Διαδικασία : 2020/2764(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0310/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0310/2020

Συζήτηση :

PV 05/10/2020 - 24
CRE 05/10/2020 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0267

<Date>{02/10/2020}1.10.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0310/2020</NoDocSe>
PDF 196kWORD 60k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B9-0001/2020 και B9-0002/2020</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 5, του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία</Titre>

<DocRef>(2020/2764(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

<Commission>{EMPL}εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

B9-0001/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία

(2020/2764(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 145, 147 και 149 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, ιδίως την αρχή 4, «ενεργός υποστήριξη για την εξεύρεση απασχόλησης»,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-21ης Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όσον αφορά πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων[2],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1181 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών[3],

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη Νεολαία[4],

 έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις αριθ. 3/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο ««Εγγυήσεις για τη Νεολαία: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης», ​​αριθ. 17/2015 με τίτλο ««Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα» και αριθ. 5/2017 με τίτλο «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

 έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 4/2015 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΔΟΕ) με τίτλο «Το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία στην Ευρώπη: χαρακτηριστικά στοιχεία, υλοποίηση και προκλήσεις» και στην έκθεση του Eurofound του 2015 με τίτλο «Κοινωνική ένταξη των νέων»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο «Στήριξη της απασχόλησης των νέων: γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0276),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία γέφυρας με την απασχόληση - ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και αντικατάσταση της σύστασης του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη Νεολαία (COM(2020) 0277) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2020)0124),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018, με τίτλο «ενεργοποίηση, σύνδεση και ενίσχυση των νέων: μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία» (COM(2018)0269) και το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία 2019-2027[5],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη Νεολαία και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: τρία χρόνια μετά» (COM(2016)0646) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0323),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με εγγυήσεις για τη νεολαία[9],

 έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (O-000058/2020 – B9-0018/2020 και O-000059/2020 – B9-0019/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη θέσπισή του το 2013 και έκτοτε, το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» έχει δημιουργήσει ευκαιρίες και έχει βοηθήσει πάνω από 24 εκατομμύρια νέους στην εξεύρεση απασχόλησης ή στη συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την κρίση COVID -19, το ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24) ήταν κατά μέσο όρο 14,9 % σε σύγκριση με το ανώτατο επίπεδο του 24,4 % το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από το συνολικό ποσοστό ανεργίας (6,5 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα της άτυπης απασχόλησης είναι πολύ υψηλή μεταξύ των νέων, με το 43,8 % των νέων στην ΕΕ να απασχολείται σε προσωρινή εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ποσοστό ανεργίας των νέων κρύβει τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με το ποσοστό ανεργίας για τα άτομα κάτω των 25 ετών να ανέρχεται στο 40,8 % στην Ισπανία (Ιούνιος 2020) και στο 33,6 % στην Ελλάδα (Απρίλιος 2020)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλοί νέοι απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και πάρα πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή ή τη χώρα τους για να βρουν αξιοπρεπή εργασία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναγνωριστεί ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» έχει δώσει ώθηση στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και στα συστήματα εκπαίδευσης στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η εφαρμογή της από τα κράτη μέλη ήταν σχετικά αργή και ανομοιογενής στα αρχικά στάδια και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι νέοι επεσήμαναν αρκετές αδυναμίες στον σχεδιασμό και τη λειτουργία του στην πράξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 5/2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε την περιορισμένη πρόοδο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συμβολή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στην επίτευξη των στόχων των εγγυήσεων για τη νεολαία στα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε ήταν πολύ περιορισμένη κατά τον χρόνο του ελέγχου, καθώς και ότι πάνω από τρία έτη μετά την έγκριση της σύστασης του Συμβουλίου, το αποτέλεσμα υπολείπεται των αρχικών προσδοκιών όταν ξεκίνησαν οι εγγυήσεις για τη νεολαία, οι οποίες αποσκοπούσαν στην παροχή καλής ποιότητας προσφοράς σε όλους τους ΕΑΕΚ - νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης- εντός τεσσάρων μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν σταδιακά εισαγάγει προσαρμογές και βελτιωμένη καθοδήγηση στο πρόγραμμα, καθιστώντας τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία και την ΥΕΙ (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων) ουσιώδη εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι μία από τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουν θέσει από κοινού το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και η οποία συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανακοινώνοντας τις πολιτικές της προτεραιότητες, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι θα καταστήσει τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία μόνιμο μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, και ότι θα διατεθεί αυξημένος προϋπολογισμός και τακτικός απολογισμός, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στο έργο του σε κάθε κράτος μέλος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου οικονομική και κοινωνική κρίση, με αποτέλεσμα τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ να αυξάνονται και εκατομμύρια άνθρωποι να κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2020, η ανεργία των νέων ανήλθε στο 16,8 % σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός που αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά, έχοντας υπόψη ότι οι νέοι κινδυνεύουν να πληγούν περισσότερο, όπως κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επιφέρουν συχνά στα άτομα μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές τις επιζήμιες επιπτώσεις θα βιώσουν κυρίως οι διαρκώς αυξανόμενοι μακροχρόνια άνεργοι νέοι, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, και ότι, ως εκ τούτου, απαιτούνται αποφασιστικές και στοχευμένες προσπάθειες πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο των νέων Ευρωπαίων θα συμβάλει στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών καθιστώντας τις πιο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ειδικευμένο, δημιουργικό και καινοτόμο εργατικό δυναμικό αποτελεί προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική Ευρώπη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πλήττονται δυσανάλογα από τις οικονομικές κρίσεις[10]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκριση στην οικονομική κρίση που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποφυγή υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους έξι νέους που απασχολούνταν πριν από την έξαρση της πανδημίας COVID-19 έχασε τη δουλειά του ή απολύθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ώρες εργασίας των απασχολούμενων νέων έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ένα τέταρτο και ότι δύο στους πέντε νέους ανέφεραν μείωση του εισοδήματός τους, ενώ οι νέοι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος πλήττονται ακόμη περισσότερο τόσο ως προς το ωράριο εργασίας όσο και ως προς το εισόδημα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν προκαλέσει μια απότομη διατάραξη της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας των νέων, καθώς και των θέσεων απασχόλησης, επηρεάζοντας το εισόδημα, τις δυνατότητες βιοπορισμού, την ευημερία τους και την υγεία τους, και ιδίως την ψυχική τους υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ανεργία των νέων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του προβλήματος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι με αναπηρία έχουν πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας και διατρέχουν πλέον ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή στοχοθετημένα μέτρα για τη στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις ή φραγμούς οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι είναι πιθανότερο να απολυθούν λόγω του ότι εργάζονται συχνότερα στην άτυπη οικονομία ή σε μη τυπικές μορφές απασχόλησης, με μηδενική ή ελάχιστη κοινωνική προστασία και δεν διαθέτουν επαγγελματική πείρα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά άτυπης εργασίας, όπως η εργασία μέσω πλατφόρμας ή η περιστασιακή εργασία, είναι πολύ υψηλά μεταξύ των νέων και ότι η άτυπη εργασία παρέχει λιγότερη επαγγελματική ασφάλεια και περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, καθιστώντας τους νέους πιο πιθανό να μείνουν άνεργοι κατά τη διάρκεια μιας κρίσης όπως η COVID-19, περιορίζοντας παράλληλα την πρόσβασή τους στην κοινωνική προστασία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η διαφορά μεταξύ των επιπέδων ανεργίας και αεργίας για την καλύτερη κατανόηση της επίπτωσης της κρίσης στους νέους, δεδομένου ότι η αύξηση του άεργου πληθυσμού μπορεί επίσης να οδηγήσει σε στατιστική μείωση της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη κατέγραψαν μεγαλύτερη αύξηση του άεργου πληθυσμού σε σύγκριση με την ανεργία, τόσο λόγω του γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης οι άνθρωποι σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, όσο και λόγω της θέσπισης δημόσιων μέτρων στην αγορά εργασίας, όπως τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και η παρεμπόδιση των απολύσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλού εισοδήματος και επισφαλείς συμβάσεις, η ψευδή αυτοαπασχόληση, η έλλειψη βασικής κοινωνικής προστασίας και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις λόγω ηλικίας είναι οι συνθήκες απασχόλησης που βιώνουν εκατομμύρια νέοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών νέων αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη, και ότι μεταξύ των ΕΑΕΚ το χάσμα των φύλων αυξήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι μετακινούνται μεταξύ απασχόλησης και ανεργίας αεργίας ή βρίσκονται παγιδευμένοι σε επισφαλείς, μη τυπικές μορφές απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους να χάσουν τη δουλειά τους λόγω αυτοματοποίησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, και ιδίως οι νέες, υφίστανται διπλή διάκριση, επειδή είναι νέες και γυναίκες, λόγω της ανησυχητικής ανισορροπίας που επικρατεί στην αγορά εργασίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία θα μπορούσε να διευρύνει τις ανισότητες στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χάσματος, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ ως σύνολο και στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης και επαρκούς εξοπλισμού ΤΠ για τους νέους εν γένει, αλλά και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλεργασίας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ανισότητες, αποκλεισμό και διακρίσεις·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη κρίση κατέδειξε ότι εάν δεν παρέχονται στους νέους ποιοτικές θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας – βάσει γραπτών συμφωνιών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ενός αξιοπρεπούς μισθού, καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού και περαιτέρω κατάρτισης – θα υπάρχει και πάλι υψηλός κίνδυνος να αναγκαστούν οι νέοι να αποδεχθούν επισφαλείς θέσεις εργασίας, να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να βρουν εργασία ή να εγγραφούν στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση, παρόλο που αναζητούν μια πραγματική θέση εργασίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαμηλή ποιότητα των προσφορών στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία είναι μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης που παρέχονται στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία πρέπει όχι μόνο να είναι αμειβόμενες αλλά και να είναι περιορισμένες ως προς τη διάρκεια και τον αριθμό, ούτως ώστε οι νέοι να μην παγιδεύονται σε επαναλαμβανόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης, και να αξιοποιούνται ως φθηνό ή ακόμη και δωρεάν εργατικό δυναμικό, χωρίς κοινωνική προστασία και συνταξιοδοτικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες δείχνουν ότι η σημερινή γενιά νέων βρίσκει την πρώτη πραγματική δουλειά τους στα τριάντα τους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή γενιά των νέων έχει υψηλή ειδίκευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων δεν αποτελούν απάντηση στην έλλειψη θέσεων εργασίας για τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, η δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι καίριας σημασίας για τη σταθερότητά τους·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα απασχόλησης μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην ανεργία, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ευρύτερες προσπάθειες για την ενθάρρυνση πιο ευέλικτων αγορών εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην αγορά εργασίας έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στους νέους, αυξάνοντας τα ποσοστά ανεργίας και αφήνοντας ευάλωτες τις νέες γενιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα[11] έχει καταδείξει την ανάγκη τόσο για ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας όσο και για συστήματα κοινωνικής προστασίας με βάση το όριο του κινδύνου φτώχειας, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα μέτρα να ανακατανείμουν απλώς τις ευκαιρίες απασχόλησης ως παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος μεταξύ υποομάδων ευάλωτων ατόμων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του 2019 για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών καλούν τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την ανεργία των νέων και το ζήτημα των ΕΑΕΚ μέσω της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και μέσω διαρθρωτικών βελτιώσεων όσον αφορά τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, μεταξύ άλλων με την τη βοήθεια και την πλήρη εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη νεολαία βασίζεται στην εμπειρία και τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία από το 2013 και έκτοτε, και έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των νέων, καθώς η ηλικιακή ομάδα διευρύνεται σε όλα τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών, με την παροχή στήριξης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ +) που καλύπτει πλέον την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, η οποία αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο Next Generation EU, μέσω του μηχανισμού για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, και της REACΤ- EU θα παράσχει πρόσθετη στήριξη για μέτρα υπέρ της απασχόλησης των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με τη διττή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος και μετά την εκπλήρωση προκαθορισμένων κριτηρίων, μπορούν να εξασφαλίσουν πόρους από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης για τη χρηματοδότηση των σταδίων προετοιμασίας και εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των πολιτικών για την αγορά εργασίας·

1. χαιρετίζει την πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για την ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και την πρόθεση της Επιτροπής να εισαγάγει διαρθρωτικές βελτιώσεις με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την οικονομική κρίση του 2008 και την εφαρμογή αυτού του μέσου· υπενθυμίζει ότι μια σύσταση του Συμβουλίου δεν έχει δεσμευτική ισχύ για τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι δεν εισακούστηκε από όλα τα κράτη μέλη η σύσταση του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να αφήσουν έτσι πίσω τους νέους· θεωρεί ότι είναι καιρός να καταστούν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία δεσμευτικές και όχι εθελοντικές· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να προτείνει ένα μέσο Εγγυήσεων για τη Νεολαία που θα είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη·

2. τονίζει ότι απαιτείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία θα περιλαμβάνει ενεργητικές και παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και η αποτελεσματική πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής ένταξης και σε κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και στέγασης για τους νέους, είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η βιωσιμότητα αυτών των δράσεων·

3. τονίζει ότι η ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία θα πρέπει να ξεπεράσει τις ελλείψεις της προηγούμενης προσέγγισης που βασίζεται στην απασχολησιμότητα, και θα πρέπει να σχεδιαστεί ως μια πορεία που αποσκοπεί στη διασφάλιση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ποιοτικών και μόνιμων θέσεων εργασίας για όλους τους νέους που συμμετέχουν· επαναλαμβάνει ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία δεν θα πρέπει να θεσμοθετούν την επισφαλή απασχόληση μεταξύ των νέων, ιδίως μέσω άτυπων εργασιακών καθεστώτων και εξαιρετικά χαμηλών μισθών, την έλλειψη κοινωνικής προστασίας, την έλλειψη ασφάλειας της απασχόλησης, και την ψευδή αυτοαπασχόληση και επισφαλείς θέσεις εργασίας που υποκαθιστούν την πραγματική μισθωτή απασχόληση·

4. επικροτεί το γεγονός ότι η ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία θα καλύπτει μια ευρύτερη ηλικιακή κατηγορία για την ένταξη νέων ηλικίας 15-29 ετών και ότι θα εφαρμοστεί μια πιο εξατομικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση τόσο των προσωρινώς όσο και των μακροχρονίως ΕΑΕΚ· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες να καταστούν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία πιο συμμετοχικές χωρίς αποκλεισμούς και να αποφεύγεται κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών εις βάρος ευάλωτων ομάδων, φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, νέων με αναπηρίες και όσων ζουν σε απομακρυσμένες, αγροτικές ή μειονεκτούσες αστικές περιοχές, υπερπόντια εδάφη και νησιωτικές περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του για την ανισορροπία στην αγορά εργασίας, στην οποία οι γυναίκες εν γένει και οι νεαρές γυναίκες συγκεκριμένα, υφίστανται διπλή διάκριση: επειδή είναι νεαρές και επειδή είναι γυναίκες· υπογραμμίζει την ανάγκη να λάβει η Επιτροπή υπόψη τις ανάγκες των νέων γυναικών κατά την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία· σημειώνει, ωστόσο, ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων μεταξύ των ΕΑΕΚ έχει αυξηθεί κατά τα πρόσφατα έτη και ότι η ύπαρξη οικογένειας εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την απασχόληση των νέων γυναικών· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δεσμευτικά μέτρα για την αποφυγή των διακρίσεων λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου κατά τις προσλήψεις·

6. τονίζει το γεγονός ότι οι ΕΑΕΚ περιλαμβάνουν διάφορες υποομάδες, όπως οι νέοι με αναπηρία, οι άστεγοι νέοι, οι νέοι Ρομά, οι νέοι μετανάστες και πρόσφυγες, με διαφορετικές ανάγκες, στις οποίες θα πρέπει να παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως, στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία, και να διασφαλίζονται εύλογες προσαρμογές και εισόδημα συμβατό με τις συνεχείς δαπάνες λόγω της αναπηρίας τους· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ακριβή δεδομένα και κατάλληλοι τρόποι για τον εντοπισμό αυτών των υποομάδων, καθώς και να υιοθετείται μια διαφοροποιημένη προσέγγιση έναντι των πιο μακρόχρονα ΕΑΕΚ που συχνά προέρχονται από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, και αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση, μεταξύ άλλων τομέων της ζωής, και για τους οποίους πρέπει να δρομολογηθούν αποτελεσματικά προγράμματα προσέγγισης· τονίζει ότι για να προσεγγιστούν αυτές οι ομάδες-στόχοι, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα συνεκτικό σύνολο κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών πρόνοιας, όπως η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων ανεργίας και του ελάχιστου εισοδήματος, η παιδική μέριμνα, οι υπηρεσίες υγείας, κατάλληλη, οικονομικά προσιτής και προσβάσιμη στέγαση και ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα· επιμένει ότι όλες οι διακρίσεις που υφίστανται οι νέοι για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να καταπολεμούνται ενεργά στα προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

7. επικροτεί τη σύσταση προς τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που κινδυνεύουν να γίνουν ΕΑΕΚ· είναι πεπεισμένο ότι οι προληπτικές δράσεις, όπως η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και η επαγγελματική καθοδήγηση και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, που εστιάζονται στην παροχή βοήθειας σε άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο για να ενταχθούν στην απασχόληση ή την εκπαίδευση προτού καταστούν άνεργα, εάν δρομολογηθούν κατάλληλα, σε συνδυασμό με την παροχή γενικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των ΕΑΕΚ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

8. υποστηρίζει την ιδέα της αξιολόγησης του συνόλου δεξιοτήτων όλων των ΕΑΕΚ που εγγράφονται στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, ιδίως των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, και την πρόταση να ενισχυθούν οι ψηφιακές, γλωσσικές και προσωπικές τους κοινωνικές δεξιότητες με προπαρασκευαστική κατάρτιση, και να διευκολυνθεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση προς πράσινες δεξιότητες, επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες οικονομικής και επαγγελματικής διαχείρισης μέσω εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία των άτυπων και μη τυπικών δεξιοτήτων· ζητεί επίσης να αξιολογούνται ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η κατοχή ψηφιακού εξοπλισμού και η κατάσταση συνδεσιμότητας όλων των ΕΑΕΚ· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι νέοι που εγγράφονται στα προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις μεταβάσεις και να αντιμετωπίζουν μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· τονίζει ότι αυτή η εξατομικευμένη κατάρτιση θα πρέπει να στοχεύει στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι τα προγράμματα μαθητείας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, καθώς προετοιμάζουν τους νέους για θέσεις εργασίας που έχουν υψηλή ζήτηση και, ως εκ τούτου, μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

9. παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στους νέους που εγγράφονται στα προγράμματα Εγγυήσεων για τη Νεολαία προτείνονται υψηλής ποιότητας διαφοροποιημένες και εξατομικευμένες προσφορές εργασίας, κατάρτισης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, και μια δίκαιη αμοιβή, και ότι οι προσφορές απασχόλησης ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές αρχές του ΕΠΚΔ, διασφαλίζοντας το δικαίωμα σε μια δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ενός εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία και κατάρτιση, της εύλογης διάρκειας δοκιμαστικών περιόδων και της απαγόρευσης της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων· επιμένει ότι σε καμία περίπτωση οι προσφορές στο πλαίσιο των ενισχυμένων Εγγυήσεων για τη Νεολαία δεν θα πρέπει να συμβάλλουν στο κοινωνικό ντάμπινγκ, το μισθολογικό ντάμπινγκ, τη φτώχεια των εργαζομένων και την επισφαλή εργασία για τους νέους· επαναλαμβάνει ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης· υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών και νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, οι οποίες θα καθορίζουν τα καθήκοντα του ασκούμενου και θα περιλαμβάνουν αξιοπρεπή αμοιβή· θεωρεί ότι ο απώτερος στόχος των Εγγυήσεων για τη Νεολαία πρέπει να είναι η απασχόληση, και ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελούν αντικατάσταση θέσεων εργασίας·

10. ζητεί να υπάρξει μια διασφάλιση της ποιότητας ώστε τα άτομα που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση και/ή την εκπαίδευσή τους κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 να μπορούν να παρακολουθήσουν εκ νέου μαθήματα πρακτικής άσκησης και/ή μαθητείας, ακόμη και μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και/ή την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ή/και μαθητείας τους, τα οποία πιθανόν χρειάστηκε να ακυρωθούν, να συντομευθούν ή να μην ολοκληρωθούν κατά κάποιον άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια των μέτρων κατά της COVID-19, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενα κενά στην κατάρτισή τους·

11. εμμένει στην ανάγκη να περιληφθούν στη σύσταση του Συμβουλίου σαφή και δεσμευτικά κριτήρια και πρότυπα ποιότητας για τις προσφορές και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο ποιότητας που θα διέπει τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία· είναι πεπεισμένο ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα ενισχύσει το πρόγραμμα και θα το καταστήσει ένα αποτελεσματικότερο εργαλείο για την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά μέσα, όπως το ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, και να εισαγάγει ποιοτικά κριτήρια για τις προσφορές προς τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της δίκαιης αμοιβής των ασκουμένων και εκπαιδευομένων, της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, της βιώσιμης απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα κριτήρια αυτά θα διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα βοηθά αποτελεσματικά τους νέους στη μετάβαση σε σταθερή και ποιοτική απασχόληση, και σε ισορροπημένες ως προς το φύλο ευκαιρίες σε όλους τους τομείς, που θα τους προσφέρουν μακροπρόθεσμη ασφάλεια, κοινωνική προστασία, ίσες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και δεν θα συμβάλλουν στη δημιουργία επισφαλούς απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν προγράμματα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδίως σε περιοχές με αδύναμη βιομηχανική βάση·

12. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν ορθές πρακτικές σχετικά με τις κοινωνικές επενδύσεις για την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και την επανεξισορρόπηση της οικονομικής και της κοινωνικής προόδου· τονίζει τη σημασία τόσο των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας όσο και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για την αποφυγή ενός παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος στην απασχόληση μεταξύ διαφόρων υποομάδων ευάλωτων ατόμων και ιδιαίτερα των ΕΑΕΚ· παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των νέων χωρίς κοινωνική προστασία και της επισφαλούς εργασίας·

13. πιστεύει ακράδαντα στον στόχο της βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των νέων με την ορθή εφαρμογή των ενισχυμένων Εγγυήσεων για τη Νεολαία· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η αμοιβή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την παρεχόμενη εργασία, τις δεξιότητες και την εμπειρία του ενδιαφερομένου, καθώς και την ανάγκη οι ασκούμενοι, οι εκπαιδευόμενοι και οι μαθητευόμενοι στην αγορά εργασίας εκτός εκπαιδευτικών προγραμμάτων να είναι σε θέση να ανταποκριθούν· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, να προτείνουν πιθανούς τρόπους για τη θέσπιση ενός κοινού νομικού μέσου που θα διασφαλίζει και θα επιβάλλει δίκαιη αμοιβή για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, εκπαίδευσης και μαθητείας στην αγορά εργασίας της ΕΕ· καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, εκπαίδευσης και μαθητείας, η οποία συνιστά μια μορφή εκμετάλλευσης της εργασίας των νέων και παραβίαση των δικαιωμάτων τους·

14. ζητεί να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, μέσω αύξησης του ΕΚΤ + και των κατάλληλων θεματικών συγκεντρώσεων· τονίζει ότι η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το ΕΚΤ + της 28ης Μαΐου 2020, περιλαμβάνει την απαίτηση τα κράτη μέλη που το 2019 σημείωσαν ποσοστά νέων ΕΑΕΚ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, να διαθέσουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων του ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για στοχοθετημένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο ειδικότερα της εφαρμογής των προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία· εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι, στα συμπεράσματά του της 21ης Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μείωσε σημαντικά αυτή την κατανομή στο 10 %, πράγμα το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοδοξία της Ένωσης να επενδύσει στη νεολαία·

15. υπενθυμίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 2019, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετη απαίτηση σύμφωνα με την οποία όλα τα κράτη μέλη, όχι μόνο εκείνα με ποσοστό ΕΑΕΚ άνω του μέσου όρου της Ένωσης, θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον το 3 % των πόρων του ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, στο πλαίσιο ειδικότερα της εφαρμογής προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027·

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβληματιστούν για το γεγονός ότι το ποσοστό των ΕΑΕΚ αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα στις αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων· θεωρεί ότι, μολονότι το ποσοστό αυτό δείχνει τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, αποκλείει εντελώς μεγάλο αριθμό νέων που απασχολούνται ακούσια με μερική απασχόληση, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να βρουν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας, εργάζονται σε αδήλωτη εργασία ή εργάζονται αλλά εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας·

17. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρή δέσμευση για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· τονίζει ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης συμπληρώνει τον εθνικό προϋπολογισμό και δεν τον αντικαθιστά·

18. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία θα επιτρέψει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών ώστε να επενδύσουν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε μια κλιματικά ουδέτερη, ενεργειακά αποδοτική και κυκλική οικονομία, και να διαθέσουν ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για τις θέσεις αυτές, διασφαλίζοντας ότι κανένας νέος, ιδίως από μειονεκτούσες ομάδες, δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

19. επαναλαμβάνει την ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικής χρήσης της χρηματοδότησης· αναμένει ότι οι εξορθολογισμένοι κανόνες προγραμματισμού και εφαρμογής βάσει του ΕΚΤ + θα οδηγήσουν σε μείωση του διοικητικού κόστους για τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των απλουστευμένων ρυθμίσεων για την υποβολή εκθέσεων· αναμένει από τα κράτη μέλη να δαπανήσουν επιμελώς κονδύλια για προγράμματα για τη νεολαία, τα οποία θα διευκολύνουν την απασχόληση των νέων·

20. τονίζει τη σημασία της μεγιστοποίησης των δυνητικών συνεργειών μεταξύ των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και άλλων σχετικών ταμείων και μέσων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, του Erasmus +, του InvestEU, του προγράμματος «Ορίζων» και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της REACT-EU και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη στήριξη της απασχόλησης των νέων στα εν λόγω προγράμματα και στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και στο πλαίσιο της REACT-EU· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τους πόρους του SURE για τη στήριξη μέτρων για νέους ασκούμενους και εκπαιδευόμενους, όπως η στήριξη του εισοδήματος και τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας·

21. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των δικαιούχων στο πλαίσιο των προγραμμάτων και του είδους των προσφορών, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με ένα νέο πλαίσιο προτύπων ποιότητας στο πλαίσιο των ενισχυμένων Εγγυήσεων για τη Νεολαία και η μακροπρόθεσμη ένταξη στην απασχόληση των δικαιούχων των προγραμμάτων·

22. υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της συλλογής δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και την αποτελεσματική χρήση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία· ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να εκπονήσει εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εκπονήσει η Επιτροπή μελέτη για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των νέων σε θέσεις απασχόλησης χωρίς κοινωνική προστασία και της επισφαλούς εργασίας·

23. τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία και η βελτιωμένη πρόσβαση σε σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας απαιτούν ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των παρόχων εγγυήσεων για τη νεολαία και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι (εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις), τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οι πάροχοι δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και δραστηριοτήτων του δημόσιου βίου, τα εμπορικά και τα βιοτεχνικά επιμελητήρια, οι οργανώσεις νεολαίας και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ που εργάζονται με μειονεκτούντα άτομα, ιδίως κατά την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί τη συμμετοχή των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή αυτών των εταίρων, ιδίως των οργανώσεων νεολαίας, σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία και των συναφών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο· είναι της άποψης ότι οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να περιγράφουν σαφώς τις δομές και τους μηχανισμούς για την ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαφανούς ανταλλαγής πληροφοριών·

24. είναι πεπεισμένο ότι καλά στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε προσβάσιμες μορφές, και για τα άτομα με αναπηρίες, και δίαυλοι επικοινωνίας φιλικοί προς τους νέους μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην προσέγγιση των νέων και των οργανώσεων της νεολαίας, και στην αύξηση της προβολής της πρωτοβουλίας, και ότι θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τους νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα τα σχολεία· επισημαίνει ότι όσο το δυνατόν περισσότερη χρηματοδότηση θα πρέπει να διατίθεται απευθείας στους νέους· τονίζει ότι οι αποτελεσματικές πολιτικές προβολής χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό, ιδίως στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ), οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποτελεσματική προσέγγιση των ΕΑΕΚ, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες των μέτρων λιτότητας που θεσπίστηκαν μετά την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στις ΔΥΑ τους για την παροχή επαρκών ανθρώπινων πόρων και χρηματοδοτικής στήριξης στην κατάρτιση και τον εξοπλισμό του προσωπικού για τον σκοπό αυτό·

25. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ιδέα μιας δικτυακής πύλης της ΕΕ ειδικά αφιερωμένης στις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και μαθητείας στην ΕΕ, η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ, σε μια γνωστή, προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη πύλη· θεωρεί ότι η πύλη αυτή θα πρέπει να διαφημίζεται επαρκώς μέσω κατάλληλων διαύλων για τη στόχευση του κοινού του, με στόχο να καταστεί ένα γνωστό σημείο επαφής για τους νέους Ευρωπαίους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ· είναι της άποψης ότι η πύλη θα πρέπει να κατευθύνει τα νέα ταλέντα εκεί όπου αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο, να επισημαίνει στους νέους συγκεκριμένες ανάγκες στην αγορά εργασίας, να προωθεί την πρόσβαση σε συνδεδεμένες με αυτές τις ανάγκες ευκαιρίες μάθησης, να βελτιώνει τη συνολική μελλοντική απασχολησιμότητα εντός της ΕΕ, και να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] EE L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

[2] EE L 126 της 21.5.2015, σ. 1.

[3] EE L 185 της 11.7.2019, σ. 44.

[4] EE C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

[5] EE C 456 της 18.12.2018, σ. 1.

[6] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0206.

[7] EE C 458 της 19.12.2018, σ. 57.

[8] EE C 346 της 27.9.2018, σ. 105.

[9] EE C 440 της 30.12.2015, σ. 67.

[10] «The impact of the economic crisis on euro area labour markets» (Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στις αγορές εργασίας της ζώνης του ευρώ ) στο Μηνιαίο Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Οκτωβρίου 2014, σ. 49-68.

[11] Re-inVEST Europe (2019). Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πολιτική ‘Towards more inclusive social protection and active labour market policies in the EU: a social investment perspective‘.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου