Resolutsiooni ettepanek - B9-0280/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0280/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Rasmus Andresen, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Tineke Strik, Markéta Gregorová, Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Monika Vana, Sven Giegold, Jordi Solé, Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0280/2020

Menetlus : 2020/2777(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0280/2020
Esitatud tekstid :
B9-0280/2020
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0280/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine

(2020/2777(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ning ELi ja Venemaa suhete kohta,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

 võttes arvesse ÜRO keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 24. augusti 2020. aasta ja 2. septembri 2020. aasta avaldusi Aleksei Navalnõi mürgitamise kohta ning tema 3. septembri 2020. aasta ELi nimel esitatud deklaratsiooni,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 8. septembri 2020. aasta avaldust, milles ta nõudis Aleksei Navalnõi mürgitamise sõltumatut uurimist,

 võttes arvesse G7 välisministrite 8. septembri 2020. aasta avaldust Aleksei Navalnõi mürgitamise kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Aleksei Navalnõi on juristi, blogija ja korruptsioonivastase aktivistina avalikustanud arvukalt korruptsioonijuhtumeid, millesse on segatud äriettevõtted ja Venemaa poliitikud, juhtinud mitmeid avalikke proteste kogu Venemaal ning temast on saanud üks väheseid Venemaa opositsiooni tõhusaid juhte; arvestades, et püüdes peatada tema poliitilist ja avalikku tegevust, on teda varem kinni peetud, vahistatud ja süüdi mõistetud; arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus on tunnistanud mitu neist menetlustest kuritarvitavaks ja õiglase kohtumõistmise põhimõttega vastuolus olevaks; arvestades, et Navalnõid on füüsiliselt rünnatud 2017. aastal meditsiinilise desinfitseerimisvahendiga, mis muutis ta peaaegu pimedaks, ning 2019. aastal väidetava mürgitamisega tema kinnipidamise ajal; arvestades, et kummalgi juhul ei antud süüdlasi kohtu alla;

B. arvestades, et 20. augustil 2020, lennul Tomskist Moskvasse kukkus Navalnõi kokku ning viidi kaheks nädalaks kunstlikusse koomasse, et leevendada tõsist ohtu tema elule; arvestades, et 22. augustil viidi ta üle Charité haiglasse Berliinis;

C. arvestades, et Saksamaa valitsus teatas 2. septembril 2020, et Saksa sõjaväelabori tehtud kliinilised ja toksikoloogilised analüüsid näitasid, et Navalnõid oli mürgitatud Novitšoki tüüpi närvimürgiga;

D. arvestades, et Venemaa arstid ravisid teda kõigepealt mürgistuse tõttu, väitsid hiljem, et tema kehas ei olnud mürgijälgi, ja püüdsid takistada tema riigist väljaviimist, ning arvestades, et Venemaa ametivõimud eitavad igasugust seost juhtunuga;

E. arvestades, et närvimürgid, nagu Novitšok, on komplitseeritud ained, mis on surmavad, äärmiselt keeruka koostisega ja väga raskesti hangitavad, mille tootmiseks on vaja erilaboreid ning mida on teadaolevalt välja arendanud Nõukogude Liit ja hiljem Venemaa; arvestades, et Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon on kandnud selle aine keelatud kemikaalide nimekirja;

F. arvestades, et viimase kahe aastakümne jooksul on Venemaal endas või välismaa pinnal toimunud mitmeid režiimivastaste ja sõltumatute ajakirjanike mürgitamisjuhtumeid või muid sihipäraseid mõrvu või mõrvakatseid, mille ohvrite hulka kuuluvad Anna Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko, Sergei Skripal, Boriss Nemtsov, Pjotr Verzilov ja Vladimir Kara-Murza;

G. arvestades, et inimõiguste ja õigusriigi olukord Venemaal halveneb jätkuvalt seoses ametivõimude süstemaatiliste jõupingutustega vaigistada sõnavabadust ja piirata kogunemisvabadust, takistada opositsiooni tegevust, vastata repressioonidega mis tahes tegevusele, mille eesmärk on paljastada korruptsiooni, ning lämmatada Venemaa kodanikuühiskonna tegevust;

H. arvestades, et seda jätkuvat ühiskondliku teisitimõtlemise mahasurumist võimendavad politsei- ja julgeolekujõudude karistamatus ning kohtute soovimatus nende kuritegude tegelikke toimepanijaid vastutusele võtta;

I. arvestades, et valitsus ja valitsusmeelne meedia panevad opositsiooni esindajate suhtes süstemaatiliselt toime verbaalseid rünnakuid, laimukampaaniaid ja ebainimlikustamist;

J. arvestades, et Venemaa Föderatsiooni põhiseaduses on sätestatud õigus mõtte-, sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadusele;

K. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on alla kirjutanud inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ning on Euroopa Nõukogu liige ja on seetõttu võtnud endale kohustuse järgida õigusriiki, inimõigusi ja põhivabadusi reguleerivaid rahvusvahelisi standardeid ja põhimõtteid;

L. arvestades, et need põhimõtted on vastupidava ja pluralistliku ühiskonna olulised tugisambad; arvestades, et opositsiooni, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia vaba ja sõltumatu töö on õigusriigi põhimõttele tugineva demokraatliku ühiskonna nurgakivi;

M. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud muret demokraatia olukorra pärast Venemaal, õigusriigi põhimõtte ning põhiõiguste ja aluspõhimõtete süstemaatilise eiramise pärast ning sõltumatute osaliste ja teisitimõtlejate tegutsemisruumi ahenemise pärast Venemaal;

N. arvestades, et Euroopa Parlament on jõudnud ametlikule järeldusele, et Venemaad ei saa enam pidada strateegiliseks partneriks, võttes ka arvesse Venemaa antagonistlikku välispoliitikat, sealhulgas sõjalist sekkumist ja ebaseaduslikke okupatsioone kolmandates riikides;

1. edastab Aleksei Navalnõile, Venemaa tuntuimale opositsioonitegelasele, oma siirad soovid kiireks ja täielikuks paranemiseks;

2. mõistab kategooriliselt hukka Aleksei Navalnõi mõrvakatse ning keemiarelva kasutamise, mis kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste inimõiguste standardite tõsist rikkumist;

3. väljendab solidaarsust Venemaa demokraatlike jõududega, kes on pühendunud avatud ja vabale ühiskonnale, ning toetust kõigile isikutele ja organisatsioonidele, kes on rünnakute ja repressioonide sihtmärgiks;

4. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja eesistujariiki Saksamaad üles tegutsema koos Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni, ÜRO ja Euroopa Nõukoguga selle nimel, et Aleksei Navalnõi mürgitamisjuhtumi suhtes viidaks läbi rahvusvaheline uurimine; nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud teeksid rahvusvaheliste osalejatega läbipaistval ja erapooletul viisil täielikku koostööd ning võtaksid süüdlased vastutusele;

5. nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud lõpetaksid opositsiooni, kodanikuühiskonna, meedia, inimõiguste kaitsjate ja teiste aktivistide ahistamise, hirmutamise ja ründamise ning selle asemel võimaldaksid Venemaa rahval kasutada oma põhivabadusi ning tegeleda legitiimse poliitilise ja kodanikuühiskonna tegevusega; mõistab hukka Venemaa ametivõimude suutmatuse kaitsta eelnimetatud osalejaid rünnakute, ahistamise ja hirmutamise eest ning erapooletult uurida selliseid rünnakuid nende vastu;

6. kutsub Venemaa valitsust ja riigiduumat üles läbi vaatama valimiste õigusliku raamistiku ning õigusaktid välisagentide ja mittesoovitavate organisatsioonide kohta, et soodustada pluralismi ning vabu ja õiglasi valimisi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ning luua opositsioonikandidaatidele võrdsed tingimused;

7. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja nõukogu üles töötama välja ELi ja Venemaa suhete uue strateegia; on veendunud, et mis tahes selline strateegia peab paremini toetama kodanikuühiskonna organisatsioone, kes edendavad Venemaal demokraatlikke väärtusi, õigusriigi põhimõtet, põhivabadusi ja inimõigusi, sealhulgas Navalnõi korruptsioonivastase võitluse sihtasutust, ning tugevdama inimestevahelisi kontakte Venemaa kodanikega;

8. palub nõukogul ning komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal võtta võimalikult kiiresti vastu inimõiguste rikkumise eest määratavate ELi sihipäraste sanktsioonide kord, mida kohaldataks selliste isikute või üksuste suhtes, kes rikuvad tõsiselt inimõigusi või põhivabadusi, eelkõige seoses kodanikuühiskonna, opositsiooniaktivistide ja ajakirjanike represseerimisega; nõuab tungivalt selliste sanktsioonimehhanismide kasutuselevõttu, mis võimaldaksid korrumpeerunud isikute Euroopa varade kokkukogumist ja külmutamist kooskõlas Navalnõi korruptsioonivastase fondi järeldustega; on seisukohal, et sellised sanktsioonid peaksid kehtima ka Venemaa valitsuse ja valitsusmeelse meedia propagandistide suhtes, kes aitavad aktiivselt kaasa väärinfo levitamisele ja viharünnakutele Venemaa opositsiooni suhtes ja selle vastu;

9. nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid ja kõik liikmesriigid peataksid Nord Stream 2 torujuhtme lõpuleviimise, et vältida Euroopa sõltuvuse suurenemist Venemaa energiavarustusest ning mitte võimaldada Venemaal sellise ELi suunatud energiaekspordi tuludest kasu saada ja rahastada sellest oma agressiivset välispoliitikat ja sõjalist sekkumist; nõuab, et süstemaatiliselt vaadataks läbi samalaadsed kahepoolsed projektid ELis, mis õõnestavad solidaarsuse põhimõtet, toetavad korruptsiooni või põhjustavad inimõiguste rikkumisi;

10. ergutab ELi jätkama Venemaale pidevate üleskutsete esitamist, et Venemaa tunnistaks kehtetuks kõik seadused, mis ei ole rahvusvaheliste standarditega kooskõlas, või muudaks neid; kutsub Venemaad üles säilitama rahvusvaheliste normide ülimuslikkust vastavalt Venemaa põhiseaduse artikli 15 lõike 4 erandeid mitte võimaldavatele sätetele ning mitte kohaldama Venemaa põhiseaduses hiljuti ebaseaduslikult tehtud muudatusi, milles märgitakse vastupidist; rõhutab, et igasugune dialoog Venemaaga peab põhinema rahvusvahelise õiguse austamisel;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogu peasekretärile, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja Riigiduumale.

Viimane päevakajastamine: 16. september 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika