Návrh uznesenia - B9-0273/2020Návrh uznesenia
B9-0273/2020

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku

14. 9. 2020 - (2020/2779(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Manu Pineda, Helmut Scholz
v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2020/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0273/2020
Predkladané texty :
B9-0273/2020
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0273/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

(2020/2779(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

 so zreteľom na ústavu Bieloruskej republiky,

 so zreteľom na volebný proces bieloruského prezidenta z 9. augusta 2020 a udalosti, ktoré po ňom nasledovali a ďalej pokračujú,

 so zreteľom na vyhlásenie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) zo 17. júla 2020 a na predchádzajúce správy OBSE ODIHR o voľbách v Bielorusku,

 so zreteľom na závery jedinej medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie v Bielorusku, ktorú uskutočnilo Spoločenstvo nezávislých štátov, a na absenciu včasného pozvania pre ODIHR OBSE, aby uskutočnila volebnú pozorovateľskú misiu na prezidentských voľbách,

 so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN z 10. a 14. augusta 2020 o vývoji po voľbách v Bielorusku,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže ústredná volebná komisia Bieloruska vyhlásila, že úradujúci prezident Alexander Lukašenko vyhral prezidentské voľby v prvom kole s 80,1 % hlasov a že hlavná opozičná kandidátka Sviatlana Cichanovská získala 10,1 % hlasov;

B. keďže viaceré opozičné strany tento výsledok spochybnili; keďže zahraničné mocnosti ako Kanada, Spojené štáty a viaceré členské štáty EÚ výsledky týchto volieb neuznali;

C. keďže Európska rada 19. augusta 2020 súhlasila s tým, že výsledky volieb neuzná a krátko nato súhlasila s uložením sankcií;

D. keďže Estónsko, Lotyšsko a Litva jednostranne uložili sankcie až 30 predstaviteľom Bieloruska;

E. keďže od volieb v celej krajine prebehli nebývalé protesty, ktorých účastníci požadovali odstúpenie prezidenta Lukašenka a konanie nových volieb; keďže niektorí účastníci demonštrácií použili symboly krajnej pravice; keďže sa uskutočnili aj demonštrácie na podporu zotrvania prezidenta Alexandra Lukašenka vo funkcii a platnosti volieb; keďže toto dianie viedlo k ďalšej polarizácii a keďže politické protesty a sociálne protesty pokračujú;

F. keďže Rada OSN pre ľudské práva osobitnými postupmi kritizovala bieloruské orgány za údajné svojvoľné zadržanie až 6 700 osôb počas demonštrácií a bola informovaná o mučení 450 zadržiavaných osôb a zlom zaobchádzaní s nimi;

G. keďže 17 novinárom z medzinárodných médií bola odobratá mediálna akreditácia;

H. keďže líderka opozície Sviatlana Cichanovská sa vyhlásila za „dočasnú vodkyňu“ krajiny, pričom zdôraznila svoju zodpovednosť za iniciovanie predčasných volieb, čo sťažuje dosiahnutie riešenia na základe dialógu;

I. keďže prezident Lukašenko vyjadril ochotu iniciovať ústavnú reformu a súhlasiť s predčasnými voľbami;

J. keďže armáda USA nasadila mechanizované jednotky do oblastí Litvy v blízkosti bieloruskej hranice; keďže USA tento rok v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku nasadili vyše 20 000 vojakov;

K. keďže ruská armáda nasadila ďalšie jednotky v západnej časti Ruskej federácie v blízkosti bieloruskej hranice;

L. keďže Bielorusko a EÚ podpísali okrem iného aj niekoľko dohôd v oblasti správy vecí verejných a keďže EÚ podporovala Bielorusko pri realizácii národného akčného plánu v oblasti ľudských práv; keďže pomoc EÚ Bielorusku v rokoch 2014 – 2020 v rámci nástroja európskeho susedstva dosiahla 170 miliónov EUR;

M. keďže bieloruský ľud vyjadril vôľu brániť suverenitu svojej vlasti a trvať na práve rozhodovať o svojej budúcnosti;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v Bielorusku, ako aj nad destabilizáciou krajiny a polarizáciou bieloruskej spoločnosti; zdôrazňuje potrebu toho, aby bieloruský ľud našiel mierové demokratické riešenie súčasnej krízy, ktoré bude bez zahraničného zasahovania a v prípade potreby s podporou plne transparentnej medzinárodnej mediácie;

2. podporuje výzvy rôznych spoločenských, politických a kultúrnych aktivistov na národný dialóg všetkých politických síl o ďalšom postupe, z ktorého nebude nikto vylúčený; požaduje plne nezávislé vyšetrenie nedostatkov volebného procesu a výsledkov volieb, ktoré by prebehlo pod záštitou OSN s praktickou podporou OBSE, ktoré by prihliadalo na všetky politické a spoločenské skupiny a zainteresované strany v Bielorusku a mohlo by pripraviť pôdu pre nové, slobodné a spravodlivé voľby, ak sa tak rozhodne;

3. vyjadruje solidaritu s bieloruskými pracujúcimi a odborovými zväzmi; vyzýva bieloruské orgány a zamestnávateľov, aby rešpektovali základné právo bieloruských pracujúcich na štrajk v súlade s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce č. 87 a 98;

4. vyjadruje znepokojenie nad zásahom proti pokojným demonštráciám; odsudzuje neustále stíhanie rôznych predstaviteľov opozície, demonštrantov, aktivistov občianskej spoločnosti a novinárov; vyzýva bieloruské orgány, aby okamžite zabezpečili plné dodržiavanie ľudských práv vrátane slobody tlače a zhromažďovania v súlade s medzinárodným právom a medzinárodnými záväzkami Bieloruska;

5. naliehavo žiada bieloruské orgány, aby okamžite zastavili používanie násilia voči pokojným demonštrantom; požaduje vyšetrenie násilia zo strany orgánov presadzovania práva, ako aj úmrtia piatich demonštrantov, a to, aby boli osoby zodpovedné za všetky prípadné trestné činy postavené pred súd;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami, že bieloruské orgány presadzovania práva nepodnikajú kroky v reakcii na osoby v neoznačených autách, ktoré bijú a unášajú pokojných demonštrantov s cieľom ešte viac prehĺbiť konfrontáciu; vyjadruje hlboké znepokojenie nad násilnými činmi niektorých opozičných skupín; zdôrazňuje potrebu návratu k politickému riešeniu formou otvoreného a transparentného dialógu;

7. požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie väzňov zatknutých v rámci volebnej kampane a účastníkov demonštrácií po voľbách, ktorí sa nezúčastnili žiadnych násilných činov;

8. ostro odmieta každé skryté či zjavné vonkajšie zasahovanie tretieho štátu vrátane členských štátov EÚ a susedných krajín do vnútorných záležitostí Bieloruska; vyzýva všetky externé subjekty, aby rešpektovali zvrchované právo bieloruského ľudu nájsť spôsob prekonania krízy a rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny; podporuje návrhy OBSE, aby prevzala úlohu nezasahujúceho sprostredkovateľa medzi rôznymi vnútornými politickými aktérmi v snahe prekonať túto krízu;

9. vyzýva na ďalšiu transparentnosť a dôkladnú kontrolu 53 miliónov EUR pre Bielorusko, ktoré oznámila predsedníčka Komisie von der Leyenová, aby táto suma namiesto podpory dialógu nebola použitá na financovanie politických organizácií alebo neslúžila záujmom niektorej zo strán konfliktu;

10. nesúhlasí s ukladaním sankcií, ktoré – ako zdôraznili rôzne opozičné frakcie a účastníci pokojných demonštrácií – sú kontraproduktívne a majú negatívny vplyv na obyvateľstvo;

11. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim napätím medzi EÚ a Ruskom; vyzýva dotknuté strany, aby prejavili zdržanlivosť a upustili od eskalácie vnútorného konfliktu v Bielorusku a využívania krajiny pre svoje geopolitické záujmy; zdôrazňuje potrebu presadiť diplomatické riešenie tohto konfliktu, ktoré bude plne rešpektovať nezávislosť a zvrchovanosť Bieloruska; berie na vedomie túžbu väčšiny bieloruského národa, aby si ich zvrchovaný štát zachoval dobrú, dôveryhodnú a priateľskú spoluprácu a mierové vzťahy s Ruskou federáciou;

12. vyjadruje znepokojenie nad chybami politiky Východného partnerstva EÚ a zdôrazňuje potrebu zmeny jej orientácie; vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby predložil plán konštruktívneho dialógu s Ruskom, v ktorom sa zdôrazní dôležitá úloha susedných krajín pri posilňovaní dobrých vzťahov a väzieb tak s EÚ, ako aj s Ruskom; zdôrazňuje potrebu nezávislej medzinárodnej politiky, ktorá nie je podriadená iným záujmom, najmä na území tak dôležitom pre EÚ, ako je jej východný sused;

13. opätovne vyjadruje znepokojenie nad nasadením vojenských síl NATO na území krajín, ktoré hraničia s Ruskom, čo slúži len na ďalšie utvrdzovanie vzájomnej nedôvery a podnecovanie konfrontácie; je znepokojený rastúcou vojenskou prítomnosťou na hraniciach s Bieloruskom a vyzýva NATO a Ruskú federáciu, aby ju okamžite zastavili;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a vláde Bieloruska.

 

Posledná úprava: 16. septembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia