Rezolūcijas priekšlikums - B9-0273/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0273/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Manu Pineda, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2020/2779(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0273/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0273/2020
Pieņemtie teksti :

B9-0273/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

(2020/2779(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā ANO Statūtus,

 ņemot vērā Baltkrievijas Republikas konstitūciju,

 ņemot vērā Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu norisi 2020. gada 9. augustā un tām sekojošos notikumus, kuri joprojām turpinās,

 ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) 2020. gada 17. jūlija paziņojumu un EDSO ODIHR iepriekšējos ziņojumus par vēlēšanām Baltkrievijā,

 ņemot vērā vienīgās starptautiskās vēlēšanu novērošanas misijas Baltkrievijā, ko veica Neatkarīgo Valstu Sadraudzība, secinājumus un to, ka nebija savlaicīga uzaicinājuma EDSO/ODIHR veikt prezidenta vēlēšanu novērošanu,

 ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2020. gada 10. un 14. augusta paziņojumus par notikumu attīstību pēc vēlēšanām Baltkrievijā,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Baltkrievijas Centrālā vēlēšanu komisija paziņoja, ka pašreizējais prezidents Alexander Lukashenko ir uzvarējis prezidenta vēlēšanās to pirmajā kārtā ar 80,1 % vēlētāju balsu un ka galvenā opozīcijas kandidāte Sviatlana Tsikhanouskaya ieguva 10,1 % vēlētāju balsu;

B. tā kā šo rezultātu apstrīdēja vairākas opozīcijas partijas; tā kā tādas ārvalstu lielvaras kā Kanāda, Amerikas Savienotās Valstis un arī vairākas ES dalībvalstis neatzina šo vēlēšanu rezultātus;

C. tā kā 2020. gada 19. augusta Eiropadomes locekļi vienojās neatzīt šo vēlēšanu rezultātus un vienojās par iespējamu sankciju piemērošanu drīz pēc tam;

D. tā kā Igaunija, Latvija un Lietuva vienpusēji ir noteikušas sankcijas līdz 30 Baltkrievijas amatpersonām;

E. tā kā kopš vēlēšanām visā valstī ir notikuši vēl nepieredzēti protesti, pieprasot A. Lukashenko atkāpšanos un jaunas vēlēšanas; tā kā daži demonstranti šajos protestos ir izmantojuši galēji labējos simbolus; tā kā ir notikušas arī demonstrācijas, kas atbalsta prezidenta A. Lukashenko palikšanu amatā un prezidenta vēlēšanu spēkā esību; tā kā tas ir izraisījis vēl lielāku polarizāciju un tā kā politiskie un sociālie protesti turpinās;

F. tā kā ANO Cilvēktiesību padomes īpašās procedūras ir kritizējušas Baltkrievijas iestādes par līdz pat 6700 cilvēku patvaļīgu aizturēšanu protestu laikā un ir saņēmušas ziņojumus par 450 aizturēto spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem;

G. tā kā 17 starptautisko plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem tika atsaukta preses akreditācija;

H. tā kā opozīcijas līdere Svetlana Tikhanovskaya ir pasludinājusi sevi par valsts pagaidu līderi, uzsverot savu pienākumu organizēt pirmstermiņa vēlēšanas, kas sarežģī uz dialogu balstīta risinājuma panākšanu;

I. tā kā prezidents A. Lukashenko ir paudis vēlmi uzsākt konstitucionālo reformu un atbalstīt pirmstermiņa vēlēšanas;

J. tā kā ASV armija ir izvietojusi mehanizētas vienības Lietuvas apgabalos, kas atrodas netālu no Baltkrievijas robežas; tā kā ASV šogad ir nosūtījusi vairāk nekā 20 000 karavīru uz Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju;

K. tā kā Krievijas armija ir izvietojusi papildu karaspēku Krievijas Federācijas rietumu reģionā netālu no Baltkrievijas robežas;

L. tā kā Baltkrievija un ES cita starpā ir parakstījusi vairākas vienošanās pārvaldības jomā un tā kā ES ir atbalstījusi Baltkrieviju tās Nacionālā cilvēktiesību rīcības plāna īstenošanā; tā kā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES palīdzība Baltkrievijai no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzekļiem bija 170 miljoni euro;

M. tā kā Baltkrievijas iedzīvotāji ir pauduši vēlmi aizstāvēt savas dzimtenes suverenitāti un uzstāj uz tiesībām noteikt savu nākotni,

1. pauž lielas bažas par stāvokli Baltkrievijā, tostarp par valsts destabilizāciju un Baltkrievijas sabiedrības polarizāciju; uzsver, ka Baltkrievijas tautai ir jārod miermīlīgs un demokrātisks pašreizējās krīzes risinājums bez ārvalstu iejaukšanās, kuru vajadzības gadījumā atbalstītu ar pilnībā pārredzamu starptautisko mediāciju;

2. atbalsta dažādu sociālo, politisko un kultūras aktīvistu aicinājumu veidot nacionālu dialogu starp visiem politiskajiem spēkiem, neizslēdzot nevienu no valsts nānotnes veidošanas; aicina ANO aizgādībā veikt pilnīgi neatkarīgu izmeklēšanu par vēlēšanu procesa trūkumiem un rezultātiem, ko praksē atbalstītu EDSO, kurā būtu jāņem vērā visas politiskās un sociālās partijas un ieinteresētās personas Baltkrievijā un kas varētu pavērt ceļu jaunām, brīvām un godīgām vēlēšanām, ja tiktu pieņemts lēmums par to rīkošanu;

3. pauž solidaritāti ar Baltkrievijas darba ņēmējiem un arodbiedrībām; aicina Baltkrievijas iestādes un darba devējus ievērot Baltkrievijas darba ņēmēju pamattiesības streikot saskaņā ar Starptautiskā Darba organizācijas 87. un 98. konvenciju;

4. pauž bažas par mierīgo protestu apspiešanu; nosoda notiekošo dažādu opozīcijas pārstāvju, protestētāju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un žurnālistu kriminālvajāšanu; aicina Baltkrievijas iestādes nekavējoties nodrošināt pilnīgu cilvēktiesību ievērošanu, tostarp preses brīvību un pulcēšanās brīvību, kas atbilst starptautiskajām tiesībām un Baltkrievijas starptautiskajām saistībām;

5. mudina Baltkrievijas iestādes nekavējoties pārtraukt vardarbības izmantošanu pret miermīlīgiem protestētājiem; aicina izmeklēt tiesībaizsardzības iestāžu īstenoto vardarbību, tostarp piecu protestētāju nāvi, un saukt pie atbildības personas, kas atbildīgas par iespējamiem noziegumiem;

6. pauž lielas bažas par ziņām, ka Baltkrievijas tiesībaizsardzības iestādes nekādi nevēršas pret personām, kas pārvietojas ar nemarķētām automašīnām un sit un nolaupa mierīgos demonstrantus, kas vēl vairāk saasina konfrontāciju; pauž lielas bažas par vardarbīgām darbībām, ko veikušas atsevišķas opozīcijas grupas; uzsver vajadzību atgriezties pie politiska risinājuma, izmantojot atklātu un pārredzamu dialogu;

7. aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot ieslodzītos, kas arestēti vēlēšanu kampaņas kontekstā, un protestētājus, kuri piedalījās demonstrācijās pēc vēlēšanām, bet nebija iesaistīti nevienā vardarbīgā darbībā;

8. stingri noraida jebkādu slēptu vai atklātu kādas trešās valsts, tostarp ES dalībvalstu un kaimiņvalstu, iejaukšanos Baltkrievijas iekšējās lietās; aicina visus ārējos dalībniekus ievērot Baltkrievijas iedzīvotāju tiesības pašiem rast izeju no krīzes un pašiem noteikt savas valsts nākotni; atbalsta priekšlikumus, lai EDSO šīs krīzes pārvarēšanai uzņemtos netraucējoša mediatora lomu starp dažādiem iekšpolitiskajiem ieinteresētajiem dalībniekiem;

9. aicina nodrošināt vēl lielāku pārredzamību un rūpīgu pārbaudi attiecībā uz papildu 53 miljoniem EUR, par kuru piešķiršanu Baltkrievijai paziņoja Komisijas priekšsēdētāja  Von der Leyen, lai nepieļautu, ka šī nauda tiek izmantota politisku organizāciju finansēšanai vai kalpo kādas konfliktā iesaistītās puses interesēm, nevis dialoga veicināšanai;

10. nepiekrīt sankcijām, jo tās ir neproduktīvas un negatīvi ietekmētu iedzīvotājus, kā to ir uzsvēruši dažādi opozīcijas grupējumi un miermīlīgie protestētāji;

11. pauž lielas bažas par pieaugošo saspīlējumu starp ES un Krieviju; aicina iesaistītās puses rīkoties atturīgi un pārtraukt Baltkrievijas iekšējā konflikta veicināšanu un valsts izmantošanu savām ģeopolitiskajām interesēm; uzsver vajadzību veicināt sarunās panāktu risinājumu šim konfliktam, pilnībā ievērojot Baltkrievijas neatkarību un suverenitāti; norāda uz Baltkrievijas iedzīvotāju vairākuma vēlmi, lai arī turpmāk viņu suverēnajai valstij būtu laba, savstarpējas uzticēšanās caurstrāvota un draudzīga sadarbība un miermīlīgas attiecības ar Krievijas Federāciju;

12. pauž bažas par ES Austrumu partnerības politikas neveiksmēm un uzsver vajadzību to pārorientēt; aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP/PV)  izvirzīt konstruktīva dialoga plānu ar Krieviju, kurā uzsvērta kaimiņvalstu svarīgā nozīme, veicinot labas attiecības un saites gan ar ES, gan Krieviju; uzsver vajadzību pēc autonomas starptautiskas politikas, kas nav pakļauta citām interesēm, jo īpaši ES tik svarīgā teritorijā tās austrumu robežu tuvumā;

13. atkārtoti pauž bažas par NATO militāro spēku izvietošanu to valstu teritorijās, kurām ir robežas ar Krieviju, kas tikai vēl vairāk padziļina savstarpējās neuzticības un konfrontācijas palielināšanos; pauž bažas par pieaugošo militāro spēku klātbūtni pie Baltkrievijas robežām un aicina NATO un Krievijas Federāciju to nekavējoties pārtraukt;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām un Baltkrievijas valdībai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika