Procedure : 2020/2777(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0279/2020

Ingediende teksten :

B9-0279/2020

Debatten :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0279/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 44k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Idoia Villanueva Ruiz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}namens de GUE/NGL-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0279/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny

(2020/2777(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (het Verdrag inzake chemische wapens of CWC),

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat uit klinische en toxicologische tests door Duitse artsen en een gespecialiseerd laboratorium van het Duitse leger is gebleken dat de heer Navalny, een Russisch oppositiepoliticus, het slachtoffer is van een aanval met een chemisch zenuwgas van de “Novitsjok”-groep, een stof die is toegevoegd aan de lijst van verboden stoffen van het Verdrag inzake chemische wapens; overwegende dat hij is vergiftigd op Russisch grondgebied en met instemming van de Russische autoriteiten is overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn, waar hij nog op de intensive care ligt;

B. overwegende dat op de 24e conferentie van landen die partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens (CWC) op 28 november 2019 is overeengekomen om de geavanceerde zenuwgassen die bekendstaan als Novitsjok op te nemen in Lijst 1 van de in het kader van het Verdrag verboden stoffen;

C. overwegende dat in het Verdrag inzake chemische wapens duidelijk is vastgelegd welke stappen moeten worden gevolgd in geval van een vermeende schending van het Verdrag, ook in gevallen waar de bepalingen van het verdrag van toepassing zijn in plaats van eenzijdige maatregelen van afzonderlijke landen of groepen landen;

D. overwegende dat Rusland partij is bij het Verdrag inzake chemische wapens;

1. is ingenomen met het nieuws dat de heer Navalny uit zijn coma is ontwaakt, wenst hem een volledig en spoedig herstel en betuigt zijn solidariteit met zijn familie;

2. benadrukt dat het gebruik van stoffen die verboden zijn in het kader van het Verdrag inzake chemische stoffen, waar, door wie of onder welke omstandigheden dan ook, een schending vormen van het internationaal recht, dat dergelijke misdrijven op transparante wijze moeten worden onderzocht en dat de verantwoordelijken moeten worden berecht; verzoekt Rusland zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake chemische wapens na te komen en medewerking te verlenen aan de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OPCW); verzoekt de OPCW en haar lidstaten te handelen in overeenstemming met de bepalingen van het CWC;

3. spoort de regering van de Russische Federatie ertoe aan om in samenwerking met de OPCW een grondig, transparant en onpartijdig onderzoek uit te voeren naar de vergiftiging van de heer Navalny, de OPCW te voorzien van relevante informatie voor haar werkzaamheden, de resultaten van haar onderzoek openbaar te maken en zij die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van in het kader van het CWC verboden stoffen te berechten;

4. verzoekt om nauwe samenwerking tussen de Duitse en de Russische autoriteiten en de OPCW om het welslagen van de onderzoeken te waarborgen;

5. is bezorgd over het aantal gevallen van vergiftiging of andere vormen van doelgericht doden van huidige en voormalige Russische staatsburgers, in Rusland zelf of op buitenlands grondgebied, tijdens de afgelopen twee decennia; benadrukt dat het feit dat in veel gevallen de daders niet ter verantwoording worden geroepen en de slachtoffers en hun families geen gerechtigheid wordt geboden moeilijk te verklaren of rechtvaardigen is; verzoekt Rusland onmiddellijk een einde te maken aan de straffeloosheid voor dergelijke zaken en de veiligheid van zijn burgers te waarborgen;

6. maakt zich grote zorgen dat de moordaanslag op de heer Navalny bijdraagt aan de zeer gespannen sfeer tussen Rusland en de EU en gebruikt wordt om de moeizame betrekkingen verder te escaleren; merkt met bezorgdheid op dat politici en de media vijandbeelden in het leven hebben geroepen en dat de retorische escalatie een gevaarlijke uitwerking heeft op de samenlevingen van de EU en Rusland;

7. benadrukt dat de huidige confrontatie tussen de EU en Rusland niet in het belang is van beide partners, hun burgers of hun economieën; onderstreept dat er concrete inspanningen moeten worden geleverd om een hernieuwde, op confrontatie gerichte tweedeling van het Europese continent te boven te komen; beklemtoont dat het beslechten van de geschillen via dialoog en onderhandeling de enige manier is om de veiligheid en het welzijn van de bevolking aan beide zijden te bewaren;

8. onderstreept dat parlementaire dialoog geen beloning is, maar een instrument voor het bespreken van punten van zorgen, het uitwisselen van argumenten en het bevorderen van wederzijds begrip en vertrouwen; wijst erop dat het Parlement zelf dit instrument gebruikt in zijn betrekkingen met andere partners met wie er grote verschillen zijn; merkt op dat de interparlementaire betrekkingen met de Russische Doema al meer dan zes jaar bevroren zijn, en is van oordeel dat dit gebrek aan dialoog heeft bijgedragen aan het wederzijdse wantrouwen; pleit voor de terugkeer naar de normale werking van de interparlementaire dialoog tussen de Russische Doema en het Europees Parlement;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de regering en het parlement van de Russische Federatie.

 

Laatst bijgewerkt op: 15 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid