Rezolūcijas priekšlikums - B9-0364/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0364/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu skrotīs mitrājos vai to tuvumā groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

18.11.2020 - (D064660/06 – 2020/2771(RPS))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu

Andrey Slabakov
ECR grupas vārdā

Procedūra : 2020/2771(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0364/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0364/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9‑0364/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu skrotīs mitrājos vai to tuvumā groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu skrotīs mitrājos vai to tuvumā groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)( D064660/06),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (REACH regula)[1], un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

 ņemot vērā atzinumu, ko 2020. gada 3. septembrī sniegusi REACH regulas 133. pantā norādītā komiteja,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu un Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienoto 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

 ņemot vērā Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. gada 21. jūnijā publicētā Ierobežojuma ziņojuma par svinu skrotīs XV pielikumu,

 ņemot vērā ECHA Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma ieteikumu par ierosinātā XVII pielikuma ierobežojuma izpildāmību attiecībā uz svinu skrotīs, kas tika pieņemts 2017. gada 15. septembrī,

 ņemot vērā 2018. gada 9. martā pieņemto ECHA Riska novērtēšanas komitejas (RAC) atzinumu par XV pielikuma dokumentāciju, kurā ierosināti ierobežojumi attiecībā uz svinu skrotīs,

 ņemot vērā 2018. gada 14. jūnijā pieņemto ECHA Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas (SEAC) atzinumu par XV pielikuma dokumentāciju, kurā ierosināti ierobežojumi attiecībā uz svinu skrotīs,

 ņemot vērā ECHA Riska novērtēšanas komitejas un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas atzinumus par XV pielikuma dokumentāciju, kurā ierosināti ierobežojumi attiecībā uz svinu skrotīs, kas Komisijai iesniegti 2018. gada 17. augustā,

 ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[2],

 ņemot vērā Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu,

Mitrāju definīcija: proporcionalitātes principa pārkāpums un juridiskā noteiktība

A. tā kā saskaņā ar 4.1.4. punktu Rīcības plānā, kas pievienots Nolīgumam par Āfrikas–Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (AEWA) un ko piemēro 23 dalībvalstis, svina skrošu izmantošanas medībām mitrājos pakāpeniska pārtraukšana ir labi pamatots un jau sen noteikts mērķis;

B. tā kā Komisijas regulas projekta darbības joma ir balstīta uz mitrāju plašu definīciju, kas noteikta Konvencijā par starptautiskas nozīmes mitrājiem (Rāmsaras konvencija), kuru izmanto, lai apzīmētu starptautiskas nozīmes mitrājus;

C. tā kā mitrāju definīcija saskaņā ar Rāmsaras konvenciju ar nolūku ir plaša, lai nodrošinātu minētās konvencijas līgumslēdzējām pusēm plašas iespējas identificēt un noteikt starptautiskas nozīmes mitrāju teritorijas; tā kā RAC 2018. gada 9. marta atzinumā un Komisijas regulas projektā Rāmsaras konvencijas definīcija ir piemērota tā, kā tas nekad nav bijis likumīgi paredzēts, tādējādi nesamērīgi paplašinot tās darbības jomu, kas radītu juridisko nenoteiktību;

D. tā kā papildus Rāmsaras konvencijas definīcijai Komisijas regulas projektā ir piemērota papildu 100 metru buferzona; tā kā buferzonas pilnīgas aizlieguma zonas izpratnē izmanto tikai ļoti nedaudzās dalībvalstīs, kurās ir skaidras un precīzas mitrāju definīcijas, t. i., acīmredzamas un pastāvīgas mitrāju pazīmes, vienlaikus norādot, ka SEAC rīcībā nebija pietiekamas informācijas, lai novērtētu buferzonu sociālekonomisko ietekmi;

E. tā kā šīs juridiskās definīcijas piemērošana saistībā ar 100 metru buferzonu nozīmē, ka katrai atklātajai ūdens virsmai ir jābūt apļveida perimetram, kura platība pārsniedz trīs hektārus, kuru teritorijā ir aizliegta gan svina skrošu glabāšana, gan izmantošana; tā kā nevajadzētu būt juridiskām neskaidrībām par to, vai uz konkrētu teritoriju konkrētā laikā attiecas vai neattiecas paredzētais ierobežojums neatkarīgi no laikapstākļiem;

F. tā kā Komisija pirmo reizi saskaņā ar REACH regulu ierosina, ka patērētāji (t. i., mednieki) nelieto (t. i., nešauj) dažus Savienības tirgū likumīgi laistus patēriņa produktus (t.i., svina skrotis) mitrājos vai 100 metru attālumā no tiem; tā kā spēkā esošie ierobežojumi attiecas nevis uz patērētājiem, bet gan uz ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem;

G. tā kā Komisijas regulas projektā ierosināts grozīt REACH regulu, uzliekot jaunu pienākumu patērētājiem (t. i., medniekiem) nenēsāt svina skrotis (t. i., patēriņa preces) mitrājos vai 100 metru attālumā no tiem; tā kā nav skaidras "nēsāšanas" definīcijas;

H. tā kā Rāmsaras konvencijas aptvertās mitrāju teritorijas tiek noteiktas ne tikai pēc pašas definīcijas, bet arī pēc konkrētās teritorijas, ko līgumslēdzējas puses ir norādījušas (t. i., kartējušas);

I. tā kā Komisija neņēma vērā Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma 2017. gada 15. septembra ieteikumu un SEAC 2018. gada 14. jūnija atzinumu, kurā uzsvērtas skaidras problēmas saistībā ar Rāmsaras konvencijas mitrāju definīciju;

J. tā kā paredzētais aizliegums, kā to apstiprinājusi Komisija, attiecas uz visu ūdeni, ieskaitot virszemes ūdeņu uzkrāšanos neatkarīgi no to lieluma, piemēram, 1 kvadrātmetru lielu (vai pat mazāku) pagaidu ūdens platību, kas parādās citādi sausā laukā pēc lietus;

K. tā kā Komisijas regulas projektā nav iekļauta īpaša "kūdrāja" definīcija, un tādējādi tajā nav ņemta vērā kūdrāju noteikšanas un kartēšanas sarežģītība, jo īpaši attiecībā uz tiem, kuros nav redzamu ūdeņu, un — atšķirībā no ūdenstilpēm — apstāklis, ka kūdrājiem reti ir skaidri redzamas robežas; tā kā SEAC atzina šīs bažas, norādot to, ka kūdrāju iekļaušana rada grūtības praksē noteikt konkrētu veidu mitrājus, piemēram, kūdrājus, palienes un dumbrājus, kas tādēļ varētu radīt grūtības personām, kas dodas medībās, zināt, vai tie ievēro ierobežojumus, piemēram, teritorijās, kurās ir liels kūdrāju daudzums un kuras izmanto lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām;

L. tā kā Komisijas regulas projektu faktiski nevarētu ievērot un īstenot praksē, jo teritorijas, uz kurām attiecas definīcijas, bez papildu specifikācijām ir ne tikai neskaidras, bet arī gadījuma rakstura, piemēram, teritorijas ar nelielām pagaidu ūdenstilpēm, kurās ir stāvošs ūdens atkarībā no mainīgajiem laikapstākļiem;

Izpildes nodrošināšana

M. tā kā līdz ar to Komisijas regulas projekta darbības joma ir pārāk plaša un balstīta uz nelietojamu mitrāju definīciju, kas būtu problemātiski īstenojama un neproporcionāla izvirzītajam mērķim;

N. tā kā Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma 2017. gada 15. septembra ieteikumā ir noteikts, ka ierosinātā ierobežojuma darbības joma, pamatojoties uz Rāmsaras konvenciju ("mitrājs"), radītu nopietnas problēmas, raugoties no ieviešanas aspekta;

O. tā kā Komisijas regulas projekts neatbilst juridiskās noteiktības principam, jo tas neļauj attiecīgajām personām precīzi zināt uzlikto pienākumu daudzumu, lai varētu nepārprotami noskaidrot savas tiesības un pienākumus un attiecīgi rīkoties;

P. tā kā mitrāju definīcija skaidri ietver mākslīgas ūdens platības un neparedz izņēmumu attiecībā uz ūdenstilpēm, kas atrodas pašvaldības teritorijās, tādējādi paplašinot aizliegumu glabāt un izmantot svina skrotis līdz noteiktām buferzonām 100 metru rādiusā ap pilsētas ūdens elementiem, tostarp upēm, kanāliem, strūklakām un dīķiem, kas varētu ietekmēt to, vai policija drīkst izmantot svina skrotis;

Kompetences piešķiršanas princips

Q. tā kā Komisijas regulas projekts pārsniedz īstenošanas pilnvaras, kas piešķirtas ar REACH regulas 67.–73. pantu, ieviešot papildu pienākumus un jaunus būtiskus elementus tādā veidā, ka Komisija neievēro īstenošanas aktam piemītošos ierobežojumus;

R. tā kā ar REACH regulas 67.–73. pantu Komisijai tiek piešķirtas noteiktas īstenošanas pilnvaras nolūkā ierobežot dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanu, laišanu tirgū un lietošanu;

S. tā kā Komisijai nav plašas izvēles brīvības, grozot REACH regulas XVII pielikumu (ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanu, laišanu tirgū un lietošanu); tā kā ir jāpieņem ierobežojumi saskaņā ar REACH regulas 69.–73. pantu, ja pastāv nepieņemams risks cilvēku veselībai vai videi, ko rada vielu ražošana, lietošana vai laišana tirgū, kas jārisina Savienības mērogā;

Sociālekonomiskā novērtējuma trūkums

T. tā kā, lai gan ECHA 2018. gada 17. augusta ieteikumu par 36 mēnešu pārejas periodu informēja ar sociālekonomisko novērtējumu, ņemot vērā dalībvalstu pieredzi, kuras pakāpeniski pārtrauca svina skrošu lietošanu mitrājos, un to, ka piecām dalībvalstīm vēl ir jāpieņem tiesību akti par svina skrošu lietošanu mitrājos, Komisija bez pamatojuma ir ierosinājusi daudz īsāku — 24 mēnešu — pārejas periodu;

U. tā kā Komisija ir ierosinājusi dalībvalstīm, kurās vismaz 20 % no to teritorijas ir mitrāji, iespēju aizliegt laist tirgū svinu saturošas skrotis bez prasības veikt šā stingā pasākuma ietekmes uz munīcijas ražošanas nozari sociālekonomisko novērtējumu;

V. tā kā ierobežojuma darbības joma Komisijas regulas projektā ir būtiski paplašināta, neveicot papildu sociālekonomisko novērtējumu par to, kā ierobežojums tieši un netieši ietekmētu rūpniecības nozari un saistītās nozares (proti, šaujamieroču ražotājus, tālākpārdevējus, kravu nosūtītājus, lietotājus utt.); tā kā munīcijas rūpniecība ir ļoti atkarīga no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) tirgus (70 % apgrozījums) un 82 % pašreiz ir atkarīgi no svina skrotīm; tā kā atbilstīgu, drošu un cenas ziņā pieejamu aizstājēju nepietiekama pieejamība ierobežotajām skrotīm varētu vēl vairāk ietekmēt šīs nozares un saistīto nozaru gatavību šādam tirgus ierobežojumam;

W. tā kā nav veikts sociālekonomisks novērtējums par šā ierobežojuma ietekmi uz lauksaimniekiem; tā kā lauksaimniekiem varētu tikt uzlikts pienākums nomainīt bises, lai varētu izmantot alternatīvas skrotis, kas var būt dārgākas par svina skrotīm; tā kā nav pienācīgi izvērtētas izmaksas, kas lauksaimniekiem rastos, nomainot bises;

X. tā kā starptautisko "māla baložu" šaušanas sacensību noteikumi atļauj izmantot tikai svina skrotis;

Y. tā kā ECHA vai Komisija nav veikusi sociālekonomisku novērtējumu par šā ierobežojuma ietekmi uz "māla baložu" šaušanu; tā kā šī problēma nav izvērtēta, lai gan "māla baložu" šaušana 100 metru attālumā no mitrājiem pēc definīcijas ir šaušana mitrājā, kas ir acīmredzama kļūda Komisijas veiktajā novērtējumā;

Z. tā kā Komisijas regulas projektā nav ņemts vērā tas, ka tiks ietekmēti visi šaujamlauki Savienībā, ja pēc lietusgāzēm parādīsies pagaidu ūdens laukumi, jo vairāk nekā 600 šaujamlaukiem ir pastāvīga ūdens iezīmes mitrāju 100 metru buferzonā, kas novērstu to, ka EEZ valstis rīko (un sportisti tām trenējas) konkurētspējīgas Pasaules kausa un olimpisko "māla baložu" šaušanas disciplīnas;

AA. tā kā juridiskās noteiktības trūkums, ko rada neprecīza "mitrāju" definīcija un sociālekonomiskā novērtējuma trūkums attiecībā uz ietekmi uz šaujamlaukiem un starptautiskiem šaušanas pasākumiem, nozīmē, ka Komisija ir pārkāpusi proporcionalitātes principu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu;

ECHA atzinums nav ņemts vērā

AB. tā kā Komisija nav ņēmusi vērā ECHA zinātnisko atzinumu attiecībā uz šādiem aspektiem Komisijas regulas projektā: buferzonu iekļaušana un svina skrošu glabāšanas aizliegums, ko ECHA neierosināja; 24 mēnešu pārejas perioda, nevis ECHA ierosināto 36 mēnešu pārejas perioda ieviešana un Rāmsaras konvencijā noteiktās mitrāju definīcijas interpretācija, ko Komisija interpretējusi kā jebkādu ūdenstilpi neatkarīgi no lieluma;

Nevainīguma prezumpcijas atcelšana

AC. tā kā REACH regulas 126. pantā nav paredzēti procesuālie noteikumi par izpildes līdzekļiem, uz kuriem attiecas dalībvalstu procesuālā autonomija; tā kā ar Komisijas regulas projektu tiek svītrota nevainīguma prezumpcija un atcelts pierādīšanas pienākums; tā kā personai, pie kuras 100 metru buferzonā atrodas svina skrotis, ir jāpierāda, ka tā ir paredzējusi izmantot šo munīciju citā vietā, nevis mitrājā vai buferzonā;

AD. tā kā nevainīguma prezumpcija ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/343[3] 3. pantā un 6. panta 2. punktā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 48. panta 1. punktā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 2. punktā, un Komisijas regulas projekts nav īstenošanas pasākums, bet gan politikas lēmums, kas attiecas tikai uz likumdošanu;

AE. tā kā izpildi palīdz nodrošināt skaidri noteikumi un nosacījumi; tā kā Komisijas regulas projekts rada nopietnu juridisku neskaidrību attiecībā uz glabāšanas interpretāciju — neskaidrību, ko ir atzinusi arī SEAC un Ieviešanas informācijas apmaiņas forums;

AF. tā kā svina skrošu glabāšanas ierobežojumi apdraudētu juridisko skaidrību un paredzamību, jo dažās dalībvalstīs nodarījums tiek uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu, bet citās — tikai par administratīvi sodāmu pārkāpumu, un tā kā glabāšana un nodoms izmantot ir divi ļoti atšķirīgi juridiskie jēdzieni,

1. izsaka iebildumus pret Komisijas regulas projekta pieņemšanu;

2. uzskata, ka Komisijas regulas projekts pārsniedz REACH regulā paredzētās īstenošanas pilnvaras;

3. uzskata, ka šis Komisijas regulas projekts neatbilst REACH regulas saturam;

4. uzskata, ka Komisijas regulas projekts pārsniedz to, kas ir nepieciešams un samērīgs, lai novērstu vides riskus, kas saistīti ar svina skrošu izmantošanu mitrājos vai to tuvumā, un tāpēc tajā nav ievērots proporcionalitātes princips;

5. prasa Komisijai atsaukt regulas projektu un nekavējoties iesniegt komitejai jaunu projektu;

6. aicina Komisiju grozīt Komisijas regulas projekta pielikumu, 20. punkta pirmajā daļā mainot "24 mēneši" uz "36 mēneši";

7. aicina Komisiju grozīt Komisijas regulas projekta pielikumu, 22. punkta a) apakšpunktā pievienojot tālāk minēto tekstu (pasvītrots un slīprakstā) Rāmsaras konvencijas mitrāju definīcijai: "palienes, dumbrāji vai zāļu un kūdras purvi ar redzamu virsmas ūdeni vai virszemes ūdenstilpes, kuru platums pārsniedz 3 metrus — dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t. sk. jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus";

8. aicina Komisiju grozīt Komisijas regulas projekta pielikumu, svītrojot 20. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, 20. punkta otrās daļas c) apakšpunktu un 22. punkta e) un f) apakšpunktu;

9. aicina Komisiju grozīt Komisijas regulas projekta pielikumu, pievienojot jaunu punktu, kas paredz atbrīvojumu šaujamlaukiem un starptautiskajām šaušanas sacensībām, ja 2 gadu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas tiek pabeigts atbilstīgs sociālekonomiskais novērtējums;

10. aicina Komisiju pārskatīt pasākumu pēc 24 mēnešiem no dienas, kad stājas spēkā Komisijas grozītā regula;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 23. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika