Resolutsiooni ettepanek - B9-0274/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0274/2020

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes

  14.9.2020 - (2020/2779(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

  Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń
  fraktsiooni S&D nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0271/2020

  Menetlus : 2020/2779(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B9-0274/2020
  Esitatud tekstid :
  B9-0274/2020
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B9‑0274/2020

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes

  (2020/2779(RSP))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eelkõige 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni meediavabaduse halvenemise kohta[1], 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni Valgevene kohta pärast 18. veebruari 2018. aasta kohalikke valimisi[2], 24. novembri 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes pärast 11. septembri 2016. aasta parlamendivalimisi[3] ja 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni surmanuhtluse kohta Valgevenes[4],

   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldusi pärast Euroopa Ülemkogu liikmete videokonverentsi 19. augustil 2020,

   võttes arvesse kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel 11. augustil 2020. aastal tehtud avaldust presidendivalimiste kohta ja 11. septembril 2020. aastal tehtud avaldust koordineerimisnõukogu liikmete vastu suunatud vägivalla ja hirmutamise eskaleerumise kohta,

   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi, eelkõige 7. augusti 2020. aasta avaldust enne presidendivalimisi ja 14. juuli 2020. aasta avaldust presidendikandidaatide registreerimata jätmise kohta, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ning Kanada välisministri 26. augusti 2020. aasta ühisavaldust ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi ning naabruspoliitika ja laienemispoliitika voliniku 10. augusti 2020. aasta ühisavaldust presidendivalimiste kohta,

   võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja avaldusi, eelkõige 19. juuni 2020. aasta avaldust hiljutiste arengute kohta enne presidendivalimisi ja 18. novembri 2019. aasta avaldust Valgevene parlamendivalimiste kohta,

   võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2020. aasta otsust pikendada ELi 2004. aasta embargot relvadele ja varustusele, mida võidakse kasutada Valgevenega seotud siserepressioonideks[5],

   võttes arvesse demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) 15. juuli 2020. aasta avaldust valimisvaatlusmissiooni Valgevenesse mittelähetamise kohta kutse puudumise tõttu,

   võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

  A. arvestades, et Valgevenes toimusid 9. augustil 2020. aastal presidendivalimised, mille eelset perioodi iseloomustasid rahumeelsete meeleavaldajate, kodanikuühiskonna aktivistide, blogijate ja ajakirjanike üleriigiline mahasurumine ning poliitiliste aktivistide ränk hirmutamine, jätkuvad takistused kandidaatide registreerimisel ja valimiskomisjonide moodustamisel ning kandidaatide, sealhulgas nende kampaaniatöötajate ja toetajate registreerimata jätmine ja vahistamine;

  B. arvestades, et ODIHRi valimisvaatlusmissioonil ei olnud võimalik valimisprotsessi jälgida, kuna Valgevene ametivõimud tahtlikult ei esitanud õigel ajal kutset, ning et valimisprotsessi kohta saadi suur hulk teateid selle ränkade rikkumiste kohta, mis annavad tunnistust tulemuste tahtlikust võltsimisest;

  C. arvestades, et valimiskampaania ja presidendivalimised toimusid COVID-19 pandeemia ajal, mille mõju Valgevene poliitilised juhid ja ametivõimud järjekindlalt eitasid, mistõttu ajakirjanikud, meditsiinitöötajad ja tavainimesed hakkasid ise jagama pandeemia ja vajalike ettevaatusabinõude kohta olulist teavet, mis näitas inimeste ühiskondlikku kaasatust ja Valgevene kodanikuühiskonna elujõulisust;

  D. arvestades, et osa presidendikandidaate ning nende kampaaniatöötajaid ja toetajaid vahistati valesüüdistuste alusel, samas kui keskvalimiskomisjon lükkas tagasi suure hulga muude presidendikandidaatide toetuseks antud allkirju;

  E. arvestades, et valimispäev möödus rahulikult, kuid sellele järgnesid pealinnas Minskis ja paljudes teistes linnades üle kogu riigi kohe enneolematu ulatusega rahumeelsed ja distsiplineeritud meeleavaldused, kus protesteeriti valimisprotsessi ränkade rikkumiste vastu ja juhiti tähelepanu usaldusväärsetele teadetele valimistulemuste ulatusliku võltsimise kohta;

  F. arvestades, et rahumeelsed meeleavaldajad nõudsid uusi valimisi, mis peavad olema vabad ja õiglased ning toimuma rahvusvaheliste valimisvaatlejate kaasamisega, ning nõudsid õigust demokraatlikule esindatusele ja poliitilisele osalemisele;

  G. arvestades, et Valgevene keskvalimiskomisjoni poolt 10. augustil esitatud ametlike valimistulemuste kohaselt sai Aljaksandr Lukašenka rahvahääletusel 80,10 % häältest ja Svjatlana Tsihhanovskaja 10,12 %, kusjuures valimisaktiivsus oli 84,17 %; arvestades, et usaldusväärsed üleriigilised aruanded ja rohujuuretasandi sotsiaalmeedia algatused näitavad ulatuslikku valimispettust Aljaksandr Lukašenka kasuks; arvestades, et EL lükkas oma 19. augusti 2020. aasta nõukogu järeldustes ametlikud valimistulemused tagasi;

  H. arvestades, et Valgevene ametivõimud reageerisid distsiplineeritud ja rahumeelsetele meeleavaldustele ebaproportsionaalse vägivalla, lubamatute repressioonide ja ebainimliku kohtlemisega, sealhulgas rakendades meeleavalduste ajal kinni peetud isikute vastu piinamist ja seksuaalvägivalda; arvestades, et peksti läbi sadu rahumeelseid meeleavaldajaid, vahistati tuhandeid ja vähemalt kolm inimest on tapetud; arvestades, et Valgevene ametivõimud jätkasid meeleavalduste mahasurumist, pidades kinni üha rohkem protestijuhte;

  I. arvestades, et Valgevene ettevõtete, sealhulgas erinevate majandussektorite suurte riigiettevõtete töötajad on algatanud kollektiivseid meetmeid ja loonud streigikomiteesid, et toetada rahva meeleavaldusi valimispettuse, vägivalla ja riigiasutuste repressioonide vastu; arvestades, et paljusid streigikomisjonide juhte on sellest ajast alates ahistatud, üle kuulatud või kinni peetud ning mitmed neist on endiselt vahi all;

  J. arvestades, et koordineerimisnõukogu loodi riiklikus dialoogiprotsessis kui ajutine institutsiooniline partner, mille eesmärk on korraldada uusi valimisi, mis toimuksid rahvusvaheliste standardite kohaselt ja ODIHRi valimisvaatlejate kaasamisega;

  K. arvestades, et pärast seda on mitu tuhat inimest taotlenud koordineerimisnõukogu liikmeks saamist või väljendanud toetust selle üleskutsetele korraldada uued valimised ning kõiki koordineerimisnõukogu juhtivaid liikmeid on ahistatud, üle kuulatud või vahistatud; arvestades, et jätkuv ahistamine ja ähvardused on sundinud opositsiooni juhtivliikmeid Svjatlana Tsihhanovskajat ja Veranika Tsepkalat otsima varjupaika Euroopa Liidus; arvestades, et 8. septembril röövisid märgistamata kaubikuga maskides mehed opositsiooni juhtivliikme Maria Kalesnikava; arvestades, et Nobeli preemia laureaat Svjatlana Aleksijevitš on ainus koordineerimisnõukogu presiidiumi liige, kes viibib veel Valgevenes ja vabaduses; arvestades, et tema ohutus tekitab endiselt tõsist muret;

  L. arvestades, et Venemaa Föderatsiooni president teatas 27. augustil oma toetusest Valgevene ametivõimudele rahva pahameele õigustatud avalduste mahasurumisel, pakkudes eripolitseijõudude kasutamist; arvestades, et Aljaksandr Lukašenka teatas 21. augustil, et riigimeedias töötavad, streikivad ja tagasi astunud ajakirjanikud asendatakse Venemaa meediaspetsialistidega; arvestades, et Venemaa, Hiina ja Türgi olid esimeste riikide seas, kes õnnitlesid Aljaksandr Lukašenkat tema võltsitud tulemustega valimisvõidu puhul;

  M. arvestades, et Valgevene ametivõimud jätkavad sõltumatute Valgevene reporterite ja kodanikuajakirjanike vägivaldset mahasurumist ning püüavad tahtlikult takistada objektiivset uudiste edastamist, et pärssida riigisisest ja rahvusvahelist muret ja hukkamõistu, sealhulgas tühistades 29. augustil enam kui tosina rahvusvahelise ajakirjaniku akrediteeringu;

  N. arvestades, et hoolimata poliitilise opositsiooni väljapaistvate liikmete ja kodanikuühiskonna protestiliikumises osalejate ning tavakodanike arvukatest vahistamistest jätkuvad pealinnas ja kogu riigis ulatuslikud rahumeelsed meeleavaldused, mis näitab Valgevene ühiskonna enneolematut rahulolematust ja mobiliseeritust demokraatlike õiguste ning põhivabaduste ja inimõiguste austamise nõudmisel, mida on väljendanud selle esindajad, sealhulgas Svjatlana Tsihhanovskaja ja teised koordineerimisnõukogu liikmed;

  1. mõistab Valgevene ametivõimud kõige karmimalt hukka seoses sellega, et nad on pärast 9. aasta augusti võltsitud tulemustega presidendivalimisi vägivaldselt maha surunud õigluse, vabaduse ja demokraatia nimel toimuvaid rahumeelseid meeleavaldusi; nõuab, et Valgevene ametivõimud lõpetaksid viivitamata mis tahes jõu kasutamise, vägivalla ja repressiooni oma kaaskodanike vastu ning hoiduksid igasugusest tegevusest, mis viib eemale vältimatult vajalikust dialoogist rahva ja nende seaduslike esindajate, sealhulgas koordineerimisnõukogu, kodanikuühiskonna, ning ametivõimude ja ametivõimude poliitiliste esindajate vahel;

  2. kutsub üles viivitamata ja tingimusteta vabastama kõik poliitvangid ja kõik isikud, kes on kinni peetud valimistulemuste või võimude kasutatud vägivalla vastu suunatud meeleavaldustel osalemise või nende toetamise eest;

  3. lükkab tagasi Valgevene 9. augusti presidendivalimiste tulemused ja kordab Valgevene rahva üleskutset korraldada võimalikult kiiresti uued, vabad ja õiglased valimised kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja ODIHRi valimisvaatlejate kaasamisega;

  4. väljendab oma selget toetust Valgevene rahva õigustatud nõudmistele ja püüdlustele uute vabade ja õiglaste valimiste, põhivabaduste ja inimõiguste, demokraatliku esindatuse, poliitikas osalemise, valimistulemuste ausa edastamise ning autoritaarsete repressioonide lõpetamise osas; kutsub komisjoni, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning nõukogu üles andma abi Valgevene demokraatlikule opositsioonile, sealhulgas Svjatlana Tsihhanovskaja juhitud koordineerimisnõukogule kui Valgevene rahva õiguslikele esindajatele, kui nad seda taotlevad;

  5. kutsub üles kiiresti ja tõhusalt uurima meeleavaldajate, nende toetajate ja lihtsalt kõrvalseisjate vastu suunatud enneolematult jõhkrat käitumist, sh Valgevene poliitiliste võimude, politsei ja erijõudude vägivallategusid, ning võtma järjekindlalt vastutusele kõik nende toimepanijad; väljendab muret usaldusväärsete teadete pärast selle kohta, et Valgevene territooriumil tegutsevad tsiviilriietuses ja maskides, ning märgistamata vormiriietes ja märgistamata sõidukitega rühmad, kes osalevad siserepressioonides ja inimröövides; palub Valgevene ja muudel asjaomastel ametivõimudel anda selgitust nende isikusamasuse, rolli ja kohaloleku asjaolude kohta Valgevene territooriumil; mõistab hukka sõltumatute Valgevene ajakirjanike jätkuva represseerimise; kutsub Valgevene ametivõime üles viivitamata vabastama kõik ebaseaduslikult kinni peetud ajakirjanikud ja kodanikuajakirjanikud ning taastama täieliku akrediteerimise neile ajakirjanikele, kellelt see on ära võetud; rõhutab Valgevene rahva õigust saada riigis toimuvate sündmuste kohta objektiivset teavet; mõistab hukka Venemaa meediaspetsialistide lähetamise Valgevene riigimeediasse;

  6. nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud austaksid riigi rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige OSCE liikmesriigina võetud kohustust korraldada tõeliselt demokraatlikud valimised ning kaitsta nii seadustes kui ka praktikas sõnavabadust ja rahumeelse kogunemise vabadust;

  7. rõhutab oma kindlat tahet seista kindlalt koos Valgevene rahvaga tema võitluses vabaduse, demokraatia ja inimõiguste austamise eest;

  8. avaldab tunnustust Valgevene vapratele naistele, keda juhivad Svjatlana Tsihhanovskaja, Veronika Tsepkala ja Maria Kalesnikava, ning nende toetajatele, kes väljendavad ja esindavad Valgevene rahva õigustatud nõudmisi; märgib, et paljud valgevenelased peavad presidendivalimiste võitjaks Svjatlana Tsihhanovskajat; rõhutab naiste, üliõpilaste ja noorte otsustavat rolli praegustes rohujuuretasandi poliitilistes meeleavaldustes;

  9. märgib murega, et kõik koordineerimisnõukogu presiidiumi liikmed, välja arvatud Svjatlana Aleksijevitš, on ebaseaduslikult vahistatud või pagendusse sunnitud; nõuab Maksim Znaki, Maria Kalesnikava, Siarhei Dõlevski ja Lilija Ulasava viivitamatut vabastamist; rõhutab, et koordineerimisnõukogu peab saama mis tahes riigisiseses dialoogis täies ulatuses ja takistamatult osaleda; väljendab heameelt, et ELi liikmesriikide esindajad pakkusid Svjatlana Aleksijevitšile kaitset;

  10. tunnistab, et praegust protestiliikumist Valgevenes ei juhi mitte üks isik või teatav poliitilise opositsiooni hulka kuuluv isikute rühm, vaid see põhineb üldisel vastuseisul praegusele režiimile ja õigustatud nõudel, et Valgevene rahval peavad olema samad põhiõigused demokraatiale ja vabadusele nagu kõigil teistel Euroopa kodanikel;

  11. kinnitab oma täielikku toetust Valgevene rahvale, kes läks tänavatele kohe pärast presidendivalimisi ja ei ole vaatamata Valgevene ametivõimude põlastusväärsetele vägivallaaktidele, repressioonidele ja ebainimlikule kohtlemisele protestimisest loobunud ning on valimiste järel Minski tänavatel ja paljudes teistes linnades üle kogu riigi meeleavaldusi jätkanud;

  12. märgib paljude eri majandussektorite riigiettevõtete töötajate olulist panust, kes on alustanud kollektiivset tegevust ja loonud streigikomiteesid, kuigi neid võidakse selle eest vahistada, vallandada või nende lühiajalised töölepingud võivad pikendamata jääda; nõuab, et Valgevene töötajate põhiõigusi streikida ilma vallandamise, vahistamise või muu kättemaksu ohuta tuleb kooskõlas ILO konventsioonidega nr 87 ja 98 austada; ühineb Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni solidaarsuse väljendustega ja toetab Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni poolt Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile esitatud üleskutset võtta kiiresti meetmeid streigikomiteede juhtide ja sõltumatute ametiühingute aktivistide vahistamise ja süüdimõistmise vastu, et kaitsta nende kogunemis- ja ühinemisvabadust; väljendab toetust Valgevene Demokraatlike Ametiühingute Kongressi koordineerivale rollile;

  13. nõuab tungivalt, et nõukogu ja kõrge esindaja säilitaksid Valgevene ametivõimude suhtes kindla ja põhimõttelise seisukoha, mis põhineb ELi kohustusel kaitsta demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid, rahvusvahelise õiguse austamist, universaalseid inimõigusi ja põhivabadusi, nagu sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadus, ning otsustaval tegutsemisel isikute vastu, kes on vastutavad nende põhimõtete, väärtuste ja õiguste rikkumise eest;

  14. kutsub nõukogu, komisjoni ja kõrget esindajat üles tähelepanelikult jälgima põhivabaduste ja inimõiguste olukorda Valgevenes; kutsub neid üles kasutama kõiki võimalusi selle nõudmiseks, et Valgevene ametivõimud lõpetaksid viivitamatult vägivalla, repressioonid ja ebainimliku kohtlemise, vabastaksid kõik poliitvangid ja isikud, kes on viimaste kuude ja nädalate jooksul meelevaldselt kinni peetud, alustaksid juurdlust valimispettuse, vägivalla, represseerimise ja piinamise eest vastutavate isikute suhtes ja võtaksid nad vastutusele, ning korraldaksid võimalikult kiiresti uued valimised kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja ODIHRi valimisvaatlejate kaasamisega; kutsub OSCEd üles tegema koostööd rahvusvaheliste inimõigusalaste valitsusväliste organisatsioonide ja Valgevene sõltumatu kodanikuühiskonnaga, et dokumenteerida kõik inimõiguste rikkumise juhtumid, mis aitab tulevikus hõlbustada kõigi õigusrikkujate täielikku vastutuselevõtmist;

  15. kutsub liikmesriike ja nende Valgevene konsulaaresindusi üles toetama vägivalla ja repressioonide ohvreid ja nende perekondi ning andma neile viisasid humanitaarsetel ja hariduslikel põhjustel; kutsub sellega seoses komisjoni üles jätkama kiiresti ELi finantsabi tõhusat rakendamist, et toetada repressioonide ohvreid ja kodanikuühiskonda, ning mobiliseerima rohkem vahendeid nende füüsiliseks, psühholoogiliseks ja materiaalseks toetamiseks;

  16. kutsub nõukogu üles viivitamata ja tihedas koostöös rahvusvaheliste partneritega rakendama kõigi valimispettuste, vägivalla ja repressioonide toimepanijate suhtes vähemalt sama palju laialdasi ja tõhusaid sanktsioone kui on isikuid, kes 25. veebruaril 2016 sanktsioonide nimekirjast välja arvati; nõuab, et sanktsioonide nimekirja lisataks ka Aljaksandr Lukašenka; kutsub nõukogu üles järgima mitme Valgevene naabruses asuva liikmesriigi eeskuju, kes lisasid Lukašenka oma sanktsioonide nimekirja, laiendades algselt kavandatud isikute ringi, kelle suhtes sanktsioone kohaldatakse, nii et see hõlmaks märkimisväärse arvu kõrgemaid ja keskastme ametnikke ning ettevõtjaid, kes teadaolevalt režiimi toetavad või on vallandanud oma töötajaid streikimise eest; kutsub nõukogu üles kehtestama sanktsioone iga üksikisiku või üksuse suhtes, kes on vastutav välissekkumise eest Valgevenes; nõuab tungivalt, et kõik nõukogu liikmed eelistaksid oma sanktsioonide kehtestamise otsustes muude julgeolekuprobleemide ees Valgevene rahva demokraatlikke õigusi; palub komisjonil ning komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ELi inimõiguste rikkujate vastased sanktsioonid kiiresti kasutusele võtta ja neid rakendada;

  17. peab tervitatavaks komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt väljendatud ELi valmisolekut võtta vajaduse korral täiendavaid piiravaid meetmeid; kutsub nõukogu üles juhul, kui pettuse, vägivalla ja repressioonide toimepanijate suhtes kohaldatavad sihipärased sanktsioonid ei anna piisavaid tulemusi, kaaluma Valgevene suhtes laiemate majandussanktsioonide kehtestamist, pöörates erilist tähelepanu riigiettevõtetele, mis on ametivõimude ärihuvidega kõige tihedamalt seotud; kordab oma seisukohta, et sellised sanktsioonid ei tohi mingil juhul avaldada kahjulikku mõju Valgevene rahvale ja demokraatliku kodanikuühiskonna arengule;

  18. kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja kõrget esindajat üles vaatama läbi ELi ja Valgevene suhted ning minema n.ö kriitiliselt osalemiselt üle n.ö kriitilisele ümberhindamisele, sealhulgas hinnates ümber Valgevene rolli idapartnerluses ja võttes selles arvesse järgmisi aspekte: kooskõlastamine rahvusvaheliste partneritega, dialoog vajalike reformide üle, sotsiaal-majanduslik toetus elanikkonnale, kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamine, inimestevaheliste kontaktide jätkumine; kinnitab veel kord oma pühendumust soovi korral anda täielikku poliitilist, tehnilist ja rahalist toetust, mida vajatakse Valgevene demokraatliku poliitilise ülemineku hõlbustamiseks, sealhulgas tõhustatud kaubandussuhete, majandusreformideks antava rahvusvaheliselt koordineeritud abi ning Valgevene sõltumatu kodanikuühiskonna edasise arengu täieliku toetamise kaudu;

  19. on kindlal seisukohal, et igasugune ELi rahaline abi peaks tooma kasu ainult Valgevene rahvale, aga mitte praegusele režiimile, ning see peaks aitama leevendada COVID-19 pandeemia sotsiaalmajanduslikke tagajärgi elanikkonna jaoks, andma erakorralist humanitaarabi vägivalla ja repressioonide ohvritele ja nende pereliikmetele, tugevdama kodanikuühiskonda ja toetama inimestevahelisi kontakte; nõuab tungivalt, et komisjon lõpetaks viivitamata rahalise toetuse otsese väljamaksmise Valgevene ametivõimudele ning suunaks kogu rahalise toetuse Valgevene rahvale, sõltumatutele ajakirjanikele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele;

  20. juhib tähelepanu Valgevene kodanike ja rahvusvahelise üldsuse üleskutsetele alustada kaasavat riigisisest dialoogi, mis viiks uute valimisteni ja tõeliselt demokraatliku esindatuseni; kutsub Venemaa Föderatsiooni üles kasutama ära oma tihedaid poliitilisi sidemeid Valgevene juhtkonnaga ning julgustama teda osalema vabas, õiglases ja kaasavas dialoogi ning tagama Valgevene rahva rahvusvahelisest õigusest tulenevate demokraatlike õiguste täieliku austamise, et korraldada võimalikult kiiresti uued valimised kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja ODIHRi valimisvaatlejate kaasamisega; tunneb suurt heameelt OSCE eesistuja ja tema ametijärglase ettepaneku üle abistada Valgevenet dialoogiprotsessi korraldamisel ning väljendab heameelt ODIHRi valmisoleku üle aidata Valgevene ametivõime kiireloomuliste reformide läbiviimisel, mida on vaja Valgevene seaduste ja tavade kooskõlla viimiseks rahvusvaheliste demokraatlike standardite ja inimõigustega seotud kohustustega; nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud võtaksid vastu pakkumise, mille on neile teinud OSCE praegused ja tulevased eesistujad; kutsub seetõttu komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles määrama koos OSCEga kindlaks konkreetse abi, mida EL võiks anda OSCE poolt juhitavale vahendajarollile, ning väljendab oma valmisolekut anda oma osa tulevasse ODIHRi valimisvaatlusmissiooni Euroopa Parlamendi delegatsiooniga;

  21. lükkab kindlalt tagasi Venemaa riigi ja riigiga seotud osalejate praegused sekkumised ja välissekkumised, eelkõige Valgevene riiklikusse meediasse ja julgeolekujõududesse; väljendab vankumatut toetust Valgevene ja Valgevene rahva sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele; tuletab meelde, et Valgevene meeleavaldused on pigem demokraatiat toetavat kui geopoliitilist laadi; nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsioon austaks rahvusvahelist õigust, Valgevene suveräänsust ja peaks kinni oma üleskutsest hoiduda mis tahes sekkumisest Valgevenes; kutsub Venemaa Föderatsiooni üles selle asemel toetama OSCE algatatud jõupingutusi, mille eesmärk on aidata Valgevenel täita oma riiklikke ja rahvusvahelisi kohustusi seoses demokraatia, põhivabaduste ja inimõigustega;

  22. kutsub nõukogu üles viivitamata kehtestama kõikehõlmava, tõhusa ja kogu ELi hõlmava sanktsioonimehhanismi, mis võimaldab sihikule võtta iga üksikisiku, riikliku või valitsusvälise osaleja või muu üksuse, kes on vastutav inimõiguste raskete rikkumiste eest või on nendes osalenud;

  23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning Valgevene ametivõimudele.

   

  Viimane päevakajastamine: 16. september 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika