Resolutsiooni ettepanek - B9-0279/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0279/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Idoia Villanueva Ruiz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2020/2777(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0279/2020
Esitatud tekstid :
B9-0279/2020
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0279/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine

(2020/2777(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, ladustamise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni (keemiarelvade keelustamise konventsioon ehk CWC),

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Saksamaa meditsiiniekspertide ja Saksa relvajõudude erilaboratooriumi kliinilised ja toksikoloogilised leiud on näidanud, et Venemaa opositsioonipoliitikut hr Navalnõid on rünnatud Novitšoki tüüpi keemilise närvimürgiga – ainega, mis kuulub keemiarelvade keelustamise konventsiooniga keelatud toimeainete hulka; arvestades, et teda mürgitati Venemaa territooriumil ja ta viidi Venemaa ametivõimude nõusolekul üle Berliini haiglasse, kus ta viibib intensiivravil;

B. arvestades, et keemiarelvade keelustamise konventsiooni (CWC) osalisriikide 24. konverentsil 28. novembril 2019 lepiti kokku konventsiooni alusel keelatud kemikaalide 1. nimekirja ajakohastamises, et lisada sellesse Novitšoki nime all tuntud kõrgetasemelised närvimürgid;

C. arvestades, et keemiarelvade keelustamise konventsioonis on selgelt sätestatud, kuidas toimida konventsiooni väidetavate rikkumiste korral, sealhulgas juhtudel, kui üksikud riigid või riikide rühm peavad kohaldama konventsiooni sätteid ühepoolsete meetmete asemel;

D. arvestades, et Venemaa on keemiarelvade keelustamise konventsiooniga ühinenud;

1. väljendab heameelt uudise üle, et hr Navalnõi on koomast väljunud, loodab tema täielikule ja kiirele taastumisele ning väljendab solidaarsust tema perekonnaga;

2. rõhutab, et keemiarelvade keelustamise konventsiooniga keelatud ainete kasutamine mis tahes kohas, ükskõik kelle poolt ja mis tahes asjaoludel kujutab endast rahvusvahelise õiguse rikkumist ning et sellist kuritegu tuleb uurida läbipaistval viisil ja selle eest vastutavad isikud tuleb vastutusele võtta; kutsub Venemaad üles täitma keemiarelvade keelustamise konventsioonist tulenevaid kohustusi ja tegema koostööd Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooniga (OPCW); kutsub OPCWd ja selle liikmesriike üles tegutsema kooskõlas CWC sätetega;

3. nõuab, et Venemaa Föderatsiooni valitsus viiks koostöös OPCWga läbi hr Navalnõi mürgitamise põhjaliku, läbipaistva ja erapooletu uurimise, avaldaks OPCW-le kogu tema tööga seotud teabe, avalikustaks oma uurimiste tulemused ning annaks keemiarelvade keelustamise konventsiooniga keelatud ainete kasutamise eest vastutavad isikud kohtu alla;

4. nõuab, et Saksamaa ametiasutused teeksid tihedat koostööd Venemaa ametiasutuste ja OPCWga, et tagada uurimiste edukus;

5. väljendab rahutust Venemaa praeguste ja endiste kodanike mürgitamise või muu sihipärase mõrvamise juhtumite arvu pärast kas Venemaal endas või võõrriikide territooriumil viimase kahe aastakümne jooksul; rõhutab, et kurjategijate paljudel juhtudel vastutusele võtmata ning ohvritele ja nende perekondadele õigluse tagamata jätmist on raske selgitada või põhjendada; palub Venemaal lõpetada viivitamata karistamatus selliste juhtumite puhul ja tagada oma kodanike julgeolek;

6. väljendab sügavat muret selle pärast, et hr Navalnõi mõrvakatse suurendab Venemaa ja ELi vahelisi suuri pingeid ning seda kasutatakse keeruliste suhete edasiseks eskaleerimiseks; märgib murega, et poliitikud ja meedia on loonud vaenulikke stereotüüpe ning et retoorika eskaleerumine avaldab ELi ja Venemaa ühiskonnale ohtlikku mõju;

7. rõhutab, et praegune vastasseis ELi ja Venemaa vahel ei ole kummagi partneri, nende kodanike ega ka majanduse huvides; rõhutab, et tuleb teha konkreetseid jõupingutusi, et kõrvaldada Euroopa mandri uus konfrontatsiooniline jaotus; rõhutab, et ainus võimalus mõlema poole inimeste julgeoleku ja heaolu säilitamiseks on lahendada erimeelsused dialoogi ja läbirääkimiste kaudu;

8. rõhutab, et parlamentaarne dialoog ei ole preemia, vaid vahend murede väljendamiseks, argumentide vahetamiseks ning vastastikuse mõistmise ja usalduse edendamiseks; juhib tähelepanu sellele, et parlament ise kasutab seda vahendit suhetes paljude teiste partneritega, kellega püsivad sügavad erimeelsused; märgib, et parlamentidevahelised suhted Venemaa Riigiduumaga on olnud külmutatud üle kuue aasta, ning on seisukohal, et dialoogi puudumine on süvendanud vastastikust usaldamatust; nõuab Venemaa Riigiduuma ja Euroopa Parlamendi vahelise parlamentidevahelise dialoogi normaalse toimimise taastamist;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 16. september 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika