Πρόταση ψηφίσματος - B9-0364/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0364/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους

18.11.2020 - (D064660/06 – 2020/2771(RPS))

σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού

Andrey Slabakov
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2020/2771(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0364/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0364/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0364/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους

(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους (D064660/06),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ[1] («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε η επιτροπή στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 η οποία αναφέρεται στο άρθρο 133 του κανονισμού REACH,

 έχοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση περιορισμού του παραρτήματος XV του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) σχετικά με τον μόλυβδο σε σκάγια, η οποία δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2017,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής του ECHA σχετικά με την εκτελεστότητα ενός προτεινόμενου περιορισμού του παραρτήματος XVII όσον αφορά τα βλήματα μολύβδου, η οποία εγκρίθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του ECHA σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς για τον μόλυβδο σε σκάγια, η οποία εγκρίθηκε στις 9 Μαρτίου 2018,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) του ECHA σχετικά με έναν φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς για τον μόλυβδο στα σκάγια, που εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2018,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των RAC και SEAC του ECHA, σχετικά με έναν φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς για τον μόλυβδο στα σκάγια, που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις 17 Αυγούστου 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[2],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Ορισμός των υγρότοπων: παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της ασφάλειας δικαίου

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή κατάργηση της χρήσης βλημάτων μολύβδου για το κυνήγι σε υγρότοπους αποτελεί βάσιμο και μακροχρόνιο στόχο σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4 του σχεδίου δράσης που προσαρτάται στη συμφωνία για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας (AEWA) και εφαρμόζεται από 23 κράτη μέλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής βασίζεται στον ευρύ ορισμό των υγρότοπων που παρέχεται από τη σύμβαση για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγρότοπων (σύμβαση Ramsar), η οποία χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των διεθνούς ενδιαφέροντος υγρότοπων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός των υγρότοπων στο πλαίσιο της σύμβασης Ramsar είναι σκόπιμα ευρύς και παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης πολλές ευκαιρίες για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό διεθνούς ενδιαφέροντος υγρότοπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της RAC, της 9 Μαρτίου 2018, και το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής εφαρμόζουν τον ορισμό της Σύμβασης Ramsar κατά τρόπο που δεν ήταν ποτέ σκοπούμενος από νομική άποψη, επεκτείνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του κατά τρόπο δυσανάλογο που θα δημιουργούσε νομική αβεβαιότητα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τον ορισμό της σύμβασης Ramsar, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής εφαρμόζει πρόσθετη ουδέτερη ζώνη 100 μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουδέτερες ζώνες, κατά την έννοια των ζωνών πλήρους αποκλεισμού, χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ λίγα κράτη μέλη που έχουν σαφείς και ακριβείς ορισμούς των υγρότοπων, δηλαδή εμφανείς και μόνιμοι υδάτινοι σχηματισμοί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η SEAC δεν διέθετε επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των ουδέτερων ζωνών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή αυτού του νομικού ορισμού, σε συνδυασμό με την ουδέτερη ζώνη των 100 μέτρων, σημαίνει ότι κάθε νερολακκούβα πρέπει να διαθέτει κυκλική περίμετρο με επιφάνεια που να ξεπερνά τα τρία εκτάρια, όπου απαγορεύεται τόσο η κατοχή όσο και η χρήση βλημάτων μολύβδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει νομική ασάφεια ως προς το αν μια δεδομένη περιοχή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή υπόκειται στον προβλεπόμενο περιορισμό ή όχι, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, οι καταναλωτές (δηλαδή οι κυνηγοί) να μην απορρίπτουν (δηλαδή πυροβολούν) ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα (δηλαδή βλήματα μολύβδου), τα οποία έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά της Ένωσης, εντός ή εντός 100 μέτρων από υγρότοπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί δεν απευθύνονται στους καταναλωτές αλλά στους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού REACH με τη θέσπιση της νέας υποχρέωσης για τους καταναλωτές (δηλαδή τους κυνηγούς) να μην μεταφέρουν βλήματα μολύβδου (δηλαδή καταναλωτικά προϊόντα) εντός ή σε απόσταση 100 μέτρων από υγρότοπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός της «μεταφοράς»·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υγρότοποι που καλύπτονται από τη σύμβαση Ramsar δεν προσδιορίζονται μόνο από τον ίδιο τον ορισμό, αλλά και από τις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν καθοριστεί (δηλαδή χαρτογραφηθεί) από τα συμβαλλόμενα μέρη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συνυπολόγισε τη γνωμοδότηση της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής και τη γνωμοδότηση της SEAC της 14ης Ιουνίου 2018, που επεσήμαιναν σαφή προβλήματα με τον ορισμό των υγρότοπων της σύμβασης Ramsar·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβλεπόμενη απαγόρευση καλύπτει όλα τα ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης επιφανειακών υδάτων ανεξαρτήτων μεγέθους, όπως επιφάνεια εμβαδού 1 τετραγωνικού μέτρου (ή και μικρότερο) προσωρινών υδάτων που εμφανίζεται σε κατά τα άλλα ξηρή επιφάνεια μετά τη βροχή, όπως επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο ορισμό των τυρφώνων και, επομένως, δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα του προσδιορισμού και της χαρτογράφησης των τυρφώνων, ιδίως εκείνων που δεν περιέχουν ορατά ύδατα, σε αντίθεση με τα υδατικά συστήματα, και το γεγονός ότι οι τυρφώνες σπάνια έχουν σαφή σύνορα που μπορεί να παρατηρηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC αναγνώρισε την ανησυχία αυτή, δηλώνοντας ότι η συμπερίληψη τυρφώνων προκαλεί δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων τύπων υγρότοπων στην πράξη, όπως τυρφώνες, έλη και τέλματα, γεγονός που θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να δημιουργήσει δυσκολίες στους πυροβολητές να γνωρίζουν εάν συμμορφώνονται με τον περιορισμό ή όχι, για παράδειγμα, σε περιοχές με μεγάλη έκταση τυρφώνων και οι οποίες χρησιμοποιούνται για γεωργικούς ή δασικούς σκοπούς·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο να τηρηθεί και να εφαρμοστεί στην πράξη, επειδή οι περιοχές που καλύπτονται από τον ορισμό είναι, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, όχι μόνο αόριστες αλλά και τυχαίες, όπως περιοχές με μικρά προσωρινά υδατικά συστήματα στάσιμων υδάτων ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες·

Επιβολή

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής είναι, ως εκ τούτου, υπερβολικά ευρύ και βασίζεται σε έναν μη λειτουργικό ορισμό των υγρότοπων, ο οποίος θα ήταν προβληματικός στην εφαρμογή του και δυσανάλογος σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της 15 Σεπτεμβρίου 2017 ανέφερε ότι «το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου περιορισμού, με βάση τη σύμβαση Ramsar (υγρότοποι), θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα από τη σκοπιά της επιβολής»·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν συνάδει με την αρχή της ασφάλειας δικαίου, καθώς δεν επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να γνωρίζουν με ακρίβεια την έκταση των υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται, προκειμένου να είναι σε θέση να βεβαιώνουν αναντίρρητα ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός των υγρότοπων περιλαμβάνει ρητά τις τεχνητές δεξαμενές νερού και δεν προβλέπει καμία εξαίρεση για τα υδατικά συστήματα που υπάρχουν σε περιοχές των δήμων, επεκτείνοντας έτσι τον περιορισμό της κατοχής και χρήσης βλημάτων μολύβδου σε σταθερές ουδέτερες ζώνες 100 μέτρων γύρω από αστικούς υδάτινους σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών, των καναλιών, των κρηνών και των λιμνών, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη χρήση βλημάτων μολύβδου από την αστυνομία·

Αρχή της δοτής αρμοδιότητας

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται από τα άρθρα 67 έως 73 του κανονισμού REACH εισάγοντας πρόσθετες υποχρεώσεις και νέα ουσιώδη στοιχεία κατά τέτοιο τρόπο που η Επιτροπή αγνοεί τα όρια που είναι εγγενή σε μια εκτελεστική πράξη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 67 έως 73 του κανονισμού REACH αναθέτουν στην Επιτροπή ορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον περιορισμό της παρασκευής, της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την τροποποίηση του παραρτήματος XVII (περιορισμοί στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων) του κανονισμού REACH· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστούν περιορισμοί δυνάμει των άρθρων 69 έως 73 του κανονισμού REACH όταν συντρέχει απαράδεκτος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ο οποίος προκύπτει από την παραγωγή, τη χρήση ή τη διάθεση στην αγορά ουσιών, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης·

Απουσία κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η γνωμοδότηση του ECHA της 17 Αυγούστου 2018 για μεταβατική περίοδο 36 μηνών βασίστηκε σε κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των κρατών μελών που κατάργησαν σταδιακά τα βλήματα μολύβδου σε υγρότοπους, και ότι πέντε κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη νομοθετήσει για τη χρήση βλημάτων μολύβδου σε υγρότοπους, η Επιτροπή πρότεινε μια πολύ μικρότερη μεταβατική περίοδο 24 μηνών χωρίς αιτιολόγηση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε σε κράτη μέλη, στα οποία τουλάχιστον το 20 % της επικράτειάς τους αποτελείται από υγρότοπους, την επιλογή να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά βλημάτων που περιέχουν μόλυβδο, χωρίς να έχει προβεί σε οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική εκτίμηση των επιπτώσεων αυτού του αυστηρότερου μέτρου στον τομέα κατασκευής πυρομαχικών·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού διευρύνεται σημαντικά στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής χωρίς καμία πρόσθετη κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η βιομηχανία και οι συναφείς τομείς (δηλαδή οι κατασκευαστές πυροβόλων όπλων, οι μεταπωλητές, οι φορτωτές, οι χρήστες κ.λπ.) θα επηρεαστούν άμεσα και έμμεσα από τον περιορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία πυρομαχικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (70 % του κύκλου εργασιών) και ότι το 82 % βασίζεται επί του παρόντος σε βλήματα μολύβδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπάρκεια στη διαθεσιμότητα επαρκών, ασφαλών και οικονομικά προσιτών υποκατάστατων για τα βλήματα που υπόκεινται σε περιορισμούς μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω την ετοιμότητα της βιομηχανίας αυτής, και των συναφών τομέων, για έναν τέτοιο περιορισμό της αγοράς·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση σχετικά με τον αντίκτυπο του εν λόγω περιορισμού στους γεωργούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί ενδέχεται να υποχρεωθούν να αντικαταστήσουν τα τουφέκια τους, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εναλλακτικά βλήματα που μπορεί να είναι ακριβότερα από τα βλήματα μολύβδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αντικατάστασης των τουφεκίων για τους γεωργούς δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς αγώνες σκοποβολής πήλινων στόχων βασίζονται σε κανόνες που επιτρέπουν μόνο τη χρήση βλημάτων μολύβδου·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κινδύνου ή κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση από τον ECHA ή την Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο του εν λόγω περιορισμού στη σκοποβολή πήλινων στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει αξιολογηθεί παρά το γεγονός ότι η σκοποβολή πήλινων στόχων που πραγματοποιείται σε απόσταση 100 μέτρων από υγρότοπους αφορά, εξ ορισμού, μόλυβδο σε σκάγια σε υγρότοπο, γεγονός που συνιστά πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης εκ μέρους της Επιτροπής·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής παραβλέπει το γεγονός ότι όλα τα σκοπευτήρια στην Ένωση θα επηρεαστούν, όταν κάνουν την εμφάνισή τους προσωρινές εκτάσεις νερού μετά τις βροχοπτώσεις, καθώς πάνω από 600 σκοπευτήρια έχουν μόνιμους υδάτινους σχηματισμούς εντός των 100 μέτρων της ουδέτερης ζώνης των υγρότοπων, γεγονός που θα εμπόδιζε τις χώρες του ΕΟΧ να φιλοξενήσουν (και να εκπαιδεύσουν αθλητές σε) αγωνίσματα σκοποβολής πήλινου στόχου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς αγώνες·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου που προκαλείται από τον ασαφή ορισμό των «υγρότοπων» και την απουσία κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης των επιπτώσεων για τα σκοπευτήρια και τις διεθνείς διοργανώσεις σκοποβολής σημαίνει ότι η Επιτροπή παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Η γνώμη του ECHA δεν ελήφθη υπόψη

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική γνώμη του ECHA δεν ελήφθη υπόψη από την Επιτροπή όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής: τη συμπερίληψη ουδέτερων ζωνών και την απαγόρευση της κατοχής βλημάτων μολύβδου, κάτι που δεν πρότεινε ο ECHA· την καθιέρωση μεταβατικής περιόδου 24 μηνών αντί 36 μηνών, όπως προτείνεται από τον ECHA, και την ερμηνεία του ορισμού των υγρότοπων της σύμβασης Ramsar, τον οποίο η Επιτροπή ερμήνευσε ως κάθε υδατικό σύστημα ανεξαρτήτως μεγέθους·

Ανατροπή του τεκμηρίου αθωότητας

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 126 του κανονισμού REACH δεν προβλέπει διαδικαστικές διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιβολής που εμπίπτουν στη δικονομική αυτονομία των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής καταργεί το τεκμήριο αθωότητας και αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόσωπο στου οποίου την κατοχή βρίσκεται βλήμα μολύβδου, εντός των 100 μέτρων της ουδέτερης ζώνης, οφείλει να αποδείξει ότι είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει τα πυρομαχικά σε άλλη περιοχή, εκτός του υγρότοπου ή της ουδέτερης ζώνης·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεκμήριο αθωότητας προβλέπεται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3], στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν αποτελεί εκτελεστικό μέτρο, αλλά μάλλον απόφαση πολιτικής που περιορίζεται στον νομοθέτη·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή της νομοθεσίας διευκολύνεται με τη θέσπιση σαφών κανόνων και προϋποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής εισάγει σοβαρή νομική ασάφεια όσον αφορά την ερμηνεία της κατοχής, ενώ πρόκειται για αμφισημία που έχει αναγνωριστεί επίσης από τη SEAC και το φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στην κατοχή βλημάτων μολύβδου θα υπονόμευαν τη νομική σαφήνεια και προβλεψιμότητα, διότι σε ορισμένα κράτη μέλη πρόκειται για ποινικό αδίκημα, ενώ σε άλλα μόνο οδηγεί σε διοικητικό πρόστιμο, και επειδή η κατοχή και η πρόθεση χρήσης είναι δύο πολύ διαφορετικές νομικές έννοιες·

1. αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2. θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός REACH·

3. θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με το περιεχόμενο του κανονισμού REACH·

4. θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει ό, τι είναι αναγκαίο και αναλογικό για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση βλημάτων μολύβδου εντός ή πέριξ υγροτόπων και ότι, κατά συνέπεια, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας·

5. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

6. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτημα του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής τροποποιώντας τους όρους «24 μήνες» σε «36 μήνες» στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20·

7. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτημα του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής τροποποιώντας το στοιχείο α) της παραγράφου 22 με την προσθήκη του ακόλουθου κειμένου (υπογράμμιση και πλάγια στοιχεία) στον ορισμό των υγρότοπων της σύμβασης Ramsar: «έλη, τέλματα ή περιοχές τύρφης, με ορατά επιφανειακά ύδατα, ή συστήματα επιφανειακών υδάτων πλάτους άνω των 3 μέτρων, φυσικά ή τεχνητά, μόνιμα ή πρόσκαιρα, με στατικά ή ρέοντα ύδατα, νωπά, υφάλμυρα ή αλμυρά, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που καλύπτονται από θαλάσσια ύδατα των οποίων το βάθος σε χαμηλή παλίρροια δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα»·

8. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτημα του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής με τη διαγραφή του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 20, του στοιχείου γ) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 20 και τα στοιχεία ε) και στ) της παραγράφου 22·

9. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτημα του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής προσθέτοντας μια νέα παράγραφο που εξαιρεί τα σκοπευτήρια και τους διεθνείς αγώνες σκοποβολής υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης κατάλληλης κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης εντός 2 ετών από την έγκριση του εν λόγω κανονισμού·

10. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το μέτρο, μετά από 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού της Επιτροπής·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου