Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0273/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0273/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Manu Pineda, Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2020/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0273/2020
Pateikti tekstai :
B9-0273/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0273/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

(2020/2779(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

 atsižvelgdamas į Baltarusijos Respublikos Konstituciją,

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusius Baltarusijos prezidento rinkimus ir įvykusius po jų, kurie tebesitęsia,

 atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) 2020 m. liepos 17 d. pareiškimą ir į ankstesnes ESBO ODIHR ataskaitas dėl rinkimų Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į vienintelės tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos Baltarusijoje, įvykdytos Nepriklausomų valstybių sandraugos, išvadas ir į tai, kad ESBO ODIHR laiku negavo kvietimo dalyvauti prezidento rinkimų stebėjimo misijoje,

 atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2020 m. rugpjūčio 10 ir 14 d. pareiškimus dėl įvykių po rinkimų Baltarusijoje,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Baltarusijos centrinė rinkimų komisija paskelbė, kad dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka laimėjo prezidento rinkimus po pirmojo turo, surinkęs 80,1 proc. balsų, ir kad pagrindinė opozicijos kandidatė Sviatlana Cichanouskaja surinko 10,1 proc. balsų;

B. kadangi šį rezultatą užginčijo kelios opozicinės partijos; kadangi užsienio valstybės, pvz., Kanada, Jungtinės Amerikos Valstijos ir kelios ES valstybės narės, šių rinkimų rezultatų nepripažino;

C. kadangi 2020 m. rugpjūčio 19 d. Europos Vadovų Taryba sutarė nepripažinti rinkimų rezultatų ir netrukus po to nusprendė taikyti sankcijas;

D. kadangi Estija, Latvija ir Lietuva vienašališkai nustatė sankcijas maždaug 30 Baltarusijos pareigūnų;

E. kadangi po rinkimų visoje šalyje vyko precedento neturintys protestai reikalaujant, kad prezidentas A. Lukašenka atsistatydintų ir būtų surengti nauji rinkimai; kadangi kai kurie demonstrantai per šiuos protestus naudojo kraštutinius dešiniuosius simbolius; kadangi taip pat vyko demonstracijos, kuriose buvo pritarta tam, kad Aliaksandras Lukašenka toliau liktų prezidentas ir kad rinkimų rezultatai galiotų; kadangi tai lėmė tolesnę poliarizaciją ir toliau vyksta politiniai ir socialiniai protestai;

F. kadangi pagal JT Žmogaus teisių tarybos specialiąsias procedūras Baltarusijos valdžios institucijos buvo kritikuojamos dėl to, kad per protestus buvo savavališkai sulaikyta iki 6 700 žmonių, ir gauta pranešimų apie 450 sulaikytų asmenų kankinimą ir netinkamą elgesį su jais;

G. kadangi iš 17 žurnalistų iš tarptautinių žiniasklaidos priemonių buvo atimtos akreditacijos;

H. kadangi opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja pasiskelbė laikinąja šalies lydere ir pabrėžė savo užduotį inicijuoti išankstinius rinkimus, o tai trukdo pasiekti dialogu pagrįstą sprendimą;

I. kadangi prezidentas A. Lukašenka išreiškė norą inicijuoti konstitucinę reformą ir pritarti tam, kad būtų surengti išankstiniai rinkimai;

J. kadangi JAV kariuomenė prie Baltarusijos sienos esančiose Lietuvos teritorijose dislokavo mechanizuotus padalinius; kadangi šiemet Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje JAV dislokavo daugiau kaip 20 000 karių;

K. kadangi Rusijos kariuomenė dislokavo papildomas karines pajėgas netoli Baltarusijos sienos vakariniame Rusijos Federacijos regione;

L. kadangi Baltarusija ir ES pasirašė keletą susitarimų valdymo ir kitose srityje ir kadangi ES rėmė Baltarusiją įgyvendinant jos nacionalinį veiksmų planą žmogaus teisių srityje; kadangi 2014–2020 m. laikotarpiu ES parama Baltarusijai pagal Europos kaimynystės priemonę sudarė 170 mln. EUR;

M. kadangi Baltarusijos gyventojai išreiškė norą ginti savo tėvynės suverenumą ir primygtinai reikalavo teisės nuspręsti dėl savo ateities;

1. reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Baltarusijoje, taip pat dėl šalies destabilizavimo ir Baltarusijos visuomenės poliarizacijos; pabrėžia, kad Baltarusijos gyventojai turi rasti taikų ir demokratinį dabartinės krizės sprendimą be kišimosi iš užsienio ir, jei reikia, visiškai skaidriai padedant tarptautiniams tarpininkams;

2. pritaria įvairių socialinių, politinių ir kultūros aktyvistų raginimams surengti nacionalinį visų politinių jėgų, neišskiriant nė vienos, dialogą dėl tolesnių veiksmų; ragina atlikti visiškai nepriklausomą rinkimų proceso trūkumų ir rezultatų tyrimą, kuris turėtų būti atliekamas padedant JT ir praktiškai remiant ESBO ir kuriame turėtų būti atsižvelgiama į visas politines ir socialines partijas bei suinteresuotuosius subjektus Baltarusijoje ir kuris galėtų sudaryti sąlygas naujiems, laisviems ir sąžiningiems rinkimams, jei taip būtų nuspręsta;

3. reiškia solidarumą su Baltarusijos darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis; ragina Baltarusijos valdžios institucijas ir darbdavius gerbti pagrindinę Baltarusijos darbuotojų teisę streikuoti pagal Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas Nr. 87 ir 98;

4. reiškia susirūpinimą dėl susidorojimo su taikiais protestuotojais; smerkia įvairių opozicijos atstovų, protestuotojų, pilietinės visuomenės aktyvistų ir žurnalistų baudžiamąjį persekiojimą; ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant užtikrinti visapusišką pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant spaudos ir susirinkimų laisvę, laikantis tarptautinės teisės ir Baltarusijos tarptautinių įsipareigojimų;

5. primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti smurto naudojimą prieš taikius protestuotojus; ragina ištirti teisėsaugos institucijų vykdomą smurtą, taip pat penkių protestuotojų mirtį, ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už galimus nusikaltimus atsakingus asmenis;

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kad Baltarusijos teisėsaugos institucijos nesiima veiksmų prieš nepažymėtais automobiliais važinėjančius asmenis, kurie muša ir grobia taikius demonstrantus, kad dar labiau paaštrintų konfrontaciją; reiškia didelį susirūpinimą dėl tam tikrų opozicijos grupių vykdomų smurtinių veiksmų; pabrėžia, kad reikia grįžti prie politinio sprendimo vedant atvirą ir skaidrų dialogą;

7. ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti vykdant rinkimų kampaniją suimtus kalinius ir protestuotojus, kurie dalyvavo po rinkimų vykusiose demonstracijose, tačiau smurtiniuose veiksmuose nedalyvavo;

8. griežtai nepritaria bet kokiam slaptam ar atviram trečiosios valstybės, įskaitant ES valstybes nares ir kaimynines šalis, kišimuisi į Baltarusijos vidaus reikalus; ragina visus išorės veikėjus gerbti suverenią Baltarusijos žmonių teisę rasti išeitį iš krizės ir nuspręsti, kokia bus jų šalies ateitis; remia pasiūlymus, kad ESBO imtųsi nesikišančio įvairių vidaus politinių veikėjų tarpininko vaidmens siekiant išbristi iš krizės;

9. ragina užtikrinti didesnį skaidrumą ir atidžiai tikrinti, kam naudojami Baltarusijai skirti 53 mln. EUR, kaip paskelbė Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen, kad ši suma nebūtų panaudota finansuoti politines organizacijas ir nepasitarnautų kurios nors vienos konflikto šalies interesams, užuot ją panaudojus dialogo skatinimui;

10. prieštarauja tam, kad būtų taikomos sankcijos, nes jos nepadeda sulaukti teigiamų rezultatų ir darytų neigiamą poveikį gyventojams, kaip pabrėžė įvairios opozicinės grupės ir taikūs protestuotojai;

11. reiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančios įtampos tarp ES ir Rusijos; ragina susijusias šalis elgtis santūriai, nekurstyti vidinio konflikto Baltarusijoje ir nesinaudoti šalimi savo geopolitiniams interesams tenkinti; pabrėžia, kad reikia raginti derybų būdu ieškoti šio konflikto sprendimo, kuriuo būtų visapusiškai gerbiama Baltarusijos nepriklausomybė ir suverenitetas; atkreipia dėmesį į daugumos Baltarusijos žmonių norą, kad jų suvereni valstybė išlaikytų gerą, patikimą ir draugišką bendradarbiavimą bei taikius santykius su Rusijos Federacija;

12. reiškia susirūpinimą dėl ES Rytų partnerystės politikos nesėkmių ir pabrėžia, kad ją reikia perorientuoti; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikti konstruktyvaus dialogo su Rusija planą, kuriame būtų pabrėžiamas svarbus kaimyninių šalių vaidmuo puoselėjant gerus santykius ir ryšius tiek su ES, tiek su Rusija; pabrėžia, kad turi būti vykdoma savarankiška tarptautinė politika, nepavaldi kitiems interesams, ypač teritorijoje, kuri yra svarbi ES ir jos rytinėms kaimyninėms šalims;

13. pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl NATO karinių pajėgų dislokavimo šalių, turinčių sienas su Rusija, teritorijose, nes tai tik dar labiau skatina tarpusavio nepasitikėjimą ir kursto konfrontaciją; yra susirūpinęs dėl didėjančio karinių pajėgų telkimo pasienyje su Baltarusija ir ragina NATO ir Rusijos Federaciją nedelsiant jį nutraukti;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir Baltarusijos vyriausybei.

 

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika