Forslag til beslutning - B9-0363/2020Forslag til beslutning
B9-0363/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om nedbringelse af antallet af hjemløse i Den Europæiske Union

18.11.2020 - (2020/2802(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 227, stk. 2

Dolors Montserrat
for Udvalget for Andragender

Procedure : 2020/2802(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0363/2020
Indgivne tekster :
B9-0363/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0363/2020

Europa-Parlamentets beslutning om nedbringelse af antallet af hjemløse i Den Europæiske Union

(2020/2802(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union og til artikel 4, 9 og 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i september 2015 af verdens ledere og godkendt af Rådet, navnlig mål 1, 3, 8 og 11,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 21 om ikke-forskelsbehandling, artikel 26 om integration af mennesker med handicap og artikel 34, stk. 3, om og Unionens anerkendelse af og respekt for retten til social bistand og boligstøtte,

 der henviser til det europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino den 18. oktober 1961,

 der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig princip 19 om boliger og støtte til hjemløse,

 der henviser til fællesskabspagten af 1989 om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder,

 der henviser til EU's landespecifikke henstillinger af 25. maj 2018 om boliger i alle 28 medlemsstater,

 der henviser til FN's Genèvecharter om bæredygtige boliger og dets mål om at "sikre adgang for alle til en anstændig, ordentlig, prismæssigt overkommelig og sund bolig",

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 10. juli 2020 om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker[1],

 der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser[2],

 der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet[3],

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 4. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)[4],

 der henviser til forretningsordenens artikel 227, stk. 2,

A. der henviser til, at Udvalget for Andragender har modtaget andragende nr. 0546/2020 og adskillige andre andragender, der giver anledning til bekymring over situationen vedrørende de mere end 4 mio. hjemløse EU-borgere, og der henviser til, at antallet af hjemløse i EU angiveligt er steget med over 70 % i løbet af de sidste 10 år;

B. der henviser til, at hjemløshed er direkte forbundet med vanskeligheder vedrørende udøvelsen af andre grundlæggende rettigheder såsom adgang til sundhedspleje, og at hjemløse ofte udsættes for hadforbrydelser og vold, herunder social stigmatisering;

C. der henviser til, at disse andragender opfordrer til en Europæisk Union, som ikke lader nogen i stikken, og som ved hjælp af en hurtig samordnet indsats træffer forebyggende foranstaltninger, der mindsker risikoen for og omfanget af hjemløshed på en holdbar måde;

D. der henviser til, at boligen rummer plads til liv og derved gør det muligt at opfylde andre grundlæggende og større behov i den menneskelige behovspyramide;

E. der henviser til, at Den Europæiske Union bør bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling og fremme social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder;

F. der henviser til, at Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter skal tage hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse, politikker for socialt boligbyggeri samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed;

G. der henviser til, at manglen på en fælles, bredt vedtaget definition af hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet i EU gør det vanskeligt at vurdere omfanget af hjemløshed i EU's medlemsstater;

H. der henviser til, at antallet af hjemløse er steget i det seneste årti i en række EU‑medlemsstater; der henviser til, at årsagerne til denne stigning er en kombination af stigende boligudgifter, den økonomiske krises virkninger, forringelse af den sociale beskyttelse og utilstrækkelige politikker til bekæmpelse af hjemløshed i mange medlemsstater; der henviser til, at boligpriserne steg med 5 % i euroområdet (EA‑19) og med 5,2 % i EU‑27 i andet kvartal af 2020 sammenlignet med samme kvartal det foregående år;

I. der henviser til, at EU ikke har nogen direkte kompetence inden for boligpolitik, men at det kan påvirke boligforholdene i medlemsstaterne indirekte ved hjælp af forordninger, herunder statsstøtteregler, skattelovgivning og konkurrencelovgivning og foranstaltninger såsom henstillinger og retningslinjer;

J. der henviser til, at Den Europæiske Socialfond blev oprettet for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for arbejdstagerne på det indre marked og dermed bidrage til at hæve levestandarden og hjælpe hjemløse med at flytte ind i socialt boligbyggeri;

K. der henviser til, at andre europæiske struktur- og investeringsfonde som f.eks. EFRU er blevet anvendt til boligprojekter og til imødekommelse af dårligt stillede befolkningsgruppers behov;

L. der henviser til, at Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede støtter medlemsstaternes indsats for at yde fødevarebistand og/eller elementær materiel bistand til de socialt dårligst stillede;

M. der henviser til, at hjemløshed i stigende grad er blevet nævnt i de seneste rapporter om det europæiske semester;

N. der henviser til, at de sociale omkostninger ved ikke at bekæmpe hjemløshed er særligt høje inden for retlige anliggender og sundhedsområdet;

O. der henviser til, at velfærdspolitikker, der er baseret på brede universelle bestemmelser kombineret med hensigtsmæssigt målrettede foranstaltninger, spiller en meget vigtig rolle med hensyn til at forebygge hjemløshed;

P. der henviser til, at den indsamlede dokumentation om covid‑19‑krisens indvirkning på prisoverkommeligheden af boliger i EU viser, at den økonomiske recession og tabet af arbejdspladser og indkomst på mellemlang sigt kan føre til en yderligere stigning i de overdrevent høje boligudgifter og antallet af hjemløse i Europa;

Q. der henviser til, at den hjemløse befolknings profil har ændret sig og nu omfatter flere unge og børn, ældre, migranter, romaer og andre dårligt stillede mindretal, og at kvinder og familier i stigende grad er i risiko for hjemløshed;

R. der henviser til, at det er afgørende, at folk har adgang til en anstændig bolig og er en del af samfundet, så de kan udnytte deres fulde potentiale og bidrage til samfundet;

S. der henviser til, at hjemløshed generelt skyldes et komplekst samspil mellem strukturelle, institutionelle og personlige faktorer;

T. der henviser til, at hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet er et socialt problem, som der bør findes en permanent løsning på;

U. der henviser til, at visse medlemsstater kriminaliserer hjemløshed og adfærd knyttet til hjemløshed;

V. der henviser til, at hjemløse i visse medlemsstater kun har konstant adgang til husly i vintertiden og ikke hele året rundt;

W. der henviser til, at lokale socialsikringstjenester i visse medlemsstater kun spiller en passiv rolle med hensyn til at bistå hjemløse med at blive reintegreret i samfundet;

1. udtrykker sin dybeste bekymring over situationen vedrørende de mere end 4 millioner hjemløse EU-borgere, eftersom den aktuelle sundhedsmæssige og økonomiske krise gør flere mennesker arbejdsløse og afhængige af social beskyttelse;

2. minder om, at adgang til en bolig er en grundlæggende menneskerettighed for alle mennesker, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at gøre en ende på hjemløshed i Unionen inden 2030 og til at fastsætte dette som et mål på EU‑plan; opfordrer Kommissionen til at gøre en større indsats for at støtte medlemsstaterne i at reducere og udrydde hjemløshed som en prioritet i forbindelse med handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder og i overensstemmelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling;

3. fremhæver, at hjemløshed er udpeget som en af de alvorligste former for fattigdom og afsavn, som skal bringes til ophør ved hjælp af målrettede og integrerede politikker, der gennemføres på en bæredygtig måde ved at tage hånd om personlige risikofaktorer (såsom individuelle sårbarheder) og strukturelle risikofaktorer (såsom bolig og arbejdsløshed);

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage en fælles rammedefinition og sammenhængende indikatorer på hjemløshed i EU, som vil muliggøre en fælles forståelse, systematisk sammenligning og vurdering af omfanget af hjemløshed i forskellige EU-medlemsstater;

5. minder om, at Europa‑Parlamentet under covid‑19‑krisen gav husly til 100 hjemløse kvinder i sine bygninger;

6. påpeger betydningen af at styrke mekanismerne til indsamling af data, eftersom antallet af hjemløse så kan overvåges systematisk på EU‑plan via organer som Eurostat;

7. påskønner det arbejde, som den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse har udført for at støtte og tackle denne situation som et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020‑strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

8. opfordrer Kommissionen til at foreslå en EU‑ramme for nationale strategier mod hjemløshed og opfordrer endvidere medlemsstaterne til at vedtage "Housing First"‑princippet, som er baseret på visse medlemsstaters gode praksis, og som bidrager til en væsentlig nedbringelse af antallet af hjemløse ved at indføre målrettede handlingsplaner og innovative tilgange; mener, at sådanne innovative tilgange er baseret på tankegangen om, at et hjem er en grundlæggende menneskerettighed, hvorefter der kan udvikles bredere sociale og jobmæssige integrationsveje;

9. bifalder Kommissionens tilsagn om fortsat at fokusere på bekæmpelsen af hjemløshed ved at integrere den i relevante EU‑sektorpolitikker, navnlig – men ikke udelukkende – politikker vedrørende regional udvikling, sundhed, menneskerettigheder, unge, køn, migration og integration;

10. opfordrer medlemsstaterne til at påtage sig deres primære ansvar for bekæmpelse af hjemløshed, til at arbejde på forebyggelse og tidlig indgriben, som på mange måder er den mest omkostningseffektive og mindst skadelige politik til bekæmpelse af hjemløshed, og til at tildele regionale og lokale socialsikringstjenester en mere proaktiv rolle med henblik på at bistå hjemløse med at blive reintegreret i samfundet;

11. understreger behovet for et tværministerielt og mellemstatsligt samarbejde om udviklingen og gennemførelsen af sådanne strategier samt behovet for centrale interessenters deltagelse og tilskynder til, at medlemsstaterne udveksler bedste praksis;

12. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at forbedre indsamlingen af relevante og sammenlignelige data med inddragelse af akkrediterede ikkestatslige organisationer og lokale myndigheder, der beskæftiger sig med fattigdom, social udstødelse og tilvejebringelse af tjenester til personer, der er i risiko for at blive – eller er – hjemløse;

13. støtter opgaverne i Udvalget for Social Beskyttelse, hvor medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om spørgsmål angående hjemløshed ved hjælp af den åbne koordinationsmetode;

14. anmoder Kommissionen om at forbedre overvågningen og forvaltningen og til fortsat at mobilisere midler og EU‑politikker vedrørende hjemløshed; opfordrer Kommissionen til at sikre, at regioner og lokale myndigheder anvender EFRU‑midler til socialt boligbyggeri;

15. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang til offentlige tjenester såsom sundhedspleje, uddannelse og sociale tjenester;

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte integrationen af hjemløse på arbejdsmarkedet gennem specialiserede og individualiserede støtteforanstaltninger og foranstaltninger til forening af arbejds‑ og privatliv, integrerede beskæftigelsesprogrammer og uddannelse samt andre skræddersyede og målrettede ordninger til lettelse af deres reintegration på arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at den reviderede ungdomsgaranti bidrager til at bekæmpe hjemløshed blandt unge;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til på behørig vis at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder, der afspejler de modtagne bidrag under høringsperioden for princip 19 ved at medtage "Boliger og støtte til hjemløse" i 2021‑handlingsplanen, og insisterer på, at der skal gøres bedre brug af det europæiske semester for at sikre fremskridt med hensyn til bekæmpelse af hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet;

18. understreger, at hjemløse og andre mennesker i usikre boligsituationer er særligt udsatte på grund af covid‑19‑krisen; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at gennemføre målrettede foranstaltninger til beskyttelse af hjemløse, til at yde finansiel bistand til akkrediterede NGO'er og offentlig-private partnerskaber og til at støtte lokale myndigheder i at finde sikre rum og forhindre, at folk bliver sat på gaden;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende de eksisterende instrumenter, instrumenterne i den flerårige finansielle ramme for 2021‑2027 og genopretnings‑ og resiliensfaciliteten til at forbedre beskæftigelsesmulighederne og den sociale integration af arbejdsløse husstande;

20. opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at løse problemet med hjemløshed ved at vedtage langsigtede, lokalsamfunds‑ og boligbaserede, integrerede nationale strategier mod hjemløshed, således som der tilskyndes til i EU's sociale investeringspakke;

21. opfordrer Rådet til regelmæssigt at aflægge rapport om de resultater, der er opnået på dette område;

22. opfordrer medlemsstaterne til at fremme alle interessenters sociale deltagelse i integrerede strategier mod hjemløshed samt fremme socialt iværksætteri og selvinnovationsaktiviteter for at forbedre den aktive inklusion af hjemløse;

23. opfordrer medlemsstaterne til at afkriminalisere hjemløshed;

24. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde konstant og vedvarende nødindkvartering i hele Unionen; understreger imidlertid, at dette altid kun bør være en midlertidig løsning og ikke er et alternativ til strukturelle løsninger såsom forebyggelse og tilvejebringelse af passende boliger og social støtte til bekæmpelse af hjemløshed;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 20. november 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik