Предложение за резолюция - B9-0364/2020Предложение за резолюция
B9-0364/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото в боеприпасите във влажните зони или около тях

18.11.2020 - (D064660/06 – 2020/2771(RPS))

внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността

Андрей Слабаков
от името на групата ECR

Процедура : 2020/2771(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0364/2020
Внесени текстове :
B9-0364/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0364/2020

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото в боеприпасите във влажните зони или около тях

(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото в боеприпасите във влажните зони или около тях (D064660/06),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията[1] („Регламент REACH“), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

 като взе предвид становището, предоставено на 3 септември 2020 г. от комитета, посочен в член 133 от Регламента REACH,

 като взе предвид принципа на пропорционалност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз, и Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид доклада на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно ограничаването на оловото при стрелба, публикуван на 21 юни 2017 г.,

 като взе предвид становището на Форума за обмен на информация за прилагането на ECHA относно приложимостта на предложеното ограничение по приложение XVII по отношение на оловните боеприпаси, прието на 15 септември 2017 г.,

 като взе предвид становището на Комитета за оценка на риска (КОР) на ECHA относно досието по приложение XV, в което се предлагат ограничения относно оловото в боеприпаси, прието на 9 март 2018 г.,

 като взе предвид становището на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА) на ECHA относно досието по приложение XV, в което се предлагат ограничения относно оловото в боеприпаси, прието на 14 юни 2018 г.,

 като взе предвид становищата на КОР и КСИА на ECHA относно досието по приложение XV, в което се предлагат ограничения относно оловото в боеприпаси, изпратени на Комисията на 17 август 2018 г.,

 като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[2],

 като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от своя Правилник за дейността,

Определение за влажни зони: нарушение на принципа на пропорционалност и правна сигурност

A. като има предвид, че постепенното премахване на използването на оловни боеприпаси за лов във влажните зони е добре обоснована и дългогодишна цел в съответствие с параграф 4.1.4 от плана за действие, приложен към Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) и прилаган от 23 държави членки;

Б. като има предвид, че обхватът на проекта за регламент на Комисията се основава на широкото определение за влажни зони, предвидено в Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарска конвенция), която се използва за обозначаване на влажни зони от международно значение;

В. като има предвид, че определението за влажни зони съгласно Рамсарската конвенция е умишлено широко, за да предостави на договарящите страни по тази конвенция широка възможност да идентифицират и обозначават влажни зони от международно значение; като има предвид, че становището на КОР от 9 март 2018 г. и проектът за регламент на Комисията прилагат определението на Рамсарската конвенция по начин, който никога не е бил законово предвиден, като по този начин разширяват неговия обхват по непропорционален начин, който би създал правна несигурност;

Г. като има предвид, че в допълнение към определението в Рамсарската конвенция в проекта на регламент на Комисията се прилага допълнителна 100-метрова буферна зона; като има предвид, че буферните зони, в смисъл на напълно изключени зони, се използват само в много малко държави членки, които имат ясни и точни определения за влажни зони, т.е. очевидни и постоянни влажни зони, като същевременно отбелязва, че КСИА не е разполагал с достатъчно информация, за да оцени социално-икономическото въздействие на буферните зони;

Д. като има предвид, че прилагането на това правно определение във връзка с буферната зона от 100 метра означава, че всяка влажна зона трябва да има кръгъл периметър с площ над три хектара, където както притежаването, така и използването на оловни боеприпаси са забранени; като има предвид, че не следва да има правна неяснота относно това дали дадена зона в даден момент подлежи на предвиденото ограничение или не, независимо от метеорологичните условия;

Е. като има предвид, че Комисията предлага, за първи път съгласно Регламента REACH, потребителите (т.е. ловците) да не изхвърлят (т.е. изстрелват) определени потребителски продукти (т.е. оловни боеприпаси), които са били законно пуснати на пазара на Съюза, във или в рамките на 100 метра от влажните зони; като има предвид, че съществуващите ограничения са насочени не към потребителите, а към производителите, вносителите и дистрибуторите;

Ж. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията предлага да се измени Регламентът REACH, като се въведе ново задължение за потребителите (т.е. ловците) да не носят със себе си оловни боеприпаси (т.е. потребителски продукти) във или в рамките на 100 метра от влажните зони; като има предвид, че няма ясно определение за „носят със себе си“;

З. като има предвид, че влажните зони, обхванати от Рамсарската конвенция, се определят като такива не само от определението в конвенцията, но и от конкретните зони, обозначени (т.е. картографирани) от договарящите се страни;

И. като има предвид, че становището на Форума за обмен на информация за прилагането от 15 септември 2017 г. и становището на КСИА от 14 юни 2018 г., в което се подчертават ясни проблеми с определението за влажни зони съгласно Рамсарската конвенция, не бяха взети предвид от Комисията;

Й. като има предвид, че предвидената забрана обхваща всички води, включително кумулативната площ на повърхностни води, независимо от размера им, като например площ от 1 квадратен метър (или дори по-малка) вода, задържала се временно след дъжд в обичайно сухо поле, както потвърждава Комисията;

К. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията не включва конкретно определение за „торфища“ и по този начин не отчита сложността на идентифицирането и картографирането на торфищата, особено онези, при които няма видима вода и за разлика от водните басейни – факта, че торфищата рядко имат ясни и видими граници; като има предвид, че КСИА призна тази загриженост, като заяви, че включването на торфища води до трудности при установяването на някои видове влажни зони на практика, например торфища, блата и мочурища, което съответно би могло да затрудни стрелците в това да са наясно дали спазват ограничението или не, например в райони с обширни площи торфища, които се използват за целите на селското или горското стопанство;

Л. като има предвид, че вследствие на това би било невъзможно проектът на регламент на Комисията да бъде спазван и прилаган на практика, тъй като областите, обхванати от определението, без допълнително конкретизиране, са не само неясни, но и случайни, като например райони с малки временни водни площи, зависещи от променящите се метеорологични условия;

Правоприлагане

М. като има предвид, че поради това обхватът на проекта на регламент на Комисията е твърде широк и се основава на неработещо определение за влажни зони, което би било проблематично за прилагане и би било непропорционално на преследваната цел;

Н. като има предвид, че в становището на Форума за обмен на информация за прилагането от 15 септември 2017 г. се посочва, че „обхватът на предложеното ограничение, основаващо се на Рамсарската конвенция (влажни зони), би създал сериозни проблеми от гледна точка на правоприлагането“;

О. като има предвид, че проектът за регламент на Комисията не е съобразен с принципа на правна сигурност, тъй като не позволява на заинтересованите лица да установят точния обхват на наложените им задължения, за да могат да се запознаят по недвусмислен начин със своите права и задължения и да предприемат съответните действия;

П. като има предвид, че определението за влажни зони изрично включва изкуствени водни площи и не прави изключение за водните площи, намиращи се в общинските райони, като по този начин ограничението за притежаване и използване на оловни боеприпаси се разширява, така че да включва фиксирани буферни зони от 100 метра около градските водни площи, включително реки, канали, фонтани и водоеми, което би могло да има последици за използването на оловни боеприпаси от полицията;

Принцип на предоставената компетентност

Р. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията надхвърля изпълнителните правомощия, предоставени с членове 67 – 73 от Регламента REACH, като въвежда допълнителни задължения и нови съществени елементи по такъв начин, че Комисията пренебрегва границите, присъщи на акт за изпълнение;

С. като има предвид, че членове 67 – 73 от Регламента REACH предоставят на Комисията някои изпълнителни правомощия за ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества, смеси и изделия;

Т. като има предвид, че Комисията не разполага с широко право на преценка при изменението на приложение XVII (Ограничения по отношение на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия) към Регламента REACH; като има предвид, че следва да се приемат ограничения съгласно членове 69 – 73 от Регламента REACH, когато съществува неприемлив риск за човешкото здраве или околната среда, произтичащ от производството, употребата или пускането на пазара на вещества, който трябва да бъде разгледан на равнището на Съюза;

Липса на социално-икономическа оценка

У. като има предвид, че въпреки че становището на ECHA от 17 август 2018 г. за 36-месечен преходен период беше основано на социално-икономическа оценка, като бе взет предвид опитът на държавите членки, които постепенно премахнаха използването на оловни боеприпаси във влажни зони, и че пет държави членки все още не са приели законодателство за използването на оловни боеприпаси във влажните зони, Комисията предложи много по-кратък преходен период от 24 месеца без обосновка;

Ф. като има предвид, че Комисията е предложила възможност държавите членки, чиято територия включва най-малко 20% влажни зони, да забранят пускането на пазара на боеприпаси, съдържащи олово, без да е направена социално-икономическа оценка на въздействието на тази по-строга мярка върху сектора за производство на боеприпаси;

Х. като има предвид, че обхватът на ограничението е значително разширен в проекта на регламент на Комисията без каквато и да било допълнителна социално-икономическа оценка на начина, по който промишлеността и свързаните с нея сектори (а именно производителите на огнестрелни оръжия, търговците, спедиторите, ползвателите и др.) биха били пряко и косвено засегнати от ограничението; като има предвид, че производството на боеприпаси е силно зависимо от пазара на Европейското икономическо пространство (ЕИП) (70% оборот) и 82% понастоящем разчитат на оловни боеприпаси; като има предвид, че недостатъчната наличност на подходящи, безопасни и ценово достъпни заместители на подлежащите на ограничение боеприпаси може да окаже допълнително въздействие върху готовността на тази промишленост и свързаните с нея сектори за такова ограничение на пазара;

Ц. като има предвид, че не е извършена социално-икономическа оценка на въздействието на това ограничение върху земеделските производители; като има предвид, че земеделските стопани може да бъдат принудени да заменят своите пушки, за да могат да използват алтернативни боеприпаси, които може да са по-скъпи от оловните боеприпаси; като има предвид, че разходите за подмяна на пушки за земеделските стопани не са оценени по подходящ начин;

Ч. като има предвид, че международните състезания по стрелба по глинени панички се основават на правила, които позволяват единствено използването на оловни боеприпаси;

Ш. като има предвид, че ECHA и Комисията не са извършили оценка на риска или социално-икономическа оценка на въздействието на това ограничение върху стрелбата по глинени панички; като има предвид, че не е извършена оценка на този въпрос, въпреки че стрелбата по глинени панички в рамките на 100 метра от влажните зони по дефиниция е стрелба във влажни зони, което е явна грешка в преценката от страна на Комисията;

Щ. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията пренебрегва факта, че всички стрелбища в Съюза ще бъдат засегнати, когато след валежите се появят временни участъци, покрити с вода, тъй като над 600 стрелбища имат постоянни водни характеристики в рамките на 100-метровата буферна зона на влажните зони, което би попречило на държавите от ЕИП да приемат (и на спортистите да тренират за) състезателни дисциплини по стрелба по глинени панички в световното първенство и олимпийските игри;

AA. като има предвид, че липсата на правна сигурност, породена от неточното определение на „влажни зони“ и липсата на социално-икономическа оценка на въздействието върху стрелбищата и международните спортни събития по стрелба, означава, че Комисията е нарушила принципа на пропорционалност съгласно член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз;

Невземане предвид на становището на ECHA

АБ. като има предвид, че научното становище на ECHA не беше взето предвид от Комисията по отношение на следните аспекти в проекта на регламент на Комисията: включването на буферни зони и забраната за притежаване на оловни боеприпаси, което не беше предложено от ECHA; въвеждането на преходен период от 24 месеца вместо 36 месеца, както беше предложено от ECHA, и тълкуването на определението за влажни зони съгласно Рамсарската конвенция, което Комисията тълкува като всяка водна площ, независимо от размера ѝ;

Отмяна на презумпцията за невиновност

АВ. като има предвид, че член 126 от Регламента REACH не предвижда процедурни разпоредби относно средствата за изпълнение, които попадат в обхвата на процесуалната автономия на държавите членки; като има предвид, че проектът на регламент на Комисията премахва презумпцията за невиновност и обръща тежестта на доказване; като има предвид, че лице, за което е установено, че притежава оловни боеприпаси в рамките на 100-метровата буферна зона, трябва да докаже, че възнамерява да използва тези боеприпаси извън влажната зона или буферната зона;

АГ. като има предвид, че презумпцията за невиновност е установена в член 3 и член 6, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета[3], член 48, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, и че проектът за регламент на Комисията не е мярка за изпълнение, а по-скоро политическо решение, което е в правомощията на законодателя;

АД. като има предвид, че изпълнението се подпомага чрез установяването на ясни правила и условия; като има предвид, че проектът на регламент на Комисията въвежда сериозна правна неяснота по отношение на тълкуването на притежаването, неяснота, която беше призната и от КСИА и Форума за обмен на информация за правоприлагането;

АЕ. като има предвид, че ограниченията върху притежаването на оловни боеприпаси биха подкопали правната яснота и предсказуемост, тъй като в някои държави членки това нарушение се счита за углавно престъпление, докато в други само се налага административна глоба, и тъй като притежаването и намерението за използване са две много различни правни понятия;

1. се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2. счита, че проектът на регламент на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламента REACH;

3. счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим със съдържанието на Регламента REACH;

4. счита, че проектът на регламент на Комисията надхвърля необходимото и пропорционалното за справяне с рисковете за околната среда, произтичащи от използването на оловни боеприпаси във влажните зони или около тях, и следователно не зачита принципа на пропорционалност;

5. отправя искане към Комисията незабавно да оттегли своя проект на регламент и да внесе нов проект в комисията;

6. призовава Комисията да измени приложението към проекта на регламент на Комисията, като измени „24 месеца“ в параграф 20, първа алинея  на „36 месеца“;

7. призовава Комисията да измени приложението към проекта на регламент на Комисията, като измени параграф 22, буква а) чрез добавяне на следния текст (подчертан и в курсив); към определението на Рамсарската конвенция за влажни зони: „райони с блата, мочурища или торфища с видима повърхностна вода или площи с повърхностни води с широчина над 3 метра, естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, с ниска соленост или солена, включително зони с морска вода, чиято дълбочина при нисък прилив не надвишава шест метра“;

8. призовава Комисията да измени приложението към проекта на регламент на Комисията, като заличи параграф 20, първа алинея, буква б), параграф 20, втора алинея, буква в) и параграф 22, букви д) и е);

9. призовава Комисията да измени приложението към проекта на регламент на Комисията, като добави нов параграф, който освобождава стрелбищата и международните състезания по стрелба, при условие че бъде извършена подходяща социално-икономическа оценка в срок от 2 години от приемането на този регламент;

10. призовава Комисията да преразгледа мярката 24 месеца след датата на влизане в сила на регламента за изменение на Комисията;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 23 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност