Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0362/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0362/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a schengeni rendszerről és a Covid19-válság során hozott intézkedésekről

18.11.2020 - (2020/2801(RSP))

az eljárási szabályzat 227. cikkének (2) bekezdése alapján

Dolors Montserrat
a Petíciós Bizottság nevében

Eljárás : 2020/2801(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0362/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0362/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0362/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a schengeni rendszerről és a Covid19-válság során hozott intézkedésekről

(2020/2801(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a 0653/2020. számú petícióra,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdésére és 67. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel az Amszterdami Szerződésnek a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvére[1],

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

 tekintettel a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (a Schengeni határ-ellenőrzési kódexről) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2],

 tekintettel a „COVID-19: A munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására vonatkozó iránymutatások” című, 2020. március 30-i bizottsági közleményre (C(2020)2051),

 tekintettel „A Covid19-járvány kontextusában az EU-ban dolgozó idénymunkásokról szóló iránymutatások” című, 2020. július 16-i bizottsági közleményre (C(2020)4813),

 tekintettel a „Covid19 – Úton a szabad mozgás visszaállításának és a belső határellenőrzések megszüntetésének szakaszos és összehangolt megközelítése felé” című, 2020. május 13-i bizottsági közleményre (C(2020)3250),

 tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására[3], valamint a schengeni térségnek a Covid19-világjárvány kitörését követő helyzetéről szóló, 2020. június 19-i állásfoglalására[4],

 tekintettel a határt átlépő munkavállalók és idénymunkások Covid19-válsággal összefüggő európai védelméről szóló 2020. június 19-i állásfoglalására[5],

 tekintettel a „Covid19: az egészségügyi értékelések és a kockázati besorolás uniós koordinációja, valamint a schengeni térségre és az egységes piacra gyakorolt hatások” című, 2020. szeptember 17-i állásfoglalására[6],

 tekintettel a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről szóló, 2020. október 13-i (EU) 2020/1475 tanácsi ajánlásra[7],

 tekintettel a 0653/2020. számú petícióról a Petíciós Bizottság 2020. július 2-i ülésén folytatott vitára,

 tekintettel eljárási szabályzata 227. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Petíciós Bizottság megkapta a belga/német/holland/luxemburgi határrégiók képviselői által benyújtott 0653/2020. számú petíciót, amelyben aggodalmuknak adnak hangot az EU belső határainak a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésként történt hirtelen bezárása, valamint a különböző tagállamok által bevezetett különböző intézkedések EU-ban élő emberekre, különösen a határ menti régiókban élőkre gyakorolt következményei miatt;

B. mivel a határ menti régiók az Európai Unió területének 40 %-át teszik ki és itt él az EU népességének 30 %-a;

C. mivel a schengeni vívmányok döntő fontosságúak voltak ahhoz, hogy a határ menti régiók a gazdasági és társadalmi kapcsolatok, valamint a területi együttműködés és az intézményi innováció modellrégióivá váljanak;

D. mivel a Covid19-világjárvány komoly veszélyt jelent a közegészségre, és hatással van az EU-ban élő valamennyi ember egészségére és életére, valamint a tagállamok egészségügyi és ellátórendszereire;

E. mivel a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésként a tagállamok többsége visszaállította a belső határellenőrzést vagy lezárta a határokat; mivel a harmadik országokból, valamint az uniós tagállamokból a schengeni térségbe történő utazásokra vonatkozóan ideiglenes korlátozásokat vezettek be, amelyek továbbra is érvényben vannak; mivel ezeket az intézkedéseket nem hangolták össze a tagállamok között, illetve az uniós intézményekkel;

F. mivel több mint 17 millió uniós polgár él és dolgozik az állampolgárságától eltérő uniós országban (ami a 2018. évi teljes munkaerő 3,9 %-ának felel meg);

G. mivel a Schengeni határellenőrzési kódex szerint a tagállamok a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén kivételes esetben és végső megoldásként bevezethetik a belső határokon történő ellenőrzést, és ennek során tiszteletben kell tartaniuk az arányosság elvét; mivel ilyen esetben értesítést kell küldeni a többi tagállamnak és a Bizottságnak;

1. hangsúlyozza, hogy a belső határok nélküli térség az európai egységes piac fontos eleme; megismétli, hogy a Covid19-világjárvány olyan válság, amilyet korábban még nem tapasztaltak Európában a schengeni térség létrehozása óta;

2. hangsúlyozza, hogy a személyek szabad mozgása a működő Európai Unió egyik sarokköve és egyik legnagyobb vívmánya; emlékeztet arra, hogy az EU-n belül növekszik a mobilitás a külföldi élet, munkavállalás, tanulás vagy vállalkozás működtetése céljából;

3. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány alatt a határok tagállamok általi teljes vagy részleges lezárása súlyosan érintette a mozgás szabadságát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a határok összehangolatlanul és hirtelen történt lezárása és az azt kísérő intézkedések következtében egyes személyek olyan országban rekedtek, ahol csak át akartak haladni, és hogy ezek az intézkedések súlyosan érintették a határ menti régiókban élőket azáltal, hogy korlátozták a határ átlépésére való képességüket munkavégzés, szolgáltatások nyújtása vagy igénybevétele, illetve barátok vagy családtagok meglátogatása céljából; hangsúlyozza a belső és külső határok lezárásának a nemzetközi üzleti, tudományos és idegenforgalmi ágazatra gyakorolt káros hatását; hangsúlyozza, hogy a határellenőrzések bevezetése helyett a tagállamoknak arra kellene törekedniük, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket a határátlépés lehetővé tétele érdekében, miközben biztosítják a maximális biztonságot és egészségvédelmet;

4. hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani a schengeni vívmányok szabályait az intézkedéseknek a schengeni térségben – különösen a határrégiókban – történő jobb összehangolása, valamint a tagállamok közötti széttagolt megközelítés elkerülése érdekében; hangsúlyozza, hogy a szabad mozgást korlátozó intézkedéseknek kivételnek kell maradniuk; hangsúlyozza, hogy a szabad mozgásra vonatkozó korlátozásokat az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvével összhangban célzott intézkedésekkel kell felváltani; ösztönzi a tagállamokat, hogy enyhítsék korlátozásaikat; emlékeztet a belső határellenőrzések nélküli, teljes körűen működő schengeni térség helyreállításának fontosságára;

5. megjegyzi, hogy a járvány által leginkább érintett területek nem mindig esnek egybe a nemzeti határokkal, ezért a mozgások korlátozásának az egyes régiók közegészségügyi helyzetén kell alapulnia, és rugalmasnak és helyinek kell lennie;

6. üdvözli a Bizottság és a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy támogassák a közegészség védelmének biztosítására irányuló, folyamatban lévő és összehangolt uniós fellépést, a mozgás szabadságának tiszteletben tartása mellett; felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretekre támaszkodva fokozzák és teljes mértékben hajtsák végre az általános koordinációt célzó intézkedéseket, különös tekintettel a karanténszabályokra, a határokon átnyúló kontaktkövetésre, a tesztelési stratégiákra, a tesztelési módszerek közös értékelésére, a tesztek kölcsönös elismerésére és az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozására; úgy véli, hogy a belső határokon történő ellenőrzések újbóli bevezetésének elkerülése érdekében átfogó, megfelelő és egyértelmű közegészségügyi védelmi intézkedéseket kell alkalmazni a belső határokat átlépő személyek esetében;

7. üdvözli a Bizottság folyamatos iránymutatását, amely a Covid19-járványra adott közös uniós válasz folyamatban lévő koordinációjának részét képezi, különös tekintettel az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvének végrehajtására, valamint a munkavállalók és a szolgáltatások szabad és tisztességes mozgásának gyakorlására;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a világjárvány idején folytassa a tagállamok közötti és a tagállamokkal folytatott uniós szintű együttműködés és koordináció javítására és támogatására irányuló erőfeszítéseit;

9. úgy véli, hogy az olyan eszközöknek, mint a Covid19-et nyomon követő alkalmazásoknak a határokon átnyúlóan kompatibiliseknek kell lenniük ahhoz, hogy hatékonyak legyenek és hogy képesek legyenek nyomon követni az utazás során bekövetkező fertőzéseket; hangsúlyozza, hogy az Unióban élők számára könnyen hozzáféhetővé kell tenni a járvánnyal összefüggésben Európa-szerte hozott utazási korlátozásokkal, valamint egészségügyi és biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos megbízható, átfogó és valós idejű információkat; ismételten hangsúlyozza a világjárvánnyal kapcsolatos többnyelvű kommunikáció fontosságát, különös tekintettel a határrégiókban használt nyelvekre; felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően aktualizálja a „Re-open EU” honlapot annak érdekében, hogy valódi egyablakos ügyintézési rendszert hozzon létre, amely megkönnyíti a járvány alatti szabad mozgást, és jelentős mértékben segíti az Unióban élőket abban, hogy visszaszerezzék szokásos életmódjukat;

10. aggasztja, hogy számos határ menti ingázó, diák és stabil párkapcsolatban élő kétnemzetiségű pár a határok lezárása vagy az utazási korlátozások miatt számos akadállyal találta magát szemben; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a határrégiók sajátosságaira, ahol gyakori a határokon átnyúló ingázás; e tekintetben javasolja, hogy a határ menti régiókban élőket és a határ menti ingázó munkavállalókat mentesítsék a világjárvánnyal kapcsolatos intézkedések és korlátozások alól, ugyanakkor megkövetelve tőlük, hogy tartsák tiszteletben az érintett tagállamok egészségügyi hatóságai által a vírus terjedésének megelőzése érdekében megfogalmazott tanácsokat és intézkedéseket;

11. úgy véli, hogy a teljes körűen működő schengeni térséghez való gyors visszatérés rendkívül fontos, és függ mind a tagállamok politikai akaratától, mind pedig az intézkedések schengeni vívmányok szerinti összehangolása iránti elkötelezettségüktől; emlékeztet arra, hogy el kell kerülni minden olyan koordinálatlan és kétoldalú fellépést, amely a mobilitás és a szabad mozgás szükségtelen korlátozásához vezethet; megjegyzi, hogy a schengeni térség jövőjére vonatkozó stratégia a Bizottság egyik kulcsfontosságú kezdeményezése 2021-ben; emlékeztet arra, hogy a schengeni térség kiteljesítése több mint kívánatos, mivel az biztosítja, hogy valamennyi uniós polgár egyformán részesülhessen az uniós vívmányok előnyeiből; ismételten felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Covid19 terjedésének további tetőzései esetén a lehető leghamarabb készítsenek vészhelyzeti terveket annak érdekében, hogy az ideiglenes határellenőrzések ne váljanak középtávon félig állandóvá jellegűvé;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

Utolsó frissítés: 2020. november 20.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat