Förfarande : 2020/2802(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0363/2020

Ingivna texter :

B9-0363/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0314

<Date>{18/11/2020}18.11.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0363/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 49k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om åtgärder mot andelen hemlösa i Europeiska unionen</Titre>

<DocRef>(2020/2802(RSP))</DocRef>


<Depute>Dolors Montserrat</Depute>

<Commission>för utskottet för framställningar</Commission>


B9‑0363/2020

Europaparlamentets resolution om åtgärder mot andelen hemlösa i Europeiska unionen,

(2020/2802(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 4, 9 och 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, som antogs av världens ledare i september 2015 och godkändes av rådet, särskilt målen 1, 3, 8 och 11,

 med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21 om icke-diskriminering, artikel 26 om integrering av personer med funktionsnedsättning och artikel 34.3 om unionens erkännande av och respekt för rätten till socialt stöd och bostadsstöd,

 med beaktande av den europeiska sociala stadgan, som undertecknades i Turin den 18 oktober 1961,

 med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt artikel 19 om boende och stöd för hemlösa,

 med beaktande av 1989 års gemenskapsstadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter,

 med beaktande av EU:s landsspecifika rekommendationer av den 25 maj 2018 på området bostadspolitik i alla 28 medlemsstater,

 med beaktande av FN:s Genèvestadga om hållbara bostäder och dess mål om att tillförsäkra alla en anständig, lämplig, rimligt prissatt och hälsosam bostad,

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 10 juli 2020 om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik[1],

 med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om samordnade EU-åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin och dess konsekvenser[2],

 med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet[3],

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+)[4],

 med beaktande av artikel 227.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Utskottet för framställningar har mottagit framställning nr 0546/2020 och flera andra framställningar, i vilka det uttrycks oro över situationen för över 4 miljoner hemlösa EU-medborgare, och antalet hemlösa i EU påstås ha ökat med över 70 % under de senaste tio åren.

B. Hemlöshet hänger direkt samman med svårigheten att utöva andra grundläggande rättigheter, såsom tillgång till hälso- och sjukvård, och hemlösa utsätts ofta för hatbrott och våld, inbegripet social stigmatisering.

C. I dessa framställningar efterlyses ett EU som inte lämnar någon på efterkälken och som antar omedelbara och samordnade insatser för att vidta förebyggande åtgärder i syfte att minska risken för och omfattningen av hemlöshet på ett hållbart sätt.

D. I hierarkin av mänskliga behov ger bostäder ett utrymme där man kan leva, och gör det därigenom möjligt att uppfylla andra grundläggande och högre behov.

E. Europeiska unionen bör bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter.

F. Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet måste unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning, politiken för subventionerat boende samt en hög nivå på utbildning, fortbildning och skydd av människors hälsa.

G. Avsaknaden av en gemensam och allmänt antagen definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i EU gör det svårt att bedöma omfattningen av hemlösheten i olika EU-medlemsstater.

H. Andelen hemlösa har ökat under det senaste årtiondet i ett antal EU-medlemsstater. Orsakerna till en sådan ökning är en kombination av stigande boendekostnader, effekterna av den ekonomiska krisen, minskat socialt skydd och otillräckliga strategier för att ta itu med hemlösheten i många medlemsstater. Bostadspriserna steg med 5 % i euroområdet (EA19) och med 5,2 % i EU-27 under andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år.

I. EU har ingen direkt behörighet när det gäller bostadspolitik, men unionen kan indirekt påverka bostadsförhållandena i medlemsstaterna genom förordningar, däribland regler för statligt stöd, skattelagstiftning och konkurrenslagstiftning, och åtgärder såsom rekommendationer och riktlinjer.

J. Europeiska socialfonden inrättades för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för arbetstagare på den inre marknaden och därigenom bidra till att höja levnadsstandarden och hjälpa hemlösa att flytta till subventionerat boende.

K. Andra europeiska struktur- och investeringsfonder, såsom Eruf, har använts för bostadsprojekt och för att tillgodose missgynnade samhällens behov.

L. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt stöder medlemsstaternas insatser för att tillhandahålla livsmedel och/eller grundläggande materiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

M. Hemlöshet har i allt högre grad nämnts i de senaste rapporterna om den europeiska planeringsterminen.

N.  De sociala kostnaderna för att inte vidta åtgärder mot hemlöshet är särskilt höga på områdena rättvisa och hälsa.

O. Välfärdspolitiken, som bygger på breda universella bestämmelser i kombination med väl riktade åtgärder, spelar en mycket viktig roll när det gäller att förebygga hemlöshet.

P. Uppgifter som samlats in om covid-19-krisens effekter på överkomligheten i fråga om bostädernas pris i EU visar att på medellång sikt kan den ekonomiska recessionen och förlusten av arbetstillfällen och inkomster ytterligare öka de alltför höga boendekostnaderna och andelen hemlösa i Europa.

Q. Den hemlösa befolkningens profil har förändrats och omfattar nu fler ungdomar och barn, äldre, migranter, romer och andra missgynnade minoriteter, och kvinnor och familjer löper en allt större risk att bli hemlösa.

R. Att ha tillgång till anständigt boende och vara en del av samhället är avgörande för att människor ska kunna förverkliga sin fulla potential och bidra till samhället.

S. Hemlöshet utlöses i allmänhet av ett komplext samspel mellan strukturella, institutionella och personliga faktorer.

T. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett socialt problem på vilket man bör finna en permanent lösning.

U. Vissa medlemsstater kriminaliserar hemlöshet och beteenden som är kopplade till hemlöshet.

V. I vissa medlemsstater har hemlösa ständig tillgång till skydd endast vintertid och inte kontinuerligt under hela året.

W. I vissa medlemsstater har lokala socialförsäkringstjänster endast en passiv roll när det gäller att hjälpa hemlösa att återintegreras i samhället.

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över situationen för över 4 miljoner hemlösa EU-medborgare, samtidigt som den pågående hälsokrisen och den ekonomiska krisen leder till att arbetslösheten ökar och att allt fler blir beroende av socialt skydd.

2. Europaparlamentet påminner om att tillgång till bostäder är en grundläggande mänsklig rättighet för alla och uppmanar EU och medlemsstaterna att sätta stopp för hemlösheten i unionen senast 2030 och att göra detta till ett mål på EU-nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta kraftfullare åtgärder för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska och utrota hemlöshet som en prioritering inom ramen för handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling.

3. Europaparlamentet betonar att hemlöshet identifieras som en av de allvarligaste formerna av fattigdom och utsatthet som måste undanröjas genom en målinriktad och integrerad politik som genomförs på ett hållbart sätt genom att man tar itu med individuella riskfaktorer (såsom individuell sårbarhet) och strukturella riskfaktorer (såsom bostäder och arbetslöshet).

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta en gemensam ramdefinition och enhetliga indikatorer för hemlöshet i EU, vilket skulle möjliggöra en gemensam förståelse, en systematisk jämförelse och en bedömning av hemlöshetens omfattning i olika EU-medlemsstater.

5. Europaparlamentet påminner om att det under covid-19-krisen gav 100 hemlösa kvinnor tak över huvudet i sina lokaler.

6. Europaparlamentet påpekar vikten av att stärka mekanismerna för datainsamling, eftersom andelen hemlösa systematiskt skulle kunna övervakas på EU-nivå via sådana organ som Eurostat.

7. Europaparlamentet välkomnar det arbete som den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning har gjort för att stödja och ta itu med denna situation som ett av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en EU-ram för nationella strategier mot hemlöshet och uppmanar vidare medlemsstaterna att anta ”Bostad först”‑principen, på grundval av god praxis i vissa medlemsstater, vilken bidrar till att avsevärt minska andelen hemlösa genom att införa beslutsamma handlingsplaner och innovativa strategier. Parlamentet konstaterar att sådana innovativa strategier bygger på begreppet hem som en grundläggande mänsklig rättighet och sedan utvecklar bredare sociala och arbetsrelaterade integrationsvägar.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att fortsätta att fokusera på bekämpandet av hemlöshet genom att integrera det i EU:s relevanta sektorspolitiska åtgärder, särskilt men inte uteslutande på områdena regional utveckling, hälsa, mänskliga rättigheter, unga, jämställdhet, migration och integration.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta sitt primära ansvar för att bekämpa hemlöshet, att arbeta med förebyggande åtgärder och tidiga insatser som på många sätt är den mest kostnadseffektiva och skademinimerande politiken för att bekämpa hemlöshet, och att ge regionala och lokala socialförsäkringstjänster en mer proaktiv roll när det gäller att hjälpa hemlösa i deras återintegrering i samhället.

11. Europaparlamentet betonar behovet av interministeriellt och mellanstatligt samarbete vid utarbetandet och genomförandet av sådana strategier samt behovet av viktiga berörda parters deltagande, och uppmuntrar till utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att förbättra insamlingen av relevanta och jämförbara data, med medverkan av ackrediterade icke‑statliga organisationer och lokala myndigheter som arbetar med fattigdom och social utestängning och med tillhandahållandet av tjänster för personer som befinner sig i riskzonen för hemlöshet eller är hemlösa.

13. Europaparlamentet stöder de uppgifterna som innehas av kommittén för socialt skydd, där medlemsstaterna tillsammans med kommissionen arbetar med hemlöshetsrelaterade frågor genom den öppna samordningsmetoden.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra övervakningen och styrningen och att fortsätta att mobilisera finansiering och EU:s politik i fråga om hemlöshet. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att regioner och lokala myndigheter använder Eruf-medel för subventionerat boende.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge lika tillgång till offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja integrationen av hemlösa på arbetsmarknaden genom specialiserade och individanpassade stödåtgärder och åtgärder som gör det möjligt att förena arbetsliv och privatliv, integrerade sysselsättningsprogram och utbildningar samt andra skräddarsydda och målinriktade program för att underlätta hemlösas återinträde på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att den reviderade ungdomsgarantin bidrar till att bekämpa hemlöshet bland ungdomar.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vederbörligen genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter som återspeglar de bidrag som mottagits under samrådsperioden om princip 19, genom att inbegripa ”Boende och stöd för hemlösa” i 2021 års handlingsplan, och insisterar på att den europeiska planeringsterminen utnyttjas bättre för att säkerställa framsteg när det gäller åtgärder mot andelen hemlösa och utestängning från bostadsmarknaden.

18. Europaparlamentet betonar att hemlösa och andra människor i otrygga bostadssituationer är särskilt utsatta på grund av covid-19-krisen. Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att genomföra riktade åtgärder för att skydda hemlösa, ge ekonomiskt stöd till ackrediterade icke-statliga organisationer och offentlig-privata partnerskap och stödja lokala myndigheter i att finna säkra platser och förhindra att människor vräks.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att använda befintliga instrument, liksom instrument inom den fleråriga budgetramen 2021–2027 och faciliteten för återhämtning och resiliens, för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och den sociala integrationen för hushåll där ingen förvärvsarbetar.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast ta itu med frågan om hemlöshet genom att anta långsiktiga, lokalt förankrade, bostadsstyrda och integrerade nationella strategier mot hemlöshet, i enlighet med EU:s paket om sociala investeringar.

21. Europaparlamentet uppmanar rådet att regelbundet rapportera om de resultat som uppnås på detta område.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja alla berörda parters sociala deltagande i integrerade strategier mot hemlöshet samt att främja socialt företagande och egen innovativ verksamhet för att förbättra den aktiva integrationen av hemlösa.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avkriminalisera hemlöshet.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda ständigt och fortlöpande tillträde till nödboenden i hela unionen. Parlamentet betonar dock att detta endast bör vara tillfälligt och inte är ett alternativ till strukturella lösningar såsom förebyggande åtgärder och tillhandahållande av lämpliga bostäder och socialt stöd som svar på hemlöshet.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

[1] Antagna texter, P9_TA(2020)0194.

[2] Antagna texter, P9_TA(2020)0054.

[3] Antagna texter, P9_TA(2019)0033.

[4] Antagna texter, P8_TA(2019)0350.

Senaste uppdatering: 20 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy