Návrh uznesenia - B9-0281/2020Návrh uznesenia
B9-0281/2020

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného

  14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Kati Piri, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
  v mene skupiny S&D

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0280/2020

  Postup : 2020/2777(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0281/2020
  Predkladané texty :
  B9-0281/2020
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  B9‑0281/2020

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného

  (2020/2777(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä uznesenie z 12. marca 2019 o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom[1], uznesenie zo 6. apríla 2017 o Rusku, zatknutí Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich[2] a uznesenie z 15. januára 2015 o Rusku, najmä o prípade Alexeja Navaľného[3],

   so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 3. septembra 2020 v mene EÚ o otrávení Alexeja Navaľného,

   so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 2. septembra 2020 o otrávení Alexeja Navaľného a vyhlásenie z 24. augusta 2020 o podozrení, že Alexej Navaľnyj bol otrávený,

   so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí skupiny G7 z 8. septembra 2020 o otrávení Alexeja Navaľného,

   so zreteľom na Dohovor o chemických zbraniach,

   so zreteľom na jednomyseľné prijatie rozhodnutí C-24/DEC.4 a C-24/ DEC.5 na 24. zasadnutí konferencie zmluvných štátov Dohovoru o chemických zbraniach 27. novembra 2019, na základe ktorých sa nervovo paralytická látka novičok z triedy organofosforových zaradila do zoznamu 1 prílohy k chemickým látkam Dohovoru, a so zreteľom na nadobudnutie účinnosti týchto rozhodnutí dňa 7. júna 2020,

   so zreteľom na vyhlásenie generálneho riaditeľa Organizácie pre zákaz chemických zbraní z 3. septembra 2020 o obvineniach z použitia chemických zbraní proti Alexejovi Navaľnému,

   so zreteľom na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré oba ustanovujú, že nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a ktorých je Ruská federácia zmluvnou stranou,

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže Dohovor o chemických zbraniach je v platnosti od roku 1997 a OPCW ako orgán zodpovedný za jeho vykonávanie úspešne vyvíja celosvetové úsilie o trvalé odstránenie chemických zbraní, pričom viac ako 98 % všetkých zásob chemických zbraní deklarovaných štátmi, ktoré ich vlastnia, bolo zničených pod dohľadom OPCW;

  B. keďže podľa Dohovoru o chemických zbraniach sa akékoľvek otrávenie jednotlivca za použitia nervovo paralytickej látky považuje za použitie chemických zbraní a použitie chemických zbraní kýmkoľvek za akýchkoľvek okolností predstavuje závažné porušenie medzinárodného práva a medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv; keďže po jednomyseľnom prijatí dvoch návrhov v tomto zmysle, z ktorých jeden bol predložený Ruskou federáciou, bol novičok zaradený do zoznamu kontrolovaných látok Dohovoru o chemických zbraniach, a preto podlieha najprísnejším usmerneniam o kontrole podľa Dohovoru;

  C. keďže Alexej Navaľnyj, významný ruský opozičný politik, upadol 20. augusta na palube lietadla počas ruského vnútroštátneho letu do kómy, bol prevezený do nemocnice v ruskom meste Tomsk a na žiadosť svojej rodiny bol od 22. augusta liečený v nemocnici Charité v Berlíne;

  D. keďže 2. septembra toxikologická analýza vykonaná v špecializovanom laboratóriu nemeckých ozbrojených síl dokázala, že Alexej Navaľnyj bol otrávený vojenskou chemickou nervovo paralytickou látkou zo skupiny novičok, ktorú vyvinul Sovietsky zväz a neskôr Ruská federácia;

  E. keďže skutočnosť, že k pokusu o vraždu Alexeja Navaľného došlo pred ruskými komunálnymi a regionálnymi voľbami, vrhá mimoriadne znepokojujúce svetlo na stav demokracie, základných slobôd a ľudských práv v krajine;

  F. keďže Rada vyzvala ruské orgány, aby dôkladne vyšetrili pokus o vraždu Alexeja Navaľného, vyzvala na spoločnú medzinárodnú reakciu a vyhradila si právo prijať vhodné opatrenia vrátane reštriktívnych opatrení;

  1. dôrazne odsudzuje pokus o vraždu Alexeja Navaľného, ktorý bol otrávený vojenskou chemickou nervovo paralytickou látkou zo skupiny novičok, a vyjadruje hlboké znepokojenie nad týmto opakovaným použitím chemickej nervovo paralytickej látky proti ruským občanom, ku ktorému došlo aj v prípade Sergeja Skripaľa v roku 2018; pripomína, že použitie chemických zbraní za akýchkoľvek okolností predstavuje odsúdeniahodný trestný čin podľa medzinárodného práva, najmä podľa Dohovoru o chemických zbraniach;

  2. vyjadruje presvedčenie, že cieľom tohto pokusu o vraždu Alexeja Navaľného bolo umlčať jedného z najvplyvnejších ruských protikorupčných aktivistov a opozičných politikov, zabrániť ďalšiemu odhaľovaniu závažnej korupcie v režime a celkovo odradiť akúkoľvek politickú opozíciu v krajine, najmä s cieľom ovplyvniť komunálne a regionálne doplňovacie voľby v Rusku, ktoré sa uskutočnili 11. až 13. septembra;

  3. naliehavo žiada ruskú vládu, aby rýchlo, dôkladne a transparentne vyšetrila tento trestný čin proti ruskému občanovi, ktorý bol na ruskom území otrávený chemickou nervovo paralytickou látkou vyvinutou Sovietskym zväzom a neskôr Ruskou federáciou, ktorú mali k dispozícii iba ruské vojenské a spravodajské služby;

  4. vyzýva ruské orgány, aby postavili pred súd a vyvodili zodpovednosť jednak páchateľov tohto ľahkomyseľného činu, ako aj osôb, ktoré sú zodpovedné za jeho uľahčenie tým, že páchateľom poskytli chemickú nervovo paralytickú látku, a aby v plnej miere spolupracovali s OPCW s cieľom zabezpečiť nestranné medzinárodné vyšetrovanie;

  5. vyzýva ruské orgány, aby ukončili obťažovanie, zastrašovanie, násilie a represie voči svojim politickým oponentom tým, že skoncujú s prevažujúcou beztrestnosťou, ktorá už zapríčinila smrť mnohých novinárov, obhajcov ľudských práv a opozičných politikov, a aby zabezpečili, že títo ľudia budú môcť vykonávať legitímne a užitočné činnosti bez strachu o svoje životy alebo životy svojich rodinných príslušníkov alebo priateľov;

  6. zdôrazňuje, že Ruská federácia sa ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zaviazala dodržiavať základné slobody, ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP) a v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach;

  7. zdôrazňuje povinnosť Ruskej federácie ako člena Bezpečnostnej rady OSN dodržiavať medzinárodné právo, príslušné dohody a dohovory a plne dodržiavať svoje medzinárodné záväzky vrátane spolupráce s OPCW pri vyšetrovaní akéhokoľvek porušenia Dohovoru o chemických zbraniach;

  8. vyjadruje pochvalu VP/PK za jeho aktívnu úlohu pri dôraznom odsúdení otrávenia pána Navaľného a víta úsilie a príspevky nemeckého predsedníctva s cieľom vymedziť spoločnú reakciu EÚ; vyzýva Radu, aby pokračovala vo vyvíjaní tlaku na Ruskú federáciu, aby vyšetrila pokus o vraždu Alexeja Navaľného otrávením; vyzýva Radu pre zahraničné veci, aby na svojom zasadnutí 21. septembra zaujala aktívny postoj k tejto záležitosti;

  9. víta prebiehajúcu diskusiu medzi členskými štátmi o možných reštriktívnych opatreniach v reakcii na nedostatočnú spoluprácu Ruskej federácie v rámci medzinárodného úsilia o vyšetrenie otrávenia Alexeja Navaľného za použitia chemickej zbrane v rozpore s medzinárodným právom; uznáva, že nemecká vláda uviedla, že je pripravená prehodnotiť svoju podporu projektu Nord Stream 2 vzhľadom na tento pokus o vraždu;

  10. požaduje uloženie sankcií voči všetkým jednotlivcom, ktorí nesú zodpovednosť za tento odsúdeniahodný trestný čin; vyzýva Komisiu a VP/PK, aby urýchlene zaviedli a vykonávali sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv;

  11. vyzýva ESVČ, aby pod vedením vysokého predstaviteľa/podpredsedu zabezpečila nepretržitú súdržnosť okolo piatich hlavných zásad politiky EÚ voči Rusku a aby vypracovala novú komplexnú stratégiu voči Rusku s pevným a zásadovým postojom založeným na potrebe rešpektovania medzinárodného práva a noriem v oblasti ľudských práv a zameranú na posilnenie mieru a bezpečnosti;

  12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, OBSE a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

   

  Posledná úprava: 16. septembra 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia