Návrh usnesení - B9-0281/2020Návrh usnesení
B9-0281/2020

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Rusku: otrava Alexeje Navalného

  14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

  Kati Piri, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
  za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0280/2020

  Postup : 2020/2777(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B9-0281/2020
  Předložené texty :
  B9-0281/2020
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  B9-0281/2020

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Rusku: otrava Alexeje Navalného

  (2020/2777(RSP))

  Evropský parlament,

   s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména ze dne 12. března 2019 o situaci v oblasti politických vztahů mezi EU a Ruskem[1], ze dne 6. dubna 2017 o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících[2], a na usnesení ze dne 15. ledna 2015 o Rusku, zejména o případu Alexeje Navalného[3],

   s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vydané jménem EU ohledně otravy Alexeje Navalného dne 3. září 2020,

   s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie ze dne   2. září 2020 o otravě Alexeje Navalného a ze dne 24. srpna 2020 o podezření na otravu Alexeje Navalného,

   s ohledem na prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí skupiny G7 ze dne 8. září 2020 o otravě Alexeje Navalného,

   s ohledem na Úmluvu o chemických zbraních,

   s ohledem na jednomyslné přijetí rozhodnutí C-24/DEC.4 a C-24/DEC.5 na 24. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o chemických zbraních dne 27. listopadu 2019, kterým se nervově paralytické látky typu organofosfát Novičok zařazují do seznamu 1 přílohy této úmluvy věnované zakázaným chemickým látkám, a s ohledem na vstup těchto rozhodnutí v platnost dne 7. června 2020,

   s ohledem na prohlášení generálního ředitele Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) ze dne 3. září 2020 o údajném použití chemických zbraní proti Alexeji Navalnému,

   s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v nichž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu, a jichž je Ruská federace smluvní stranou,

   s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Úmluva o chemických zbraních je v platnosti od roku 1997 a OPCW jakožto subjekt odpovědný za její provádění úspěšně napomáhá celosvětovému úsilí o trvalé odstranění chemických zbraní, v důsledku čehož bylo podle ověřených informací OPCW zničeno více než 98 % všech zásob chemických zbraní deklarovaných státy, které je vlastní;

  B. vzhledem k tomu, že podle Úmluvy o chemických zbraních se otrava jednotlivce použitím nervově paralytické látky považuje za použití chemické zbraně a použití chemických zbraní ze strany kohokoli a za jakýchkoli okolností představuje závažné porušení mezinárodního práva a mezinárodních norem v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že po jednomyslném přijetí dvou návrhů ve smyslu výše uvedených informací, z nichž jeden předložila Ruská federace, byl Novičok zařazen na seznam regulovaných látek Úmluvy o chemických zbraních, a proto podléhá nejpřísnějším pokynům ohledně kontroly podle této úmluvy;

  C. vzhledem k tomu, že Alexej Navalnyj, přední ruský opoziční politik, podle dostupných informací upadl dne 20. srpna na palubě ruského domácího letu do kómatu, byl přepraven do nemocnice v ruském městě Tomsk a na žádost své rodiny je od 22. srpna  v lékařské péči v berlínské nemocnici Charité;

  D. vzhledem k tomu, že dne 2. září toxikologická analýza provedená specializovanou laboratoří německých ozbrojených sil prokázala, že Alexej Navalnyj byl otráven vojenskou nervově paralytickou látkou typu „Novičok“, jež byla vyvinuta Sovětským svazem a později Ruskou federací;

  E. vzhledem ke skutečnosti, že pokus o vraždu Alexeje Navalného se odehrál v období předcházejícím ruským komunálním a regionálním volbám, vyvstávají závažné pochybnosti, pokud jde o stav demokracie, základních svobod a lidských práv v zemi;

  F. vzhledem k tomu, že Rada vyzvala ruské orgány, aby pokus o vraždu Alexeje Navalného důkladně vyšetřily, vybídla ke společné mezinárodní reakci a vyhradila si právo učinit odpovídající kroky, včetně omezujících opatření;

  1. důrazně odsuzuje pokus o vraždu Alexeje Navalného, který byl otráven vojenskou nervově paralytickou látkou typu „Novičok“, a vyjadřuje nesmírné znepokojení   v důsledku opakovaného používání chemických nervově paralytických látek proti ruským občanům, jak ukazuje případ Sergeje Skripala z roku 2018; připomíná, že použití chemických zbraní za jakýchkoli okolností představuje podle mezinárodního práva zavrženíhodný trestný čin, a zejména podle Úmluvy o chemických zbraních;

  2. je přesvědčen, že cílem uvedeného pokusu o vraždu Alexeje Navalného bylo umlčet jednoho z nejvlivnějších ruských protikorupčních aktivistů a opozičních politiků, odradit od dalšího odhalování závažné korupce v rámci režimu a celkově zastrašit politickou opozici v zemi, a zejména tak ovlivnit komunální a regionální volby v Rusku, které se konaly ve dnech 11.–13. září;

  3. naléhavě vyzývá ruskou vládu, aby urychleně, důkladným a transparentním způsobem vyšetřila tento zločin spáchaný na ruském občanovi, který byl na ruském území otráven chemickou nervově paralytickou látkou vyvinutou Sovětským svazem a později Ruskou federací, jež je přístupná pouze ruským vojenským a zpravodajským službám;

  4. vyzývá ruské orgány, aby postavily před soud a pohnaly k odpovědnosti jak pachatele tohoto bezohledného činu, tak osoby odpovědné za jeho uskutečnění, které poskytly pachatelům chemickou nervově paralytickou látku, a aby plně spolupracovaly   s organizací OPCW s cílem zajistit nestranné mezinárodní vyšetřování;

  5. vyzývá ruské orgány, aby ukončily pronásledování, zastrašování, násilí a represe vůči svým politickým oponentům tak, že ukončí převládající beztrestnost, která již vedla ke ztrátám na životech v případě mnoha novinářů, obránců lidských práv a opozičních politiků, a aby zajistily, aby tito lidé mohli vykonávat své legitimní a užitečné aktivity, aniž by se museli obávat o svůj život či životy svých rodinných příslušníků a přátel;

  6. zdůrazňuje, že Ruská federace je členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a tudíž je povinna plně respektovat základní svobody, lidská práva a zásady právního státu zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

  7. zdůrazňuje povinnost Ruské federace jako člena Rady bezpečnosti OSN dodržovat mezinárodní právo, příslušné dohody a úmluvy a plně dodržovat své mezinárodní závazky, včetně spolupráce s organizací OPCW při vyšetřování jakéhokoli porušení úmluv o chemických zbraních;

  8. vyjadřuje uznání vysokému představiteli, místopředsedovi Komise za jeho aktivní úlohu při co nejdůraznějším odsouzení otravy pana Navalného a vítá úsilí a přispění německého předsednictví k tomu, aby byla vymezena společná reakce EU; vyzývá Radu, aby nadále vyvíjela tlak na Ruskou federaci, aby vyšetřila pokus o vraždu, jímž je otrava Alexeje Navalného; vyzývá Radu pro zahraniční věci, aby na svém zasedání dne 21. září zaujala k této otázce aktivní postoj;

  9. vítá diskusi, která probíhá mezi členskými státy o možných omezujících opatřeních   v reakci na nedostatečnou spolupráci Ruské federace při mezinárodním úsilí, jež je zaměřeno na vyšetření otravy Alexeje Navalného použitím chemické zbraně, což je porušením mezinárodního práva; bere na vědomí, že německá vláda naznačila, že je   s ohledem na tento pokus o vraždu připravena přehodnotit svou podporu plynovodu Nord Stream 2;

  10. vyzývá k uvalení sankcí proti všem osobám, které  za tento odsouzeníhodný trestný čin nesou odpovědnost; vyzývá Komisi a místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby urychleně zavedli a uplatňovali sankční režim EU v oblasti lidských práv;

  11. vyzývá ESVČ, v jejímž čele stojí vysoký představitel, místopředseda Komise, aby zajistila průběžnou soudržnost, co se týče pěti hlavních zásad politiky EU vůči Rusku, a aby vypracovala novou komplexní strategii vůči Rusku na základě pevného a zásadového postoje a potřeby dodržovat mezinárodní právo a normy v oblasti lidských práv, jež bude zaměřena na posílení míru a bezpečnosti;

  12. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci   v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

   

   

   

  Poslední aktualizace: 16. září 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí