Forslag til beslutning - B9-0284/2020Forslag til beslutning
B9-0284/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola, David Lega
for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0280/2020

Procedure : 2020/2777(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0284/2020
Indgivne tekster :
B9-0284/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0284/2020

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj

(2020/2777(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

 der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, især kapitel 2 om rettigheder og friheder for mennesker og borgere,

 der henviser til erklæringen af 2. september 2020 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, om forgiftningen af Aleksej Navalnyj,

 der henviser til erklæringen af 24. august 2020 fra hospitalet Charité – Universitätsmedizin Berlin om, at Aleksej Navalnyj var offer for en forgiftning med en kemisk nervegas,

 der henviser til den tyske forbundsregerings erklæring af 2. september 2020, hvori den indtrængende opfordrer den russiske regering til at fremsætte en erklæring om hændelsen og på det kraftigste fordømmer angrebet,

 der henviser til erklæringen af 3. september 2020 fra generaldirektøren for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) vedrørende påstande om anvendelse af kemiske våben mod Aleksej Navalnyj som hævder, at enhver forgiftning af en person ved hjælp af en nervegas i henhold til konventionen om kemiske våben betragtes som anvendelse af kemiske våben,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig sine beslutninger af 13. marts 2014 om Rusland: domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen[1], af 15. januar 2015 om Rusland, navnlig sagen om Aleksej Navalnyj[2], af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland[3], og af 6. april 2017 om Rusland, anholdelsen af Aleksej Navalnyj og andre demonstranter[4] samt sin henstilling til Rådet af 2. april 2014 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen[5],

 der henviser til konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse, som forbyder anvendelse, udvikling, fremstilling, oplagring og overførsel af kemiske våben,

 der henviser til Den Russiske Føderations forfatning, navnlig artikel 29, som beskytter ytringsfriheden, og til de internationale menneskerettighedsforpligtelser, som Rusland har påtaget sig som medlem af Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og FN,

 der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der begge fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som Den Russiske Føderation har tiltrådt,

 der henviser til erklæringen om individers, gruppers og samfundsorganers ret til og ansvar for at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at der ifølge den velkendte russiske menneskerettighedsorganisation Memorial er over 300 politiske og religiøse fanger i Den Russiske Føderation;

B. der henviser til, at Aleksej Navalnyj er en af de mest fremtrædende oppositionsledere i Rusland;

C. der henviser til, at EU udviser solidaritet med alle systemkritikere og den russiske befolkning, der til trods for truslen mod deres frihed og liv og presset fra Kreml og de russiske myndigheder fortsætter kampen for frihed, menneskerettigheder og demokrati;

D. der henviser til, at Aleksej Navalnyj og hans team aktivt deltog i forberedelserne til de regionale valg i Rusland den 13. september 2020 og indførte en strategi for "intelligent stemmeafgivning" for at besejre Putin-regimets kandidater;

E. der henviser til, at Aleksej Navalnyj og hans medarbejdere omhyggeligt undersøger den altomfattende korruption blandt medlemmer af den lokale og nationale regeringselite, som er en del af Kremls kleptokratiske styre;

F. der henviser til, at Aleksej Navalnyj lige inden forgiftningsforsøget befandt sig i Novosibirsk og Tomsk, hvor han undersøgte korruptionssager blandt de lokale guvernører;

G. der henviser til, at Aleksej Navalnyj gennem sine antikorruptionsaktiviteter i regionerne øgede bevidstheden om sådanne sager i den lokale offentlighed og øgede som følge heraf valgdeltagelsen ved regionalvalg og mobiliserede dermed oppositionens stemmer;

H. der henviser til, at Aleksej Navalnyj har etableret et system med 40 regionale kontorer rundt om i landet, som på permanent basis kontrollerer de lokale myndigheder, men som også udsættes for intimidering og forfølgelse fra de russiske myndigheders side;

I. der henviser til, at Aleksej Navalnyj udtrykte stærk støtte til demonstranterne i Khabarovsk og til den igangværende demokratiske revolution i Hviderusland, som også er deres nationale genopblomstring; der henviser til, at han krævede støtte til ofrene for Lukashenkoregimet og til dem, der deltager i den nationale strejke i Hviderusland, og anvendte sin medieplatform til at øge offentlighedens kendskab til banebrydende begivenheder og de fredelige protester fra personer, der kræver forandring overalt i Hviderusland, men også til Lukashenkoregimets undertrykkelse og tortur af landets borgere; der henviser til, at Aleksej Navalnyj så forandringerne i Hviderusland som en inspiration for Ruslands befolkning;

J. der henviser til, at politiske mord og forgiftninger i Rusland er et systemisk våben, som regimet anvender for bevidst at angribe oppositionen; der henviser til, at dette forværres yderligere af myndighedernes manglende vilje til at foretage en grundig efterforskning af politisk motiverede mord og mordforsøg på Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov, Vladimir Kara-Mursa m.fl.;

K. der henviser til, at politisk motiverede mord og mordforsøg fra den russiske efterretningstjenestes side har en direkte indvirkning på EU's indre sikkerhed, da mange af dem finder sted på europæisk territorium; der henviser til, at gerningsmænd ifølge undersøgelser kommer ind i Schengenområdet ved hjælp af forfalskede data;

L. der henviser til, at hospitalet Charité – Universitätsmedizin Berlin har konkluderet, at Aleksej Navalnyj blev forgiftet med en cholinesterasehæmmer, også kendt som nervegassen Novitjok, hvilket også er blevet bekræftet af flere uafhængige laboratorier; der henviser til, at dette bestemte stof er et militærklassificeret stof, og at det også blev anvendt i forsøget på at dræbe Sergej Skripal, den tidligere officer i den militære efterretningstjeneste, i 2018 i Salisbury i Det Forenede Kongerige;

N. der henviser til, at Novitjok-nervegassen er et instrument, der anvendes af militære strukturer i Rusland, navnlig af det centrale efterretningsdirektorat (GRU) og den føderale sikkerhedstjeneste (FSB); der henviser til, at sådanne stoffer reguleres af russisk lovgivning; der henviser til, at Novitjok-nervegassen er et kemisk våben, som kun kan udvikles i statsejede militære laboratorier og ikke kan erhverves af privatpersoner; der henviser til, at skulle dette imidlertid ske, er det en overtrædelse af Ruslands internationale retlige forpligtelser;

O. der henviser til, at Aleksej Navalnyjs advokater på dagen for forgiftningsforsøget straks indgav klager til Ruslands undersøgelseskomité på grundlag af artikel 105 (drabsforsøg) og 277 (overgreb på en statsmands eller en offentlig persons liv, begået for at bringe hans politiske aktivitet til ophør eller som hævn for en sådan aktivitet) i Den Russiske Føderations straffelov og anmodede om, at der blev indledt en korrekt national efterforskning;

P. der henviser til, at den klage, der blev indgivet til undersøgelseskomitéen, blev mødt med passivitet; der henviser til, at advokaterne den 4. september 2020 indgav endnu en klage, denne gang til Basmanny-domstolen i Moskva, om undersøgelsesudvalgets passivitet i forbindelse med deres anmodning om at indlede en strafferetlig undersøgelse af forgiftningen af Aleksej Navalnyj, som også blev afvist; der henviser til, at alle tilgængelige retlige foranstaltninger for at indlede en strafferetlig efterforskning fra de russiske myndigheders side dermed var udtømt;

Q. der henviser til, at russiske statskontrollerede informationskanaler forsøger at mørklægge de russiske myndigheders indblanding i mordforsøget på Aleksej Navalnyj ved at sprede desinformation og flytte fokus fra Ruslands vedvarende krænkelser på menneskerettigheds- og demokratiområdet;

R. der henviser til, at de regionale valg i Rusland den 13. september 2020 resulterede i et rekordstort antal klager over forfalskning af resultaterne; der henviser til, at i de byer, som Aleksej Navalnyj havde besøgt inden forgiftningsforsøget (Novosibirsk og Tomsk), viste hans system for intelligent stemmeafgivning at være effektivt og bidrog til at besejre Putins kandidater;

S. der henviser til, at intimidering, anholdelse og fængsling af udenlandske statsborgere i Rusland, herunder Sakharovprismodtageren i 2018 Oleg Sentsov og mange andre, udgør brud på folkeretten;

1. fordømmer på det kraftigste mordforsøget på Aleksej Navalnyj med den militære nervegas Novitjok og på alle tidligere politisk motiverede mord og mordforsøg på russiske borgere; mener, at de russiske myndigheder er involveret i og ansvarlige for disse drab, hvilket yderligere fremgår af deres uvillighed til at gennemføre grundige og egentlige efterforskninger og deres bestræbelser på at beskytte de ansvarlige bag disse forbrydelser mod retsforfølgelse;

2. gentager, at mordforsøget på Aleksej Navalnyj er en del af en systemisk indsats for at intimidere og lukke munden på alle systemkritikere i Rusland; påpeger, at der er alvorlige grunde til at tro, at dette særlige tilfælde var planlagt på forhånd og på højeste niveau i administrationen, som havde et klart motiv til at slippe af med en succesfuld og uforbeholden oppositionsleder, som udgør en alvorlig trussel mod regimet;

3. gentager, at sagen om Aleksej Navalnyj er et led i en bevidst russisk politik, der fokuserer på vildledning, skaber ustabilitet og kaos, restabiliserer landets indflydelsessfære og dominans og undergraver den regelbaserede internationale orden;

4. anmoder om, at der omgående indledes en international efterforskning (med inddragelse af EU, FN, Europarådet, deres allierede og OPCW) af forgiftningen af Aleksej Navalnyj (sammen med en undersøgelse af Hvideruslands særlige politistyrker (OMON)), og at der oprettes en platform i Europa-Parlamentet inden for de eksisterende strukturer for at lette denne proces, og opfordrer Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben til at foretage en detaljeret undersøgelse af overtrædelser af Ruslands internationale forpligtelser på dette område;

5. opfordrer det russiske lederskab og de russiske myndigheder til at bære konsekvenserne af denne strafferetlige foranstaltning og samarbejde i forbindelse med enhver international efterforskning;

6. opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til kraftigt at reagere på dette forsøg på systemisk mord og understreger, at passivitet vil blive betragtet som en svaghed og yderligere fremprovokere vold, trusler og aggressioner fra Kremls side mod vestlige demokratiers værdier og principper; understreger, at det internationale samfund skal være på vagt over for Kremls beregnede kynisme, der er forklædt som uforudsigelighed;

7. kræver, at EU snarest muligt udarbejder en liste over vidtrækkende restriktive foranstaltninger over for Rusland og styrker sine eksisterende sanktioner over for Rusland;

8. opfordrer den russiske regering til at sætte en stopper for den ofte anvendte taktik med retlig og politisk undertrykkelse og til straks at løslade medlemmer af oppositionen og ledere, politiske fanger, uafhængige journalister, repræsentanter for civilsamfundet og udenlandske borgere;

9. opfordrer medlemsstaterne til at samordne deres holdninger over for Rusland og til at tale med én stemme i bilaterale og multilaterale dialoger med de russiske myndigheder;

10. gentager, at det er yderst presserende, at der iværksættes en grundig og strategisk revurdering af EU's forbindelser med Rusland, som bør omfatte følgende principper:

a. opfordre NF/HR til at forberede revisionen af de fem EU-principper for forbindelserne med Rusland og foretage en tilbundsgående revision af EU's strategiske politik over for Rusland, som vil være betinget af, at de russiske lederes og myndigheders videre udvikling med hensyn til demokrati, retsstat og respekt for menneskerettighederne;

b. opfordre medlemsstaterne til fortsat at isolere Rusland i internationale fora (såsom G7 og andre formater) og til at foretage en kritisk gennemgang af EU's samarbejde med Rusland gennem forskellige udenrigspolitiske platforme;

c. opfordre Rådet til at prioritere godkendelsen af EU's Magnitskij-lignende sanktionsmekanisme for menneskerettigheder og dens gennemførelse i den nærmeste fremtid, som vil omfatte en liste over enkeltpersoner, og som også kan omfatte sektorbestemte sanktioner rettet mod det russiske regime;

d. opfordre medlemsstaterne og EU-institutionerne til straks at suspendere Nord Stream 2-projektet, indtil Rusland ændrer sin aggressive politik på den internationale scene, og til, hvis dette ikke sker, helt at opgive projektet;

e. opfordre Rådet til at vedtage en EU-strategi til støtte for russiske systemkritikere, ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer og uafhængige medier/journalister ved til fulde at anvende mekanismer til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, skabe yderligere muligheder for unge russere for at studere i EU og bistå ved etableringen af et russisk universitet i eksil i en af medlemsstaterne;

f. opfordre Rådet til straks at påbegynde forberedelserne og vedtage en EU-strategi for fremtidige forbindelser med et demokratisk Rusland, herunder en bred vifte af incitamenter og betingelser til at styrke de nationale tendenser hen imod frihed og demokrati;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, OSCE og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament. 

Seneste opdatering: 16. september 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik