Návrh usnesení - B9-0274/2020Návrh usnesení
B9-0274/2020

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bělorusku

  14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

  Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń
  za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0271/2020

  Postup : 2020/2779(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B9-0274/2020
  Předložené texty :
  B9-0274/2020
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  B9-0274/2020

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

  (2020/2779(RSP))

  Evropský parlament,

   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 4. října 2018 o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku[1], usnesení ze dne 19. dubna 2018 o Bělorusku[2] po místních volbách, které proběhly dne 18. února 2018, usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o situaci v Bělorusku[3] po parlamentních volbách, které proběhly dne 11. září 2016, a usnesení ze dne 8. října 2015 o trestu smrti[4],

   s ohledem na závěry předsedy Evropské rady formulované v návaznosti na videokonferenci členů Evropské rady, která se konala dne 19. srpna 2020,

   s ohledem na prohlášení, které vysoký představitel vydal jménem Evropské unie dne 11. srpna 2020 k prezidentským volbám a dne 11. září 2020 k eskalaci násilí a zastrašování členů Koordinační rady,

   s ohledem na prohlášení vysokého představitele, místopředsedy Komise, zejména na jeho prohlášení ze dne 7. srpna 2020, které vydal před prezidentskými volbami, a ze dne 14. července 2020 ohledně nezaregistrování kandidátů v prezidentských volbách, na společné prohlášení vysokého představitele, místopředsedy Komise a ministra zahraničních věcí Kanady ze dne 26. srpna 2020 a na prohlášení, které dne 10. srpna 2020 vydal k prezidentským volbám vysoký představitel, místopředseda Komise společně s komisařem pro sousedství a rozšíření,

   s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ, zejména na prohlášení ze dne 19. června 2020 o nedávném vývoji před prezidentskými volbami a na prohlášení ze dne 18. listopadu 2019 o parlamentních volbách v Bělorusku,

   s ohledem na to, že Rada přijala dne 17. února 2020 rozhodnutí prodloužit embargo EU uvalené na Bělorusko roku 2004 a týkající se zbraní a materiálu, který by mohl být použit k vnitřním represím[5],

   s ohledem na prohlášení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) ze dne 15. července 2020 o tom, že do Běloruska nebude vyslána volební pozorovatelská mise, neboť nebylo obdrženo pozvání k této misi,

   s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že dne 9. srpna 2020 se v Bělorusku konaly prezidentské volby a že v období, které jim předcházelo, docházelo k častým celostátním zásahům proti pokojným demonstrantům, aktivistům občanské společnosti, bloggerům a novinářům, političtí aktivisté byli vážným způsobem zastrašováni, byly kladeny překážky bránící v registraci kandidátů a vytváření volebních komisí, zájemci o kandidování ve volbách nebyli záměrně zaregistrováni a byli zatýkáni, stejně jako členové jejich volebních štábů a jejich příznivci;

  B. vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise ODIHR nemohla volby sledovat, neboť běloruské orgány jí záměrně nevydaly včas pozvání, a že v souvislosti s těmito volbami se objevilo ohromné množství zpráv o hrubém porušení pravidel pro průběh voleb, což svědčí o úmyslném falšování výsledků;

  C. vzhledem k tomu, že se volební kampaň i samotné prezidentské volby konaly v době pandemie onemocnění COVID-19, jehož dopady běloruské politické vedení a orgány soustavně popíraly, což přimělo novináře, zdravotníky a řadové občany k tomu, aby začali sdílet klíčové informace o pandemii a nezbytných preventivních opatřeních, čímž prokázali občanskou angažovanost obyvatel a vitalitu běloruské občanské společnosti;

  D. vzhledem k tomu, že někteří kandidáti v prezidentských volbách byli společně se členy svých volebních štábů a svými příznivci zatčeni na základě vykonstruovaných obvinění a že jiným prezidentským kandidátům ústřední volební komise zamítla vysoký počet podpisů podporujících jejich kandidaturu;

  E. vzhledem k tomu, že samotný den voleb proběhl klidně, ale ihned po něm následovaly v hlavním městě Minsku i v řadě jiných měst po celé zemi pokojné a spořádané protesty nebývalého rozsahu, jejichž účastníci protestovali proti hrubému porušení pravidel pro průběh voleb a rozsáhlému falšování volebních výsledků, jež dosvědčovaly důvěryhodné zprávy;

  F. vzhledem k tomu, že pokojní demonstranti požadovali nové volby, které by byly svobodné a spravedlivé a konaly by se pod dohledem mezinárodních volebních pozorovatelů, a žádali tak uplatnění svého práva na demokratické zastoupení a účast na politickém životě;

  G. vzhledem k tomu, že podle oficiálních výsledků voleb, které dne 10. srpna oznámila ústřední volební komise Běloruska, získal 80,10 % hlasů Alexandr Lukašenko a 10,12 % hlasů získala Svjatlana Cichanouská, přičemž volební účast byla 84,17 %; vzhledem k tomu, že důvěryhodné zprávy z celé země a informace šířené na sociálních médiích řadovými občany vypovídají o rozsáhlém volebním podvodu ve prospěch Alexandra Lukašenka; vzhledem k tomu že EU v závěrech ze zasedání Rady ze dne 19. srpna 2020 oficiální výsledky těchto voleb odmítla;

  H. vzhledem k tomu, že běloruské orgány reagovaly na legitimní a pokojné protesty nepřiměřeným násilím, nepřijatelnými represemi a nelidským zacházením s jejich účastníky, včetně mučení a sexuálního násilí vůči lidem, kteří byli během protestů zadrženi; vzhledem k tomu, že stovky pokojných demonstrantů byly zbity, tisíce zatčeny a nejméně tři lidé při protestech zemřeli; vzhledem k tomu, že běloruské orgány se dále pokusily potlačit protesty stále intenzivnějším zatýkání lídrů protestů;

  I. vzhledem k tomu, že zaměstnanci běloruských společností, včetně velkých státních podniků v řadě odvětví ekonomiky, zahájili na podporu občanských protestů proti volebnímu podvodu, proti násilí a útlaku ze strany státních orgánů kolektivní protestní akce a zřídili stávkové výbory;  vzhledem k tomu, že mnozí vedoucí představitelé stávkových výborů byli od té doby zastrašováni, vyslýcháni či zatčeni a někteří z nich jsou i nadále zadržováni;

  J. vzhledem k tomu, že vznikla Koordinační rada, která má být dočasným institucionálním partnerem pro národní dialog, jehož cílem je uspořádání nových voleb, které by proběhly podle mezinárodních norem a za přítomnosti volební pozorovatelské mise ODIHR;

  K. vzhledem k tomu, že několik tisíc lidí požádalo od té doby o členství v Koordinační radě nebo podpořilo její výzvy k uspořádání nových voleb a že všichni vedoucí členové této rady museli čelit zastrašování či výslechům, nebo byli zatčeni; vzhledem k tomu, že neustálé zastrašování a výhrůžky přinutily vůdkyně opozice Svjatlanu Cichanouskou a Veroniku Cepkalovou hledat útočiště v Evropské unii; vzhledem k tomu, že další čelnou představitelku opozice Marii Kolesnikovovou unesli dne 8. září maskovaní muži v dodávce bez poznávací značky; vzhledem k tomu, že nositelka Nobelovy ceny Světlana Alexijevičová je jedinou členkou předsednictva Koordinační rady, která je stále v Bělorusku a na svobodě; vzhledem k tomu, že i nadále panují vážné obavy o její bezpečnost;

  L. vzhledem k tomu, že prezident Ruské federace vyjádřil dne 27. srpna podporu potlačení legitimní občanské nespokojenosti běloruskými orgány, neboť nabídl nasazení zvláštních policejních složek; vzhledem k tomu, že dne 21. srpna oznámil pan Lukašenko, že na místa stávkujících a odstupujících novinářů státních sdělovacích prostředků nastupují ruští mediální odborníci; vzhledem k tomu, že mezi prvními státy, které panu Lukašenkovi gratulovaly k vítězství ve zfalšovaných volbách, bylo Rusko, Čína a Turecko;

  M. vzhledem k tomu, že pokračují násilné zásahy běloruských orgánů vůči nezávislým běloruským reportérům a občanským novinářům, že tyto orgány se i nadále záměrně snaží bránit v objektivním zpravodajství, aby rozptýlily obavy a utišily kritiku na domácím i mezinárodním poli, a to mimo jiné tak, že dne 29. srpna odebraly akreditaci více než tuctu mezinárodních novinářů;

  N. vzhledem k tomu, že navzdory zatčení řady předních členů politické opozice a občanského protestního hnutí, ale i řadových občanů se v hlavním městě i na jiných místech po celé zemi stále konají rozsáhlé pokojné protesty, které svědčí o nebývalé nespokojenosti a mobilizaci běloruské společnosti, která požaduje demokratická práva a dodržování základních svobod a lidských práv, jak vyjádřili její představitelé, mimo jiné Svjatlana Cichanouská a další členové Koordinační rady;

  1. nanejvýš důrazně odsuzuje běloruské orgány za násilné potlačování poklidných protestů pořádaných v návaznosti na zfalšované prezidentské volby ze dne 9. srpna, jejichž účastníci demonstrují za spravedlnost, svobodu a demokracii; požaduje, aby běloruské orgány okamžitě přestaly používat vůči občanům své země sílu, násilí a represe a aby nepodnikaly žádné kroky odchylující se od nevyhnutelné cesty k potřebnému dialogu mezi lidmi a jejich legitimními představiteli, včetně Koordinační rady, občanské společnosti, orgánů a jejich politických představitelů;

  2. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů a všech osob, které byly zadrženy z toho důvodu, že se zúčastnily protestů proti výsledkům voleb nebo násilným postupům orgánů, nebo protože tyto protesty podpořily;

  3. odmítá výsledky běloruských prezidentských voleb, které se konaly dne 9. srpna, a připomíná volání běloruského lidu po nových, svobodných a spravedlivých volbách, které by proběhly co nejdříve v souladu s mezinárodními normami a pod dohledem pozorovatelské mise ODIHR;

  4. jednoznačně podporuje legitimní požadavky běloruských občanů a jejich touhu po nových, svobodných a spravedlivých volbách, základních svobodách a lidských právech, demokratickém zastoupení, účasti na politickém životě, pravdivém informování o volebních výsledcích a po ukončení autoritářského útlaku; vyzývá Komisi, místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu, aby – budou-li o to požádáni – poskytli pomoc běloruské demokratické opozici, včetně Koordinační rady vedené Svjatlanou Cichanouskou, jakožto legitimním zástupcům běloruského lidu a jeho požadavků;

  5. požaduje, aby bylo urychleně a účinně vyšetřeno a důsledně stíháno jednání všech pachatelů nebývale brutálních zásahů vůči demonstrantům, jejich podporovatelům, jakož i přihlížejícím lidem a aby bylo současně vyšetřeno a stíháno veškeré násilí, jehož se dopustily běloruské politické orgány, policie a zvláštní jednotky; vyjadřuje zděšení nad důvěryhodnými informacemi o tom, že na území Běloruska operují zvláštní složky v civilním oděvu a maskované složky, jejichž členové se pohybují v neoznačených uniformách a ve vozidlech bez SPZ, a že tyto složky se podílejí na vnitřních represích a únosech; vyzývá běloruské a veškeré další příslušné orgány, aby objasnily identitu, úlohu a přítomnost těchto složek na běloruském území; odsuzuje represe, jimž jsou i nadále vystaveni nezávislí běloruští a mezinárodní novináři; vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě propustily všechny neprávem zadržované novináře a občanské reportéry a aby obnovily plnohodnotnou novinářskou akreditaci všem osobám, kterým ji odebraly; poukazuje na právo běloruského lidu na objektivní zpravodajství o událostech v jejich zemi; kritizuje dosazení ruských mediálních odborníků do běloruských státních sdělovacích prostředků;

  6. naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby dodržovaly mezinárodní závazky své země, které Bělorusko přijalo coby členský stát OBSE, především závazek pořádat skutečně demokratické volby a prosazovat v právních předpisech i v praxi svobodu projevu a pokojného shromažďování;

  7. zdůrazňuje, že je zcela odhodlán stát pevně na straně běloruského lidu v jeho boji za svobodu, demokracii a dodržování lidských práv;

  8. oceňuje významný přínos odvážných běloruských žen, v jejichž čele stojí Svjatlana Cichanouská, Veronika Cepkalová a Maria Kolesnikovová, a jejich stoupenců, neboť vyjadřují a ztělesňují legitimní požadavky běloruských občanů; poznamenává, že řada Bělorusů považuje Svjatlanu Cichanouskou za vítězku prezidentských voleb; podtrhuje klíčovou úlohu, kterou v pokračujících politických protestech řadových občanů hrají ženy, studenti a mladí lidé;

  9. se znepokojením konstatuje, že s výjimkou Světlany Alexijevičové byli všichni členové předsednictva Koordinační rady nezákonně zatčeni nebo donuceni uchýlit se do exilu; požaduje okamžité propuštění Maksima Znaka, Marie Kolesnikovové, Sergeje Dylevského a Lilie Vlasovové; trvá na tom, že do národního dialogu musí být plně a neomezeně zapojena Koordinační rada; vítá ochranu, kterou Světlaně Alexijevičové poskytují zástupci členských států EU;

  10. uznává, že současné protestní hnutí v Bělorusku není vedeno jednou osobou nebo určitou skupinou osob patřících k politické opozici, ale je založeno na všeobecném odporu vůči současnému režimu a na oprávněném požadavku, aby obyvatelé Běloruska požívali stejných základních práv na demokracii a svobodu jako všichni ostatní občané na evropském kontinentu;

  11. vyjadřuje svou plnou podporu běloruskému lidu, který se vydal bezprostředně po prezidentských volbách do ulic, neukončil protesty navzdory zavrženíhodnému násilí, represím a nelidskému zacházení ze strany běloruských orgánů a od voleb pokračuje v pochodech v ulicích Minsku a mnoha dalších měst v celé zemi;

  12. bere na vědomí rozhodný přínos mnoha pracovníků státních podniků v různých hospodářských odvětvích, kteří zahájili protestní kolektivní akce a zřídili stávkové výbory, čímž riskují zatčení, propuštění a neprodloužení krátkodobých smluv; vyzývá k dodržování základního práva běloruských pracovníků na stávku bez rizika propuštění, zatčení nebo jiného odvetného opatření v souladu s úmluvami MOP č. 87 a 98; připojuje se k projevům solidarity Evropské konfederace odborových svazů a podporuje výzvu Mezinárodní konfederace odborových svazů adresovanou Mezinárodní organizaci práce, aby okamžitě zasáhla proti zatčení a odsouzení vedoucích představitelů stávkových výborů a nezávislých odborových aktivistů s cílem chránit jejich svobodu shromažďování a sdružování; vyjadřuje podporu koordinační úloze, kterou hraje běloruský Kongres demokratických odborových svazů;

  13. naléhavě vyzývá Radu a vysokého představitele, aby nadále zastávali vůči běloruským orgánům pevný a zásadový postoj vycházející ze závazku EU bránit zásady demokracie a právního státu, dodržování mezinárodního práva, všeobecných lidských práv a základních svobod, jako je svoboda projevu, shromažďování a sdružování, a z rozhodných opatření proti osobám odpovědným za porušování těchto zásad, hodnot a práv;

  14. vyzývá Radu, Komisi a vysokého představitele, aby nadále úzce monitorovali situaci v Bělorusku, pokud jde o základní svobody a lidská práva; vyzývá je, aby využili všech příležitostí k tomu, aby naléhavě vyzývali běloruské orgány k okamžitému ukončení násilí, represí a nelidského zacházení, k propuštění všech politických vězňů a všech osob, které byly svévolně zadrženy v uplynulých měsících a týdnech, vyšetření a stíhání osob odpovědných za volební podvody, násilí, represe a mučení a k urychlenému uspořádání nových voleb v souladu s mezinárodními standardy, k nimž by byli přizváni pozorovatelé ODIHR; vyzývá OBSE, aby spolupracovala s mezinárodními nevládními organizacemi v oblasti lidských práv a nezávislou občanskou společností Běloruska na zdokumentování všech případů porušování lidských práv s cílem umožnit v budoucnu plné stíhání všech pachatelů;

  15. vyzývá členské státy a jejich konzulární úřady v Bělorusku, aby podpořily oběti násilí a represe a jejich rodiny a udělily jim víza z humanitárních a vzdělávacích důvodů; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby urychleně přikročila k účinnému poskytování finanční pomoci EU na podporu obětí represí a občanské společnosti a aby uvolnila více zdrojů na jejich fyzickou, psychologickou a materiální podporu;

  16. vyzývá Radu, aby bezodkladně a v úzké spolupráci s mezinárodními partnery zavedla rozsáhlé a účinné sankce vůči všem běloruským pachatelům volebních podvodů, násilí a represí, jejichž počet se rovná alespoň počtu osob, které byly dne 25. února 2016 vyňaty ze seznamu osob, na něž se sankce vztahují; požaduje, aby mezi osobami, vůči kterým budou sankce uplatňovány, byl i Alexandr Lukašenko; vyzývá Radu, aby po vzoru některých členských států, které s Běloruskem sousedí a které zařadily Lukašenka na své sankční seznamy, rozšířila původně navrhovanou skupinu sankcionovaných osob o značný počet vysoce postavených a středních úředníků, jakož i podnikatele známé tím, že podporují režim nebo propouštějí své zaměstnance kvůli účasti na stávkách; vyzývá Radu, aby zavedla sankce vůči osobám nebo subjektům zodpovědným za zahraniční vměšování v Bělorusku; naléhavě vyzývá všechny členy Rady, aby při rozhodování o uvalení sankcí upřednostňovali demokratická práva běloruského lidu před bezpečnostními obavami, které jsou odlišné povahy; vyzývá Komisi a místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby urychleně zavedli a uplatňovali sankční režim EU v oblasti lidských práv;

  17. vítá připravenost EU, kterou vyjádřil místopředseda Komise, vysoký představitel Unie, přijmout v případě potřeby další omezující opatření; vyzývá Radu, aby v případě, že cílené sankce vůči pachatelům podvodů, násilí a represí nepřinesou dostatečné výsledky, zvážila uvalení rozsáhlejších hospodářských sankcí na Bělorusko, zejména pokud jde o státní podniky, které jsou nejvíce napojeny na podnikatelské zájmy orgánů; opakuje svůj postoj, že tyto sankce nesmí mít za žádných okolností nepříznivý dopad na běloruský lid a rozvoj demokratické občanské společnosti této země;

  18. vyzývá Komisi, ESVČ a vysokého představitele, aby přezkoumali vztahy mezi EU a Běloruskem a přešli od „kritické angažovanosti“ ke „kritickému přehodnocení“, mimo jiné přehodnocením úlohy Běloruska ve Východním partnerství, s přihlédnutím k těmto aspektům: koordinace s mezinárodními partnery, dialog o nezbytných reformách, sociálně-ekonomická podpora obyvatelstva, budování kapacit občanské společnosti, pokračující mezilidské kontakty; znovu potvrzuje svůj závazek poskytnout, bude-li o to požádán, plnou politickou, technickou a finanční podporu nezbytnou k usnadnění demokratické politické transformace Běloruska, mimo jiné prostřednictvím posílených obchodních vztahů, mezinárodně koordinované pomoci při hospodářských reformách a plné podpory dalšího rozvoje běloruské nezávislé občanské společnosti;

  19. trvá na tom, že finanční pomoc EU by měla být ku prospěchu pouze běloruskému lidu, nikoli stávajícímu režimu, a měla by přispívat ke zmírnění socioekonomických důsledků pandemie COVID-19 pro obyvatelstvo, poskytovat naléhavou humanitární pomoc obětem násilí a represí a jejich rodinným příslušníkům, posilovat občanskou společnost a podporovat mezilidské kontakty; naléhavě vyzývá Komisi, aby okamžitě ukončila veškeré přímé vyplácení finanční podpory běloruským orgánům a přesměrovala veškerou finanční podporu na běloruský lid a nezávislé novináře, nevládní a mezinárodní organizace;

  20. zdůrazňuje výzvy běloruských občanů a mezinárodního společenství k zahájení inkluzivního národního dialogu, který by vedl k novým volbám a skutečně demokratickému zastoupení; vyzývá Ruskou federaci, aby využila svých úzkých politických vazeb s běloruským vedením a vybídla jej k zahájení svobodného, spravedlivého a inkluzivního dialogu zajišťujícího demokratická práva běloruského lidu podle mezinárodního práva s cílem uspořádat co nejdříve nové volby v souladu s mezinárodními standardy a za účasti pozorovatelů voleb ODIHR; vřele vítá návrh, který předložil výkonný předseda OBSE v koordinaci se svým nástupcem, aby byla Bělorusku poskytnuta pomoc při organizaci dialogu, a rovněž vítá připravenost ODIHR pomoci běloruským orgánům při provádění naléhavých reforem nezbytných k uvedení běloruských zákonů a postupů do souladu s mezinárodními demokratickými standardy a závazky v oblasti lidských práv; trvá na tom, aby běloruské orgány přijaly nabídku, kterou jim učinili stávající výkonný předseda OBSE a jeho nástupce; vyzývá proto Komisi a ESVČ, aby společně s OBSE stanovily, jakou konkrétní pomoc by mohla EU poskytnout zprostředkovatelské úloze pod vedením OBSE, a vyjadřuje svou připravenost přispět k budoucí volební pozorovatelské misi ODIHR s delegací EP;

  21. důrazně odsuzuje probíhající zásahy a vnější vměšování ruského státu a státních činitelů, zejména do běloruských státních sdělovacích prostředků a bezpečnostních sil; vyjadřuje svou neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Běloruska a běloruského lidu; připomíná, že běloruské protesty jsou spíše prodemokratické než geopolitické; naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby dodržovala mezinárodní právo, svrchovanost Běloruska a svou vlastní výzvu zdržet se jakéhokoli vměšování do Běloruska; vyzývá Ruskou federaci, aby místo toho podporovala úsilí, které vzešlo z iniciativy OBSE, jehož cílem je pomoci Bělorusku dodržovat jeho vnitrostátní a mezinárodní závazky, pokud jde o demokracii, základní svobody a lidská práva;

  22. vyzývá Radu, aby zavedla komplexní a účinný celounijní režim sankcí, který by umožnil neprodleně uvalit cílené sankce na jednotlivé osoby, státní a nestátní subjekty a další subjekty odpovědné za závažná porušení lidských práv nebo zapojené do takových porušení;

  23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a běloruským orgánům.

   

   

   

  Poslední aktualizace: 16. září 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí