Päätöslauselmaesitys - B9-0273/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0273/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Manu Pineda, Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2020/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0273/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0273/2020
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0273/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

(2020/2779(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

 ottaa huomioon Valko-Venäjän tasavallan perustuslain,

 ottaa huomioon Valko-Venäjän 9. elokuuta 2020 järjestetyt presidentinvaalit ja niiden jälkeiset tapahtumat, jotka jatkuvat yhä,

 ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) 17. heinäkuuta 2020 antaman julkilausuman ja Etyjin ODIHR:n aiemmat raportit Valko-Venäjän vaaleista,

 ottaa huomioon Itsenäisten valtioiden yhteisön johtaman ainoan Valko-Venäjän vaaleja tarkkailleen valtuuskunnan päätelmät ja sen, että Etyjin ODIHR:lle ei esitetty ajoissa kutsua vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämiseksi presidentinvaaleja varten,

 ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 10. ja 14. elokuuta 2020 antamat julkilausumat vaalien jälkeisistä tapahtumista Valko-Venäjällä,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta ilmoitti, että nykyinen presidentti Aleksandr Lukašenko voitti presidentinvaalit ensimmäisen kierroksen jälkeen 80,1 prosentilla äänistä ja että pääoppositioehdokas Svetlana Tihanovskaja sai 10,1 prosenttia äänistä;

B. ottaa huomioon, että useat oppositiopuolueet kiistivät tämän tuloksen; ottaa huomioon, että ulkovallat, kuten Kanada, Yhdysvallat ja useat EU:n jäsenvaltiot, eivät tunnustaneet vaalien tuloksia;

C. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti 19. elokuuta 2020 olla tunnustamatta vaalien tuloksia ja päätti määrätä pakotteita pian sen jälkeen;

D. ottaa huomioon, että Viro, Latvia ja Liettua ovat yksipuolisesti määränneet pakotteita 30:lle Valko-Venäjän viranhaltijalle;

E. ottaa huomioon, että vaalien jälkeen kaikkialla maassa on ollut ennennäkemättömiä mielenosoituksia, joissa on vaadittu presidentti Lukašenkon eroamista ja uusien vaalien järjestämistä; ottaa huomioon, että jotkut mielenosoittajat ovat käyttäneet äärioikeistolaisia symboleja näissä mielenosoituksissa; ottaa huomioon, että on järjestetty myös mielenosoituksia, joissa on kannatettu Aleksandr Lukašenkon jatkamista presidenttinä ja tuettu vaalien pätevyyttä; ottaa huomioon, että tämä on johtanut entistä suurempaan polarisoitumiseen ja että poliittiset ja yhteiskunnalliset protestit jatkuvat;

F. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyt ovat arvostelleet Valko-Venäjän viranomaisia raportoiduista jopa 6 700 henkilön mielivaltaisista pidätyksistä mielenosoitusten aikana ja niille on raportoitu 450 pidätetyn kidutuksesta ja pahoinpitelystä;

G. ottaa huomioon, että 17 kansainvälisen median toimittajan akkreditointi on peruutettu;

H. ottaa huomioon, että oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskaja on omalla ilmoituksellaan julistautunut maan ”väliaikaiseksi johtajaksi” ja korostanut velvollisuuttaan panna alulle ennenaikaiset vaalit, mikä vaikeuttaa vuoropuheluun perustuvan ratkaisun saavuttamista;

I. ottaa huomioon, että presidentti Lukašenko on ilmaissut halukkuutensa käynnistää perustuslakiuudistus ja suostunut ennenaikaisiin vaaleihin;

J. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen armeija on lähettänyt mekanisoituja taisteluosastoja Liettuaan lähellä Valko-Venäjän rajaa sijaitseville alueille; ottaa huomioon, että Yhdysvallat on siirtänyt tänä vuonna yli 20 000 sotilasta Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Puolaan;

K. ottaa huomioon, että Venäjän armeija on siirtänyt lisää joukkoja lähelle Valko-Venäjän rajaa Venäjän federaation läntiselle alueelle;

L. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä ja EU ovat allekirjoittaneet useita sopimuksia muun muassa hallinnon alalla ja että EU on tukenut Valko-Venäjää sen ihmisoikeuksia koskevan kansallisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa; ottaa huomioon, että vuosina 2014–2020 EU:n tuki Valko-Venäjälle Euroopan naapuruusvälineestä oli 170 miljoonaa euroa;

M. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän kansa on ilmaissut tahtonsa puolustaa synnyinmaansa itsemääräämisoikeutta ja vaatinut oikeutta päättää omasta tulevaisuudestaan;

1. ilmaisee syvän huolensa Valko-Venäjän tilanteesta, myös maan vakauden horjuttamisesta ja Valko-Venäjän yhteiskunnan polarisoitumisesta; korostaa, että Valko-Venäjän kansan on löydettävä nykyiseen kriisiin rauhanomainen ja demokraattinen ratkaisu ilman ulkomaista sekaantumista niin, että sitä tuetaan tarvittaessa täysin avoimella kansainvälisellä sovittelulla;

2. tukee erilaisten yhteiskunnallisten, poliittisten ja kulttuuriaktivistien kehotuksia käydä kansallista vuoropuhelua kaikkien poliittisten voimien välillä siitä, miten asiassa edetään, sulkematta ketään pois; kehottaa tekemään YK:ssa vaaliprosessin ja -tuloksen puutteista täysin riippumattoman tutkimuksen, jota Etyj tukee käytännössä ja jossa olisi otettava huomioon kaikki poliittiset puolueet ja yhteiskunnan osapuolet ja sidosryhmät Valko-Venäjällä ja joka voisi tasoittaa tietä uusille, vapaille ja oikeudenmukaisille vaaleille, jos niin päätetään;

3. ilmaisee solidaarisuutensa valkovenäläisille työntekijöille ja ammattiliitoille; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia ja työnantajia kunnioittamaan valkovenäläisten työntekijöiden perusoikeutta lakkoon Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten 87 ja 98 mukaisesti;

4. on huolissaan rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta; tuomitsee yhä jatkuvan syytteiden nostamisen opposition edustajia, mielenosoittajia, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja toimittaja vastaan; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan välittömästi ihmisoikeuksien, myös lehdistön- ja kokoontumisvapauden, täysimääräisen kunnioittamisen kansainvälisen oikeuden ja Valko-Venäjän kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

5. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan välittömästi väkivallan käytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan; kehottaa tutkimaan lainvalvontaviranomaisten harjoittamaa väkivaltaa, myös viiden mielenosoittajan kuolemia, ja saattamaan mahdollisista rikoksista vastuussa olevat oikeuden eteen;

6. on syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan Valko-Venäjän lainvalvontaviranomaiset eivät ole puuttuneet tilanteisiin, joissa merkitsemättömissä autoissa olevat henkilöt pahoinpitelevät ja sieppaavat rauhanomaisia mielenosoittajia kärjistääkseen vastakkainasettelua entisestään; ilmaisee syvän huolensa tiettyjen oppositioryhmien väkivaltaisista toimista; korostaa tarvetta palata poliittiseen ratkaisuun avoimen ja läpinäkyvän vuoropuhelun avulla;

7. kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta vaalikampanjan yhteydessä pidätetyt vangit ja mielenosoittajat, jotka ovat osallistuneet mielenosoituksiin vaalien jälkeen mutta eivät ole osallistuneet väkivaltaisiin tekoihin;

8. torjuu jyrkästi kolmansien valtioiden, myös EU:n jäsenvaltioiden ja naapurimaiden, peitellyn tai avoimen ulkoisen sekaantumisen Valko-Venäjän sisäisiin asioihin; kehottaa kaikkia ulkoisia toimijoita kunnioittamaan Valko-Venäjän kansan suvereenia oikeutta ratkaista kriisi ja määritellä maansa tulevaisuus; tukee ehdotuksia, joissa Ety-järjestöä kehotetaan toimimaan puolueettomana sovittelijana sisäisten poliittisten toimijoiden välillä kriisin ratkaisemiseksi;

9. kehottaa lisäämään avoimuutta ja valvomaan tarkasti komission puheenjohtajan von der Leyenin Valko-Venäjälle ilmoittamaa 53 miljoonan euron summaa, jotta nämä varat eivät päädy rahoittamaan poliittisia järjestöjä tai palvelemaan jonkin konfliktin osapuolen etuja vuoropuhelun edistämisen sijaan;

10. vastustaa pakotteiden määräämistä, sille ne ovat epätarkoituksenmukaisia ja niillä olisi kielteinen vaikutus väestöön, kuten useat oppositioryhmät ja rauhanomaiset mielenosoittajat ovat korostaneet;

11. ilmaisee syvän huolensa siitä, että Venäjän ja EU:n väliset jännitteet kiristyvät; kehottaa asianomaisia osapuolia toimimaan maltillisesti ja pidättymään lietsomasta Valko‑Venäjän sisäistä konfliktia ja käyttämästä maata geopoliittisten etujensa ajamiseen; korostaa, että tähän konfliktiin on edistettävä neuvotteluratkaisua, jossa kunnioitetaan täysin Valko-Venäjän itsenäisyyttä ja suvereniteettia; panee merkille Valko-Venäjän kansan enemmistön toiveen, että heidän suvereeni valtionsa säilyttää hyvän, luottavan ja ystävällisen yhteistyön ja rauhanomaiset suhteet Venäjän federaation kanssa;

12. on huolissaan EU:n itäisen kumppanuuden politiikan epäonnistumisista ja korostaa, että tätä politiikkaa on suunnattava uudelleen; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa esittämään rakentavaa vuoropuhelua Venäjän kanssa koskevan suunnitelman, jossa korostetaan naapurimaiden tärkeää roolia hyvien suhteiden ja yhteyksien edistämisessä sekä EU:n että Venäjän kanssa; korostaa, että tarvitaan itsenäistä kansainvälistä politiikkaa, johon ei liity muita intressejä, erityisesti EU:lle tärkeällä itäisellä lähialueella;

13. toistaa olevansa huolissaan Nato-joukkojen sijoittamisesta Venäjän naapurimaiden alueelle, mikä vain vahvistaa entisestään keskinäistä epäluottamusta ja lietsoo vastakkainasettelua; on huolissaan sotilaallisen läsnäolon kasvusta Valko-Venäjän vastaisilla rajoilla ja kehottaa Natoa ja Venäjän federaatiota lopettamaan sen välittömästi;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille ja Valko-Venäjän hallitukselle.

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö