Ontwerpresolutie - B9-0283/2020Ontwerpresolutie
B9-0283/2020

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny

  14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

  naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

  Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić
  namens de ECR-Fractie

  Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0280/2020

  Procedure : 2020/2777(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B9-0283/2020
  Ingediende teksten :
  B9-0283/2020
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  B9‑0283/2020

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Rusland: de vergiftiging van Aleksej Navalny

  (2020/2777(RSP))

  Het Europees Parlement,

   gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

   gezien zijn eerdere resoluties over Rusland,

   gezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het “Europees Verdrag voor de rechten van de mens”),

   gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

   gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die Rusland ondertekend heeft,

   gezien de grondwet van de Russische Federatie, met name hoofdstuk 2 over de rechten en vrijheden van de mens en de burger,

   gezien het debat in de Commissie buitenlandse zaken op 10 september 2020,

   gezien het Verdrag inzake chemische wapens,

   gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

  A. overwegende dat Aleksej Navalny, de leider van de partij “Rusland van de Toekomst”, op 20 augustus 2020 in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis is opgenomen na te zijn vergiftigd in wat zich laat aanzien als een politiek gemotiveerde aanslag;

  B. overwegende dat Aleksej Navalny op 22 augustus 2020 met een medische evacuatievlucht naar Berlijn is overgebracht en daar door artsen in coma is gebracht;

  C. overwegende dat de Duitse regering na een klinisch en toxicologisch onderzoek op 2 september 2020 heeft laten weten dat Aleksej Navalny vergiftigd is met het zenuwgas novitsjok van militaire kwaliteit;

  D. overwegende dat een zenuwgas van dezelfde familie op het grondgebied van de EU is gebruikt voor het vergiftigen van Sergej Skripal en Joelia Skripal; overwegende dat de Britse autoriteiten twee Russen, die de namen Aleksander Petrov en Ruslan Boshirov gebruikten, geïdentificeerd hebben als verdachten van de vergiftiging van de Skripals, en claimen dat zij in actieve dienst waren van de Russische militaire inlichtingendienst (GRU);

  E. overwegende dat de Russische Federatie zich, uit hoofde van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en als volwaardig lid van de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, heeft verplicht om de beginselen van de democratie en de rechtsstaat na te leven, en de fundamentele vrijheden en mensenrechten te eerbiedigen;

  F. overwegende dat het gebruik van chemische wapens door eenieder onder om het even welke omstandigheden volledig onaanvaardbaar is, neerkomt op een grove schending van het Verdrag inzake chemische wapens en van het internationaal recht, en een bedreiging vormt van de veiligheid van ons allemaal, die de op regels gebaseerde internationale orde ondermijnt;

  G. overwegende dat de Russische autoriteiten en het Russische politieke leiderschap hun repressieve en autoritaire regime tegen de eigen burgers, het maatschappelijk middenveld, de politieke oppositie en de media voortzetten, in concreto in de vorm van stelselmatige intimidatie, surveillance, fysieke aanvallen, bedreigingen, invallen en doorzoekingen van hun kantoren en woningen, laster- en smaadcampagnes, bedreigingen met vervolging, willekeurige detentie en mishandeling, alsook van schendingen van het recht van vrije meningsuiting, het recht van vereniging, en het recht van vergadering;

  H. overwegende dat het afglijden van Rusland naar een steeds autoritairder bewind de betrekkingen tussen de EU en Rusland, alsook de stabiliteit in Europa en de wereld, negatief beïnvloedt, en de EU en de lidstaten ertoe heeft gedwongen een meer gemeenschappelijke, strategische benadering ten opzichte van het Rusland van Poetin te volgen;

  I. overwegende dat de vergiftiging van Aleksej Navalny past in een gedragspatroon van Ruslands Poetin waar meerdere oppositieleiders, journalisten, activisten en buitenlandse leiders, waaronder Boris Nemtsov (een leider van de oppositie), Anna Politkovskaja (een journalist en burgerrechtenactivist), Sergej Protazanov (een medewerker van een oppositiekrant), Aleksander Litvinenko (een afvallige) en Viktor Joesjtsjenko (de derde president van Oekraïne), maar ook anderen, mee geconfronteerd zijn;

  J. overwegende dat de moorden en fysieke eliminaties in opdracht van de staat van oppositieleiders, zoals in het geval van Boris Nemtsov, ongestraft zijn gebleven en dat de personen die van deze verwerpelijke misdaden werden verdacht door het Kremlin zijn beloond;

  K. overwegende dat de reacties van de Westerse democratieën op deze moorden en andere agressieve acties van de Russische Federatie onvoldoende zijn geweest om het Kremlin ertoe te brengen te stoppen met zijn vijandige en repressieve beleid;

  L. overwegende dat HV/VV heeft aangegeven dat de EU de vergiftiging in de meest krachtige bewoordingen veroordeelt, en dat de NAVO Rusland ertoe heeft opgeroepen zijn programma voor het zenuwgas novitsjok aan internationale waarnemers openbaar te maken en erop heeft gehamerd dat Rusland zich aan zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake chemische wapens houdt;

  1. veroordeelt met klem het geweld tegen de prominente leider van de Russische oppositie Aleksej Navalny;

  2. spreekt zijn medeleven met de familie van de heer Navalny uit en hoopt dat hij snel en volledig zal herstellen;

  3. beschouwt deze vergiftiging als een aanval op de democratie en het politieke pluralisme in de Russische Federatie;

  4. roept op tot een gezamenlijke en adequate internationale reactie op dit voorval; beklemtoont dat de vergiftiging van Aleksej Navalny niet als een interne aangelegenheid van de Russische Federatie mag worden afgedaan, aangezien het een inbreuk op het internationaal recht betreft;

  5. veroordeelt het offensieve gebruik van elk door Rusland ontwikkeld zenuwgas van militaire kwaliteit en onderstreept dat dit niet de eerste keer is in de voorbije jaren dat Rusland zenuwgassen tegen dissidenten en de oppositie inzet;

  6. dringt er met klem bij de Europese Raad op aan beperkende maatregelen te treffen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de verspreiding van chemische wapens;

  7. betreurt en veroordeelt de door het Kremlin gehanteerde hybride oorlogstactieken en verzoekt de Raad Rusland de toegang tot het SWIFT-systeem te ontzeggen en aanvullende gerichte sancties op te leggen;

  8. herhaalt zijn verzet tegen de omstreden Nord Stream-2-pijpleiding, die een politiek project vormt dat bedoeld is de EU nog afhankelijker te maken van Russische gasleveringen en neerkomt op een bedreiging voor de interne markt van de EU, aangezien het niet strookt met het energiebeleid en/of de strategische belangen van de EU, en daarom moet worden stopgezet; verzoekt de instellingen van de EU en de lidstaten, met name zij die bij de omstreden pijpleiding betrokken zijn, dit standpunt te onderschrijven in een geest van solidariteit en verzet tegen het agressieve Russische optreden, en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om dit strategische project van het Kremlin te blokkeren;

  9. maakt zich zorgen over de onlangs, middels een twijfelachtig referendum doorgevoerde grondwetswijzigingen; is van oordeel dat deze wijzigingen van de grondwet van de Russische Federatie een zoveelste verontrustende ontwikkeling zijn die duidelijk maakt dat het Kremlin door zal gaan met het beleid van het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld in Rusland, en tot doel hebben een dominante positie te bereiken in de post-Sovjetwereld;

  10. is gezien het aanhoudend repressieve binnenlandse beleid en het agressieve optreden wereldwijd van de Russische Federatie, waaronder in Oekraïne, Belarus, Georgië, Syrië en Libië, van oordeel dat het democratische Westen zijn beleid moet aanscherpen en zich vastberadener moet tonen, teneinde passend te reageren op de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien;

  11. dringt met klem aan op een internationaal onderzoek naar de vergiftiging onder auspiciën van het Internationaal Partnerschap tegen straffeloosheid bij het gebruik van chemische wapens, en herhaalt dat de Russische Federatie gehouden is transparante, snelle en doeltreffende ondersteuning te bieden aan onderzoek naar de verantwoordelijken voor de aanval, alsmede alle noodzakelijke bijstand om deze voor het gerecht te brengen;

  12. verzoekt de Russische autoriteiten niet alleen in het geval van Aleksej Navalny voor verantwoordingsplicht te zorgen, maar ook in alle andere gevallen van vermeende vergiftiging of moord door het regime van Poetin;

  13. verzoekt de internationale gemeenschap passende juridische stappen te ondernemen en alle beschikbare wettelijke middelen (denk aan de Magnitsky Act) te gebruiken ter voorkoming en beëindiging van de aanvallen op politici van de oppositie en diegenen die zich voor burgerrechten inzetten;

  14. is van oordeel dat de aanvallen in kwestie waarschijnlijk tot doel hebben burgerlijk en politiek activisme in de Russische Federatie de kop in te drukken;

  15. herhaalt dat de EU zich volledig solidair moet verklaren met het Russische maatschappelijk middenveld en de Europese regeling voor sancties in verband met schendingen van de mensenrechten moet gebruiken om degenen die zich aan ernstige schendingen van die rechten schuldig maken te straffen, en roept de Raad op zijn werkzaamheden hieromtrent zonder verdere vertraging voort te zetten; benadrukt dat geen EU-visa mogen worden verleend aan de plegers van mensenrechtenschendingen en dat zij geen activa in de lidstaten mogen hebben;

  16. verzoekt de Russische Federatie met klem op zo kort mogelijke termijn te reageren op de door de internationale gemeenschap te berde gebrachte kwesties en haar novitsjok-programma onmiddellijk, volledig en compleet aan de Organisatie voor het verbod van chemische wapens openbaar te maken;

  17. verzoekt de VV/HV de zaak van de vergiftiging van Aleksej Navalny en de gevolgen daarvan in Rusland nauw te blijven volgen totdat de verantwoordelijken ter verantwoording zijn geroepen;

  18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, het kabinet van de president, het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, en de Russische staatsdoema.

   

  Laatst bijgewerkt op: 15 september 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid