Päätöslauselmaesitys - B9-0364/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0364/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ehdotuksesta komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä

18.11.2020 - (D064660/06 – 2020/2771(RPS))

työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti

Andrey Slabakov
ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2020/2771(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0364/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0364/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0364/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä

(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta koskien lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä (D064660/06),

 ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006[1] (REACH-asetus) ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

 ottaa huomioon REACH-asetuksen 133 artiklassa tarkoitetun komitean 3. syyskuuta 2020 antaman lausunnon,

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2,

 ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2017 julkaistun Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kertomuksen lyijyhauleja koskevista rajoituksista,

 ottaa huomioon kemikaaliviraston foorumin täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi 15. syyskuuta 2017 antaman lausunnon ehdotetun liitteen XVII mukaisen lyijyhauleja koskevan rajoituksen täytäntöönpanokelpoisuudesta,

 ottaa huomioon kemikaaliviraston riskinarviointikomitean (RAC) 9. maaliskuuta 2018 antaman lausunnon liitteen XV mukaisesta asiakirja-aineistosta, jossa ehdotetaan lyijyhauleja koskevia rajoituksia,

 ottaa huomioon kemikaaliviraston sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean (SEAC) 14. kesäkuuta 2018 antaman lausunnon liitteen XV mukaisesta asiakirja-aineistosta, jossa ehdotetaan lyijyhauleja koskevia rajoituksia,

 ottaa huomioon kemikaaliviraston RAC ja SEAC -komiteoiden 17. elokuuta 2018 komissiolle toimittamat lausunnot lausunnon liitteen XV mukaisesta asiakirja-aineistosta, jossa ehdotetaan lyijyhauleja koskevia rajoituksia,

 ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan[2],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

Kosteikkojen määritelmä: suhteellisuusperiaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen

A. katsoo, että lyijyhaulien käytön asteittainen lopettaminen kosteikoilla tapahtuvassa metsästyksessä on hyvin perusteltu ja pitkäaikainen tavoite Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen (AEWA) liitteenä olevan ja 23 jäsenvaltion soveltaman toimintasuunnitelman 4.1.4 kohdan mukaisesti;

B. ottaa huomioon, että komission asetusehdotuksen soveltamisala perustuu kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevassa yleissopimuksessa (Ramsarin yleissopimus) vahvistettuun kosteikkojen laajaan määritelmään, jota käytetään kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen nimeämiseen;

C. ottaa huomioon, että Ramsarin yleissopimuksen kosteikkojen määritelmä on tarkoituksellisesti laaja, jotta kyseisen yleissopimuksen sopimuspuolilla olisi hyvät mahdollisuudet tunnistaa ja nimetä kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja; ottaa huomioon, että RAC:n 9. maaliskuuta 2018 antamassa lausunnossa ja komission asetusehdotuksessa sovelletaan Ramsarin yleissopimuksen määritelmää tavalla, jota ei koskaan ollut oikeudellisesti tarkoitettu, ja näin sen soveltamisalaa laajennetaan suhteettoman paljon ja aiheutetaan oikeudellista epävarmuutta;

D. ottaa huomioon, että Ramsarin yleissopimuksen määritelmän lisäksi komission asetusehdotuksessa sovelletaan 100 metrin lisäpuskurivyöhykettä; ottaa huomioon, että puskurivyöhykkeitä täyden rajoituksen vyöhykkeen mielessä käytetään vain hyvin harvoissa jäsenvaltioissa, joilla on selkeät ja tarkat määritelmät kosteikoista eli kosteikkojen ilmiselvistä ja pysyvistä piirteistä, mutta toteaa, että SEAC:lla ei ollut riittävästi tietoa puskurivyöhykkeiden sosioekonomisten vaikutusten arvioimiseksi;

E. ottaa huomioon, että tämän oikeudellisen määritelmän soveltaminen yhdessä 100 metrin puskurivyöhykkeen kanssa tarkoittaa, että jokaisen sulamisvesilammikon ympärillä on oltava yli kolmen hehtaarin laajuinen vyöhyke, jossa sekä lyijyhaulien hallussapito että käyttö on kielletty; katsoo, että ei pitäisi olla oikeudellista epäselvyyttä siitä, sovelletaanko tiettyyn alueeseen tiettynä ajankohtana aiottua rajoitusta säästä riippumatta;

F. ottaa huomioon, että komissio ehdottaa ensimmäistä kertaa REACH-asetuksen nojalla, että kuluttajat (eli metsästäjät) eivät saa päästää (eli ampua) tiettyjä laillisesti unionin markkinoille saatettuja kulutustavaroita (eli lyijyhauleja) kosteikkoalueilla tai 100 metrin etäisyydellä niistä; ottaa huomioon, että nykyisiä rajoituksia ei ole osoitettu kuluttajille vaan valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille;

G. ottaa huomioon, että komission asetusehdotuksessa ehdotetaan REACH-asetuksen muuttamista siten, että kuluttajille (eli metsästäjille) asetetaan uusi velvoite olla pitämättä mukanaan lyijyhauleja (eli kulutustavaroita) kosteikkoalueilla tai 100 metrin etäisyydellä niistä; ottaa huomioon, että ”mukana pitämiselle” ei ole selkeää määritelmää;

H. ottaa huomioon, että Ramsarin yleissopimuksen kattamat kosteikot nimetään paitsi itse määritelmän perusteella myös sopimuspuolten osoittamien (eli kartoittamien) erityisalueiden perusteella;

I. ottaa huomioon, että komissio ei ole ottanut huomioon täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi perustetun foorumin 15. syyskuuta 2017 antamaa lausuntoa eikä SEAC:n 14. kesäkuuta 2018 antamaa lausuntoa, jossa tuotiin esiin selkeitä ongelmia Ramsarin yleissopimuksen kosteikkojen määritelmässä;

J. ottaa huomioon, että suunniteltu kielto koskee kaikkea vettä, mukaan lukien kerääntynyttä pintavettä sen koosta riippumatta, kuten yhden neliömetrin (tai jopa pienemmän) tilapäisen veden aluetta, joka esiintyy muutoin kuivalla pellolla sateen jälkeen, kuten komissio on vahvistanut;

K. ottaa huomioon, että komission asetusehdotukseen ei sisälly erityistä turvemaan määritelmää ja että siinä ei näin ollen oteta huomioon turvemaiden tunnistamisen ja kartoittamisen monimutkaisuutta, etenkään niiden, joissa ei ole näkyvää vettä, ja sitä, että – toisin kuin vesimuodostumilla – turvemailla on harvoin selvät ja havaittavissa olevat rajat; ottaa huomioon, että SEAC tunnusti tämän huolen todeten, että turvemaiden sisällyttäminen järjestelmään aiheuttaa vaikeuksia tietyntyyppisten kosteikkojen, kuten turvemaiden, soiden ja lettojen, tunnistamisessa käytännössä, minkä vuoksi ampujien voi olla vaikeaa tietää, noudattavatko he rajoituksia vai eivät, esimerkiksi alueilla, joilla on paljon turvemaata ja joita käytetään maa- tai metsätalouden tarkoituksiin;

L. katsoo, että komission asetusehdotusta olisi käytännössä mahdotonta noudattaa ja panna täytäntöön käytännössä, koska määritelmän kattamat alueet ovat ilman lisätäsmennyksiä epämääräisiä ja sattumanvaraisia, kuten alueet, joilla on pieniä seisomavesimuodostumia, joihin muuttuvat sääolosuhteet vaikuttavat;

Täytäntöönpano

M. katsoo, että komission asetusehdotuksen soveltamisala on näin ollen aivan liian laaja ja perustuu mahdottomaan kosteikkojen määritelmään, jonka täytäntöönpano olisi ongelmallista ja joka olisi suhteeton tavoiteltuun päämäärään nähden;

N. ottaa huomioon, että foorumin täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi 15. syyskuuta 2017 antamassa lausunnossa todettiin, että Ramsarin yleissopimukseen (kosteikko) perustuvan ehdotetun rajoituksen soveltamisala aiheuttaisi vakavia ongelmia täytäntöönpanon kannalta;

O. katsoo, että komission asetusehdotus ei ole oikeusvarmuuden periaatteen mukainen, koska se ei anna niille, joita asia koskee, tarkkaa tietoa heille asetettujen velvoitteiden laajuudesta, jotta he voisivat yksiselitteisesti varmistaa oikeutensa ja velvollisuutensa ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin;

P. ottaa huomioon, että kosteikkojen määritelmään on nimenomaisesti sisällytetty keinotekoisia vesialueita eikä siinä säädetä kunnallisten alueiden vesimuodostumia koskevasta poikkeuksesta, minkä vuoksi lyijyhaulien hallussapitoa ja käyttöä koskeva rajoitus ulotetaan koskemaan 100 metrin mittaisia kiinteitä puskurivyöhykkeitä, jotka ympäröivät kaupunkivesistöjä, kuten jokia, kanavia, suihkulähteitä ja lammikoita, mikä voi vaikuttaa poliisin lyijyammusten käyttöön;

Annetun toimivallan periaate

Q. ottaa huomioon, että ehdotus komission asetukseksi ylittää REACH-asetuksen 67–73 artiklassa siirretyn täytäntöönpanovallan ottamalla käyttöön lisävelvoitteita ja uusia olennaisia osia siten, että komissio jättää huomiotta täytäntöönpanosäädökselle ominaiset rajat;

R. ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 67–73 artiklassa annetaan komissiolle tiettyjä täytäntöönpanovaltuuksia rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä;

S. ottaa huomioon, että komissiolla ei ole laajaa harkintavaltaa REACH-asetuksen liitteen XVII (Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat rajoitukset) muuttamisessa; ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 69–73 artiklan nojalla on hyväksyttävä rajoituksia, kun aineiden valmistuksesta, käytöstä tai markkinoille saattamisesta aiheutuu ihmisten terveydelle tai ympäristölle riski, jota ei voida hyväksyä ja johon on puututtava unionin laajuisesti;

Sosioekonomisen arvioinnin puuttuminen

T. ottaa huomioon, että vaikka ECHAn 17. elokuuta 2018 antama lausunto 36 kuukauden siirtymäkaudesta perustui sosioekonomiseen arviointiin, jossa otettiin huomioon niiden jäsenvaltioiden kokemukset, jotka luopuivat asteittain lyijyhaulien käytöstä kosteikkoalueilla, ja se, että viisi jäsenvaltiota ei ole vielä antanut lainsäädäntöä lyijyhaulien käytöstä kosteikkoalueilla, komissio on ehdottanut selvästi lyhyempää 24 kuukauden siirtymäkautta ilman perusteluja;

U. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut jäsenvaltioille, joiden pinta-alasta vähintään 20 prosenttia on kosteikkoja, mahdollisuutta kieltää lyijyä sisältävien haulien saattaminen markkinoille tekemättä sosioekonomista arviointia tämän tiukemman toimenpiteen vaikutuksista ampumatarvikealaan;

V. ottaa huomioon, että komission asetusluonnoksessa rajoituksen soveltamisalaa laajennetaan huomattavasti ilman minkäänlaisia sosioekonomisia lisäarviointeja siitä, miten rajoitus vaikuttaisi suoraan ja välillisesti teollisuuteen ja siihen liittyviin aloihin (eli ampuma-aseiden valmistajiin, jälleenmyyjiin, kuljettajiin, käyttäjiin jne.); ottaa huomioon, että ampumatarviketeollisuus on erittäin riippuvainen Euroopan talousalueen (ETA) markkinoista (70 prosenttia liikevaihdosta) ja että tällä hetkellä 82 prosenttia siitä on riippuvainen lyijyhauleista; katsoo, että rajoituksen kohteena olevat haulit korvaavien turvallisten ja kohtuuhintaisten tuotteiden riittämätön saatavuus saattaa entisestään vaikuttaa tämän teollisuuden ja siihen liittyvien alojen valmiuteen sopeutua tällaiseen markkinarajoitukseen;

W. ottaa huomioon, että sosioekonomista arviointia tämän rajoituksen vaikutuksista viljelijöihin ei ole tehty; ottaa huomioon, että viljelijät saattavat joutua vaihtamaan haulikkonsa, jotta he voivat käyttää vaihtoehtoisia hauleja, jotka voivat olla kalliimpia kuin lyijyhaulit; ottaa huomioon, että viljelijöiden haulikoiden vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia ei ole arvioitu asianmukaisesti;

X. ottaa huomioon, että kansainväliset savikiekkoammuntakilpailut perustuvat sääntöihin, joissa sallitaan ainoastaan lyijyhaulien käyttö;

Y. ottaa huomioon, että kemikaalivirasto tai komissio eivät ole tehneet riskiarviota tai sosioekonomista arviointia tämän rajoituksen vaikutusta savikiekkoammuntaan; ottaa huomioon, että tätä kysymystä ei ole arvioitu, vaikka savikiekkoammunta 100 metrin säteellä kosteikoista on lähtökohtaisesti kosteikkoammuntaa, mikä on komission ilmeinen arviointivirhe;

Z. ottaa huomioon, että komission asetusehdotuksessa sivuutetaan se, että se vaikuttaa kaikkiin ampumaratoihin unionissa, kun sateen jälkeen niihin ilmestyy väliaikaisia lätäköitä, sillä yli 600 ampumaradalla on pysyviä vesikohteita kosteikkojen 100 metrin puskurivyöhykkeellä, mikä estäisi ETA-maita isännöimästä maailmanmestaruuskisojen ja olympiakisojen savikiekkoammuntalajeja (ja urheilijoita harjoittelemasta niitä varten);

AA. katsoo, että komissio on loukannut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaista suhteellisuusperiaatetta, koska kosteikkojen epätarkka määritelmä ei ole tuottanut oikeusvarmuutta ja koska ampuma-alueille ja kansainvälisille ampumatapahtumille aiheutuvia vaikutuksia ei ole arvioitu sosioekonomisesti;

ECHAn lausunnon huomiotta jättäminen

AB. ottaa huomioon, että komissio jätti ECHAn tieteellisen lausunnon huomiotta seuraavien komission asetusehdotuksen näkökohtien osalta: puskurivyöhykkeiden sisällyttäminen ja lyijyhaulien hallussapidon kieltäminen, mitä ECHA ei ehdottanut; otetaan käyttöön 24 kuukauden siirtymäaika ECHAn ehdottaman 36 kuukauden sijasta ja tulkitaan Ramsarin yleissopimuksen kosteikkojen määritelmää, jonka komissio on tulkinnut tarkoittavan mitä tahansa vesimuodostumaa koosta riippumatta;

Syyttömyysolettaman kumoaminen

AC. ottaa huomioon, että REACH-asetuksen 126 artiklassa ei säädetä täytäntöönpanokeinoja koskevista menettelysäännöksistä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden menettelyllisen itsemääräämisoikeuden piiriin; ottaa huomioon, että ehdotus komission asetukseksi poistaa syyttömyysolettaman ja kääntää todistustaakan; henkilön, jonka hallussa on lyijyhauleja 100 metrin puskurivyöhykkeellä, on todistettava aikovansa käyttää kyseisiä ammuksia muualla kuin kosteikolla tai puskurivyöhykkeellä;

AD. ottaa huomioon, että syyttömyysolettamasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343[3] 3 artiklassa ja 6 artiklan 2 kohdassa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 48 artiklan 1 kohdassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa ja että ehdotus komission asetukseksi ei ole täytäntöönpanotoimenpide vaan pikemminkin lainsäätäjälle kuuluva poliittinen päätös;

AE. ottaa huomioon, että täytäntöönpanoa helpotetaan luomalla selkeät säännöt ja ehdot; ottaa huomioon, että komission asetusehdotus aiheuttaa vakavaa oikeudellista monitulkintaisuutta hallussapidon tulkinnan osalta, minkä myös SEAC-komitea ja foorumi täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi ovat tunnustaneet;

AF. katsoo, että lyijyhaulien hallussapitoa koskevat rajoitukset heikentäisivät oikeudellista selkeyttä ja ennakoitavuutta, koska joissakin jäsenvaltioissa se katsotaan rikokseksi, kun taas toisissa se johtaa vain hallinnolliseen sakkoon, ja koska hallussapito ja käyttämistarkoitus ovat kaksi hyvin erilaista oikeudellista käsitettä;

1. vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2. katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ylittää REACH-asetuksessa säädetyn täytäntöönpanovallan;

3. katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ei ole yhteensopiva REACH-asetuksen sisällön kanssa;

4. katsoo, että komission asetusehdotus menee pidemmälle kuin on tarpeen ja oikeasuhteista, jotta voidaan puuttua ympäristöriskeihin, jotka aiheutuvat lyijyhaulien käytöstä kosteikoissa tai niiden ympäristössä, ja että se ei näin ollen noudata suhteellisuusperiaatetta;

5. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan komitealle viipymättä uuden ehdotuksen;

6. kehottaa komissiota muuttamaan komission asetusluonnoksen liitettä siten, että 20 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva ilmaus ”24 kuukautta” muutetaan ilmaukseksi ”36 kuukautta”;

7. kehottaa komissiota muuttamaan komission asetusluonnoksen liitettä muuttamalla 22 kohdan a alakohtaa lisäämällä Ramsarin yleissopimuksen kosteikkojen määritelmään seuraava teksti (alleviivattu ja kursivoitu): ”suot, letot tai turvemaat, joilla on näkyvää pintavettä, tai yli 3 metrin levyisiä luonnollisia tai keinotekoisia, pysyviä tai tilapäisiä pintavesimuodostumia, joissa on staattista tai virtaavaa tuoretta vettä, murtovettä tai suolapitoista vettä, mukaan lukien merivesialueet, joiden syvyys laskuveden aikaan on enintään kuusi metriä”;

8. kehottaa komissiota muuttamaan komission asetusluonnoksen liitettä poistamalla 20 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan, 20 kohdan toisen alakohdan c alakohdan ja 22 kohdan e ja f alakohdan;

9. kehottaa komissiota muuttamaan komission asetusluonnoksen liitettä lisäämällä siihen uuden kohdan, jossa myönnetään poikkeus ampumaradoille ja kansainvälisille ammuntakilpailuille edellyttäen, että asianmukainen sosioekonominen arviointi tehdään kahden vuoden kuluessa kyseisen asetuksen hyväksymisestä;

10. kehottaa komissiota tarkastelemaan toimenpidettä uudelleen 24 kuukauden kuluttua komission muutosasetuksen voimaantulosta;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 23. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö