Postup : 2020/2779(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0278/2020

Předložené texty :

B9-0278/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0278/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci v Bělorusku</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0271/2020

B9-0278/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

(2020/2779(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o situaci v Bělorusku[1], ze dne 6. dubna 2017 o situaci v Bělorusku[2], ze dne 19. dubna 2018 o Bělorusku[3] a ze dne 4. října 2018 o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména o případu Charty 97[4],

 s ohledem na zahájení Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009 jakožto společného úsilí EU a jejích šesti východních partnerů – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny,

 s ohledem na společná prohlášení ze summitů Východního partnerství v roce 2009 v Praze, v roce 2011 ve Varšavě, v roce 2013 ve Vilniusu, v roce 2015 v Rize a v roce 2017 v Bruselu,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 11. srpna 2020, které jménem Evropské unie vydal k prezidentským volbám,

 s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 13. srpna 2020 a prohlášení předsedů pěti politických skupin ze dne 17. srpna 2020 o situaci v Bělorusku po takzvaných prezidentských volbách, které proběhly dne 9. srpna 2020,

 s ohledem na mimořádné zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 14. srpna 2020 a Evropské rady ze dne 19. srpna 2020 týkající se situace v Bělorusku,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie ze dne 7. září 2020 o svévolném a nevyjasněném zatýkání a zadržování osob z politických důvodů,

 s ohledem na globální strategii EU a revidovanou evropskou politiku sousedství,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Bělorusku nebyla navzdory opakovaným snahám od roku 2000 zaregistrována žádná nová politická strana;

B. vzhledem k tomu, že od začátku května bylo v celé zemi z důvodu protestů proti režimu Alexandra Lukašenka zadrženo více než 650 pokojných demonstrantů, novinářů a občanských aktivistů;

C. vzhledem k tomu, že běloruské volební postupy nebyly v souladu s pokyny Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které vyzývají k dodržování základních svobod, rovnosti, univerzálnosti, politického pluralismu, důvěry, transparentnosti a odpovědnosti;

D. vzhledem k tomu, že v průběhu voleb byly hlášeny systematické nesrovnalosti a případy porušování mezinárodních volebních standardů;

E. vzhledem k tomu, že ústřední volební komise Běloruska prohlásila vítězem tzv. voleb úřadujícího prezidenta Alexandra Lukašenka;

F. vzhledem k tomu, že bezprostředně po vyhlášení výsledků tzv. voleb začaly být organizovány nebývale rozsáhlé pokojné protesty, kdy se v běloruských ulicích shromáždily stovky tisíc osob;

G. vzhledem k tomu, že běloruské protesty dosáhly dosud nevídaných rozměrů, jsou celostátní a mezigenerační, konají se pod jasným vedením žen a účastní se jich osoby vykonávající různé profese;

H. vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly reagují na pokojné protesty velmi tvrdě a často používají nadměrné, zbytečné a svévolné násilí;

I. vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva informoval o tom, že v uplynulých týdnech bylo zadrženo více než 6700 osob, když uplatňovaly své právo na svobodu pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že odborníci obdrželi zprávy o nejméně 450 případech mučení a špatného zacházení s osobami zbavenými svobody; vzhledem k tomu, že šest osob zůstává nezvěstných (k 1. září 2020); vzhledem k tomu, že několik pohřešovaných osob bylo nalezeno mrtvých;

J. vzhledem k tomu, že přední osobnost běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, kterou běloruský lid považuje za zvolenou prezidentku, byla nucena zemi opustit spolu s dalšími opozičními politiky, vůdci dělnických hnutí a aktivisty;

K. vzhledem k tomu, že šest ze sedmi členů předsednictva Národní koordinační rady bylo buď zatčeno (Lilija Vlasovová, Maxim Znak, Sergej Dylevský a Maria Kolesnikovová), nebo nuceno opustit Bělorusko (Pavel Latuška a Volha Kovalkovová) a že byly zaznamenány pokusy o zatčení Světlany Alexijevičové;

1. zdůrazňuje, že v souladu s postojem Evropské rady neuznává výsledky tzv. prezidentských voleb, které se uskutečnily v Bělorusku dne 9. srpna 2020;

2. důrazně odsuzuje pokračující zastrašování a pronásledování osobností z řad opozice, pokojných demonstrantů, aktivistů občanské společnosti a nezávislých novinářů;

3. žádá okamžité ukončení násilí a okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob, které byly z politických důvodů zadrženy před volbami konanými dne 9. srpna 2020 i po jejich skončení;

4. odsuzuje tvrdé zákroky běloruských orgánů proti činnosti Národní koordinační rady, zejména zatčení a vyhoštění jejích členů a dalších opozičních aktivistů z Běloruska;

5. vyzývá k nezávislému a efektivnímu vyšetření úmrtí Alexandra Tarajkovského, Alexandra Vichora, Arcioma Parukova, Henadze Šutova a Konstantina Šišmakova, kteří zahynuli v souvislosti s protesty;

6. vyjadřuje solidaritu s běloruským lidem, který požaduje svobodu, demokracii a dodržování svých lidských práv a práva rozhodovat o svém osudu;

7. podporuje pokojné předání moci na základě inkluzivního národního dialogu, při němž budou plně dodržena demokratická a základní práva běloruského lidu; v této souvislosti žádá, aby byly uspořádány nové, svobodné a spravedlivé volby, které budou splňovat mezinárodně uznávané volební standardy a které proběhnou pod mezinárodním dohledem pod vedením Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva;

8. odsuzuje potlačování sdělovacích prostředků a internetu, jakož i zastrašování novinářů;

9. odsuzuje hybridní vměšování Ruské federace v Bělorusku, zejména vysílání tzv. mediálních odborníků do běloruských státních sdělovacích prostředků a poradců do vojenských agentur a donucovacích orgánů, a vyzývá vládu Ruské federace, aby od tohoto vměšování upustila a zdržela se jakéhokoli dalšího vměšování do vnitřních procesů Běloruska; žádá Ruskou federaci, aby hrála konstruktivní úlohu při hledání mírového řešení situace v Bělorusku;

10. vyzývá členské státy, aby urychleně přijaly omezující opatření vůči osobám, které jsou odpovědné za zfalšování voleb a represe v Bělorusku;

11. zdůrazňuje, že je třeba důkladně vyšetřit zločiny, kterých se režim dopustil na běloruském obyvatelstvu;

12. zdůrazňuje, že je důležité komplexně přezkoumat vztahy mezi EU a Běloruskem s cílem podpořit běloruský lid a jeho demokratické ambice; žádá, aby byly navýšeny finanční prostředky poskytované Evropskou unií Bělorusku a aby byly směřovány běloruské občanské společnosti, a současně žádá zmrazení veškerých převodů finančních prostředků EU stávající běloruské vládě;

13. vybízí členské státy EU, aby zjednodušily a urychlily postupy vydávání víz pro osoby, které jsou na útěku z Běloruska z politických důvodů nebo které potřebují lékařskou péči kvůli násilí, které na nich bylo spácháno, a aby jim i jejich rodinám nabídly potřebnou pomoc;

14. zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti šíření dezinformací o EU, jejích členských státech a orgánech v Bělorusku;

15. vyjadřuje politování nad tím, že Bělorusko již navezlo jaderné palivo do prvního reaktoru jaderné elektrárny Astravec a hodlá zahájit výrobu energie v listopadu 2020, aniž by v plném rozsahu provedlo doporučení, která vyplynula ze zátěžového testu, což je velmi znepokojivé vzhledem k současné vysoké politické nestabilitě;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a běloruským orgánům.

 

 

[1] Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 135.

[2] Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 60.

[3] Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 100.

[4] Úř. věst. C 11, 13.1.2020, s. 18.

Poslední aktualizace: 16. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí