Predlog resolucije - B9-0358/2020Predlog resolucije
B9-0358/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o stopnjevanju napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebnem nadaljevanju pogovorov

18.11.2020 - (2020/2844(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor
v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0355/2020

Postopek : 2020/2844(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0358/2020
Predložena besedila :
B9-0358/2020
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B9-0358/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o stopnjevanju napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebnem nadaljevanju pogovorov

(2020/2844(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti resolucij z dne 13. marca 2019 o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018[1] in z dne 17. septembra 2020 o pripravah na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju[2],

 ob upoštevanju svoje izjave z dne 14. februarja 2012 o vrnitvi zaprtega območja Famaguste njegovim zakonitim prebivalcem[3],

 ob upoštevanju poročila Odbora za peticije z dne 21. novembra 2018 po obisku za ugotavljanje dejstev v Famagusti na Cipru 7. in 8. maja 2018 v zvezi s peticijo št. 733/2004, ki jo je v imenu gibanja za begunce Famaguste vložil Loizos Afxentiou,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2020 o širitveni politiki EU (COM(2020)0660) ter spremnega poročila o Turčiji za leto 2020 (SWD(2019)0355),

 ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 16. oktobra 2020 o Turčiji,

 ob upoštevanju izjave visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v imenu Evropske unije z dne 13. oktobra 2020 o najnovejših dogodkih na območju Varoše,

 ob upoštevanju izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Varoši,

 ob upoštevanju skupne izjave podpredsednika/visokega predstavnika Komisije in komisarke Elise Ferreira z dne 20. oktobra 2020 o volilnem procesu v turški skupnosti na Cipru,

 ob upoštevanju temeljnih načel mednarodnega prava in ustanovne listine OZN ter ustreznih resolucij Varnostnega sveta OZN o Cipru, vključno z resolucijama št. 550 (1984) in št. 789 (1992),

 ob upoštevanju izjav predsednika Varnostnega sveta OZN z dne 9. oktobra 2019 in 9. oktobra 2020 o razmerah na Cipru,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so turške sile avgusta 1974 zasedle mesto Famagusta v Republiki Ciper, ki je od takrat nezakonito zasedeno;

B. ker je turška vojska takrat zaprla del Famaguste, ki ga neposredno nadzoruje in je še danes nenaseljen;

C. ker OZN meni, da je za status quo v Varoši odgovorna Turčija, prav tako za vsa prizadevanja za spremembo njenega statusa v nasprotju s sporazumom na visoki ravni iz leta 1979 in resolucijama Varnostnega sveta OZN št. 550 (1984) in št. 789 (1992);

D. ker je Varnostni svet OZN v resoluciji št. 550 (1984) označil poskuse, da bi v katerem koli delu Varoše naselili ljudi, ki niso njeni prebivalci, za nedopustne in pozval k prehodu tega območja pod upravo OZN, v resoluciji št. 789 (1992) pa je pozval, naj se v okviru izvajanja resolucije št. 550 (1984) kot ukrep za vzpostavitev zaupanja Varoša ponovno naseli z njenimi zakonitimi prebivalci in preide pod nadzor mirovnih sil OZN na Cipru;

E. ker je bil 8. oktobra 2020 po sporočilu, ki so ga 6. oktobra 2020 objavili v Ankari, del Varoše razglašen za „odprtega“, kar je v nasprotju s preteklimi sporazumi in zadevnimi resolucijami Varnostnega sveta OZN;

F. ker je Turčija izjavila, da bo enostransko nadaljevala različne projekte v Varoši, ter grozi, da bo to območje pripravila za nezakonito naseljevanje;

G. ker je obisk turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana na zasedenem območju Cipra, ki je 15. novembra 2020 „imel piknik“ v Varoši, provokativno dejanje, ki je spodbudilo odzive tudi ciprskih Turkov;

H. ker je bila v vseh prejšnjih pogajanjih, tudi na zadnji konferenci o Cipru v Crans Montani leta 2017, Varoša vključena med območja, ki naj bi se po celoviti rešitvi ciprskega vprašanja, ki temelji na federaciji dveh območij in dveh skupnosti, vrnila pod grško ciprsko upravo;

1. obsoja nezakonite dejavnosti Turčije v Varoši, zlasti njeno delno „ponovno odprtje“; poudarja, da postavljanje pred novo izvršeno dejanje spodkopava vzajemno zaupanje in obete za celovito rešitev ciprskega vprašanja, saj se razmere na terenu obračajo v negativno smer, poglablja se delitev in utrjuje trajna razdelitev Cipra; svari pred kakršnimi koli spremembami sedanjega stanja v Varoši, ki bi bile v nasprotju z ustreznimi resolucijami Varnostnega sveta OZN;

2. poziva turško vlado, naj to odločitev prekliče in naj se vzdrži enostranskih dejanj, ki bi lahko povzročila dodatne napetosti na otoku, v skladu z nedavnim pozivom Varnostnega sveta OZN; poziva Turčijo, naj umakne svoje sile s Cipra, naj območje Varoše v skladu z resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 550 (1984) preda njenim zakonitim prebivalcem pod začasnim okriljem OZN ter naj se vzdrži ukrepov, ki bi spremenili demografsko ravnovesje na otoku s politiko nezakonitega naseljevanja; poudarja, da je treba po rešitvi ciprskega vprašanja pravni red EU izvajati na celem otoku;

3. poudarja, da so neposredni pogovori pod okriljem OZN še vedno edina možnost za iskanje rešitve, ki bi omogočila ponovno združitev otoka in njegovih prebivalcev, to pa bi med drugim vodilo k normalizaciji odnosov med Ciprom in Turčijo, povečalo možnosti za razmejitev izključne ekonomske cone med obema državama ter izboljšalo odnose med EU in Turčijo; poziva, naj se pod okriljem generalnega sekretarja OZN čim prej ponovno začnejo pogajanja za ponovno združitev Cipra, in nadalje poziva Turčijo, naj v ta namen sprejme konkretno zavezo;

4. poziva EU in njene države članice, naj prevzamejo dejavnejšo vlogo za uspešen zaključek pogajanj in uskladijo svoja prizadevanja z Evropskim parlamentom, da bi prepričali Turčijo, naj ustavi svoje nezakonite dejavnosti v Varoši;

5. ponovno izraža podporo pravični, celoviti in izvedljivi rešitvi na podlagi federacije dveh skupnosti in dveh območij z enotno mednarodno pravno osebnostjo, enotno suverenostjo in enotnim državljanstvom ter s politično enakostjo obeh skupnosti, kot je opredeljeno v ustreznih resolucijah Varnostnega sveta OZN, v skladu z mednarodnim pravom in pravnim redom EU ter na podlagi spoštovanja načel, na katerih temelji Unija; obžaluje dejstvo, da so najvišje turške oblasti podprle rešitev dveh držav;

6. obsoja izjave turškega predsednika med obiskom Varoše 15. novembra 2020, s katerimi je jasno razgrnil načrt Ankare za nezakonito naselitev zaprtega dela mesta in svojo podporo trajni razdelitvi Cipra;

7. je trdno prepričan, da je trajno rešitev konflikta mogoče najti le z dialogom, diplomacijo in pogajanji v duhu dobre volje in v skladu z mednarodnim pravom;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsedniku, vladi in parlamentu Turčije.

Zadnja posodobitev: 23. november 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov