Postup : 2020/2777(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0280/2020

Předložené texty :

B9-0280/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0280/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé, Francisco Guerreiro</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020

B9-0280/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného

(2020/2777(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Úmluvu Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod,

 s ohledem na Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella o otrávení Alexeje Navalného ze dnů 24. srpna 2020 a 2. září 2020 a na jeho prohlášení jménem EU ze dne 3 září 2020,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 8. září 2020, v němž žádá nezávislé vyšetření otrávení Alexeje Navalného;

 s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí zemí G7 ze dne 8. září 2020 o otrávení Alexeje Navalného;

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Alexej Navalný jako právník, blogger a aktivista bojující proti korupci odhalil četné korupční aféry, do nichž jsou zapleteny podniky a ruští politici, stál v čele několika veřejných protestních akcí v celém Rusku a stal se jedním z mála efektivních vůdců ruské opozice; vzhledem k tomu, že již dříve byl ve snaze zastavit jeho politickou a veřejnou činnost několikrát zadržen, vězněn a odsouzen; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva několik procesů prohlásil za protiprávní a v rozporu se zásadou spravedlivého procesu; vzhledem k tomu, že Alexej Navalný byl v roce 2017 fyzicky napaden medicínským dezinfekčním prostředkem, v důsledku čehož téměř oslepl, a během svého zatčení v roce 2019 údajně otráven; vzhledem k tomu, že ani v jednom z těchto případů nebyli pachatelé postaveni před soud;

B. vzhledem k tomu, že dne 20. srpna 2020 pan Navalný zkolaboval během letu z Tomsku do Moskvy a byl uveden do umělého spánku, neboť se nacházel ve vážném ohrožení života; vzhledem k tomu, že dne 22. srpna byl převezen do berlínské nemocnice Charité;

C. vzhledem k tomu, že dne 2. září 2020 německá vláda oficiálně oznámila, že klinické a toxikologické testy provedené německou vojenskou laboratoří prokázaly, že Alexej Navalný byl otráven nervově paralytickou látkou typu „Novičok“;

D. vzhledem k tomu, že Alexeje Navalného jako první dostali do péče ruští lékaři, kteří později prohlásili, že v jeho těle nebyly nalezeny žádné stopy jedu, a pokusili se zabránit jeho odvozu z Ruska, a vzhledem k tomu, že ruské orgány odmítají jakoukoli spojitost s tímto incidentem;

E. vzhledem k tomu, že nervově paralytické látky, jako je Novičok, jsou velmi sofistikované, smrtelně jedovaté a mají velmi složitou strukturu a je mimořádně obtížné je vystopovat, takže k jejich odhalení jsou zapotřebí specializované laboratoře, a že byly vyvinuty Sovětským svazem a později Ruskem; vzhledem k tomu, že Organizace pro zákaz chemických zbraní tuto látku zařadila na seznam zakázaných chemických látek;

F. vzhledem k tomu, že v posledních dvaceti letech došlo přímo v Rusku nebo na cizí půdě k několika případům otrávení nebo k jiným formám cílených vražd či pokusů o vraždu odpůrců režimu a nezávislých novinářů a že mezi jejich oběti patří Anna Politkovská, Alexander Litviněnko, Sergej Skripal, Boris Němcov, Pjotr Verzilov a Vladimir Kara-Murza;

G. vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se v Rusku zhoršuje a že orgány se systematicky snaží umlčet svobodu slova, omezit svobodu shromažďování a bránit opozičním činnostem a reagují represemi na veškeré činnosti zaměřené na odhalování korupce a utlumují činnosti ruské občanské společnosti;

H. vzhledem k tomu, že pokračující represe nesouhlasu se společenským uspořádáním je podporována v důsledku beztrestnosti policie a bezpečnostních složek, jakož i neochoty soudů stíhat skutečné pachatele těchto zločinů;

I. vzhledem k tomu, že představitelé opozice čelí systematickým slovním útokům, kampaním proti své osobě a dehumanizaci ze strany vlády a provládních sdělovacích prostředků;

J. vzhledem k tomu, že v ústavě Ruské federace je zakotveno právo na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování;

K. vzhledem k tomu, že Ruská federace je signatářem Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech a také členem Rady Evropy, a proto se zavázala dodržovat mezinárodní normy a zásady, kterými se řídí právní stát a lidská práva a základní svobody;

L. vzhledem k tomu, že tyto zásady jsou klíčovými pilíři odolné a pluralitní společnosti; vzhledem k tomu, že svobodná a nezávislá práce opozice, organizací občanské společnosti a sdělovacích prostředků je základním kamenem demokratické společnosti založené na právním státu;

M. vzhledem k tomu, že Parlament při četných příležitostech vyjádřil obavy nad stavem demokracie v Rusku, systémovým selháváním právního státu, porušováním základních práv a svobod a zmenšujícím se prostorem pro působení nezávislých a opozičních subjektů v Rusku;

N. vzhledem k tomu, že Parlament oficiálně dospěl k závěru, že Rusko již nemůže být považováno za „strategického partnera“, a to i s ohledem na jeho antagonistickou zahraniční politiku, včetně vojenských zásahů a nezákonné okupace ve třetích zemích;

1. upřímně přeje Alexeji Navalnému, nejznámější osobnosti ruské opozice, rychlé a plné uzdravení;

2. důrazně odsuzuje pokus o vraždu Alexeje Navalného a použití chemických zbraní, což představuje závažné porušení mezinárodního práva a mezinárodních norem v oblasti lidských práv;

3. vyjadřuje solidaritu s demokratickými silami v Rusku, které jsou odhodlány podporovat otevřenou a svobodnou společnost, a svou podporu všem jednotlivcům a organizacím, které jsou terčem útoků a represí;

4. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a německé předsednictví Rady, aby ve spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní, OSN a Radou Evropy usilovali o zahájení mezinárodního vyšetřování otrávení Alexeje Navalného; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby plně, transparentně a nestranně spolupracovaly s mezinárodními aktéry a aby hnali pachatele k odpovědnosti;

5. naléhavě vyzývá ruské orgány, aby zastavily obtěžování, zastrašování a útoky na opozici, občanskou společnost, sdělovací prostředky, obránce lidských práv a další aktivisty a místo toho umožnily ruským obyvatelům uplatňovat základní svobody a vykonávat legitimní politické činnosti a činnosti občanské společnosti; odsuzuje neschopnost ruských orgánů chránit tyto aktéry před útoky, obtěžováním a zastrašováním a nestranně tyto útoky na ně vyšetřovat;

6. vyzývá ruskou vládu a Státní dumu, aby přezkoumaly právní rámec pro volby, právní předpisy o zahraničních činitelích a nežádoucích organizacích s cílem usnadnit pluralismus a svobodné a spravedlivé volby v souladu s mezinárodními normami a vytvořit rovné podmínky pro opoziční kandidáty;

7. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie a Radu, aby vypracovali novou strategii pro vztahy EU s Ruskem; domnívá se, že tato strategie musí lépe podporovat organizace občanské společnosti, které prosazují demokratické hodnoty, právní stát, základní svobody a lidská práva v Rusku, včetně Navalného protikorupční nadace, a posilovat mezilidské kontakty s občany Ruska;

8. žádá Radu a vysokého představitele, místopředsedu Komise, aby co nejdříve přijali cílený režim sankcí EU v oblasti porušování lidských, který by se vztahoval na osoby nebo subjekty, u nichž bylo zjištěno vážné porušení lidských práv nebo základních svobod, zejména v souvislosti s represí proti občanské společnosti, opozičním aktivistům a novinářům; naléhavě vyzývá k zavedení takových sankčních mechanismů, které by umožnily shromažďování a zmrazení evropských aktiv zkorumpovaných osob v souladu se zjištěními nadace Alexeje Navalného pro boj proti korupci; domnívá se, že tyto sankce by se měly vztahovat i na propagandisty v rámci ruské vlády a provládních sdělovacích prostředků, kteří aktivně přispívají k dezinformacím o ruské opozici a nenávistným útokům na ni;

9. naléhavě vyzývá orgány EU a všechny členské státy, aby zastavili dokončování plynovodu Nord Stream 2, s cílem zabránit větší závislosti Evropy na ruských dodávkách energie a možnosti pro Rusko jak využívat a financovat své agresivní zahraniční politiky a vojenské zásahy z výnosů takového vývozu energie do EU; vyzývá k systematickému přezkumu podobných dvoustranných projektů v EU, které narušují zásadu solidarity, podporují korupci nebo vedou k porušování lidských práv;

10. vybízí EU, aby soustavně vyzývala Rusko k tomu, aby zrušilo nebo změnilo všechny právní předpisy, které nejsou v souladu s mezinárodními normami; vyzývá Rusko, aby zachovalo nadřazenost mezinárodních norem v souladu s ustanoveními čl. 15 odst. 4 ruské ústavy, na něž nelze uplatňovat výjimky, a aby neuplatňovalo nedávno nezákonně schválené změny ústavy, v nichž se stanoví opak; zdůrazňuje, že jakýkoli dialog s Ruskem musí být založen na dodržování mezinárodního práva;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy a prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské federace.

 

Poslední aktualizace: 16. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí