáciu nedobrovoľného zmiznutia;

4. naliehavo vyzýva všetky príslušné bieloruské zainteresované strany, aby sa zapojili do konštruktívneho a sprostredkovaného národného dialógu vrátane Národnej koordinačnej rady a aby plne spolupracovali s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku, Výborom OSN proti mučeniu a Výborom OSN pre ľudské práva s cieľom uskutočniť dlho očakávané reformy na ochranu ľudských práv a posilnenie demokracie;

5. trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť právo občanov na slobodu zhromažďovania, združovania, prejavu a presvedčenia, ako aj slobodu médií a zrušiť všetky právne a praktické obmedzenia, ktoré bránia týmto slobodám;

6. zdôrazňuje naliehavú potrebu vykonať odporúčania OBSE/ODIHR s cieľom zahrnúť podstatné procesné a právne záruky, ktoré zvýšia inkluzívnosť, integritu a transparentnosť vo všetkých fázach volebného procesu, najmä začlenenie jasných a primeraných kritérií a mechanizmov na registráciu kandidátov a overovanie podpisov;

7. odsudzuje zrušenie internetu a médií, blokády ciest a zastrašovanie novinárov s cieľom zastaviť tok informácií o situácii v krajine, ako aj dezinformačné kampane zamerané na zámerné zavádzanie bieloruskej verejnosti a obviňovanie tretích aktérov zo súčasných udalostí;

8. naliehavo požaduje, aby sa posilnil systém zdravotnej starostlivosti a aby sa verejnosti poskytli všetky relevantné a život zachraňujúce informácie o pandémii transparentným a inkluzívnym spôsobom; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť a kvalitu v miestach zadržiavania, najmä vzhľadom na pandémiu COVID-19, ako aj pracovné podmienky zdravotníckeho personálu, a to vzhľadom na správy o polícii, ktorá bráni poskytovaniu pomoci zraneným demonštrantom a zatýka zdravotníckych pracovníkov;

9. dôrazne odsudzuje pokračujúce uplatňovanie trestu smrti a vyzýva na jeho okamžité a trvalé zrušenie a, pokiaľ k tomu nedôjde, na účinné právo odvolať sa proti rozsudkom trestu smrti;

10. požaduje zastavenie všetkých aktov represie voči obhajcom ľudských práv, predstaviteľom opozície, aktivistom občianskej spoločnosti, volebným pozorovateľom, obhajcom environmentálnych práv, náboženským vodcom, nezávislým novinárom a blogerom, a trvá na tom, aby bola zaručená ich schopnosť vykonávať činnosť bez strachu z odvetných opatrení a bez akýchkoľvek obmedzení;

11. v plnej miere podporuje bieloruských pracovníkov a nezávislé odborové zväzy a vyzýva bieloruské orgány a zamestnávateľov, aby rešpektovali základné práva bieloruských pracovníkov na štrajk bez rizika prepustenia, zadržania alebo iných odvetných opatrení v súlade s dohovormi MOP č. 87 a 98;

12. vyzýva Komisiu, členské štáty, ESVČ a delegáciu EÚ v Minsku, aby zintenzívnili spoluprácu EÚ s aktivistami a organizáciami občianskej spoločnosti, obhajcami ľudských práv, nezávislými zväzmi a nezávislými médiami v Bielorusku a v zahraničí a aby im EÚ poskytla finančnú podporu a zároveň sa vyhli poskytovaniu akýchkoľvek finančných prostriedkov vláde a štátom kontrolovaným projektom vrátane smerovania pomoci alebo financovania prostredníctvom týchto subjektov a aby zastavili poskytovanie úverov Európskej investičnej banky (EIB), Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a iných úverov súčasnému režimu;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili diplomatické, humanitárne a mediálne zastúpenie v Bielorusku a zintenzívnili priame kontakty s bieloruským ľudom;

14. vyzýva Komisiu, aby začala cielený program pomoci EÚ na pomoc obetiam politického útlaku a policajného násilia, najmä s prístupom k právnemu poradenstvu, materiálnej a lekárskej pomoci a rehabilitácii; vyzýva Komisiu, aby navrhla rozsiahly podmienený finančný balík na podporu demokratického Bieloruska v budúcnosti;

15. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na prijatie ľudí z Bieloruska, ktorí hľadajú útočisko v EÚ;

16. vyzýva Komisiu, aby urýchlene vytvorila štipendijný program pre študentov vylúčených z bieloruských univerzít pre ich prodemokratický postoj; vyzýva na finančnú a akademickú podporu bieloruských akademických pracovníkov tým, že sa im umožní prístup do výskumných inštitúcií EÚ;

17. vyzýva Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby v plnej miere podporovali úsilie Rady OSN pre ľudské práva a moskovského mechanizmu OBSE o zabezpečenie dokumentácie a podávania správ medzinárodnými organizáciami o porušovaní ľudských práv a následnej zodpovednosti a spravodlivosti pre obete;

18. očakáva, že Komisia, členské štáty a ESVČ viac zviditeľnia a zlegitimizujú zvolenú prezidentku Sviatlanu Cichanovskú a Národnú koordinačnú radu Bieloruska, ktorú iniciovala;

19. vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a Radu, aby urýchlene pracovali na cielených sankciách voči osobám zodpovedným za násilie, represie a falšovanie volebných výsledkov vrátane úradujúceho prezidenta Lukašenka; požaduje preskúmanie politiky EÚ voči Bielorusku s osobitným zameraním na podporu EÚ pre občiansku spoločnosť a bieloruský ľud, ako aj vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Bielorusko s cieľom podporiť proces pokojného prechodu moci v súlade s vôľou bieloruského ľudu;

20. vyzýva PK/VP a Radu, aby preskúmali možnosť rozšírenia zoznamu sankcií tak, aby zahŕňal ruských občanov, ktorí podporujú súčasný režim v Bielorusku prostredníctvom propagandy, dezinformácií, politického poradenstva, hospodárskej podpory a skrytej alebo otvorenej vojenskej alebo špeciálnej podpory, najmä vedenia a zamestnancov ruských verejnoprávnych alebo štátom podporovaných televíznych kanálov vrátane VGTRK (Rossija), Pervyj Kanal a RT;

21. vyzýva národné zväzy ľadového hokeja členských štátov EÚ a všetkých ostatných demokratických krajín, aby naliehali na Medzinárodnú federáciu ľadového hokeja (IIHF), aby stiahla svoje rozhodnutie usporiadať majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2021 v Bielorusku čiastočne dovtedy, kým sa situácia a najmä stav ľudských práv v Bielorusku nezlepší;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a vláde a parlamentu Bieloruska.

 

Posledná úprava: 16. septembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia