Päätöslauselmaesitys - B9-0309/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0309/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista Bulgariassa

2.10.2020 - (2020/2793(RSP))

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


Menettely : 2020/2793(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0309/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0309/2020
Hyväksytyt tekstit :

B9-0309/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista Bulgariassa

(2020/2793(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4, 6, 7, 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 20 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

 ottaa huomioon 13. joulukuuta 2006 tehdyn komission päätöksen yhteistyötä ja Bulgarian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla[1], asiaa koskevat vuosikertomukset kaudelta 2007–2019 ja 22. lokakuuta 2019 annetun komission kertomuksen yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä Bulgariassa (COM(2019)0498),

 ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 eurooppalaisen ohjausjakson osana julkaistut Bulgariaa koskevat maakohtaiset suositukset (COM(2020)0502),

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 5. marraskuuta 2009 asiassa Kolevi v. Bulgaria antaman tuomion[2],

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Dimitrov ym. v. Bulgaria 1. heinäkuuta 2014 antaman tuomion[3],

 ottaa huomioon Venetsian komission 9. joulukuuta 2019 antaman lausunnon Bulgarian rikosprosessilakiin ja oikeuslaitosta koskevaan lakiin ehdotetuista muutoksista, jotka koskevat ylimpiin tuomareihin kohdistuvaa rikostutkintaa,

 ottaa huomioon Venetsian komission 9. lokakuuta 2017 antaman lausunnon Bulgarian oikeuslaitosta koskevasta laista,

 ottaa huomioon Venetsian komission ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) 19. kesäkuuta 2017 antaman yhteisen lausunnon muutoksista Bulgarian vaalilakiin,

 ottaa huomioon Venetsian komission 23. lokakuuta 2015 antaman lausunnon lakiluonnoksesta Bulgarian tasavallan perustuslain muuttamiseksi ja täydentämiseksi (oikeuslaitoksen osalta),

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 3. syyskuuta 2020 tekemän päätöksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asioissa S.Z. v. Bulgaria ja Kolevi v. Bulgaria antamien tuomioiden täytäntöönpanosta,

 ottaa huomioon kumppaniorganisaatioiden Euroopan neuvoston journalismin suojelua ja toimittajien turvallisuutta edistävälle foorumille antaman vuosikertomuksen 2020,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 27. kesäkuuta 2019 antaman päätöslauselman 2296 (2019) seurannan jälkeisestä vuoropuhelusta Bulgarian kanssa,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston talousrikollisuuden ja korruption vastaisen toiminnan,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston perustaman lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) 6. joulukuuta 2019 antaman toisen kertomuksen suositusten noudattamisesta Bulgariassa,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 3. syyskuuta 2020 antaman lausunnon journalisteihin kohdistuneesta poliisiväkivallasta Bulgariassa ja raportin, jonka tämä laati Bulgariaan 25.–29. marraskuuta 2019 suuntautuneen vierailunsa jälkeen,

 ottaa huomioon Etyjin mediavaltuutetun 18. maaliskuuta 2020 antaman lausuman bulgarialaiseen journalistiin Slavi Angeloviin kohdistuneesta raa’asta hyökkäyksestä,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston järjestämän kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kokouksen puheenjohtajan 9. heinäkuuta 2020 antaman lausunnon ehdotetuista muutoksista Bulgarian voittoa tavoittelemattomia oikeussubjekteja koskevaan lakiin,

 ottaa huomioon rasismia ja vähemmistökysymyksiä käsittelevien YK:n erityisraportoijien 13. toukokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman,

 ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivan YK:n erityisraportoijan 21. lokakuuta 2019 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n sopimuselinten äskettäiset loppupäätelmät Bulgariasta,

 ottaa huomioon 17. elokuuta 2020 annetun ehdotuksen Bulgarian tasavallan uudeksi perustuslaiksi,

 ottaa huomioon 3. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa[4],

 ottaa huomioon 5. lokakuuta 2020 käymänsä keskustelun oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista Bulgariassa,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa 10. syyskuuta 2020 käydyn keskustelun yhteistyö- ja seurantamekanismin tilasta,

 ottaa huomioon keskustelut, joita kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 5. syyskuuta 2019 perustama demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia käsittelevä seurantaryhmä on perustamisensa jälkeen käynyt, ja erityisesti 28. elokuuta 2020 käydyn keskustelun Bulgarian tilanteesta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo (SEU:n 2 artikla);

B. toteaa, että oikeusvaltioperiaate, demokratian kunnioittaminen, ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä EU:n perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä vahvistetut arvot ja periaatteet ovat unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita, joita on noudatettava;

C. ottaa huomioon, että SEU:n 6 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan, että ”ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta”;

D. toteaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirja ja siinä vahvistetut periaatteet ovat osa unionin primaarioikeutta;

E. toteaa, että sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ja moniarvoisuus vahvistetaan perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa;

F. ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on demokraattisen vallanjaon periaatteen olennainen edellytys ja että se on vahvistettu SEU:n 19 artiklan 1 kohdassa, perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa;

G. toteaa, että EU toimii sen keskinäistä luottamusta koskevan olettaman perusteella, että jäsenvaltiot noudattavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa;

H. ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaate on yksi unionin perustana olevista yhteisistä arvoista ja edellytys koko unionin tehokkaalle toiminnalle, ja että komissio on perussopimusten nojalla yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa vastuussa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen takaamisesta unionin perusarvona ja sen varmistamisesta, että unionin oikeutta, arvoja ja periaatteita kunnioitetaan;

I. toteaa, että yhden jäsenvaltion järjestelmällinen kieltäytyminen noudattamasta Euroopan unionin perusarvoja ja perussopimuksia, joihin se on vapaasti liittynyt, vaikuttaa koko unioniin ja uhkaa sitä; katsoo, että reagoimattomuus tällaiseen tilanteeseen heikentäisi unionin uskottavuutta;

J. ottaa huomioon, että Venetsian komissio ja Etyjin ODIHR ovat todenneet, että Bulgarian vaalilaki haittaa kielellistä monimuotoisuutta ja ulkomailla asuvien kansalaisten äänioikeutta[5];

K. ottaa huomioon, että viime vuosina on raportoitu useista tapauksista, jotka koskevat vihapuheen käyttöä vähemmistöjä vastaan, muun muassa hallituksen ministerien toimesta; ottaa huomioon, että parlamentaarista koskemattomuutta käytetään järjestelmällisesti Bulgarian kansalliskokouksen jäsenten suojelemiseksi joutumasta vastuuseen vihapuheesta[6];

L. ottaa huomioon, että viime vuosina raportit unionin varojen väärinkäytöstä Bulgariassa ovat lisääntyneet ja että ne olisi tutkittava perusteellisesti; ottaa huomioon, että viime kuukausina Bulgarian kansalaiset ovat joutuneet todistamaan suuren määrän korkean tason korruptiosyytöksiä, joista osa on suoraan koskenut pääministeriä; ottaa huomioon, että myös kansainväliset tiedotusvälineet ovat viime kuukausina toistuvasti raportoineet rikollisryhmien ja viranomaisten välisistä mahdollisista yhteyksistä Bulgariassa;

M. ottaa huomioon, että nämä paljastukset ovat johtaneet laajoihin mielenosoituksiin ja kansalaisyhteiskunnan protesteihin, jotka ovat kestäneet keskeytyksettä yli kolme kuukautta ja joissa bulgarialaiset ovat vaatineet oikeutta, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja riippumatonta oikeuslaitosta sekä protestoineet demokratian rapautumista ja laajalle levinnyttä korruptiota vastaan; ottaa huomioon, että mielenosoittajien vaatimuksiin ovat kuuluneet hallituksen ja valtakunnansyyttäjän eroaminen sekä viipymättä pidettävät parlamenttivaalit; ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaiset ovat väitetysti vastanneet näihin mielenosoituksiin suhteettomalla väkivallalla;

N. ottaa huomioon, että sisäasiainministeri, valtiovarainministeri, talousministeri ja matkailuministeri erosivat 15. heinäkuuta 2020 ja oikeusministeri 26. elokuuta 2020;

O. ottaa huomioon, että pääministeri on ilmoittanut eroavansa kansalliskokouksen vaalien jälkeen[7];

P. ottaa huomioon, että korruption torjunta Bulgariassa aiheuttaa edelleen vakavaa huolta; toteaa, että tämä uhkaa heikentää kansalaisten luottamusta julkisiin instituutioihin;

Q. ottaa huomioon, että kesäkuussa 2020 julkaistun EU-kansalaisten suhtautumisesta korruptioon julkaistun erityisbarometrikertomuksen mukaan 80 prosenttia haastatelluista bulgarialaisista piti korruptiota laajalle levinneenä omassa maassaan ja 51 prosenttia katsoi, että korruptio oli lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana;

R. ottaa huomioon, että vuoden 2020 World Justice Project -järjestön oikeusvaltioindeksin mukaan Bulgaria on 53. sijalla yhteensä 128 arvioiduista maasta ja että unionin maista se on toiseksi viimeisellä sijalla; ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön tämän vuoden alussa julkaiseman korruptioindeksin 2019 mukaan Bulgaria on luettelossa viimeisenä unionin alueen maista ja maailmanlaajuisesti 74. sijalla;

S. ottaa huomioon, että vireä kansalaisyhteiskunta ja moniarvoiset tiedotusvälineet ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä edistämään avointa ja moniarvoista yhteiskuntaa ja kansalaisten osallistumista demokraattiseen prosessiin sekä lujittamaan hallitusten vastuuvelvollisuutta; ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaus Bulgariassa on heikentynyt, mistä on osoituksena maan sijoitus Toimittajat ilman rajoja -järjestön julkaisemissa raporteissa; ottaa huomioon, että huhtikuun 2020 lopulla julkaistussa lehdistönvapausindeksissä Bulgaria on 111. sijalla maailmassa ja viimeinen EU:n jäsenvaltioista jo kolmantena peräkkäisenä vuotena; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston foorumi journalismin suojelun ja toimittajien turvallisuuden edistämiseksi sisältää kolme tason 1 varoitusta vakavista ja vahingollisista tiedotusvälineiden vapauden loukkauksista, joihin Bulgarian viranomaiset eivät ole vielä vastanneet;

T. ottaa huomioon, että Bulgariassa on edelleen monia institutionaalisia puutteita, jotka liittyvät erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja jotka komissio on vuosien mittaan todennut yhteistyö- ja seurantamekanismin mukaisissa kertomuksissaan; ottaa huomioon, että viimeisimmässä 22. lokakuuta 2019 julkaistussa yhteistyö- ja seurantamekanismin mukaisessa kertomuksessa komissio kuitenkin totesi, että Bulgarian yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa osoittama edistys oli riittävä täyttämään sitoumukset, jotka se oli tehnyt liittyessään unioniin, ja että komissio suositteli sen vuoksi valvontamekanismin lakkauttamista; ottaa huomioon, että sen jälkeen kun komissio on pannut merkille parlamentin ja neuvoston huomautukset, komission on vielä tehtävä lopullinen päätös yhteistyö- ja seurantamekanismin poistamisesta; ottaa huomioon, että puhemies Sassolin kirjeessä kannatettiin yhteistyö- ja seurantamekanismin poistamista mutta korostettiin, että sitoumukset ja uudistukset on pantava täytäntöön ja niitä on valvottava, ja korostettiin oikeuslaitoksen riippumattomuutta, korruptiota ja tiedotusvälineiden vapautta koskevaa tilannetta;

U. katsoo, että parlamentin ajaman demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan uuden kattavan mekanismin, jonka vuotuinen seurantajakso koskisi yhtäläisesti kaikkia jäsenvaltioita, olisi katettava kaikki SEU:n 2 artiklassa vahvistetut arvot ja viime kädessä korvattava Romaniaa ja Bulgariaa koskevat yhteistyö- ja seurantamekanismit;

1. pitää erittäin valitettavana, että Bulgarian tapahtumat ovat heikentäneet merkittävästi oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien oikeuslaitoksen riippumattomuus, vallanjako, korruption torjunta ja tiedotusvälineiden vapaus; ilmaisee solidaarisuutensa Bulgarian kansalle sen oikeutetuissa vaatimuksissa ja pyrkimyksissä oikeudenmukaisuuteen, avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen ja demokratiaan;

2. pitää keskeisen tärkeänä varmistaa, että SEU:n 2 artiklassa lueteltuja arvoja noudatetaan kaikilta osin ja että perusoikeudet taataan sellaisina kuin ne on vahvistettu perusoikeuskirjassa; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan näiden arvojen ja oikeuksien täysimääräisen ja ehdottoman kunnioittamisen;

3. panee merkille ehdotuksen kansalliskokouksen koollekutsumisesta uuden perustuslain hyväksymiseksi; korostaa, että kaikista perustuslakiuudistuksista olisi käytävä perusteellista ja osallistavaa keskustelua, uudistusten olisi perustuttava kaikkien sidosryhmien, erityisesti kansalaisyhteiskunnan, asianmukaiseen kuulemiseen ja ne olisi hyväksyttävä mahdollisimman laajalla konsensuksella; panee merkille kansalliskokouksen puhemiehen Venetsian komission puheenjohtajalle 18. syyskuuta 2020 lähettämän kirjeen, jossa esitetään virallinen pyyntö, joka koskee asiantuntijatuen tarjoamista ja Venetsian komission lausunnon antamista Bulgarian tasavallan uudesta perustuslakiluonnoksesta; kehottaa Bulgarian viranomaisia pyytämään ennakoivasti Venetsian komissiolta ja muilta asiaankuuluvilta kansainvälisiltä järjestöiltä arviota kyseessä olevista toimenpiteistä ennen niiden lopullista hyväksymistä;

4. panee merkille, että Bulgarian vaalilakiin hyväksyttiin tarkistuksia toisessa käsittelyssä; pitää huolestuttavana, että Bulgarian parlamentti on parhaillaan hyväksymässä uutta vaalilakia, vaikka parlamenttivaalit on pidettävä viimeistään seitsemän kuukauden kuluessa; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että vaalilainsäädäntö on kaikilta osin kaikkien Venetsian komission ja Etyjin ODIHR:n antamien suositusten mukainen, erityisesti vaalilain peruselementtien vakauden osalta, sillä vaalilakia ei saisi muuttaa alle vuosi ennen vaaleja;

5. on erittäin vakuuttunut siitä, että Bulgarian parlamentilla olisi oltava ratkaiseva rooli toimeenpanovallan vastuuvelvollisuuden varmistamisessa ja oikeusvaltioperiaatteen edellyttämässä keskinäisessä valvonnassa; on huolissaan käytännöstä, jossa hallitseva enemmistö antaa lainsäädäntöä hätäisesti, usein ilman asianmukaista keskustelua tai sidosryhmien kuulemista; panee merkille, että kansalaisten luottamus Bulgarian parlamenttiin on erittäin vähäistä[8]; pitää valitettavina äskettäisiä rajoituksia, jotka koskevat toimittajia kansalliskokouksen rakennuksessa ja jotka rajoittavat heidän pääsyään jäsenten luokse ja siten tiedotusvälineiden mahdollisuuksia valvoa lainsäädäntöelimen työtä;

6. on erittäin huolissaan siitä, että tietyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Venetsian komission havaitsemat oikeusjärjestelmän systeemiset ongelmat ovat edelleen ratkaisematta, erityisesti mitä tulee ylimpään tuomarineuvostoon ja valtakunnansyyttäjään liittyviin säännöksiin, ja erityisesti siitä, että näiden työssä ei ole tehokkaita vastuuvelvollisuusmekanismeja eikä toimivia keskinäisiä valvontamekanismeja; vaatii, että Bulgarian viranomaiset noudattavat täysimääräisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä Venetsian komission ja GRECOn antamia suosituksia oikeuslaitoksesta, erityisesti ylimmästä tuomarineuvostosta ja valtakunnansyyttäjän asemasta, jotta voidaan taata oikeuslaitoksen riippumattomuus; panee merkille, että komission 22. lokakuuta 2019 antamassa kertomuksessa yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä Bulgariassa mainitaan, että mediassa on käyty laajaa keskustelua, jonka yhteydessä eräät sidosryhmät ovat ilmaisseet huolensa valtakunnansyyttäjän nimitysmenettelystä ja pääehdokkaasta, ja että kansalaisjärjestöt ovat järjestäneet katumielenosoituksia;

7. on huolissaan siitä, että korkean tason korruptiota koskevissa tutkinnoissa ei edelleenkään saada aikaan konkreettisia tuloksia; toteaa, että korruptio, tehottomuus ja vastuuvelvollisuuden puute ovat edelleen laajalle levinneitä ongelmia oikeuslaitoksessa ja että kansalaisten luottamus oikeusjärjestelmään on edelleen vähäistä, koska käsityksenä on, että tuomarit ovat alttiina poliittiselle painostukselle ja tekevät epäoikeudenmukaisia päätöksiä; panee merkille korkean tason korruptiota koskevien tutkintojen lisääntyneen määrän, mukaan lukien korruptiotapaukset, joissa on rajat ylittäviä näkökohtia ja jotka on käynnistetty korkea-arvoisia virkamiehiä ja merkittäviä julkisuuden henkilöitä vastaan; panee huolestuneena merkille alemman ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten päätösten väliset erot, jotka vaikuttavat myös lopullisten ja virallisten tuomioiden puuttumiseen; huomauttaa, että on tarpeen suorittaa vakavia, riippumattomia ja aktiivisia tutkintoja ja saada aikaan tuloksia korruption, järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun torjunnan alalla ja tutkia perusteellisesti väitteet korkean tason korruptiosta, jotka tulivat ilmi äänitallenteissa kesällä 2020 ja jotka koskevat Apartment Gate - ja Guesthouse Gate -skandaaleja, tankkeritapausta sekä Rosenets-merenranta-alueen tapausta ja Bulgarian kehityspankin väitettyyn laittomaan rahansiirtoon liittynyttä skandaalia, mikä kaikki viittaa vakaviin ja systeemisiin puutteisiin oikeusvaltion valvonnassa sekä korruption vastaisissa toimissa Bulgariassa; on huolissaan myös matalamman profiilin esimerkeistä oikeusvaltion puutteista Bulgariassa, kuten asunnonomistajien kohtelusta Sunset Resortissa Pomoriessa; pitää myönteisenä uuden yhtenäisen korruptiontorjuntaviraston perustamista Bulgariassa; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että virasto pystyy hoitamaan laajan vastuualueensa tehokkaasti, mukaan lukien ennaltaehkäisy, tutkinta ja laittomasti hankittujen varojen takavarikointi;

8. on erittäin huolissaan tiedotusvälineiden vapauden vakavasta heikkenemisestä Bulgariassa viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana; kehottaa Bulgarian viranomaisia edistämään sananvapauden kannalta suotuisaa ympäristöä erityisesti lisäämällä tiedotusvälineiden omistuksen avoimuutta, estämällä tiedotusvälineiden omistuksen ja jakeluverkostojen liiallisen keskittymisen muun muassa soveltamalla voimassa olevaa lainsäädäntökehystä asianmukaisesti ja kumoamalla kunnianloukkausrikosten vastaiset rikosoikeudelliset säännökset; korostaa, että sähköisten tiedotusvälineiden neuvoston kokoonpanosta ja toimeksiannosta on tehtävä riippumattomampaa ja tehokkaampaa; on huolissaan tiedoista, joiden mukaan tiedotusvälineisiin on jatkuvasti vaikutettu kohdentamalla unionin varoja ensisijaisesti hallituksen kannalta suotuisille tiedotusvälineille;

9. toteaa, että toimittajien suojelu on yhteiskunnan kannalta elintärkeää; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan kaikkina aikoina toimittajien suojelun ja siten suojaamaan heidän riippumattomuutensa; tuomitsee jyrkästi tapaukset, joissa hallitusta kritisoivat toimittajat joutuvat mustamaalauskampanjoiden kohteeksi, ja kehottaa Bulgarian viranomaisia rajoittamaan näitä epädemokraattisia käytäntöjä; pitää toimittajiin kohdistuneita väkivaltaisuuksia ja heidän teknisten välineidensä tuhoamista valitettavina; kehottaa Bulgarian viranomaisia käynnistämään kattavan tutkinnan kaikista tapauksista, joissa mielenosoituksista raportoineisiin toimittajiin on kohdistettu väkivaltaa; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että poliisit ja muut virkamiehet kunnioittavat lehdistönvapautta ja antavat toimittajille ja media-alan ammattilaisille mahdollisuuden uutisoida mielenosoituksista turvallisesti; korostaa, että valtion virkamiesten harjoittama väkivalta on vastoin jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää lehdistönvapautta ja suojata toimittajien turvallisuutta[9];

10. kehottaa Bulgarian viranomaisia puuttumaan täysimääräisesti ja kattavasti kaikkiin Euroopan neuvoston journalismin suojelua ja toimittajien turvallisuutta edistävälle foorumilla esitettyihin varoituksiin ja noudattamaan kaikilta osin Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suosituksia, jotta varmistetaan toimittajien turvallinen toimintaympäristö Bulgariassa;

11. ilmaisee varauksettoman tukensa Bulgarian kansalle sen oikeutetuissa vaatimuksissa ja pyrkimyksissä oikeudenmukaisuuteen, avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen ja demokratiaan; uskoo vakaasti, että rauhanomaiset mielenosoitukset ovat perusoikeus kaikissa demokraattisissa maissa, ja tukee ihmisten oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin; tuomitsee kaikenlaisen väkivallan rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan; korostaa, että sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta on kunnioitettava kaikkina aikoina; painottaa, että väkivallan käyttöä ja suhteetonta voimankäyttöä ei voida hyväksyä; on erityisen tyrmistynyt väitteistä, jotka koskevat naisiin ja lapsiin, myös vammaisiin lapsiin, kohdistuvaa voimankäyttöä; on huolissaan sellaisten yksityisten yritysten laittomista ja liiallisista tarkastuksista, jotka ovat julkisesti ilmaisseet tukensa mielenosoituksille; tuomitsee poliisin väkivaltaiset ja suhteettomat toimet Bukarestissa heinä-, elo- ja syyskuussa 2020 järjestettyjen mielenosoitusten aikana; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan poliisin toimien täysimääräisen, avoimen, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan;

12. tuomitsee bulgarialaisten vankiloiden epäinhimilliset olot, joita Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on havainnut, mukaan lukien tilanahtaus, huonot hygienia- ja aineelliset olot, rajalliset mahdollisuudet toimia sellin ulkopuolella, riittämätön sairaanhoito ja ankarien rangaistuslaitosmenetelmien pitkittynyt soveltaminen[10];

13. on syvästi huolissaan siitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Bulgariaa vastaan antaman yli 45 tuomion jälkeenkään viranomaiset eivät ole noudattaneet velvollisuuttaan suorittaa tehokkaat tutkinnat; katsoo, että nämä toistuvat puutteet ovat paljastaneet systeemisen ongelman[11]; korostaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanon valvontaa koskevan Euroopan neuvoston vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan Bulgariaa vastaan on annettu 79 merkittävää tuomiota, joiden täytäntöönpano on kesken;

14. on huolissaan siitä, että huolimatta useista EU-direktiiveistä, jotka koskevat epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaalisia oikeuksia ja jotka on esitetty vuoden 2009 etenemissuunnitelmassa, Bulgariassa ei kunnioiteta riittävästi prosessuaalisia oikeuksia; katsoo, että tällä on perustavanlaatuinen vaikutus perusoikeuksiin[12];

15. tuomitsee kaikenlaisen romanitaustaisiin henkilöihin, naisiin, hlbti-henkilöihin ja muihin vähemmistöryhmiin kuuluviin henkilöihin kohdistuvan vihapuheen, syrjinnän ja vihamielisyyden, jotka ovat edelleen akuutti huolenaihe; kehottaa viranomaisia reagoimaan tarmokkaasti vihapuheisiin, myös korkean tason poliitikkojen taholta, parantamaan oikeudellista suojaa syrjintää ja viharikoksia vastaan ja tutkimaan tehokkaasti tällaisia rikoksia ja asettamaan tekijät syytteeseen; suhtautuu myönteisesti uusnatsien vuotuisen ”Lukovin marssin” viralliseen kieltämiseen ja sen taustalla olevasta BNU-järjestöstä aloitettuun tutkintaan; kehottaa Bulgarian hallitusta tehostamaan yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten ihmisoikeustarkkailijoiden kanssa ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet vähemmistöjen oikeuksien ja erityisesti sananvapauden ja yhdistymisvapauden turvaamiseksi tehokkaasti, myös panemalla täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevat tuomiot[13]; kehottaa Bulgarian viranomaisia tuomitsemaan jyrkästi kaikki vähemmistöihin kohdistuvat väkivallanteot ja vihapuheen;

16. pitää valitettavana romanitaustaisiin henkilöihin ja erityisesti niihin, jotka joutuivat lähtemään kodeistaan yhteisöihinsä kohdistuneiden joukkokokousten jälkeen useilla paikkakunnilla, kohdistuvaa vihamielistä ilmapiiriä joissakin yhteisöissä; pitää valitettavana romanien häirintää ja väkivaltaisia häätöjä Voyvodinovon alueella; kehottaa viranomaisia puuttumaan kiireellisesti näiden henkilöiden tilanteeseen; katsoo, että romanitaustaisten henkilöiden yleisen asuntotilanteen parantamiseen tähtääviä päättäväisiä toimia olisi jatkettava; katsoo, että romanitaustaisten lasten koulutuksellinen erottelu on lopetettava kokonaan; kehottaa viranomaisia lopettamaan romanivähemmistöön kuuluviin kohdistuvan vihapuheen ja rotusyrjinnän covid-19-pandemian yhteydessä ja keskeyttämään poliisioperaatiot, jotka kohdistuvat romanialueisiin pandemian aikana;

17. panee merkille perustuslakituomioistuimen 27. heinäkuuta 2018 antaman päätöksen, jonka mukaan Istanbulin yleissopimus on Bulgarian perustuslain vastainen; pitää valitettavana, että tämä päätös estää Bulgariaa ratifioimasta yleissopimuksen; on syvästi huolissaan yleissopimusta koskevasta jatkuvasta kielteisestä ja harhaanjohtavasta julkisesta keskustelusta, jota on muokannut laajalle levinnyt disinformaatio- ja mustamaalauskampanja sen jälkeen, kun useat tiedotusvälineet, joilla on väitetysti yhteyksiä hallitukseen ja oppositiopuolueisiin, esittivät sen kielteisessä valossa, minkä on tehnyt entistä huolestuttavammaksi Bulgarian parlamentissa edustettuina olevien poliitikkojen ja poliittisten puolueiden osallistuminen; on huolissaan siitä, että jatkuva kielteinen suhtautuminen yleissopimukseen edistää entisestään sukupuoleen perustuvan väkivallan vaarassa olevien haavoittuvien ryhmien leimaamista, sillä covid-19-pandemia ja eritystoimenpiteet ovat erityisesti pahentaneet heidän tilannettaan kaikkialla Euroopassa, myös Bulgariassa, ja korostaa entisestään sukupuoleen perustuviin rikoksiin syyllistyneiden käsitystä rankaisemattomuudestaan; pitää valitettavana, että viimeaikaiset rikoslakiin tehdyt muutokset, joilla otettiin käyttöön tiukemmat rangaistukset sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, ovat osoittautuneet riittämättömiksi ongelman monimutkaisuuteen puuttumiseksi ja ennen kaikkea väkivallan estämiseksi; kehottaa siksi Bulgarian viranomaisia tehostamaan perheväkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa, toteuttamaan tarvittavat toimet Istanbulin yleissopimuksen ratifioimiseksi ja sisällyttämään yleissopimuksesta kaikki ne elementit, jotka ovat sen perustuslaillisen järjestyksen mukaisia, ja etsimään laajempaa ratkaisua jäljelle jääviin elementteihin sekä lisäämään turvakotien ja muiden sosiaalipalvelujen määrää, koska niitä tarvitaan perheväkivallan uhrien tukemiseksi;

18. katsoo, että on tarpeen poistaa henkilöiden syrjintä heidän seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä perusteella sekä lainsäädännössä että käytännössä kaikilla aloilla; kehottaa Bulgarian viranomaisia muuttamaan syrjinnältä suojaavaa lakia siten, että sukupuoli-identiteetti sisällytetään nimenomaisesti syrjinnän perusteeksi; kehottaa Bulgarian viranomaisia muuttamaan nykyistä rikoslakia siten, että se kattaa seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja -ilmaisuun sekä sukupuoliominaisuuksiin perustuvat viharikokset ja -puheen; kehottaa Bulgarian viranomaisia panemaan täytäntöön unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön ja käsittelemään tässä yhteydessä samaa sukupuolta olevien puolisoiden ja vanhempien tilannetta, jotta varmistetaan, että he voivat käyttää oikeudellisesti ja tosiasiallisesti oikeuttaan syrjimättömyyteen, ja luodaan asianmukainen oikeuskehys, jossa annetaan kaikille pareille yhtäläiset oikeudet;

19. on huolissaan siitä, että kansainvälistä suojelua mahdollisesti tarvitsevia henkilöitä on estetty saapumasta Bulgarian alueelle tai karkotettu ajoittain jopa voimakeinoin ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa tai yksilöllistä arviointia[14]; on erityisen huolissaan Turkin opposition jäsenten huolestuttavasta karkottamisesta kansainvälisten sopimusten vastaisesti ja toimivaltaisten bulgarialaisten tuomioistuinten antamista pätevistä päätöksistä huolimatta[15]; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että turvapaikkalainsäädäntö ja -käytännöt ovat täysin turvapaikkasäännöstön ja perusoikeuskirjan mukaisia; kehottaa komissiota käsittelemään Bulgariaa vastaan aloitettua rikkomusmenettelyä ensisijaisena asiana;

20. ilmaisee syvän huolensa voittoa tavoittelemattomia oikeussubjekteja koskevaan lakiin ehdotetuista muutoksista, jotka loisivat erittäin vihamielisen ympäristön niille kansalaisjärjestöille, joilla on yleishyödyllinen asema ja jotka saavat ulkomaista rahoitusta, ja saattaisivat olla ristiriidassa yhdistymisvapauden ja yksityisyyttä koskevan oikeuden kanssa[16]; kehottaa Bulgarian viranomaisia tarkastelemaan perusteellisesti Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintunutta oikeuskäytäntöä tältä osin;

21. panee merkille, että Bulgaria on edistynyt jonkin verran yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa; kehottaa Bulgarian hallitusta tekemään yhteistyötä komission kanssa SEU:ssa vahvistetun vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti sitoumustensa täytäntöönpanon jatkamiseksi; kehottaa Bulgarian viranomaisia pidättymään kaikista yksipuolisista uudistuksista, jotka vaarantaisivat oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja vallanjaon; panee merkille, että komissio on ilmoittanut, ettei se poista vielä Bulgariaa koskevaa yhteistyö- ja seurantamekanismia; kehottaa komissiota jatkamaan oikeuslaitoksen uudistuksen sekä korruption torjunnan seurantaa Bulgariassa yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa niin kauan kunnes täysin toimiva demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamisen seurantamekanismi, jota sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin jäsenvaltioihin, on käytössä; kehottaa lisäksi komissiota hyödyntämään tarvittaessa myös muita käytettävissä olevia välineitä, kuten rikkomusmenettelyjä, oikeusvaltiotoimintakehystä ja talousarviovälineitä, kun ne ovat saatavilla;

23. korostaa, että Bulgarian hallituksen on yhteistyössä komission kanssa varmistettava unionin varojen käytön tiukempi valvonta ja puututtava välittömästi huolenaiheeseen siitä, että veronmaksajien rahoja käytetään valtaapitävän puolueen lähipiirien rikastuttamiseen;

24. vahvistaa kantansa, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita[17], mukaan lukien tarve suojata edunsaajien oikeudet, ja kehottaa neuvostoa aloittamaan toimielinten väliset neuvottelut mahdollisimman pian;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle ja Yhdistyneille kansakunnille.

 

Päivitetty viimeksi: 6. lokakuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö