Procedura : 2020/2779(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0274/2020

Teksty złożone :

B9-0274/2020

Debaty :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0274/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 51k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji na Białorusi</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0271/2020

B9‑0274/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi

(2020/2779(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Białorusi, zwłaszcza rezolucję z dnia 4 października 2018 r. w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów[1], rezolucję z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Białorusi (po wyborach lokalnych z 18 lutego 2018 r.)[2], rezolucję z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sytuacji na Białorusi (po wyborach parlamentarnych z 11 września 2016 r.)[3] oraz rezolucję z dnia 8 października 2015 r. w sprawie kary śmierci na Białorusi[4],

 uwzględniając konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej po wideokonferencji z członkami Rady Europejskiej w dniu 19 sierpnia 2020 r.,

 uwzględniając oświadczenia wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej: 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyborów prezydenckich oraz 11 września 2020 r. w sprawie eskalacji przemocy i zastraszania członków Rady Koordynacyjnej,

 uwzględniając oświadczenia wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji, zwłaszcza oświadczenia wydane 7 sierpnia 2020 r., przed wyborami prezydenckimi, i 14 lipca 2020 r., w sprawie niezarejestrowania kandydatów na prezydenta, a także wspólne oświadczenie wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji i ministra spraw zagranicznych Kanady z 26 sierpnia 2020 r. i wspólne oświadczenie wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji oraz komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia z 10 sierpnia 2020 r., w sprawie wyborów prezydenckich,

 uwzględniając oświadczenia rzecznika ESDZ, zwłaszcza oświadczenie z 19 czerwca 2020 r. w sprawie wydarzeń sprzed wyborów prezydenckich i z 18 listopada 2019 r. w sprawie wyborów parlamentarnych na Białorusi,

 uwzględniając decyzję Rady z dnia 17 lutego 2020 r. o przedłużeniu wprowadzonego w 2004 r. przez UE embarga na wywóz do Białorusi broni i sprzętu, które mogłyby zostać wykorzystane do represji wewnętrznych w tym kraju[5],

 uwzględniając oświadczenie ODIHR z 15 lipca 2020 r. o niewysłaniu misji obserwacji wyborów na Białoruś z powodu braku zaproszenia,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 9 sierpnia 2020 r. na Białorusi przeprowadzono wybory prezydenckie, a okres przedwyborczy charakteryzowały ogólnokrajowe represje wobec pokojowych demonstrantów, działaczy społeczeństwa obywatelskiego, blogerów i dziennikarzy, a także poważne zastraszanie działaczy politycznych, ciągłe przeszkody w rejestrowaniu kandydatów i tworzeniu komitetów wyborczych, nierejestrowanie i więzienie kandydatów, a także pracowników ich sztabów wyborczych i zwolenników;

B. mając na uwadze, że misja obserwacji wyborów ODIHR nie mogła obserwować procesu wyborczego, gdyż władze białoruskie umyślnie nie wystosowały na czas zaproszenia, a wyborom towarzyszyła ogromna liczba doniesień o poważnych naruszeniach procesu wyborczego, świadczących o celowym fałszowaniu wyników;

C. mając na uwadze, że kampania wyborcza i wybory prezydenckie miały miejsce podczas pandemii COVID-19, której skutkom konsekwentnie zaprzeczali przywódcy polityczni Białorusi i władze białoruskie, zatem to dziennikarze, personel medyczny i zwykli ludzie postanowili upowszechniać kluczowe informacje o pandemii i niezbędnych środkach ostrożności, co dowodzi zaangażowania społecznego mieszkańców oraz witalności białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego;

D. mając na uwadze, że niektórzy kandydaci na prezydenta, a także pracownicy ich sztabów wyborczych i ich zwolennicy, byli aresztowani pod zmyślonymi zarzutami, a inni kandydaci na prezydenta spotkali się z odrzuceniem przez Centralną Komisję Wyborczą dużej liczby podpisów popierających ich kandydatury;

E. mając na uwadze, że dzień wyborów przebiegł pokojowo, ale natychmiast po nich w stolicy i wielu innych miastach w całym kraju doszło do pokojowych i uporządkowanych protestów o niespotykanej dotąd skali przeciwko rażącym naruszeniom procesu wyborczego, zgłaszano też wiarygodne doniesienia o masowym fałszowaniu wyników wyborów;

F. mając na uwadze, że pokojowi demonstranci domagali się przeprowadzenia nowych wyborów, wolnych i uczciwych, z udziałem obserwatorów międzynarodowych, żądając poszanowania ich prawa do demokratycznej reprezentacji i udziału w życiu politycznym;

G. mając na uwadze, że według oficjalnych wyników wyborów przedstawionych 10 sierpnia przez Centralną Komisję Wyborczą Białorusi Alaksandr Łukaszenka otrzymał 80,10 % głosów, Swiatłana Cichanouska – 10,12 %, a frekwencja wyniosła 84,17 %; mając na uwadze, że wiarygodne ogólnokrajowe doniesienia i oddolne inicjatywy w mediach społecznościowych świadczą o masowych oszustwach wyborczych na korzyść Alaksandra Łukaszenki; mając na uwadze, że w konkluzjach Rady z 19 sierpnia 2020 r. UE odrzuciła oficjalne wyniki wyborów;

H. mając na uwadze, że władze Białorusi zareagowały na uzasadnione i pokojowe protesty niewspółmierną przemocą, niedopuszczalnymi represjami i nieludzkim traktowaniem, obejmującym tortury i przemoc seksualną wobec osób zatrzymanych podczas protestów; mając na uwadze, że setki pokojowych demonstrantów pobito, tysiące aresztowano, a co najmniej trzy osoby zabito; mając na uwadze, że władze białoruskie próbowały następnie stłumić protesty, stopniowo zwiększając skalę aresztowań przywódców protestów;

I. mając na uwadze, że pracownicy białoruskich przedsiębiorstw, w tym w dużych zakładów państwowych w różnych sektorach gospodarki, podjęli akcje protestacyjne i powołali komitety strajkowe w ruchu poparcia dla protestów przeciwko oszustwom wyborczym, przemocy i represjom ze strony władz państwowych; mając na uwadze, że wielu przywódców komitetów strajkowych nękano, przesłuchiwano lub aresztowano, a niektórzy są nadal przetrzymywani;

J. mając na uwadze, że powołano Radę Koordynacyjną jako tymczasowego partnera instytucjonalnego w krajowym dialogu zmierzającym do zorganizowania nowych wyborów, zgodnych z międzynarodowymi standardami i z udziałem obserwatorów ODIHR;

K. mając na uwadze, że od tego czasu kilka tysięcy osób złożyło wniosek o członkostwo w Radzie Koordynacyjnej lub wyraziło poparcie dla jej apeli o nowe wybory, a wszyscy czołowi członkowie Rady Koordynacyjnej byli nękani, przesłuchiwani lub aresztowani; mając na uwadze, że trwające prześladowania i groźby skłoniły przywódczynie opozycji – Swiatłanę Cichanouską i Wieranikę Cepkałę – do poszukiwania schronienia w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że 8 września inną przywódczynię, Maryję Kalesnikawą, uprowadzili zamaskowani mężczyźni poruszający się nieoznakowaną furgonetką; mając na uwadze, że laureatka Nagrody Nobla Swiatłana Aleksiejewicz jest jedynym nieuwięzionym członkiem Prezydium Rady Koordynacyjnej nadal przebywającym na Białorusi; mając na uwadze utrzymujące się poważne obawy o jej bezpieczeństwo;

L. mając na uwadze, że 27 sierpnia prezydent Federacji Rosyjskiej wyraził poparcie dla białoruskich władz tłumiących uzasadnione niezadowolenie obywateli i zaproponował wysłanie specjalnych sił policyjnych; mając na uwadze, że 21 sierpnia Alaksandr Łukaszenka ogłosił zastąpienie strajkujących i podających się do dymisji dziennikarzy mediów państwowych rosyjskimi specjalistami; mając na uwadze, że do państw, które jako pierwsze pogratulowały Alaksandrowi Łukaszence zwycięstwa w wyborach, należą Rosja, Chiny i Turcja;

M. mając na uwadze, że władze białoruskie nadal brutalnie represjonują niezależnych białoruskich reporterów i dziennikarzy obywatelskich oraz umyślnie usiłują utrudniać obiektywny przekaz informacji, by uciszyć krajowe i międzynarodowe obawy i głosy potępienia, a 29 sierpnia odebrały ponadto akredytację prasową kilkunastu międzynarodowym reporterom;

N. mając na uwadze, że w stolicy i w całym kraju trwają pokojowe protesty na dużą skalę mimo licznych aresztowań czołowych członków opozycji politycznej i obywatelskiego ruchu protestacyjnego, a także zwykłych obywateli, co świadczy o bezprecedensowym niezadowoleniu i mobilizacji społeczeństwa białoruskiego, które domaga się demokratycznych praw oraz poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka, o czym mówią jego przedstawiciele, w tym Swiatłana Cichanouska i inni członkowie Rady Koordynacyjnej;

1. w jak najsilniejszych słowach potępia władze białoruskie za brutalne represje wobec pokojowych protestów prowadzonych w imię sprawiedliwości, wolności i demokracji po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 9 sierpnia; żąda od władz białoruskich natychmiastowego zaprzestania użycia siły, przemocy i represji wobec współobywateli oraz powstrzymania się od wszelkich działań sprzecznych z kierunkiem, jaki trzeba przyjąć, by nawiązać konieczny dialog z obywatelami i ich prawowitymi przedstawicielami, w tym Radą Koordynacyjną, społeczeństwem obywatelskim, władzami i politycznymi przedstawicielami władz;

2. wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i wszystkich osób zatrzymanych za udział w protestach przeciwko wynikom wyborów lub przeciwko przemocy ze strony władz lub za wyrażanie poparcia dla tych protestów;

3. odrzuca wyniki białoruskich wyborów prezydenckich z 9 sierpnia i podejmuje apel narodu białoruskiego o przeprowadzenie nowych, wolnych i uczciwych wyborów zgodnie z międzynarodowymi standardami i z udziałem obserwatorów ODIHR;

4. wyraża jednoznaczne poparcie dla narodu białoruskiego w jego uzasadnionych żądaniach i aspiracjach dotyczących nowych, wolnych i uczciwych wyborów, podstawowych wolności i praw człowieka, reprezentacji demokratycznej, udziału w życiu politycznym, uczciwego informowania o wynikach wyborów oraz zaprzestania autorytarnych represji; wzywa Komisję, wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela i Radę, by udzielili wsparcia białoruskiej opozycji demokratycznej, w tym Radzie Koordynacyjnej pod przewodnictwem Swiatłany Cichanouskiej, jako pełnoprawnym przedstawicielom narodu białoruskiego, jeżeli otrzymają wniosek o takie wsparcie;

5. apeluje o szybkie i autentyczne dochodzenie oraz o konsekwentne ściganie wszystkich sprawców niespotykanej przemocy wobec protestujących, ich zwolenników i zwykłych przechodniów, w tym wszelkich aktów przemocy popełnionych przez białoruskie władze polityczne, policję i siły specjalne; wyraża zaniepokojenie z powodu wiarygodnych doniesień o działających na terytorium Białorusi nieumundurowanych oddziałach w nieoznakowanych pojazdach, uczestniczących w wewnętrznych represjach i uprowadzeniach; wzywa władze białoruskie i wszelkie inne właściwe organy do zapewnienia informacji faktograficznych o tożsamości, roli i obecności takich sił na terytorium Białorusi; potępia trwające represje wobec niezależnych dziennikarzy białoruskich i międzynarodowych; wzywa władze białoruskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich bezprawnie zatrzymanych dziennikarzy i reporterów obywatelskich oraz do przywrócenia pełnej akredytacji prasowej dziennikarzom, których jej pozbawiono; podkreśla prawo narodu białoruskiego do otrzymywania obiektywnych informacji o wydarzeniach mających miejsce w ich kraju; potępia wprowadzenie rosyjskich specjalistów do białoruskich mediów państwowych;

6. apeluje do władz Białorusi o przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań tego kraju, zwłaszcza zobowiązań państwa uczestniczącego OBWE do prowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów oraz do stania na straży wolności słowa i pokojowych zgromadzeń w prawie i w praktyce;

7. podkreśla, że jest zdeterminowany zdecydowanie stać po stronie narodu białoruskiego w walce o wolność, demokrację i poszanowanie praw człowieka;

8. wyraża uznanie dla istotnego wkładu odważnych Białorusinek, prowadzonych przez Swiatłanę Cichanouską, Wieranikę Cepkałę i Maryję Kalesnikawą, oraz ich zwolenników, wyrażających i reprezentujących uzasadnione żądania narodu białoruskiego; zauważa, że wielu Białorusinów uważa Swiatłanę Cichanouską za zwyciężczynię wyborów prezydenckich; podkreśla kluczową rolę kobiet, studentów i młodzieży w trwających oddolnych protestach politycznych;

9. z niepokojem zauważa, że z wyjątkiem Swiatłany Aleksiejewicz wszyscy członkowie Prezydium Rady Koordynacyjnej zostali bezprawnie aresztowani lub zmuszeni do opuszczenia kraju; żąda natychmiastowego uwolnienia Maksyma Znaka, Maryji Kalesnikawej, Siarhieja Dyleuskiego i Liliji Ułasawej; podkreśla, że dialog krajowy musi odbywać się przy pełnym i niezakłóconym udziale Rady Koordynacyjnej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przedstawiciele państw członkowskich UE zaoferowali ochronę Swiatłanie Aleksiejewicz;

10. dostrzega, że obecny ruch protestacyjny na Białorusi nie jest prowadzony przez jedną osobę ani jedną konkretną grupę osób należących do opozycji politycznej, lecz wynika z powszechnego sprzeciwu wobec reżimu i bazuje na uzasadnionym żądaniu, by mieszkańcy Białorusi korzystali z takich samych praw podstawowych – demokracji i wolności jak pozostali obywatele na kontynencie europejskim;

11. deklaruje pełne poparcie dla narodu białoruskiego, który wyszedł na ulice natychmiast po wyborach prezydenckich, nie zrezygnował z protestów mimo nikczemnych aktów przemocy, represji i nieludzkiego traktowania ze strony władz białoruskich, i od dnia wyborów nadal protestuje w Mińsku i w wielu innych miastach w całym kraju;

12. odnotowuje decydujący wkład licznych pracowników przedsiębiorstw państwowych w różnych sektorach gospodarki, którzy podjęli akcje protestacyjne i powołali komitety strajkowe, za co grozi aresztowanie, zwolnienie z pracy i nieprzedłużenie umów krótkoterminowych; wzywa do poszanowania przynależnych białoruskim pracownikom praw podstawowych – prawa do strajku bez ryzyka zwolnienia, aresztowania lub innych represji, zgodnie z konwencjami MOP nr 87 i 98; przyłącza się do deklaracji solidarności Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i popiera jej apel do Międzynarodowej Organizacji Pracy o pilną interwencję w reakcji na aresztowania i wyroki wobec przywódców komitetów strajkowych i działaczy niezależnych związków zawodowych, w obronie wolności zrzeszania się i zgromadzeń; wyraża poparcie dla koordynującej roli odgrywanej przez Białoruski Kongres Demokratycznych Związków Zawodowych;

13. wzywa Radę i wysokiego przedstawiciela do utrzymania zdecydowanego i opartego na zasadach stanowiska wobec władz białoruskich, zgodnego z zobowiązaniem UE do obrony zasad demokracji i praworządności, poszanowania prawa międzynarodowego, powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności, takich jak wolność słowa, zgromadzeń i zrzeszania się, w postaci zdecydowanych działań przeciwko osobom odpowiedzialnym za naruszanie tych zasad, wartości i praw;

14. wzywa Radę, Komisję i wysokiego przedstawiciela do dalszego uważnego śledzenia sytuacji na Białorusi pod względem podstawowych wolności i praw człowieka; apeluje, by korzystali z każdej okazji do wezwania władz Białorusi do natychmiastowego zaprzestania przemocy, represji i nieludzkiego traktowania, do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i wszystkich osób arbitralnie przetrzymywanych w ostatnich miesiącach i tygodniach, do przeprowadzenia dochodzenia i ścigania osób odpowiedzialnych za oszustwa wyborcze, przemoc, represje i tortury, a także do jak najszybszego przeprowadzenia nowych wyborów zgodnych ze standardami międzynarodowymi, z udziałem obserwatorów ODIHR; wzywa OBWE, by we współpracy z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi działającymi w obronie praw człowieka oraz z niezależnym białoruskim społeczeństwem obywatelskim dokumentowała poszczególne przypadki łamania praw człowieka w celu ułatwienia ścigania wszystkich sprawców w przyszłości;

15. wzywa państwa członkowskie i ich urzędy konsularne na Białorusi, by wspierały ofiary przemocy i represji oraz ich rodziny, przyznając im wizy ze względów humanitarnych i edukacyjnych; w związku z tym wzywa Komisję do szybkiego i realnego udzielenia pomocy finansowej UE na wsparcie dla ofiar represji i dla społeczeństwa obywatelskiego oraz do zmobilizowania większych zasobów na ich wsparcie fizyczne, psychologiczne i materialne;

16. wzywa Radę, by w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi niezwłocznie nałożyła szeroko zakrojone i skuteczne sankcje na wszystkich białoruskich sprawców oszustw wyborczych, przemocy i represji, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie osób skreślonych 25 lutego 2016 r. z wykazu osób objętych sankcjami; żąda objęcia tymi sankcjami również Alaksandra Łukaszenki; wzywa Radę, by poszła za przykładem kilku państw członkowskich sąsiadujących z Białorusią, które wpisały Alaksandra Łukaszenkę do wykazu osób objętych sankcjami, i rozszerzyła pierwotnie zaproponowaną grupę osób do objęcia sankcjami o znaczną liczbę urzędników wysokiego i średniego szczebla, a także przedsiębiorców znanych z poparcia dla reżimu lub ze zwalniania pracowników za udział w strajkach; wzywa Radę do nałożenia sankcji na każdą osobę fizyczną lub podmiot odpowiedzialne za ingerowanie z zewnątrz w sprawy Białorusi; wzywa wszystkich członków Rady, by przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu sankcji priorytetowo traktowali prawa demokratyczne narodu białoruskiego, przedkładając je nad względy bezpieczeństwa, które mają odmienny charakter; wzywa Komisję i wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji do szybkiego uruchomienia i wdrożenia unijnego systemu sankcji za naruszenia praw człowieka;

17. z zadowoleniem przyjmuje deklarację wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela, zgodnie z którą UE jest gotowa podjąć w razie konieczności dalsze środki ograniczające; wzywa Radę, by rozważyła nałożenie na Białoruś szerszych sankcji gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw państwowych najbardziej powiązanych z interesami biznesowymi władz, jeżeli ukierunkowane sankcje wobec osób odpowiedzialnych za oszustwa, przemoc i represje nie przyniosą wystarczających rezultatów; ponownie podkreśla, że takie sankcje nie mogą mieć w żadnym wypadku negatywnych skutków dla mieszkańców Białorusi i rozwoju jej demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego;

18. wzywa Komisję, ESDZ i wysokiego przedstawiciela do rewizji stosunków między UE a Białorusią oraz do przejścia od „krytycznego zaangażowania” do „krytycznej ponownej oceny”, w tym przez ponowną ocenę roli Białorusi w Partnerstwie Wschodnim, z uwzględnieniem następujących aspektów: koordynacja z partnerami międzynarodowymi, dialog na temat niezbędnych reform, wsparcie społeczno-gospodarcze dla ludności, budowanie zdolności społeczeństwa obywatelskiego, stałe kontakty międzyludzkie; potwierdza, że zobowiązuje się do zapewnienia Białorusi pełnego wsparcia politycznego, technicznego i finansowego niezbędnego do ułatwienia Białorusi demokratycznych przemian politycznych, jeżeli Białoruś zwróci się z takim wnioskiem, w tym przez zacieśnienie stosunków handlowych, skoordynowaną na szczeblu międzynarodowym pomoc w reformach gospodarczych oraz pełne poparcie dla dalszego rozwoju niezależnego białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego;

19. podkreśla, że z wszelkiej pomocy finansowej UE powinien czerpać korzyści tylko naród białoruski, a nie obecny reżim, a pomoc ta powinna przyczynić się do łagodzenia społeczno-gospodarczego wpływu pandemii COVID-19 na mieszkańców, zapewniać nadzwyczajne wsparcie humanitarne ofiarom przemocy i represji oraz członkom ich rodzin, umacniać społeczeństwo obywatelskie i podtrzymywać kontakty międzyludzkie; wzywa Komisję do natychmiastowego wstrzymania wszelkich bezpośrednich wypłat wsparcia finansowego dla władz białoruskich oraz do przekierowania całego wsparcia finansowego na pomoc dla mieszkańców Białorusi, a także niezależnych dziennikarzy, organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych;

20. podkreśla, że obywatele Białorusi i społeczność międzynarodowa apelują o pluralistyczny proces dialogu narodowego prowadzący do nowych wyborów i prawdziwie demokratycznej reprezentacji; wzywa Federację Rosyjską, by wykorzystała bliskie więzi polityczne z przywództwem białoruskim i zachęciła je do udziału w wolnym, uczciwym i pluralistycznym procesie dialogu, gwarantującym pełne poszanowanie praw demokratycznych narodu białoruskiego zgodnie z prawem międzynarodowym i mającym na celu jak najszybsze przeprowadzenie nowych wyborów zgodnych ze standardami międzynarodowymi, z udziałem obserwatorów ODIHR; z dużym zadowoleniem przyjmuje propozycję złożoną przez urzędującego przewodniczącego OBWE w koordynacji z jego następcą, że pomoże Białorusi w organizowaniu procesu dialogu, a także z zadowoleniem przyjmuje gotowość ODIHR do wspierania władz białoruskich w podejmowaniu pilnych reform, niezbędnych, by dostosować białoruskie przepisy i praktyki do międzynarodowych standardów demokratycznych i zobowiązań w zakresie praw człowieka; nalega, by władze Białorusi przyjęły ofertę obecnego i przyszłego urzędującego przewodniczącego OBWE; w związku z tym wzywa Komisję i ESDZ, by wraz z OBWE określiły, jak konkretnie UE może pomóc OBWE w mediacji, oraz deklaruje gotowość do oddelegowania własnych obserwatorów do udziału w przyszłej misji obserwacji wyborów ODIHR;

21. zdecydowanie potępia trwające interwencje i zewnętrzną ingerencję rosyjskich podmiotów państwowych i powiązanych z państwem, zwłaszcza w białoruskich mediach państwowych i siłach bezpieczeństwa; wyraża niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i narodu białoruskiego; przypomina, że protesty białoruskie mają raczej charakter prodemokratyczny niż geopolityczny; wzywa Federację Rosyjską do poszanowania prawa międzynarodowego, suwerenności Białorusi i jej własnego apelu o powstrzymanie się od jakiejkolwiek ingerencji w sprawy Białorusi; wzywa Federację Rosyjską, by zamiast tego wsparła zainicjowane przez OBWE działania mające pomóc Białorusi w wypełnieniu jej krajowych i międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie demokracji, podstawowych wolności i praw człowieka;

22. apeluje do Rady o wprowadzenie bez dalszej zwłoki całościowego, skutecznego ogólnounijnego mechanizmu sankcji, umożliwiającego zastosowanie środków ograniczających wobec dowolnej osoby, podmiotów państwowych i niepaństwowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka lub powiązanych z takimi naruszeniami;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka oraz władzom Białorusi.

 

[1] Dz.U. C 11 z 13.1.2020, s. 18.

[2] Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 100.

[3] Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 135.

[4] Dz.U. C 349 z 17.10.2017, s. 41.

[5] Dz.U. L 45 z 18.2.2020, s. 3.

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności