Förslag till resolution - B9-0284/2020Förslag till resolution
B9-0284/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj

14.9.2020 - (2020/2777(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Antonio López‑Istúriz White, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miriam Lexmann, Roberta Metsola, David Lega
för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0280/2020

Förfarande : 2020/2777(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0284/2020
Ingivna texter :
B9-0284/2020
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0284/2020

Europaparlamentets resolution om situationen i Ryssland: förgiftningen av Aleksej Navalnyj

(2020/2777(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

 med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt kapitel 2 om mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter,

 med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, av den 2 september 2020 om förgiftningen av Aleksej Navalnyj,

 med beaktande av uttalandet från sjukhuset Charité – Universitätsmedizin Berlin av den 24 augusti 2020 om att Alexei Navalnyj hade förgiftats med ett nervgift,

 med beaktande av den tyska förbundsregeringens förklaring av den 2 september 2020 med en brådskande uppmaning till den ryska regeringen att uttala sig om incidenten och ett fördömande av attacken i starkast möjliga ordalag,

 med beaktande av uttalandet från generaldirektören för Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) av den 3 september 2020 om anklagelser om användning av kemiska vapen mot Aleksej Navalnyj, där han gör gällande att ”enligt konventionen om kemiska vapen betraktas alla nervgiftsförgiftningar av individer som användning av kemiska stridsmedel”,

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionen av den 13 mars 2014 om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget[1], av den 15 januari 2015 om Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj[2], av den 12 mars 2015 om mordet på den ryske oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland[3], och av den 6 april 2017 om Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella[4], samt av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om införande av gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij[5],

 med beaktande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring, som förbjuder användning, utveckling, produktion, lagring och överföring av kemiska vapen,

 med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt artikel 29, som skyddar yttrandefriheten, och av de internationella skyldigheter på människorättsområdet som Ryssland har åtagit sig att uppfylla i egenskap av medlem av Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FN,

 med beaktande av artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda föreskriver att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och som Ryssland är part i,

 med beaktande av förklaringen om de rättigheter och skyldigheter som samhällets medborgare, grupper och organisationer har när det gäller att främja och skydda allmänt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som FN:s generalförsamling antog den 9 december 1998,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt den kända ryska människorättsorganisationen Memorial finns det över 300 politiska och religiösa fångar i Ryska federationen.

B. Aleksej Navalnyj är en av de mest framstående oppositionsledarna i Ryssland.

C. EU uttrycker sin solidaritet med alla dissidenter och med det ryska folket, som trots hotet mot deras frihet och liv och påtryckningarna från Kreml och de ryska myndigheterna fortsätter att kämpa för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati.

D. Aleksej Navalnyj och hans medarbetare deltog aktivt i förberedelserna för regionalvalet i Ryssland den 13 september 2020 och införde en strategi för smart röstning för att besegra Putin-regimens kandidater.

E. Aleksej Navalnyj och hans medarbetare utreder grundligt den allomfattande korruptionen bland medlemmar av den styrande eliten på lokal och nationell nivå som ingår i Kremls kleptokratiska regim.

F. Alldeles före förgiftningsförsöket befann sig Aleksej Navalnyj i Novosibirsk och Tomsk, där han utredde fall av korruption bland de lokala guvernörerna.

G. Aleksej Navalnyj ökade genom sin korruptionsbekämpande verksamhet i regionerna lokalbefolkningens medvetenhet om sådana fall, och höjde som ett resultat valdeltagandet i regionalvalet och mobiliserade därmed oppositionens röster.

H. Aleksej Navalnyj har inrättat ett system med 40 regionala kontor runt om i landet, som granskar de lokala myndigheterna på permanent basis, men som också utsätts för hot och förföljelse från de ryska myndigheterna.

I. Aleksej Navalnyj uttryckte sitt starka stöd för demonstranterna i Khabarovsk och för den pågående demokratiska revolutionen i Belarus, som också är deras nationella återuppvaknande. Han uppmanade till stöd för Lukasjenkoregimens offer och för dem som deltog i den nationella strejken i Belarus, och använde sin medieplattform för att öka allmänhetens medvetenhet om banbrytande händelser och de fredliga protesterna från människor som kräver förändring i hela Belarus, men också om Lukasjenkoregimens förtryck mot och tortyr av landets invånare. Aleksej Navalnyj såg förändringarna i Belarus som en inspiration för Rysslands folk.

J. Politiska mord och förgiftningar i Ryssland är ett systemiskt vapen som regimen använder sig av med avsiktlig inriktning på oppositionen. Detta förvärras ytterligare av myndigheternas ovilja att grundligt utreda de politiskt motiverade morden och mordförsöken på bland annat Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov och Vladimir Kara‑Murza.

K. Den ryska underrättelsetjänstens politiskt motiverade mord och mordförsök har en direkt inverkan på EU:s inre säkerhet, eftersom många av dem begås på europeisk mark. Enligt utredningar kommer gärningsmännen in i Schengenområdet med hjälp av förfalskade uppgifter.

L. Sjukhuset Charité–Universitätsmedizin Berlin har fastslagit att Aleksej Navalnyj förgiftades med en kolinesterashämmare, allmänt känd som nervgiftet Novitjok, vilket också har bekräftats av flera oberoende laboratorier. Detta särskilda ämne är ett militärklassat ämne, som också användes vid mordförsöket på Sergej Skripal, före detta officer i den militära underrättelsetjänsten, 2018 i Salisbury i Förenade kungariket.

N. Novitjok-nervgiftet är ett instrument som används av militära strukturer i Ryssland, särskilt av det centrala underrättelsedirektoratet (GRU) och den federala säkerhetstjänsten (FSB). Sådana ämnen regleras i rysk lag. Novitjok-nervgiftet är ett kemiskt vapen som endast kan tas fram i statliga militära laboratorier, och privatpersoner kan inte införskaffa det. Om så ändå har skett är det en överträdelse av Rysslands internationella rättsliga åtaganden.

O. Redan samma dag som förgiftningsförsöket inträffade lämnade Aleksej Navalnyjs jurister omedelbart in klagomål till Rysslands undersökningskommitté på grundval av artiklarna 105 (mordförsök) och 277 (övergrepp på en statsmans eller en offentlig persons liv, begånget i syfte att få honom att upphöra med sin politiska verksamhet, eller som hämnd för sådan verksamhet) i Ryska federationens strafflag, och uppmanade den att inleda en ordentlig inhemsk utredning.

P. Klagomålet till undersökningskommittén lämnades utan åtgärd. Den 4 september 2020 lämnade juristerna in ytterligare ett klagomål, denna gång till Basmanny-domstolen i Moskva, angående undersökningskommitténs underlåtenhet att agera i fråga om deras begäran om inledande av en brottsutredning av förgiftningen av Aleksej Navalnyj, och även detta avvisades. Därmed var alla tillgängliga rättsliga åtgärder för att få de ryska myndigheterna att inleda en brottsutredning uttömda.

Q. Ryska statskontrollerade informationskanaler försöker mörklägga de ryska myndigheternas inblandning i mordförsöket på Aleksej Navalnyj genom att sprida desinformation och avleda fokus från Rysslands fortsatta kränkningar på människorätts- och demokratiområdet.

R. Regionalvalet i Ryssland den 13 september 2020 resulterade i ett rekordstort antal klagomål om förfalskade resultat. I de städer som Aleksej Navalnyj hade besökt före förgiftningsförsöket (Novosibirsk och Tomsk) visade sig hans smarta omröstningssystem vara effektivt och bidrog till att besegra Putins kandidater.

S. Trakasserierna mot och gripandena och fängslandena av utländska medborgare i Ryssland, däribland 2018 års Sacharovpristagare Oleg Sentsov och många andra, strider mot internationell rätt.

1. Europaparlamentet fördömer skarpt mordförsöket med det militärklassade nervgiftet Novitjok på Aleksej Navalnyj samt alla tidigare politiskt motiverade mord och mordförsök på ryska medborgare. Parlamentet anser att de ryska myndigheterna är inblandade och ansvariga för dessa mord, vilket ytterligare framgår av deras ovilja att genomföra grundliga och genuina utredningar och av deras ansträngningar att skydda dem som är ansvariga för dessa brott från rättvisan.

2. Europaparlamentet upprepar att mordförsöket på Aleksej Navalnyj ingår i en systemisk ansträngning för att skrämma och tysta alla oliktänkande i Ryssland. Parlamentet påpekar att det finns allvarliga skäl att tro att detta särskilda fall hade planerats i förväg på högsta ledningsnivå, med ett tydligt syfte att göra sig av med en framgångsrik och frispråkig oppositionsledare som utgör ett allvarligt hot mot regimen.

3. Europaparlamentet upprepar att fallet Aleksej Navalnyj är en del i en avsiktlig rysk strategi som fokuserar på att skapa illusioner, sprida instabilitet och kaos, återupprätta landets inflytelsesfär och dominans samt undergräva den regelbaserade världsordningen.

4. Europaparlamentet begär ett omedelbart inledande av en internationell utredning (med deltagande av EU, FN, Europarådet, deras allierade och OPCW) av förgiftningen av Aleksej Navalnyj (tillsammans med en utredning av den belarusiska polisens specialstyrkor (OMON)) och inrättande av en plattform i Europaparlamentet inom befintliga strukturer för att underlätta denna process, och uppmanar Organisationen för förbud mot kemiska vapen att göra en detaljerad utredning av överträdelser av Rysslands internationella åtaganden på detta område.

5. Europaparlamentet uppmanar Rysslands ledare och myndigheter att ta konsekvenserna av denna brottsliga handling och samarbeta med alla internationella utredningar.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och det internationella samfundet att kraftfullt reagera på detta systemiska mordförsök, och betonar att passivitet kommer att ses som svaghet och framkalla mer våld, hot och aggression från Kreml mot västerländska demokratiers värden och principer. Parlamentet betonar att det internationella samfundet måste vara vaksamt på Kremls beräknade cynism, som framställs som oförutsägbarhet.

7. Europaparlamentet kräver att EU så snart som möjligt upprättar en förteckning över långtgående restriktiva åtgärder gentemot Ryssland och skärper sina befintliga sanktioner mot Ryssland.

8. Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att sätta stopp för den ofta använda taktik som bygger på rättsligt och politiskt förtryck, och att omedelbart frige oppositionsmedlemmar och oppositionsledare, politiska fångar, oberoende journalister, företrädare för det civila samhället och utländska medborgare.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samordna sina ståndpunkter gentemot Ryssland och tala med en röst i bilaterala och multilaterala dialoger med de ryska myndigheterna.

10. Europaparlamentet upprepar att det är ytterst viktigt med en grundlig och strategisk omprövning av EU:s förbindelser med Ryssland, som bör inbegripa följande principer:

a) uppmana vice ordföranden/den höga representanten att förbereda en revidering av EU:s fem principer för förbindelserna med Ryssland och göra en djupgående översyn av EU:s strategiska politik gentemot Ryssland, som kommer att bero på hur den ryska ledningen och de ryska myndigheterna agerar med avseende på demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna,

b) uppmana medlemsstaterna att fortsätta att isolera Ryssland i internationella forum (till exempel G7 och andra format), och att kritiskt se över EU:s samarbete med Ryssland på olika utrikespolitiska plattformar,

c) uppmana rådet att prioritera godkännandet av EU:s Magnitskij-liknande mekanism för sanktioner mot människorättskränkningar och dess genomförande inom en snar framtid, som ska omfatta en förteckning över enskilda personer och eventuellt även sektorsspecifika sanktioner mot den ryska regimen,

d) uppmana medlemsstaterna och EU:s institutioner att omedelbart avbryta Nord Stream 2-projektet tills Ryssland ändrar sin aggressiva politik på den internationella arenan, och om så inte sker, överge projektet helt och hållet,

e) uppmana rådet att anta en EU-strategi för att stödja ryska dissidenter, icke-statliga organisationer och organisationer i det civila samhället samt oberoende medier/reportrar genom att till fullo utnyttja mekanismer för människorättsförsvarare, skapa ytterligare möjligheter för unga ryssar att studera i EU och hjälpa till med lanseringen av ett ryskt universitet i exil i en av medlemsstaterna,

f) uppmana rådet att omedelbart inleda förberedelser och anta en EU-strategi för framtida förbindelser med ett demokratiskt Ryssland, inklusive ett brett utbud av incitament och villkor för att stärka inhemska tendenser till frihet och demokrati.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet och OSSE samt Ryska federationens president, regering och parlament.

 

Senaste uppdatering: 16 september 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy