Návrh usnesení - B9-0273/2020Návrh usnesení
B9-0273/2020

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bělorusku

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Manu Pineda, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Postup : 2020/2779(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0273/2020
Předložené texty :
B9-0273/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0273/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

(2020/2779(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

 s ohledem na ústavu Běloruské republiky,

 s ohledem na proces běloruských prezidentských voleb dne 9. srpna 2020 a akce, které následovaly a stále probíhají;

 s ohledem na prohlášení Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) ze dne 17. července 2020 a jeho předchozí zprávy o volbách v Bělorusku,

 s ohledem na závěry jediné mezinárodní volební pozorovatelské mise do Běloruska, kterou uspořádalo Společenství nezávislých států, a na skutečnost, že k volební pozorovatelské misi k prezidentským volbám nebyla včas pozvána OBSE/ODIHR;

 s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN z 10. a 14. srpna 2020 o vývoji po volbách v Bělorusku,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ústřední volební komise Běloruska prohlásila, že dosavadní prezident Alexandr Lukašenko zvítězil v prvním kole prezidentských voleb s 80,1 % hlasů a že hlavní opoziční kandidátka Světlana Tichanovská získala 10,1 % hlasů;

B. vzhledem k tomu, že tento výsledek zpochybnilo několik opozičních stran; vzhledem k tomu, že zahraniční státy, jako je Kanada, Spojené státy a několik členských států EU, výsledky těchto voleb neuznaly;

C. vzhledem k tomu, že Evropská rada dne 19. srpna 2020 dospěla z závěru, že výsledky těchto voleb neuzná, krátce poté rozhodla o uvalení sankcí;

D. vzhledem k tomu, že Estonsko, Lotyšsko a Litva jednostranně uložily sankce až třiceti představitelům Běloruska;

E. vzhledem k tomu, že od voleb se v celé zemi konají dosud největší  demonstrace, které požadují odstoupení prezidenta Lukašenka a konání nových voleb; vzhledem k tomu, že někteří demonstranti během těchto protestů používali i krajně pravicové symboly; vzhledem k tomu, že existují i demonstrace podporující pokračování vlády prezidenta Alexandra Lukašenka a platnost prezidentských voleb; vzhledem k tomu, že to vedlo k další polarizaci a že politické a společenské protesty pokračují;

F. vzhledem k tomu, že zvláštní postupy Rady OSN pro lidská práva kritizovaly běloruské orgány za údajné svévolné zadržování až 700 osob během protestů a že byly obdrženy zprávy o mučení a špatném zacházení 450 zadržených osob;

G. vzhledem k tomu, že 17 novinářů z mezinárodních sdělovacích prostředků bylo zbaveno své novinářské akreditace;

H. vzhledem k tomu, že vůdčí představitelka opozice Světlana Tichanovská sama sebe prohlásila za „prozatímní vůdkyni“ země a zdůraznila, že tak činí s odpovědností za vyvolání předčasných voleb, což komplikuje řešení založené na dialogu;

I. vzhledem k tomu, že prezident Lukašenko vyjádřil ochotu zahájit ústavní reformu a připustit konání předčasných voleb;

J. vzhledem k tomu, že armáda USA rozmístila mechanizované jednotky do oblastí Litvy, které se nacházejí v blízkosti běloruských hranic; vzhledem k tomu, že USA během letošního roku vyslaly více než 20 000 vojáků do Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska;

K. vzhledem k tomu, že ruská armáda rozmisťuje další jednotky v západní oblasti Ruské federace v blízkosti běloruské hranice;

L. vzhledem k několika dohodám mezi Běloruskem a EU v oblasti správy věcí veřejných, mimo jiné, a že EU Bělorusko podpořila při provádění národního akčního plánu pro lidská práva; vzhledem k tomu, že v období 2014–2020 činila pomoc EU Bělorusku v rámci evropského nástroje sousedství 170 milionů EUR;

M. vzhledem k tomu, že obyvatelé Běloruska vyjádřili svou vůli bránit svrchovanost své domoviny a trvají na svém právu rozhodovat o své vlastní budoucnosti,

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací v Bělorusku, včetně destabilizace země a polarizace běloruské společnosti; zdůrazňuje potřebu mírového a demokratického řešení současné krize bez zahraničnícho vměšování, v případě potřeby za podpory mezinárodní a plně transparentní mediace;

2. podporuje výzvu různých sociálních, politických a kulturních aktivistů k vnitrostátnímu dialogu mezi všemi politickými silami, aniž by byl na cestě kupředu kdokoliv vyloučen; požaduje, aby byly nedostatky volebního procesu a výsledků voleb předmětem plného nezávislého vyšetřování pod záštitou OSN, které v praxi podpoří OBSE, přičemž je třeba zohlednit všechny běloruské vnitrostátní politické strany, sociální skupiny a zúčastněné strany, a to s tím, že toto vyšetřování by mohlo připravit podmínky pro nové svobodné a spravedlivé volby, pokud bude rozhodnuto je uspořádat;

3. vyjadřuje solidaritu s běloruskými pracovníky a odbory; vyzývá běloruské orgány a zaměstnavatele, aby v souladu s úmluvami MOP č. 87 a 98 dodržovali základní právo běloruských pracovníků na stávku;

4. vyjadřuje znepokojení nad potlačováním pokojných protestů; odsuzuje probíhající stíhání různých představitelů opozice, demonstrantů, aktivistů občanské společnosti a novinářů; vyzývá běloruské orgány, aby neprodleně zajistily plné dodržování lidských práv, včetně svobody tisku a svobody shromažďování v souladu s mezinárodním právem a mezinárodními závazky Běloruska;

5. naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě zastavily používání násilí vůči pokojným demonstrantům; vyzývá k vyšetřování násilí ze strany donucovacích orgánů, včetně úmrtí pěti demonstrantů, a k tomu, aby osoby odpovědné za veškeré případné trestné činy byly postaveny před soud;

6. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že podle dostupných zpráv policie nečiní nic proti osobám v neoznačených automobilech, které bjí pokojné demonstranty a unášejí je, a to s cílem dále zhoršit konfrontaci; vyjadřuje hluboké znepokojení nad násilnými činy, které provádějí i některé skupiny opozice; zdůrazňuje, že je třeba vrátit se k politickému řešení prostřednictvím otevřeného a transparentního dialogu;

7. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění vězňů zadržených v rámci volební kampaně a demonstrantů účastnících se demonstrací po volbách, kteří se nepodíleli na násilnostech;

8. důrazně odmítá jakékoli skryté nebo otevřené vnější zásahy ze strany třetího státu, včetně členských států EU a sousedních zemí, do vnitřní situace Běloruska; vyzývá všechny vnější aktéry, aby respektovaly svrchované právo obyvatel Běloruska nalézt cestu ven z krize a určit si budoucnost své země; podporuje návrhy, aby OBSE přijala úlohu nezasahujícího prostředníka mezi různými interními politickými aktéry pro překonání této krize;

9. vyzývá k větší transparentnosti a důkladnému kontrole nad dalšími 53 miliony EUR, které předsedkyně Von der Leyenová oznámila na pomoc Bělorusku, aby neskončily jako financování politických organizací nebo nesloužily zájmům jedné ze stran konfliktu spíše než jako podpora dialogu;

10. staví se proti sankcím jako proti kontraproduktivnímu nástroji s negativním dopadem na obyvatelstvo, jak vyjádřily různé součásti opozice a pokojných demonstrantů;

11. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím napětím mezi EU a Ruskem; vyzývá jednotlivé strany, aby se ovládaly a přestaly podněcovat vnitřní konflikt v Bělorusku s cílem využít tuto zemi pro své geopolitické zájmy; zdůrazňuje, že je třeba podporovat vyjednané řešení tohoto konfliktu, které bude plně respektovat nezávislost a svrchovanost Běloruska; bere na vědomí přání většiny lidí v Bělorusku udržovat dobrou, důvěryhodnou a vstřícnou spolupráci a mírové vztahy svého svrchovaného státu s Ruskou federací;

12. vyjadřuje znepokojení nad selháním politiky Východního partnerství EU a zdůrazňuje, že je třeba změnit její zaměření; vyzývá vysokého představitele Unie a místopředsedu Komise, aby předložil plán konstruktivního dialogu s Ruskem, který zdůrazní důležitou úlohu sousedních zemí podporujících dobré vztahy a vztahy s EU i Ruskem; zdůrazňuje, že je zapotřebí autonomní mezinárodní politika, která nebude podléhat jiným zájmům, zejména na území, které je pro EU důležité jako její východní sousedství;

13. znovu opakuje své znepokojení nad rozmisťováním vojenských sil NATO na území zemí, které mají hranice s Ruskem, což pouze dále prohlubuje růst vzájemné nedůvěry a konfrontace; je znepokojen shromažďováním armády u hranic s Běloruskem a vyzývá NATO a Ruskou federaci, aby tomu neprodleně učinily přítrž;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a vládě Běloruska.

Poslední aktualizace: 16. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí