Förfarande : 2020/2777(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0283/2020

Ingivna texter :

B9-0283/2020

Debatter :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0232

<Date>{14/09/2020}14.9.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0283/2020</NoDocSe>
PDF 131kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj</Titre>

<DocRef>(2020/2777(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0280/2020

B9‑0283/2020

Europaparlamentets resolution om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj

(2020/2777(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

 med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen),

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som Ryska federationen är part i,

 med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt kapitel 2 om mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter,

 med beaktande av den debatt som utskottet för utrikesfrågor höll den 10 september 2020,

 med beaktande av konventionen om kemiska vapen,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 20 augusti 2020 togs Aleksej Navalnyj, ledare för partiet Enade Ryssland, in på sjukhus, då han befann sig i ett allvarligt men stabilt tillstånd efter att ha förgiftats i vad som tros vara en politiskt motiverad attack.

B. Den 22 augusti 2020 transporterades Navalnyj till Berlin genom en medicinsk evakueringsflygning och försattes i medicinsk koma.

C. Den 2 september 2020 tillkännagav den tyska regeringen, efter kliniska och toxikologiska undersökningar, att Navalnyj förgiftats med nervstridsmedlet novitjok.

D. Ett nervgift från samma familj användes på EU:s territorium för att förgifta Sergej Skripal och Julia Skripal. De brittiska myndigheterna pekade ut två ryska medborgare, som använde sig av namnen Alexander Petrov och Ruslan Boshirov, som misstänkta för förgiftningen av Sergej och Julia Skripal, och menade att de var aktiva officerare inom den ryska underrättelsetjänsten (GRU).

E. Ryska federationen har, i enlighet med sina skyldigheter enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i egenskap av fullvärdig medlem i Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), förbundit sig till principerna demokrati, rättsstatlighet och respekt för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter.

F. Användning av kemiska vapen är under alla omständigheter fullständigt oacceptabelt, oavsett vem som gör det, och utgör en uppenbar kränkning av konventionen om kemiska vapen, en överträdelse av internationell rätt och ett säkerhetshot mot oss alla samt undergräver den regelbaserade internationella ordningen.

G. Rysslands myndigheter och politiska ledarskap fortsätter att utöva sitt repressiva och auktoritära styre mot sina egna medborgare och det civila samhället, den politiska oppositionen och personer som arbetar inom media – som ofta utsätts för trakasserier, övervakning, fysiska attacker, hot, razzior och genomsökningar av sina kontor och hem, förtals- och smutskastningskampanjer, rättsliga trakasserier, godtyckliga frihetsberövanden och dålig behandling – samt att kränka yttrande-, förenings- och mötesfriheten.

H. Rysslands stegvisa väg mot ett auktoritärt styre har haft en negativ inverkan på förbindelserna mellan EU och Ryssland och på stabiliteten i Europa och världen, vilket tvingat EU och medlemsstaterna att ta fram ett mer gemensamt och strategiskt förhållningssätt till Putins Ryssland.

I. Förgiftningen av Navalnyj följer ett beteendemönster hos Putins Ryssland, vilket har drabbat flera ledande medlemmar av oppositionen, journalister, aktivister och utländska ledare, bland andra, men inte uteslutande, Boris Nemtsov (oppositionspolitiker), Anna Politkovskaja (journalist och civilsamhällesaktivist), Sergej Protazanov (oppositionell tidningsanställd), Alexander Litvinenko (avhoppare) och Viktor Jusjtjenko (Ukrainas tredje president).

J. Statsstödda mord och fysiska undanröjanden av oppositionsledare, som i fallet med Boris Nemtsov, har fortgått utan straffrättsliga konsekvenser, och personer som anklagats för dessa fruktansvärda brott har premierats av Kreml.

K. De västliga demokratiernas reaktioner på dessa mord och andra aggressiva handlingar från Ryska federationens sida har inte varit starka nog för att avskräcka Kreml från att fortsätta med sin fientliga och förtryckande politik.

L. Vice ordföranden/den höga representanten har å Europeiska unionens vägnar fördömt förgiftningen i starkast möjliga ordalag, medan Nato uppmanat Ryssland att avslöja sitt program för nervstridsmedlet novitjok för internationella observatörer och insisterat på att Ryssland ska fullgöra sina åtaganden enligt konventionen om kemiska vapen.

1. Europaparlamentet fördömer våldet mot oppositionsledaren Alexej Navalnyj.

2. Europaparlamentet vill uttrycka sin medkänsla med Navalnyjs familj och sin förhoppning om ett snabbt och fullt tillfrisknande.

3. Europaparlamentet betraktar förgiftningen av Navalnyj som ett angrepp mot demokratin och den politiska mångfalden i Ryska federationen.

4. Europaparlamentet efterlyser en gemensam och internationell reaktion på detta fall. Parlamentet understryker att förgiftningen av Navalnyj inte kan klassificeras som en inre angelägenhet för Ryska federationen, eftersom det rör sig om ett brott mot internationell rätt.

5. Europaparlamentet fördömer Rysslands offensiva användning av nervstridsmedel och framhåller att det inte är första gången som Ryssland under de senaste åren har använt nervgift mot oliktänkande och medlemmar av oppositionen.

6. Europaparlamentet uppmanar rådet eftertryckligen att vidta restriktiva åtgärder mot dem som är ansvariga för användningen och spridningen av kemiska vapen.

7. Europaparlamentet beklagar och fördömer Kremls hybridkrigstaktik och uppmanar rådet att blockera Rysslands tillträde till Swiftsystemet samt att införa ytterligare riktade sanktioner.

8. Europaparlamentet erinrar om sin hållning i fråga om den kontroversiella gasledningen Nord Stream 2, som är ett politiskt projekt avsett att öka EU:s beroende av ryska gasleveranser och som hotar EU:s inre marknad eftersom gasledningen strider mot både EU:s energipolitik och våra strategiska intressen och därför måste stoppas. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna, i synnerhet de som är engagerade i projektet kring den omtvistade gasledningen, att upprätthålla denna hållning i en anda av solidaritet och motstånd mot Rysslands aggressiva politik samt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att blockera detta strategiska projekt som Kreml satt igång.

9. Europaparlamentet är bekymrat över de ändringar av konstitutionen som nyligen antogs genom en tvivelaktig folkomröstning. Parlamentet anser att sådana ändringar av Ryska federationens konstitution är ytterligare exempel på den oroande utvecklingen, som visar att Kreml kommer att fortsätta att förtrycka det civila samhället och genom sin politik visa sin dominans över den postsovjetiska världen.

10. Europaparlamentet anser att de västliga demokratierna bör stärka sin politik och vidta mer beslutsamma åtgärder för att på ett adekvat sätt bemöta de utmaningar som vi står inför, med tanke på Ryska federationens fortsatt förtryckande inhemska politik och aggressiva beteende runt om i världen, bland annat i Ukraina, Belarus, Georgien, Syrien och Libyen.

11. Europaparlamentet efterlyser med kraft en internationell utredning av förgiftningen inom ramen för det internationella partnerskapet mot strafflöshet för användning av kemiska vapen, och upprepar att Ryska federationen har en skyldighet att på ett insynsvänligt, snabbt och effektivt sätt stödja utredningen av vem som bär ansvaret för attacken och på alla nödvändiga sätt bidra till att de ansvariga ställs inför rätta.

12. Europaparlamentet riktar en eftertrycklig uppmaning till de ryska myndigheterna om att utkräva ansvar, inte bara i Navalnyjs fall, utan även i fall då människor misstänkts ha förgiftats eller mördats av Putins regim.

13. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att vidta lämpliga rättsliga åtgärder och utnyttja alla tillgängliga rättsliga verktyg, enligt Magnitskijlagen, för att förhindra och stoppa angreppen mot oppositionspolitiker och civilsamhällesaktivister.

14. Europaparlamentet anser att sådana handlingar sannolikt syftar till att slå ner den medborgerliga och politiska aktivismen i Ryska federationen.

15. Europaparlamentet upprepar att EU måste visa full solidaritet med det ryska civilsamhället och utnyttja systemet för sanktioner mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna för att bestraffa förövare av allvarliga människorättskränkningar samt uppmanar rådet att utan dröjsmål fortsätta sitt arbete i denna fråga. Parlamentet betonar att förövare av människorättskränkningar inte bör beviljas visum till EU eller tillåtas behålla tillgångar i medlemsstaterna.

16. Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen eftertryckligen att snarast behandla de frågor som det internationella samfundet har uppmärksammat samt att omedelbart tillhandahålla Organisationen för förbud mot kemiska vapen uttömmande information om sitt novitjokprogram.

17. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att noga följa ärendet med förgiftningen av Navalnyj och dess konsekvenser i Ryssland tills de ansvariga ställs inför rätta.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, presidentens verkställande kansli, Ryska federationens utrikesministerium och ryska statsduman.

 

Senaste uppdatering: 16 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy