Návrh usnesení - B9-0280/2020Návrh usnesení
B9-0280/2020

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé, Francisco Guerreiro
za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020

Postup : 2020/2777(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0280/2020
Předložené texty :
B9-0280/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

B9-0280/2020

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného

(2020/2777(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Úmluvu Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod,

 s ohledem na Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella o otrávení Alexeje Navalného ze dnů 24. srpna 2020 a 2. září 2020 a na jeho prohlášení jménem EU ze dne 3 září 2020,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 8. září 2020, v němž žádá nezávislé vyšetření otrávení Alexeje Navalného;

 s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí zemí G7 ze dne 8. září 2020 o otrávení Alexeje Navalného;

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Alexej Navalný jako právník, blogger a aktivista bojující proti korupci odhalil četné korupční aféry, do nichž jsou zapleteny podniky a ruští politici, stál v čele několika veřejných protestních akcí v celém Rusku a stal se jedním z mála efektivních vůdců ruské opozice; vzhledem k tomu, že již dříve byl ve snaze zastavit jeho politickou a veřejnou činnost několikrát zadržen, vězněn a odsouzen; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva několik procesů prohlásil za protiprávní a v rozporu se zásadou spravedlivého procesu; vzhledem k tomu, že Alexej Navalný byl v roce 2017 fyzicky napaden medicínským dezinfekčním prostředkem, v důsledku čehož téměř oslepl, a během svého zatčení v roce 2019 údajně otráven; vzhledem k tomu, že ani v jednom z těchto případů nebyli pachatelé postaveni před soud;

B. vzhledem k tomu, že dne 20. srpna 2020 pan Navalný zkolaboval během letu z Tomsku do Moskvy a byl uveden do umělého spánku, neboť se nacházel ve vážném ohrožení života; vzhledem k tomu, že dne 22. srpna byl převezen do berlínské nemocnice Charité;

C. vzhledem k tomu, že dne 2. září 2020 německá vláda oficiálně oznámila, že klinické a toxikologické testy provedené německou vojenskou laboratoří prokázaly, že Alexej Navalný byl otráven nervově paralytickou látkou typu „Novičok“;

D. vzhledem k tomu, že Alexeje Navalného jako první dostali do péče ruští lékaři, kteří později prohlásili, že v jeho těle nebyly nalezeny žádné stopy jedu, a pokusili se zabránit jeho odvozu z Ruska, a vzhledem k tomu, že ruské orgány odmítají jakoukoli spojitost s tímto incidentem;

E. vzhledem k tomu, že nervově paralytické látky, jako je Novičok, jsou velmi sofistikované, smrtelně jedovaté a mají velmi složitou strukturu a je mimořádně obtížné je vystopovat, takže k jejich odhalení jsou zapotřebí specializované laboratoře, a že byly vyvinuty Sovětským svazem a později Ruskem; vzhledem k tomu, že Organizace pro zákaz chemických zbraní tuto látku zařadila na seznam zakázaných chemických látek;

F. vzhledem k tomu, že v posledních dvaceti letech došlo přímo v Rusku nebo na cizí půdě k několika případům otrávení nebo k jiným formám cílených vražd či pokusů o vraždu odpůrců režimu a nezávislých novinářů a že mezi jejich oběti patří Anna Politkovská, Alexander Litviněnko, Sergej Skripal, Boris Němcov, Pjotr Verzilov a Vladimir Kara-Murza;

G. vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se v Rusku zhoršuje a že orgány se systematicky snaží umlčet svobodu slova, omezit svobodu shromažďování a bránit opozičním činnostem a reagují represemi na veškeré činnosti zaměřené na odhalování korupce a utlumují činnosti ruské občanské společnosti;

H. vzhledem k tomu, že pokračující represe nesouhlasu se společenským uspořádáním je podporována v důsledku beztrestnosti policie a bezpečnostních složek, jakož i neochoty soudů stíhat skutečné pachatele těchto zločinů;

I. vzhledem k tomu, že představitelé opozice čelí systematickým slovním útokům, kampaním proti své osobě a dehumanizaci ze strany vlády a provládních sdělovacích prostředků;

J. vzhledem k tomu, že v ústavě Ruské federace je zakotveno právo na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování;

K. vzhledem k tomu, že Ruská federace je signatářem Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech a také členem Rady Evropy, a proto se zavázala dodržovat mezinárodní normy a zásady, kterými se řídí právní stát a lidská práva a základní svobody;

L. vzhledem k tomu, že tyto zásady jsou klíčovými pilíři odolné a pluralitní společnosti; vzhledem k tomu, že svobodná a nezávislá práce opozice, organizací občanské společnosti a sdělovacích prostředků je základním kamenem demokratické společnosti založené na právním státu;

M. vzhledem k tomu, že Parlament při četných příležitostech vyjádřil obavy nad stavem demokracie v Rusku, systémovým selháváním právního státu, porušováním základních práv a svobod a zmenšujícím se prostorem pro působení nezávislých a opozičních subjektů v Rusku;

N. vzhledem k tomu, že Parlament oficiálně dospěl k závěru, že Rusko již nemůže být považováno za „strategického partnera“, a to i s ohledem na jeho antagonistickou zahraniční politiku, včetně vojenských zásahů a nezákonné okupace ve třetích zemích;

1. upřímně přeje Alexeji Navalnému, nejznámější osobnosti ruské opozice, rychlé a plné uzdravení;

2. důrazně odsuzuje pokus o vraždu Alexeje Navalného a použití chemických zbraní, což představuje závažné porušení mezinárodního práva a mezinárodních norem v oblasti lidských práv;

3. vyjadřuje solidaritu s demokratickými silami v Rusku, které jsou odhodlány podporovat otevřenou a svobodnou společnost, a svou podporu všem jednotlivcům a organizacím, které jsou terčem útoků a represí;

4. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a německé předsednictví Rady, aby ve spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní, OSN a Radou Evropy usilovali o zahájení mezinárodního vyšetřování otrávení Alexeje Navalného; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby plně, transparentně a nestranně spolupracovaly s mezinárodními aktéry a aby hnali pachatele k odpovědnosti;

5. naléhavě vyzývá ruské orgány, aby zastavily obtěžování, zastrašování a útoky na opozici, občanskou společnost, sdělovací prostředky, obránce lidských práv a další aktivisty a místo toho umožnily ruským obyvatelům uplatňovat základní svobody a vykonávat legitimní politické činnosti a činnosti občanské společnosti; odsuzuje neschopnost ruských orgánů chránit tyto aktéry před útoky, obtěžováním a zastrašováním a nestranně tyto útoky na ně vyšetřovat;

6. vyzývá ruskou vládu a Státní dumu, aby přezkoumaly právní rámec pro volby, právní předpisy o zahraničních činitelích a nežádoucích organizacích s cílem usnadnit pluralismus a svobodné a spravedlivé volby v souladu s mezinárodními normami a vytvořit rovné podmínky pro opoziční kandidáty;

7. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie a Radu, aby vypracovali novou strategii pro vztahy EU s Ruskem; domnívá se, že tato strategie musí lépe podporovat organizace občanské společnosti, které prosazují demokratické hodnoty, právní stát, základní svobody a lidská práva v Rusku, včetně Navalného protikorupční nadace, a posilovat mezilidské kontakty s občany Ruska;

8. žádá Radu a vysokého představitele, místopředsedu Komise, aby co nejdříve přijali cílený režim sankcí EU v oblasti porušování lidských, který by se vztahoval na osoby nebo subjekty, u nichž bylo zjištěno vážné porušení lidských práv nebo základních svobod, zejména v souvislosti s represí proti občanské společnosti, opozičním aktivistům a novinářům; naléhavě vyzývá k zavedení takových sankčních mechanismů, které by umožnily shromažďování a zmrazení evropských aktiv zkorumpovaných osob v souladu se zjištěními nadace Alexeje Navalného pro boj proti korupci; domnívá se, že tyto sankce by se měly vztahovat i na propagandisty v rámci ruské vlády a provládních sdělovacích prostředků, kteří aktivně přispívají k dezinformacím o ruské opozici a nenávistným útokům na ni;

9. naléhavě vyzývá orgány EU a všechny členské státy, aby zastavili dokončování plynovodu Nord Stream 2, s cílem zabránit větší závislosti Evropy na ruských dodávkách energie a možnosti pro Rusko jak využívat a financovat své agresivní zahraniční politiky a vojenské zásahy z výnosů takového vývozu energie do EU; vyzývá k systematickému přezkumu podobných dvoustranných projektů v EU, které narušují zásadu solidarity, podporují korupci nebo vedou k porušování lidských práv;

10. vybízí EU, aby soustavně vyzývala Rusko k tomu, aby zrušilo nebo změnilo všechny právní předpisy, které nejsou v souladu s mezinárodními normami; vyzývá Rusko, aby zachovalo nadřazenost mezinárodních norem v souladu s ustanoveními čl. 15 odst. 4 ruské ústavy, na něž nelze uplatňovat výjimky, a aby neuplatňovalo nedávno nezákonně schválené změny ústavy, v nichž se stanoví opak; zdůrazňuje, že jakýkoli dialog s Ruskem musí být založen na dodržování mezinárodního práva;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Rady Evropy a prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské federace.

 

Poslední aktualizace: 16. září 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí