Предложение за резолюция - B9-0363/2020Предложение за резолюция
B9-0363/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата с бездомничеството в ЕС

18.11.2020 - (2020/2802(RSP))

внесено съгласно член 227, параграф 2 от Правилника за дейността

Дулорс Монсерат
от името на комисията по петиции

Процедура : 2020/2802(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0363/2020
Внесени текстове :
B9-0363/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0363/2020

Резолюция на Европейския парламент относно борбата с бездомничеството в ЕС

(2020/2802(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и членове 4, 9 и 151 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ЦУР), приети от световните лидери през септември 2015 г. и одобрени от Съвета, и по-специално цели 1, 3, 8 и 11,

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 относно недискриминацията, член 26 относно интеграцията на хората с увреждания и член 34, параграф 3 относно признаването и зачитането от страна на Съюза на правото на социална помощ и на помощ за жилище,

 като взе предвид Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г.,

 като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-специално принцип 19 относно жилищното настаняване и подпомагането на бездомните,

 като взе предвид Хартата на Общността от 1989 г. за основните социални права на работниците,

 като взе предвид специфичните за всяка държава препоръки на ЕС от 25 май 2018 г. относно жилищното настаняване в 28-те държави членки,

 като взе предвид Женевската Харта на ООН за устойчиви жилища и нейната цел да се обезпечи достъп до достойно, подходящо и здравословно жилище на приемлива цена за всеки,

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 10 юли 2020 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки[1],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[2],

 като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно политиките за заетост и социалните политики за еврозоната[3],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)[4],

 като взе предвид член 227, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че комисията по петиции получи петиция № 0546/2020 и няколко други петиции, в които се изразява загриженост във връзка с положението на над четири милиона бездомни европейски граждани, като се счита, че броят на бездомните хора в ЕС е нараснал с над 70% през последните десет години;

Б. като има предвид, че бездомничеството е пряко свързано с трудностите да се упражняват други основни права, например правото на достъп до здравно обслужване, и че бездомните хора са често обект на престъпления от омраза и на насилие, в т.ч. социална стигматизация;

В. като има предвид, че в посочените петиции се призовава за Европейски съюз, в който никой не е изоставен и който приема спешни и съгласувани действия за предприемане на превантивни мерки с цел трайно намаляване на риска от бездомничество и мащаба на бездомничеството;

Г. като има предвид, че в йерархията на човешките потребности жилището осигурява пространство за живот и по този начин могат да бъдат удовлетворени и други основни и по-висши потребности;

Д. като има предвид, че Европейският съюз следва да се бори срещу социалното изключване и дискриминацията и да насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето;

Е. като има предвид, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата срещу социалното изключване, политиките за социално жилищно настаняване и високо равнище на образование, обучение и опазване на здравето на човека;

Ж. като има предвид, че поради липсата на единно и широко прието определение на бездомничеството и на изключването от жилищно настаняване в ЕС е трудно да се оцени мащабът на бездомничеството в държавите – членки на ЕС;

З. като има предвид, че равнището на бездомничеството се увеличи през последните десет години в редица държави – членки на ЕС; като има предвид, че причините за увеличението са съчетание от нарастващите разходи за жилищно настаняване, последиците от икономическата криза, намаляването на социалната закрила и неадекватността на политиките за борба с бездомничеството в много държави членки; като има предвид, че цените на жилищата се увеличиха с 5% в еврозоната (ЕЗ-19) и с 5,2% в ЕС-27 през второто тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година;

И. като има предвид, че ЕС няма преки правомощия във връзка с политиката в областта на жилищното настаняване, но може да оказва косвено въздействие върху условията за жилищно настаняване в държавите членки чрез нормативната уредба, например правилата относно държавната помощ, данъчното законодателство и законодателството относно конкуренцията, както и чрез мерки, като препоръки и насоки;

Й. като има предвид, че Европейският социален фонд беше създаден с цел подобряване на възможностите за заетост за работниците и служителите на вътрешния пазар и с цел да допринася по този начин за повишаване на жизнения стандарт и за подпомагане на настаняването на бездомните хора в социални жилища;

К. като има предвид, че европейските структурни и инвестиционни фондове, като Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), се използват във връзка с проекти за жилищно настаняване и за удовлетворяване на потребностите на нуждаещите се общности;

Л. като има предвид, че Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица подкрепя действията на държавите членки за осигуряване на храна и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица;

М. като има предвид, че бездомничеството се споменава все по-често в последните доклади на европейския семестър;

Н. като има предвид, че социалната цена на непредприемането на действия за борба с бездомничеството е особено висока в областта на правосъдието и здравето;

О. като има предвид, че политиките за социална закрила, основани на широки универсални разпоредби, съчетани с правилно насочени мерки, играят много важна роля за предотвратяване на бездомничеството;

П. като има предвид, че събраните доказателства относно последиците от кризата, предизвикана от COVID-19, за финансовата достъпност на жилищата в ЕС сочат, че в средносрочен план икономическата рецесия и загубата на работни места и доходи могат допълнително да увеличат прекомерната тежест на разходите за жилищно настаняване и равнището на бездомничеството в Европа;

Р. като има предвид, че профилът на бездомното население се променя и вече включва повече млади хора и деца, възрастни хора, мигранти, роми и други малцинства в неравностойно положение, като жените и семействата са изложени във все по-голяма степен на риск от бездомничество;

С. като има предвид, че за да могат да реализират пълния си потенциал и да допринасят за обществото, от решаващо значение за хората са достъпът до достойно жилищно настаняване и възможността да са част от обществото;

Т. като има предвид, че причина за бездомничеството обикновено е сложното взаимодействие на структурни, институционални и лични фактори;

У. като има предвид, че бездомничеството и изключването от жилищно настаняване са социален проблем, който следва да бъде решен окончателно;

Ф. като има предвид, че някои държави членки криминализират бездомничеството и поведението, свързано с бездомничеството;

Х. като има предвид, че в някои държави членки бездомните хора имат постоянен достъп до подслон само през зимата, а не непрекъснато през цялата година;

Ц. като има предвид, че в някои държави членки местните служби за социална сигурност играят само пасивна роля за подпомагане на реинтеграцията в обществото на бездомните хора;

1. изразява извънредна загриженост във връзка с положението на над 4 милиона бездомни европейски граждани, тъй като текущата здравна и икономическа криза лишава все повече хора от работа и прави все повече хора зависими от услугите за социална закрила;

2. припомня, че достъпът до жилищно настаняване е основно право на човека за всички хора, и призовава ЕС и неговите държави членки да сложат край на бездомничеството в Съюза до 2030 г. и да определят това като цел на равнище ЕС; призовава Комисията да предприеме решителни действия в подкрепа на държавите членки с цел намаляване и изкореняване на бездомничеството като приоритет в контекста на плана за действие във връзка с Европейския стълб на социалните права и в съответствие с ЦУР на ООН;

3. подчертава, че бездомничеството се определя като една от най-тежките форми на бедност и лишение, която трябва да бъде премахната чрез целенасочени и интегрирани политики, провеждани по устойчив начин чрез действия, насочени към личните рискови фактори (например индивидуалната уязвимост) и към структурните рискови фактори (например жилищно настаняване и безработица);

4. призовава Комисията и държавите членки да приемат общо рамково определение и съгласувани показатели за бездомничеството в ЕС, което ще даде възможност за общо разбиране, системна съпоставка и оценка на мащаба на бездомничеството в различните държави – членки на ЕС;

5. припомня, че по време на кризата, предизвикана от COVID-19, Европейският парламент осигури подслон на 100 бездомни жени в своите сгради;

6. посочва значението на укрепването на механизмите за събиране на данни, тъй като по този начин бездомничеството ще може да бъде системно наблюдавано на равнище ЕС от органи като Евростат;

7. приветства работата на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване за предоставяне на подкрепа и за преодоляване на това положение като една от водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

8. призовава Комисията да предложи рамка на ЕС за национални стратегии за бездомничеството и освен това призовава държавите членки да възприемат принципа „Жилище преди всичко“, основан на добри практики в някои държави членки, който спомага за съществено намаляване на равнището на бездомничество чрез въвеждането на решителни планове за действие и иновативни подходи; заявява, че подобни иновативни подходи са основани на представата за жилището като основно право на човека и съответно развиват по-широки социално-работни пътища за интеграция;

9. приветства ангажимента на Комисията да продължи да предприема действия за намаляване на бездомничеството чрез интегриране на свързаните с него въпроси в съответните секторни политики на ЕС и най-вече, но не единствено, в областта на регионалното развитие, здравето, правата на човека, младежта, пола, миграцията и интеграцията;

10. призовава държавите членки да поемат основната си отговорност за борба с бездомничеството, да работят за предотвратяването и предприемането на действия на ранен етап, които в много отношения са най-ефективните от икономическа гледна точка и ограничаващи вредите политики за борба с бездомничеството, и да възложат по-активна роля на регионалните и местните служби за социална сигурност за подпомагане на бездомните хора в процеса на реинтеграцията им в обществото;

11. подчертава необходимостта от сътрудничество между министерствата и между правителствата за разработването и прилагането на подобни стратегии, както и от участието на основните заинтересовани лица, и насърчава обмена на най-добри практики между държавите членки;

12. призовава държавите членки и Комисията да подобрят събирането на подходящи и съпоставими данни с участието на акредитирани неправителствени организации и местните органи, работещи в областта на бедността и социалното изключване и в областта на предоставянето на услуги на лица, изложени на риск от бездомничество или в състояние на бездомничество;

13. подкрепя задачите на Комитета за социална закрила, в рамките на които държавите членки работят заедно с Комисията по свързани с бездомничеството въпроси чрез отворения метод на координация;

14. изисква Комисията да подобри мониторинга и управлението и да продължи да мобилизира финансиране и политиките на ЕС във връзка с бездомничеството; призовава Комисията да гарантира, че регионите и местните органи използват ресурсите на ЕФРР за социално жилищно настаняване;

15. призовава държавите членки да осигурят равен достъп до публични услуги като здравно обслужване, образование и социални услуги;

16. призовава държавите членки да подкрепят интеграцията на бездомните хора на пазара на труда чрез предоставянето на специализирана и индивидуализирана подкрепа и мерки за помиряване, интегрирани програми за заетост и обучения, както и други специално разработени и целенасочени схеми за улесняване на тяхната реинтеграция на пазара на труда; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че преразгледаната гаранция за младежта допринася за борбата с бездомничеството сред младите хора;

17. призовава Комисията и държавите членки надлежно да прилагат Европейския стълб на социалните права, който отразява резултатите от проведените консултации във връзка с принцип 19, като включат жилищното настаняване и подпомагането на бездомните в плана за действие за 2021 г., и настоява за по-добро използване на европейския семестър с цел да се гарантира напредък в справянето с равнището на бездомничество и с изключването от жилищно настаняване;

18. изтъква, че бездомните хора и други хора в несигурно положение по отношение на жилищното настаняване, са особено изложени на риск вследствие на кризата, предизвикана от COVID-19; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да приложат целенасочени мерки за защита на бездомните хора, да предоставят финансова помощ на акредитирани неправителствени организации и публично-частни партньорства и да подкрепят местните органи с цел създаване на безопасни пространства и предотвратяване на принудително отстраняване;

19. призовава Комисията и държавите членки да използват съществуващите инструменти, както и инструментите на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и Механизма за възстановяване и устойчивост, за подобряване на възможностите за заетост и на социалната интеграция на безработните домакинства;

20. призовава държавите членки спешно да разгледат въпроса за бездомничеството, като приемат дългосрочни, основани на действия на общността, ориентирани към жилищното настаняване, интегрирани национални стратегии за бездомничеството, както насърчава пакетът на ЕС за социални инвестиции;

21. призовава Съвета редовно да докладва за резултатите, постигнати в тази област;

22. призовава държавите членки да подкрепят социалното участие на всички заинтересовани лица в интегрираните стратегии за бездомничеството и да насърчават социалното предприемачество и дейностите за иновации на индивидуално равнище с цел подобряване на активното включване на бездомните хора;

23. призовава държавите членки да декриминализират бездомничеството;

24. призовава държавите членки да осигурят постоянен и непрекъснат достъп до подслон при спешни случаи в целия Съюз; подчертава обаче, че това следва да бъде само временна мярка и не е алтернатива на структурните решения, като превантивните действия и осигуряването на адекватно жилищно настаняване и социална подкрепа в отговор на бездомничеството;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 20 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност