Päätöslauselmaesitys - B9-0362/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0362/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Schengen-järjestelmästä ja covid-19-kriisin aikana toteutetuista toimenpiteistä

18.11.2020 - (2020/2801(RSP))

työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Dolors Montserrat
vetoomusvaliokunnan puolesta

Menettely : 2020/2801(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0362/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0362/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0362/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Schengen-järjestelmästä ja covid-19-kriisin aikana toteutetuista toimenpiteistä

(2020/2801(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon vetoomuksen nro 0653/2020,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan 1 kohdan ja 67 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon Amsterdamin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä [1],

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

 ottaa huomioon henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399[2],

 ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden harjoittamista koskevat suuntaviivat covid-19-epidemian aikana” (C(2020)2051),

 ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Ohjeet kausityöntekijöille EU:ssa koronavirusepidemiaan liittyen” (C(2020)4813),

 ottaa huomioon 13. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Covid-19 – Vaiheittaiset ja koordinoidut toimet vapaan liikkuvuuden palauttamiseksi ja sisärajatarkastusten poistamiseksi” (C(2020)3250),

 ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi[3] ja 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Schengen-alueen tilanteesta covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen[4]),

 ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä[5],

 ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman covid-19-pandemiasta: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin[6],

 ottaa huomioon 13. lokakuuta 2020 annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/1475 koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta [7],

 ottaa huomioon vetoomuksen nro 0653/2020 käsittelyn vetoomusvaliokunnan 2. heinäkuuta 2020 pidetyssä kokouksessa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on vastaanottanut Belgian/Saksan/Alankomaiden/Luxemburgin raja-alueiden edustajien vetoomuksen nro 0653/2020, jossa tuodaan esiin huolia EU:n sisärajojen äkillisestä sulkemisesta covid-19-pandemian johdosta ja niistä seurauksista, joita useiden jäsenvaltioiden eri toimenpiteistä on aiheutunut EU:n asukkaille, etenkin niille, jotka asuvat raja-alueilla;

B. ottaa huomioon, että raja-alueet muodostavat 40 prosenttia EU:n pinta-alasta ja niillä asuu 30 prosenttia EU:n väestöstä;

C. ottaa huomioon, että Schengenin säännöstö on ollut ratkaisevassa asemassa sen suhteen, että raja-alueista on tullut taloudellisen ja sosiaalisen vaihdon paikkoja sekä alueellisen yhteistyön ja institutionaalisen innovoinnin mallialueita;

D. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on vakava uhka kansanterveydelle ja vaikuttaa kaikkien EU:ssa asuvien ihmisten terveyteen ja elämään sekä jäsenvaltioiden terveydenhuolto- ja hoitojärjestelmiin;

E. ottaa huomioon, että covid-19-pandemian johdosta suurin osa jäsenvaltioista on palauttanut sisärajatarkastukset tai sulkenut rajat; ottaa huomioon, että kolmansista maista sekä EU:n jäsenvaltioista matkustusta koskevia väliaikaisia matkustusrajoituksia on otettu käyttöön ja niitä on edelleen voimassa; ottaa huomioon, että näitä toimenpiteitä ei ole koordinoitu jäsenvaltioiden välillä tai EU:n toimielinten kanssa;

F. ottaa huomioon, että yli 17 miljoonaa EU:n kansalaista asuu ja työskentelee muussa EU-maassa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat (3,9 prosenttia koko työvoimasta vuonna 2018);

G. ottaa huomioon, että Schengenin rajasäännöstön mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön rajatarkastukset sisärajoilla poikkeuksena ja viimeisenä vaihtoehtona, jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka, ja rajatarkastusten on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia; ottaa huomioon, että tällaisessa tapauksessa muille jäsenvaltioille ja komissiolle on lähetettävä asiasta ilmoitus;

1. korostaa, että alue ilman sisärajoja on EU:n sisämarkkinoiden tärkeä elementti; muistuttaa, että covid-19-pandemia on kriisi, jollaista ei ole koettu Euroopan mantereella Schengen-alueen perustamisen jälkeen;

2. korostaa, että ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin toimivuuden kulmakivistä ja suurimmista saavutuksista; muistuttaa liikkuvuuden lisääntymisestä EU:n alueella oleskelu-, työskentely- tai opiskelutarkoituksessa tai tarkoituksessa harjoittaa liiketoimintaa;

3. korostaa, että jäsenvaltioiden täydellisellä tai osittaisella rajojen sulkemisella on ollut vakavia vaikutuksia vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana; pitää valitettavana, että hätäisen ja koordinoimattoman rajojen sulkemisen ja siihen liittyvien toimenpiteiden vuoksi osa matkalla olleista henkilöistä ei päässyt lopulliseen määränpäähänsä ja toimilla on ollut vakavia vaikutuksia raja-alueiden asukkaille, sillä heidän mahdollisuuksiaan ylittää raja työn, palvelujen tarjoamisen tai saamisen tai ystävien tai perheenjäsenten tapaamisen perusteella on rajoitettu; painottaa sisä- ja ulkorajojen sulkemisen kansainväliselle liiketoiminnalle sekä tiede- ja matkailualalle aiheuttamia haitallisia vaikutuksia; painottaa, että rajatarkastusten käyttöön ottamisen sijaan jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä mahdollistaakseen ihmisten rajanylitykset ja taatakseen samalla parhaan mahdollisen turvallisuuden ja suojatakseen terveyttä;

4. painottaa tarvetta kunnioittaa Schengenin säännöstön sääntöjä koordinoimalla paremmin toimenpiteitä Schengen-alueella ja etenkin raja-alueilla sekä välttämällä hajanaisia toimintatapoja eri jäsenvaltioissa; korostaa, että vapaata liikkuvuutta rajoittavien toimenpiteiden olisi säilyttävä poikkeuksena; painottaa, että vapaan liikkuvuuden rajoituksia olisi korvattava kohdennetuilla suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden mukaisilla toimenpiteillä; kannustaa jäsenvaltioita kohtuullistamaan rajoituksiaan; muistuttaa, että on tärkeää palauttaa Schengen-alueen täysimittainen toiminta ilman sisärajatarkastuksia;

5. toteaa, että pandemian eniten koettelemat alueet eivät aina osu yhteen kansallisten rajojen kanssa, minkä vuoksi vapaan liikkuvuuden rajoitusten olisi perustuttava alueelliseen kansanterveystilanteeseen ja oltava joustavia ja paikallisia;

6. on tyytyväinen komission ja jäsenvaltioiden toimiin käynnissä olevien ja koordinoitujen EU:n toimien tukemiseksi, jotta voidaan varmistaa kansanterveyden suojeleminen vapaata liikkuvuutta kunnioittaen; kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita jatkamaan parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon perustuvien yleisten koordinointitoimien tehostamista ja täytäntöönpanoa ja erityisesti mitä tulee karanteenimääräyksiin, rajatylittävään kontaktien jäljittämiseen, testausstrategioihin, testausmenetelmien yhteiseen arviointiin, testien vastavuoroisen tunnustamisen ja EU:hun suuntautuvan muun kuin välttämättömän matkustamisen väliaikaisen rajoittamisen; katsoo, että sisärajoja ylittävien henkilöiden suhteen olisi käytettävä kokonaisvaltaisia, asianmukaisia ja selkeitä kansanterveyden suojelutoimia sisärajatarkastusten uudelleen käyttöön ottamisen välttämiseksi;

7. pitää myönteisenä komission jatkuvaa ohjausta, joka liittyy covid-19-pandemian johdosta toteutettavien EU:n yhteisten toimien jatkuvaan koordinointiin erityisesti yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden täytäntöönpanoon sekä työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen ja oikeudenmukaiseen liikkuvuuteen liittyvissä asioissa;

8. kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan EU:n laajuisen yhteistyön parantamiseksi ja tukemiseksi sekä koordinointia jäsenvaltioiden kanssa ja keskuudessa pandemian aikana;

9. katsoo, että välineiden, kuten covid-19-jäljityssovellusten, olisi oltava yhteensopivia yli rajojen, jotta ne olisivat tehokkaita ja jotta voitaisiin jäljittää matkustaessa saatuja tartuntoja; korostaa, että EU:n asukkailla olisi oltava helppo pääsy luotettavaan, kattavaan ja ajankohtaiseen tietoon pandemiaan liittyvistä matkustusrajoituksista sekä terveys- ja turvallisuustoimista kaikkialla EU:ssa; pitää tärkeänä pandemiaa koskevaa monikielistä viestintää, jossa kiinnitetään erityistä huomiota raja-alueilla käytettäviin kieliin; kehottaa komissiota päivittämään ”Re-open EU” -verkkosivustoa, jotta voitaisiin luoda todellinen keskitetty asiointipiste helpottamaan vapaata liikkuvuutta pandemian aikana ja auttamaan asukkaita merkittävästi normaaliin arkeen palaamisessa;

10. on huolestunut lukuisista esteistä, joita monet rajatyöntekijät, opiskelijat ja vakituisessa parisuhteessa olevat kahta eri kansalaisuutta edustavat pariskunnat ovat kohdanneet rajojen sulkemisen tai matkustusrajoitusten vuoksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota sellaisten raja-alueiden erityispiirteisiin, joilla rajatylittävä työmatkaliikenne on yleistä; ehdottaa tässä yhteydessä, että raja-alueiden asukkaat ja rajatyöntekijät olisi vapautettava heihin kohdistuvista pandemiaan liittyvistä toimenpiteistä ja rajoituksista siten, että heitä vaaditaan noudattamaan asianomaisten jäsenvaltioiden terveysviranomaisten neuvoja ja toimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi;

11. katsoo, että nopea paluu täysin toimivaan Schengen-alueeseen on äärimmäisen tärkeää ja riippuu sekä jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta että niiden sitoutumisesta Schengenin säännöstön mukaiseen toimenpiteiden koordinointiin; muistuttaa, että kaikkia koordinoimattomia ja kahdenvälisiä toimia, jotka saattavat johtaa tarpeettomiin liikkuvuuden rajoituksiin, olisi vältettävä; toteaa, että Schengen-alueen tulevaisuutta koskeva strategia on yksi komission keskeisistä aloitteista vuodeksi 2021; muistuttaa, että Schengen-alueen valmiiksi saattaminen on enemmän kuin toivottavaa, jotta voidaan taata kaikkien EU:n kansalaisten tasapuolinen hyötyminen unionin säännöstöstä; kehottaa jälleen komissiota ja jäsenvaltioita valmistelemaan mahdollisimman pian suunnitelmia siltä varalta, että covid-19-tartuntojen määrä nousee taas huippulukemiin, jotta voidaan estää tilapäisten rajatarkastusten muuttuminen keskipitkällä aikavälillä osittain pysyviksi;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 20. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö