Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0282/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0282/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno apnuodijimo

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
Frakcijos RENEW vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0280/2020

Procedūra : 2020/2777(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0282/2020
Pateikti tekstai :
B9-0282/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0282/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno apnuodijimo

(2020/2777(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Rusijos, ypač į savo 2014 m. kovo 13 d. rezoliuciją „Rusija. Nuosprendžiai demonstrantams, dalyvavusiems įvykiuose Bolotnajos aikštėje“[1], 2014 m. balandžio 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla[2], 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Rusijos, ypač Aleksejaus Navalno atvejo[3], 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo ir demokratijos padėties Rusijoje[4] ir 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Rusijos, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimo[5],

 atsižvelgdamas į Konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (Cheminio ginklo uždraudimo konvencija), kuria draudžiama naudoti, kurti, gaminti, kaupti ir perduoti cheminius ginklus,

 atsižvelgdamas į Rusijos Konstituciją, ypač į jos 29 straipsnį, kuriuo saugoma žodžio laisvė, ir į tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, kuriuos Rusija prisiėmė kaip Europos Tarybos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Jungtinių Tautų narė,

 atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 5 straipsnį ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnį, kuriais remiantis nė vienas asmuo negali būti kankinamas arba patirti žiauraus, nežmoniško ar žeminamo elgesio arba bausmės ir kurių šalis yra Rusija,

 atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 1998 m. gruodžio 9 d. priimtą JT deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2020 m. rugpjūčio 20 d. Aleksejus Navalnas, skrisdamas iš Tomsko į Maskvą, pasijuto blogai, o ligos požymiai buvo tokie kaip apnuodijimo; kadangi po to, kai jis buvo perkeltas į Vokietiją, Vokietijos vyriausybė rugsėjo 2 d. oficialiai paskelbė, kad Vokietijos medicinos ekspertų ir specializuotos laboratorijos atlikta toksikologinė analizė neabejotinai parodė, kad Aleksejus Navalnas buvo apnuodytas chemine „Novičiok“ grupės paralyžiuojamąja nuodingąja medžiaga;

B. kadangi Aleksejus Navalnas yra Berlyno ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje ir jo būklė yra sunki;

C. kadangi „Novičiok“ grupės paralyžiuojamosios nuodingosios medžiagos – tai karinės paskirties paralyžiuojamosios nuodingosios medžiagos, kurias sukūrė Sovietų Sąjunga ir Rusijos Federacija, ir neseniai, 2018 m. kovo mėn., jos panaudotos per išpuolį prieš buvusį Rusijos žvalgybos pareigūną Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją Solsberyje (Jungtinė Karalystė); kadangi, be to, per išpuolį atsitiktinai žuvo Eimsberio gyventoja Dawn Sturgess;

D. kadangi Rusijos Federacija, kaip visateisė Europos Tarybos narė, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą signatarė, yra įsipareigojusi laikytis demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms principų; kadangi Europos Sąjunga ne kartą siūlė papildomą pagalbą ir ekspertines žinias, kad padėtų Rusijai modernizuoti jos konstitucinę ir teisinę tvarką bei jos laikytis, vadovaujantis Europos Tarybos standartais;

E. kadangi pagal Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją, prie kurios yra prisijungusi Rusijos Federacija, draudžiama gaminti, kaupti ir naudoti cheminius ginklus ir jų pirmtakus;

F. kadangi pastarasis pasikėsinimas nužudyti – tai tik dar vienas pavyzdys, kad Rusijos Federacijoje labai pablogėjo padėtis žmogaus teisių apsaugos ir pagarbos bendrai sutartiems demokratiniams principams bei teisinės valstybės principui srityje;

G. kadangi rugsėjo 8 d. JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet primygtinai ragino Rusijos Federacijos vyriausybę atlikti išsamų, skaidrų, nepriklausomą ir nešališką tyrimą arba visapusiškai bendradarbiauti jį atliekant;

H. kadangi G 7 valstybių užsienio reikalų ministrai pasmerkė patvirtintą Aleksejaus Navalno apnuodijimą ir paragino Rusiją nedelsiant, visapusiškai ir aiškiai nustatyti, kas atsakingas už šį išpuolį;

I. kadangi, remiantis žmogaus teisių centro „Memorial“ duomenimis, Rusijos Federacijoje yra bent 60 politinių kalinių, o kiti persekiojami jų neįkalinant;

J. kadangi nuo 2020 m. birželio 25 d. iki liepos 1 d. Rusijoje vyko referendumas dėl konstitucinės reformos, kuris surengtas skubotai per COVID-19 pandemiją ir kuris, anot Rusijos rinkimų stebėtojų organizacijos „Golos“, neatitiko Rusijos ar tarptautinių standartų ir rengiantis balsavimui, balsuojant bei skaičiuojant balsus padaryta daugybė pažeidimų;

K. kadangi Rusijoje nevyksta laisvi ir sąžiningi rinkimai ir kadangi opozicinės partijos bei kandidatai yra nuolat persekiojami, bauginami ir pašalinami iš dalyvavimo politikoje; kadangi 2020 m. rugsėjo 7 d. 13 „Jabloko“ partijos kandidatų buvo pašalinti iš rinkimų į Osinovo miesto tarybą dėl jų aktyvaus dalyvavimo judėjime „Dioksinovo“, kuris priešinasi deginimo įrenginio statybai; kadangi kitą dieną trijų „Jabloko“ partijos kandidatų į miestų tarybas ir regioninius parlamentus Ruslano Zinatulino, Irinos Malcevos ir Sergejaus Maksimenko butuose buvo atlikta krata, o jie patys – nuvežti į apklausą;

L. kadangi, atsižvelgiant į 2020 m. laisvės pasaulyje ataskaitą, Rusijoje nėra nepriklausomos žiniasklaidos ir Rusijos žurnalistams nuolat kyla grėsmė, jie susiduria su priekabiavimu, bauginimu, yra areštuojami, prieš juos vykdomi išpuoliai, keliantys pavojų jų gyvybei, ir jie stigmatizuojami kaip užsienio agentai; kadangi, remiantis tarptautinės NVO „Justice for Journalists“ duomenimis, viešai paskelbtų nefizinių kibernetinių išpuolių prieš žurnalistus ir grasinimų jiems skaičius išaugo nuo 70 incidentų 2017 m. iki daugiau kaip 160 incidentų 2019 m.; kadangi 2020 m. liepos 23 d. savo namuose rytuose esančiame Chabarovsko mieste užpultas A. Navalno štabo – Aleksejui Navalnui priklausančio „YouTube“ naujienų kanalo – korespondentas Dmitrijus Nizovcevas po to, kai jis tiesiogiai transliavo mieste vykstančius protestus;

M. kadangi Rusija šalyje ir užsienyje vykdo masines dezinformacijos ir propagandos kampanijas, nukreiptas prieš Europos Sąjungą ir jos valstybes nares, siekdama pakenkti demokratinėms diskusijoms ir padidinti socialinę poliarizaciją, vykdyti istorijos revizionizmą ir pagerinti savo pačios įvaizdį COVID-19 aplinkybėmis;

1. kuo griežčiausiai smerkia pasikėsinimą nužudyti Aleksejų Navalną;

2. ragina Rusijos Federaciją nuodugniai, skaidriai ir nešališkai ištirti pasikėsinimą nužudyti Aleksejų Navalną ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn atsakingus asmenis, nepaisant to, kam tenka galutinė atsakomybė;

3. ragina Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją (OPCW) ištirti cheminio ginklo naudojimą Aleksejaus Navalno apnuodijimo atveju ir ragina Rusijos vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti vykdant šį tyrimą ir nedelsiant visapusiškai ir iki galo atskleisti informaciją apie savo „Novičiok“ programą Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į 2019 m. gruodžio mėn. OPCW priimtą sprendimą įtraukti „Novičiok“ medžiagas į atidžiai kontroliuojamų medžiagų sąrašą, kuriam pritarė ir Rusijos Federacija;

4. reiškia visapusišką solidarumą su Aleksejumi Navalnu; smerkia nuolatinius Rusijos valdžios institucijų bandymus jį nutildyti ir kenkti jo organizacijos pastangoms didinti informuotumą apie korupciją viešosiose institucijose, taip pat tarp politikos atstovų ir valstybės tarnautojų bei su ja kovoti;

5. atsižvelgiant į tai, kad Rusijos institucijos nesiėmė skubiai bendradarbiauti, ragina valstybes nares ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) visapusiškai pasinaudoti turimomis priemonėmis sprendžiant cheminio ginklo naudojimo ir platinimo klausimus, įskaitant ribojamųjų priemonių naudojimą;

6. apgailestauja dėl Rusijos vykdomų dezinformacijos ir propagandos kampanijų, kurių nuolat daugėja, ir pabrėžia, kad svarbu imtis atsakomųjų priemonių bei efektyvių demaskavimo veiksmų;

7. ragina Rusijos valdžios institucijas nutraukti bet kokį politinių oponentų, žurnalistų ir politinių bei pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimą Rusijos Federacijoje – taip pat ir teismų lygmeniu – ir visomis aplinkybėmis užtikrinti, kad jie galėtų užsiimti savo teisėta veikla be jokio kišimosi;

8. primena, kad nuomonės ir saviraiškos laisvė yra teisė, o ne privilegija, ir ši teisė kartu su teise į taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę atlieka lemiamą vaidmenį formuojantis ir gyvuojant veiksmingai demokratinei sistemai;

9. primena, jog itin svarbu, kad Rusija, kaip Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos šalis ir Europos Tarybos ir ESBO narė, visapusiškai laikytųsi savo tarptautinių teisinių įsipareigojimų ir paisytų pagrindinių žmogaus teisių bei teisinės valstybės principo, įtvirtintų Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte; pakartoja, kad po to, kai Rusija neteisėtai aneksavo Krymą, jos balsavimo teisės Europos Taryboje buvo sustabdytos penkeriems metams iki 2019 m. birželio mėn.; ragina Europos Tarybą vėl sustabdyti Rusijos Federacijos balsavimo teises tol, kol nebus tinkamai ištirtas A. Navalno atvejis;

10. ragina Tarybą, valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotojas ir vyriausiasis įgaliotinis) paspartinti plataus užmojo sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimo – Europos S. Magnitskio akto – rengimą;

11. ragina valstybes nares tuo atveju, jei Rusija neatliks pasikėsinimo nužudyti Aleksejų Navalną patikimo tyrimo, apsvarstyti galimybę patvirtinti tolesnes ribojamąsias priemones Rusijos Federacijai;

12. ragina susijusias valstybes nares pasitraukti iš dujotiekio „Nord Stream II“ projekto tuo atveju, jei Rusijos Federacija neįvykdys savo prievolės nešališkai ir veiksmingai ištirti prieš Aleksejų Navalną įvykdytą nusikaltimą;

13. ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį ir EIVT užtikrinti, kad visų dėl politinių priežasčių baudžiamojon atsakomybėn patrauktų asmenų bylų klausimas būtų keliamas per ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais, kai jos bus atnaujintos, ir oficialiai prašyti, kad Rusijos atstovai per šias konsultacijas pateiktų atsakymą dėl kiekvienos bylos; ragina Tarybos ir Komisijos pirmininkus, taip pat pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį toliau atidžiai stebėti šias bylas, kelti šiuos klausimus įvairiais formatais ir susitinkant su Rusijos atstovais bei informuoti Parlamentą apie pasikeitimus nuomonėmis su Rusijos valdžios institucijomis;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika