Menetlus : 2020/2779(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0278/2020

Esitatud tekstid :

B9-0278/2020

Arutelud :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0231

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0278/2020</NoDocSe>
PDF 140kWORD 48k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>olukorra kohta Valgevenes</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Vlad‑Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0271/2020

B9‑0278/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes

(2020/2779(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma resolutsioone Valgevene kohta, eriti 24. novembri 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes[1], 6. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes[2], 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni Valgevene kohta[3] ja 4. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni meediavabaduse halvenemise kohta Valgevenes ja eelkõige Harta 97 juhtumi kohta[4],

 võttes arvesse idapartnerluse käivitamist Prahas 7. mail 2009. aastal kui ELi ja tema kuue Ida-Euroopa partneri – Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene – ühist püüdlust,

 võttes arvesse Prahas (2009), Varssavis (2011), Vilniuses (2013), Riias (2015) ja Brüsselis (2017) toimunud idapartnerluse tippkohtumiste ühisdeklaratsioone,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 11. augustil 2020. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust presidendivalimiste kohta,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 13. augusti 2020. aasta avaldust ja viie fraktsiooni juhtide 17. augusti 2020. aasta avaldust olukorra kohta Valgevenes pärast 9. augusti 2020. aasta nn presidendivalimisi,

 võttes arvesse välisasjade nõukogu 14. augusti 2020. aasta erakorralist kohtumist ja Euroopa Ülemkogu 19. augusti 2020. aasta erakorralist kohtumist Valgevene olukorra teemal,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 7. septembri 2020. aasta avaldust meelevaldsete ja põhjendamata vahistamiste ja poliitilistel põhjustel kinnipidamiste kohta,

 võttes arvesse ELi üldist strateegiat ning läbivaadatud Euroopa naabruspoliitikat,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Valgevenes ei ole alates 2000. aastast registreeritud ühtegi uut erakonda, hoolimata korduvatest katsetest seda teha;

B. arvestades, et mai algusest alates on riigis kinni peetud üle 650 rahumeelse meeleavaldaja, ajakirjaniku ja kodanikuaktivisti, kes protestisid Aljaksandr Lukašenka režiimi vastu;

C. arvestades, et Valgevene valimisprotsessid ei vastanud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) suunistele, milles nõutakse põhivabaduste austamist, võrdsust, universaalsust, poliitilist mitmekesisust, usaldust, läbipaistvust ja vastutust;

D. arvestades, et valimiste ajal teatati süstemaatilisest eeskirjade eiramisest ja rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumistest;

E. arvestades, et Valgevene keskvalimiskomisjon kuulutas nn valimiste võitjaks ametisoleva presidendi Aljaksandr Lukašenka;

F. arvestades, et kohe pärast nn valimistulemuste väljakuulutamist algasid enneolematult ulatuslikud rahumeelsed meeleavaldused, millest võtsid osa sajad tuhanded inimesed;

G. arvestades, et Valgevene meeleavaldused on ennenähtamatult ulatuslikud, ülemaalised ja põlvkondadevahelised, et neis tõuseb esile naiste juhtroll ja neis osalevad eri elukutsete esindajaid;

H. arvestades, et julgeolekujõud on reageerinud rahumeelsetele meeleavaldustele väga karmilt, kasutades sageli ülemäärast, tarbetut ja valimatut jõudu;

I. arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo teatel on viimastel nädalatel kinni peetud üle 6700 inimese, kes kasutasid oma rahumeelse kogunemise õigust; arvestades, et eksperdid on saanud teateid vähemalt 450 kinnipeetu piinamise ja väärkohtlemise kohta; arvestades, et 1. septembri 2020. aasta seisuga on kuue inimese asukoht teadmata; arvestades, et mitu teadmata kadunud inimest on leitud surnuna;

J. arvestades, et väljapaistev opositsioonitegelane Svjatlana Tsihhanovskaja, keda Valgevene rahvas peab valitud presidendiks, oli sunnitud koos teiste opositsioonipoliitikute, töötajate liikumise juhtide ja aktivistidega riigist põgenema;

K. arvestades, et riikliku koordinatsiooninõukogu presiidiumi seitsmest liikmest kuus on kas vangistatud (Lilija Ulasava, Maksim Znak, Sjargei Dõlevski, Marõja Kalesnikava) või sunnitud Valgevenest lahkuma (Pavel Latuška, Volga Kavalkova) ning on püütud kinni võtta Svetlana Aleksijevitši;

1. rõhutab kooskõlas Euroopa Ülemkogu seisukohaga, et ei tunnusta Valgevenes 9. augustil 2020 toimunud nn presidendivalimiste tulemusi;

2. mõistab teravalt hukka opositsioonitegelaste, rahumeelsete meeleavaldajate, kodanikuühiskonna aktivistide ja sõltumatute ajakirjanike jätkuva hirmutamise ja tagakiusamise;

3. nõuab vägivalla viivitamatut lõpetamist ning kõigi enne ja pärast 9. augusti 2020. aasta valimisi poliitilistel põhjustel kinnipeetute viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

4. mõistab hukka riikliku koordineerimisnõukogu tegevuse mahasurumise Valgevene ametivõimude poolt, eelkõige selle liikmete ja teiste opositsiooniaktivistide vahistamise ja väljasaatmise Valgevenest;

5. kutsub üles sõltumatult ja tõhusalt uurima Aljaksandr Taraikovski, Aljaksandr Vihhori, Artjom Parukovi, Henadz Šutavi ja Kanstantsin Šõšmakovi meeleavaldustega seotud surmajuhtumeid;

6. väljendab solidaarsust Valgevene rahvaga, kes nõuab vabadust, demokraatiat, inimõiguste austamist ja õigust valida oma saatus;

7. toetab võimu rahumeelset üleminekut kaasava üleriigilise dialoogi tulemusena, kusjuures austatakse täielikult Valgevene rahva demokraatlikke ja põhiõigusi; nõuab sellega seoses, et OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo juhtimisel korraldataks rahvusvahelise järelevalve all uued, vabad ja õiglased valimised, mis vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud valimisstandarditele;

8. mõistab hukka meedia ja interneti mahasurumise ning ajakirjanike hirmutamise;

9. mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni hübriidse sekkumise Valgevenes, eelkõige nn meediaekspertide delegeerimise Valgevene riigimeedia juurde ja nõustajate saatmise sõjaväe- ja õiguskaitseasutustesse, ning kutsub Venemaa Föderatsiooni valitsust üles peatama oma sekkumise ja hoiduma edasisest sekkumisest Valgevene siseprotsessidesse; kutsub Venemaa Föderatsiooni üles täitma konstruktiivset rolli Valgevene olukorrale rahumeelse lahenduse leidmisel;

10. kutsub liikmesriike üles kiiresti võtma piiravaid meetmeid isikute suhtes, kes vastutavad valimiste võltsimise ja repressioonide eest Valgevenes;

11. rõhutab vajadust põhjalikult uurida Valgevene režiimi poolt oma rahva vastu toime pandud kuritegusid;

12. rõhutab, kui oluline on põhjalikult läbi vaadata ELi ja Valgevene suhted, et toetada Valgevene rahvast ja nende demokraatlikke püüdlusi; nõuab Valgevenele kättesaadavate ELi vahendite suurendamist ja vahendite suunamist Valgevene kodanikuühiskonnale, külmutades samal ajal kõik ELi rahaülekanded Valgevene praegusele valitsusele;

13. ergutab ELi liikmesriike lihtsustama ja kiirendama viisade saamise menetlusi Valgevenest poliitilistel põhjustel põgenevate või nende vastu toime pandud vägivalla tõttu arstiabi vajavate inimeste jaoks ning pakkuma neile ja nende perekondadele vajalikku tuge;

14. rõhutab, kui oluline on võidelda ELi, selle liikmesriike ja institutsioone puudutava väärinfo levitamise vastu Valgevenes;

15. taunib asjaolu, et Valgevene on juba laadinud tuumkütuse Astravjetsi tuumaelektrijaama esimesse reaktorisse ja kavatseb hakata 2020. aasta novembris energiat tootma, rakendamata täielikult vastupidavustesti soovitusi, mis on praegusel suure poliitilise ebastabiilsuse ajal veelgi murettekitavam;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja Valgevene Vabariigi ametiasutustele.

[1] ELT C 224, 27.6.2018, lk 135.

[2] ELT C 298, 23.8.2018, lk 60.

[3] ELT C 390, 18.11.2019, lk 100.

[4] ELT C 11, 13.1.2020, lk 18.

Viimane päevakajastamine: 16. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika