Resolutsiooni ettepanek - B9-0273/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0273/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Manu Pineda, Helmut Scholz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2020/2779(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0273/2020
Esitatud tekstid :
B9-0273/2020
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0273/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes

(2020/2779(RSP))

Euroopa Parlament,

  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

 võttes arvesse Valgevene Vabariigi põhiseadust,

 võttes arvesse Valgevene 9. augusti 2020. aasta presidendivalimisi ning neile järgnenud ja praegu toimuvaid sündmusi,

 võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) 17. juuli 2020. aasta avaldust ning OSCE ODIHRi varasemaid aruandeid valimiste kohta Valgevenes,

 võttes arvesse Sõltumatute Riikide Ühenduse poolt Valgevenes läbi viidud ainsa rahvusvahelise valimisvaatlusmissiooni järeldusi ning asjaolu, et OSCE ODIHRile ei esitatud õigeaegselt kutset presidendivalimistele valimisvaatlusmissiooni saatmiseks,

 võttes arvesse ÜRO peasekretäri 10. ja 14. augusti 2020. aasta avaldusi valimisjärgsete sündmuste kohta Valgevenes,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Valgevene keskvalimiskomisjon teatas, et ametisolev president Aljaksandr Lukašenka võitis presidendivalimised pärast esimest vooru 80,1 % häälteenamusega ning peamine opositsioonikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja sai 10,1 % häältest;

B. arvestades, et mitu opositsioonierakonda vaidlustasid selle tulemuse; arvestades, et välisjõud, nagu Kanada, Ameerika Ühendriigid ja mitu ELi liikmesriiki, ei tunnustanud nende valimiste tulemusi;

C. arvestades, et Euroopa Ülemkogu leppis 19. augustil 2020 kokku, et valimiste tulemusi ei tunnustata, ning otsustas varsti pärast seda kehtestada sanktsioonid;

D. arvestades, et Eesti, Läti ja Leedu on kuni 30 Valgevene ametniku suhtes kehtestanud ühepoolsed sanktsioonid;

E. arvestades, et pärast valimisi on kogu riigis toimunud enneolematult ulatuslikud meeleavaldused, et nõuda president Lukašenka tagasiastumist ja uute valimiste korraldamist; arvestades, et osa meeleavaldajatest kasutas nendel meeleavaldustel paremäärmuslikke sümboleid; arvestades, et on toimunud ka meeleavaldusi, mis toetavad Aljaksandr Lukašenka jätkamist presidendina ja valimiste kehtivust; arvestades, et see on põhjustanud veelgi suuremat polariseerumist, ning arvestades, et poliitilised ja sotsiaalsed protestid jätkuvad;

F. arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste esindajad on kritiseerinud Valgevene ametivõime meeleavalduste käigus kuni 6700 inimese väidetava meelevaldse kinnipidamise eest ning on saanud teateid 450 kinnipeetava piinamise ja väärkohtlemise kohta;

G. arvestades, et tühistati rahvusvaheliste meediaväljaannete 17 ajakirjaniku pressiakrediteering;

H. arvestades, et opositsioonijuht Svjatlana Tsihhanovskaja teatas, et ta kuulutab ennast riigi n.ö ajutiseks juhiks ja rõhutas, et tema kohustus on algatada ennetähtaegsed valimised, mis raskendab dialoogil põhineva lahenduse saavutamist;

I. arvestades, et president Lukašenka on väljendanud valmisolekut algatada põhiseadusreform ja on nõustunud ennetähtaegsete valimistega;

J. arvestades, et USA sõjavägi on lähetanud Valgevene piiri lähedastele Leedu aladele mehhaniseeritud üksusi; arvestades, et USA on käesoleval aastal lähetanud Eestisse, Lätisse, Leedusse ja Poolasse üle 20 000 sõduri;

K. arvestades, et Venemaa sõjavägi on lähetanud Valgevene piiri lähedale Venemaa Föderatsiooni läänepiirkonda täiendavaid vägesid;

L. arvestades, et Valgevene ja EL on muu hulgas sõlminud mitu kokkulepet valitsemise valdkonnas, ning arvestades, et EL on toetanud Valgevenet tema riikliku inimõiguste tegevuskava rakendamisel; arvestades, et ajavahemikul 2014–2020 andis EL Valgevenele Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist 170 miljoni euro ulatuses abi;

M. arvestades, et Valgevene rahvas on väljendanud tahet kaitsta oma kodumaa suveräänsust ja nõudnud õigust otsustada oma tuleviku üle;

1. väljendab sügavat muret olukorra pärast Valgevenes, sealhulgas riigi destabiliseerimise ja Valgevene ühiskonna polariseerumise pärast; rõhutab, et Valgevene rahvas peab leidma praegusele kriisile rahumeelse ja demokraatliku lahenduse ilma välisriikide sekkumiseta, mida vajaduse korral toetab täielikult läbipaistev rahvusvaheline vahendustegevus;

2. toetab erinevate sotsiaal-, poliitiliste ja kultuuriaktivistide üleskutseid pidada edasise tegevuse üle kõigi poliitiliste jõudude vahel üleriigilist dialoogi, millest ei jäeta kedagi kõrvale; nõuab, et ÜRO egiidi all viidaks läbi valimisprotsessi puuduste ja valimistulemuste kohta täiesti sõltumatu uurimine, mida tegelikult toetaks OSCE, kes peaks võtma arvesse kõiki Valgevene poliitilisi ja sotsiaalseid osapooli ja sidusrühmi ning mis võiks sillutada teed uutele, vabadele ja õiglastele valimistele, kui otsustatakse need korraldada;

3. väljendab solidaarsust Valgevene töötajate ja ametiühingutega; kutsub Valgevene ametivõime ja tööandjaid üles kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidega nr 87 ja 98 austama Valgevene töötajate põhiõigust streikida;

4. väljendab muret rahumeelsete meeleavalduste mahasurumise pärast; mõistab hukka asjaolu, et opositsiooni esindajaid, meeleavaldajaid, kodanikuühiskonna aktiviste ja ajakirjanikke antakse endiselt kohtu alla; kutsub Valgevene ametivõime üles viivitamata ja kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja Valgevene rahvusvaheliste kohustustega tagama inimõiguste, sealhulgas ajakirjandus- ja kogunemisvabaduse täieliku austamise;

5. nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud lõpetaksid viivitamata rahumeelsete meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamise; nõuab uurimist seoses vägivalla kasutamisega õiguskaitseasutuste poolt, sealhulgas seoses viie meeleavaldaja surmaga, ning kuritegude eest vastutavate isikute kohtu alla andmist;

6. väljendab sügavat muret teadete pärast, et Valgevene õiguskaitseasutused ei võta meetmeid seoses märgistamata autodega liikuvate isikutega, kes vastasseisu süvendamise eesmärgil peksvad ja röövivad rahumeelseid meeleavaldajaid; väljendab sügavat muret teatavate opositsioonirühmituste vägivallategude pärast; rõhutab vajadust pöörduda avatud ja läbipaistva dialoogi kaudu tagasi poliitilise lahenduse juurde;

7. kutsub üles vabastama viivitamata ja tingimusteta valimiskampaania käigus vahistatud vangid ja meeleavaldajad, kes pärast valimisi võtsid osa meeleavaldustest, kuid ei osalenud vägivallaaktides;

8. on kindlalt vastu kolmandate riikide, sealhulgas ELi liikmesriikide ja naaberriikide mis tahes varjatud või avalikule välissekkumisele Valgevene siseasjadesse; kutsub kõiki välisosalejaid üles austama Valgevene rahva suveräänset õigust leida kriisist väljapääs ja otsustada ise oma riigi tuleviku üle; toetab ettepanekuid, milles OSCEd kutsutakse üles kriisi lahendamiseks tegutsema sisepoliitiliste osalejate vahel erapooletu vahendajana;

9. kutsub üles suurendama läbipaistvust ja jälgima tähelepanelikult komisjoni presidendi von der Leyeni poolt välja kuulutatud 53 miljoni euro suurust summat, et seda ei kasutataks poliitiliste organisatsioonide rahastamiseks või mis tahes ühe erakonna huvide teenimiseks, aga mitte dialoogi toetamiseks;

10. avaldab vastuseisu sanktsioonide kehtestamisele, mis on kahjulikud ja avaldaksid elanikkonnale negatiivset mõju, nagu on rõhutanud erinevad opositsioonirühmitused ja rahumeelsed meeleavaldajad;

11. väljendab sügavat muret ELi ja Venemaa vahel kasvavate pingete pärast; kutsub osapooli üles ilmutama vaoshoitust ja hoiduma Valgevene sisekonflikti õhutamisest ning riigi kasutamisest oma geopoliitiliste huvide edendamiseks; rõhutab vajadust edendada sellele konfliktile läbirääkimiste teel lahenduse leidmist, mis austaks täielikult Valgevene sõltumatust ja suveräänsust; märgib enamiku Valgevene elanike soovi, et nende suveräänne riik säilitaks hea, usaldusväärse ja sõbraliku koostöö ning rahumeelsed suhted Venemaa Föderatsiooniga;

12. väljendab muret ELi idapartnerluse poliitika ebaõnnestumiste pärast ja rõhutab vajadust see poliitika ümber suunata; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles esitama konstruktiivseks dialoogiks Venemaaga kava, milles rõhutatakse naaberriikide olulist rolli heade suhete ja sidemete edendamisel nii ELi kui ka Venemaaga; toonitab vajadust sõltumatu rahvusvahelise poliitika järele, mis ei allu muudele huvidele, eriti ELile nii olulises piirkonnas kui selle idanaabruses;

13. kordab oma muret NATO relvajõudude lähetamise pärast Venemaaga piirnevate riikide territooriumile, mis üksnes tugevdab vastastikust usaldamatust ja õhutab vastasseisu; tunneb muret kasvava sõjalise kohaloleku pärast Valgevene piiril ning kutsub NATOt ja Venemaa Föderatsiooni üles seda viivitamatult lõpetama;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Valgevene valitsusele.

 

 

Viimane päevakajastamine: 16. september 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika