Procedură : 2020/2771(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0364/2020

Texte depuse :

B9-0364/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2020 - 2

Texte adoptate :


<Date>{18/11/2020}18.11.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0364/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 71k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora</Titre>

<DocRef>(D064660/06 – 2020/2771(RPS))</DocRef>


<Depute>Andrey Slabakov</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>


B9‑0364/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora

(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora (D064660/06),

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei[1] („REACH”), în special articolul 68 alineatul (1),

 având în vedere avizul prezentat la 3 septembrie 2020 de către comitetul menționat la articolul 133 din REACH,

 având în vedere principiul proporționalității consacrat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere raportul privind restricționările întocmit de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) cu privire la plumbul din alice în conformitate cu anexa XV,

 având în vedere avizul Forumului pentru schimbul de informații privind aplicarea legii al ECHA referitor la aplicabilitatea unei restricții propuse în anexa XVII în ceea ce privește alicele de plumb, adoptat la 15 septembrie 2017,

 având în vedere avizul Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) al ECHA privind un dosar în conformitate cu anexa XV care propune restricții pentru alicele de plumb, adoptat la 9 martie 2018,

 având în vedere avizul Comitetului pentru analiză socioeconomică (CASE) al ECHA privind un dosar în conformitate cu anexa XV care propune restricții pentru alicele de plumb, adoptat la 14 iunie 2018,

 având în vedere avizul al Comitetului pentru evaluarea riscurilor și al Comitetului pentru analiză socioeconomică al ECHA privind un dosar în conformitate cu anexa XV care propune restricții pentru alicele de plumb, adoptat la 17 august 2018,

 având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei[2],

 având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

Definiția zonelor umede: încălcarea principiului proporționalității și a principiului securității juridice

A. întrucât eliminarea treptată a utilizării alicelor de plumb pentru vânătoare în zonele umede este un obiectiv bine justificat și pe termen lung, în conformitate cu alineatul (4.1.4) din planul de acțiune anexat la Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, și este aplicat de 23 de state membre;

B. întrucât domeniul de aplicare al proiectului de regulament al Comisiei se întemeiază pe definiția largă a zonelor umede elaborată de Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională (Convenția Ramsar), care este folosită pentru a desemna zonele umede de importanță internațională;

C. întrucât definiția zonelor umede în conformitate cu Convenția Ramsar este în mod intenționat largă, pentru a oferi părților contractante la convenție oportunități numeroase de a identifica și desemna zone umede de importanță internațională; întrucât avizul din 9 martie 2018 al CER și proiectul de regulament al Comisiei aplică definiția Convenției Ramsar într-un mod care nu a fost niciodată prevăzut din punct de vedere juridic, extinzându-i astfel sfera de aplicare într-un mod disproporționat și susceptibil să creeze insecuritate juridică;

D. întrucât, pe lângă definiția dată de Convenția Ramsar, proiectul de regulament al Comisiei introduce o zonă tampon suplimentară de 100 de metri; întrucât zonele tampon în sensul de zone de excludere totală sunt utilizate numai în foarte puține state membre, care definesc în mod clar și precis zonele umede, și anume ca fiind elemente hidrografice evidente și permanente ce prezintă caracteristici de zone umede, și observă totodată că CASE nu dispune de suficiente informații pentru a evalua impactul socioeconomic al zonelor tampon;

E. întrucât aplicarea acestei definiții juridice, împreună cu zona tampon de 100 metri, înseamnă că fiecare baltă trebuie să fie înconjurată de un perimetru circular cu o suprafață mai mare de trei hectare, unde sunt interzise atât deținerea, cât și utilizarea alicelor de plumb; întrucât nu ar trebui să fie ambiguu din punct de vedere juridic dacă o anumită zonă face sau nu la un moment dat obiectul restricției prevăzute, indiferent de condițiile meteorologice;

F. întrucât Comisia propune, pentru prima dată în temeiul REACH, ca consumatorii (adică vânătorii) să nu descarce (adică să nu folosească pentru a trage) anumite produse de consum (de exemplu, alicele de plumb) care au fost introduse legal pe piața Uniunii în zonele umede sau la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea; întrucât restricțiile existente nu se adresează consumatorilor, ci producătorilor, importatorilor și distribuitorilor;

G. întrucât proiectul de regulament al Comisiei propune modificarea REACH prin crearea unei noi obligații pentru consumatori (adică vânători) de a nu transporta arme cu alice de plumb (adică produse de consum) în zonele umede sau la o distanță mai mică de 100 de metri de acestea; întrucât nu există o definiție uniformă a termenului „transport”;

H. întrucât zonele umede care fac obiectul Convenției Ramsar sunt identificate nu numai prin definiția în sine, ci și prin zonele specifice desemnate (și anume cartografiate) de părțile contractante;

I. întrucât Comisia nu a ținut seama de avizul din 15 septembrie 2017 al Forumului pentru schimbul de informații privind aplicarea legii și de avizul din 14 iunie 2018 al CASE, care au evidențiat că definiția zonelor umede dată de Convenția Ramsar prezintă probleme clare;

J. întrucât, așa cum a confirmat Comisia, interdicția prevăzută vizează toate apele, inclusiv acumulările de apă de suprafață, indiferent de dimensiunea lor, cum ar fi o suprafață de 1 metru pătrat (sau chiar mai mică) acoperită temporar de apă, care apare pe un câmp altminteri uscat după ploaie;

K. întrucât proiectul de regulament al Comisiei nu prevede o definiție specifică a „turbăriilor” și, prin urmare, nu ia în considerare complexitatea identificării și cartografierii turbăriilor, în special a celor care nu conțin apă vizibilă, și faptul că, spre deosebire de corpurile de apă, turbăriile au rareori granițe ce pot fi clar observate; întrucât CASE a recunoscut această preocupare, afirmând că includerea turbăriilor face dificil de identificat în practică anumite tipuri de zone umede, cum ar fi, de exemplu, turbăriile, mlaștinile și turbăriile minerotrofe, ceea ce ar putea duce, așadar, la situația în care vânătorilor le este greu să știe dacă respectă restricția sau nu, de exemplu, în zonele alcătuite în mare parte din turbării și care sunt utilizate în scopuri agricole sau forestiere;

L. întrucât proiectul de regulament al Comisiei ar fi, de fapt, imposibil de respectat și de aplicat în practică, deoarece, fără precizări suplimentare, zonele vizate de definiție au nu doar un caracter vag, ci și întâmplător, cum ar fi zonele care prezintă mici corpuri temporare de apă stătătoare create de condițiile meteorologice în schimbare;

Aplicarea

M. întrucât domeniul de aplicare al proiectului de regulament al Comisiei este, prin urmare, mult prea larg și se bazează pe o definiție nefuncțională a zonelor umede, care ar fi dificil de pus în aplicare și disproporționată în raport cu obiectivul urmărit;

N. întrucât avizul din 15 septembrie 2017 al Forumului pentru schimbul de informații privind aplicarea legii prevede că domeniul de aplicare al restricției propuse, care se bazează pe Convenția Ramsar (zonă umedă), ar ridica probleme serioase din perspectiva aplicării;

O. întrucât proiectul de regulament al Comisiei nu este în conformitate cu principiul securității juridice, deoarece nu le permite persoanelor interesate să cunoască cu exactitate întinderea obligațiilor care le sunt impuse, astfel încât să poată ști fără echivoc ce drepturi și obligații au și să acționeze în consecință;

P. întrucât definiția zonelor umede include în mod explicit suprafețele artificiale de apă și nu face nicio excepție pentru corpurile de apă prezente în zonele municipale, extinzând astfel restricția privind deținerea și utilizarea alicelor de plumb la zone tampon fixe de 100 de metri în jurul elementelor hidrografice urbane, inclusiv râuri, canale, fântâni și iazuri, lucru ce ar putea avea consecințe asupra utilizării munițiilor de plumb de către poliție;

Principiul atribuirii competențelor

Q. întrucât proiectul de regulament al Comisiei depășește competențele de executare conferite de articolele 67-73 din REACH prin introducerea unor obligații suplimentare și a unor noi elemente esențiale, așa că Comisia ignoră limitele inerente unui act de punere în aplicare;

R. întrucât articolele 67-73 din REACH conferă Comisiei anumite competențe de executare pentru a restricționa producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase;

S. întrucât Comisia nu dispune de o mare libertate atunci când modifică anexa XVII (Restricții privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase) la REACH; întrucât trebuie adoptate restricții în temeiul articolelor 69-73 din REACH atunci când există un risc inacceptabil pentru sănătatea umană sau pentru mediu care decurge din producerea, utilizarea sau introducerea pe piață a unor substanțe, risc ce trebuie abordat la nivelul Uniunii;

Lipsa evaluării socioeconomice

T. întrucât, deși avizul ECHA din 17 august 2018 era pentru o perioadă de tranziție de 36 luni se baza pe o evaluare socioeconomică, ținând seama de experiența statelor membre care au eliminat treptat alicele de plumb în zonele umede și de faptul că cinci state membre nu au reglementat încă utilizarea alicelor de plumb în zonele umede, Comisia a propus o perioadă de tranziție mult mai scurtă, de 24 luni, fără justificare;

U. întrucât Comisia a propus ca statele membre ale căror teritorii sunt alcătuite, în proporție de cel puțin 20 %, din zone umede să interzică introducerea pe piață a alicelor care conțin plumb, fără să fi efectuat nicio evaluare socioeconomică a impactului acestei măsuri mai stricte asupra sectorului producției de muniții;

V. întrucât proiectul de regulament al Comisie lărgește substanțial domeniul de aplicare al acestei restricții, fără a se fi efectuat alte evaluări socioeconomice ale modului în care ar fi afectate în mod direct și indirect de restricție această industrie și sectoarele conexe (și anume, producătorii, revânzătorii, transportatorii și utilizatorii de arme de foc); întrucât industria muniției depinde în mare măsură de piața Spațiului Economic European (SEE) (70 % din cifra de afaceri), iar o proporție de 82 % din această industrie depinde în prezent pe alicele de plumb; întrucât faptul că nu se găsesc suficienți înlocuitori adecvați, siguri și la un preț accesibil ai alicelor care fac obiectul restricției ar putea afecta și mai mult pregătirea acestei industrii și a sectoarelor conexe pentru o astfel de restricționare a pieței;

W. întrucât nu s-a evaluat din punct de vedere socioeconomic impactul acestei restricții asupra fermierilor; întrucât fermierii ar putea fi obligați să își înlocuiască puștile pentru a putea folosi alice alternative, care ar putea fi mai scumpe decât alicele de plumb; întrucât nu s-au evaluat încă corespunzător costurile de înlocuire a puștilor fermierilor;

X. întrucât competițiile internaționale de tir la zbor au reguli care permit numai utilizarea alicelor de plumb;

Y. întrucât Comisia sau ECHA nu au evaluat din punctul de vedere al riscurilor sau din punct de vedere socioeconomic impactul acestei restricții asupra tirului la zbor; întrucât nu s-a evaluat această chestiune, chiar dacă tirul la zbor la o distanță mai mică de 100 de metri de zonele umede constituie, prin definiție, o tragere cu arma în zone umede, ceea ce reprezintă o eroare vădită de apreciere a Comisiei;

Z. întrucât proiectul de regulament al Comisiei neglijează faptul că toate poligoanele de tir din Uniune vor fi afectate atunci când apar petece temporare de apă după precipitații, fiindcă peste 600 de poligoane de tir prezintă elemente hidrografice permanente aflate în zona tampon de 100 de metri distanță de o zonă umedă, fapt ce ar împiedica țările SEE să găzduiască (și sportivii să se antreneze pentru) concursuri de discipline ale tirului la zbor în cadrul Campionatului Mondial și al Jocurilor Olimpice;

AA. întrucât insecuritatea juridică creată de definiția imprecisă a „zonelor umede” și de lipsa unei evaluări socioeconomice a efectelor asupra poligoanelor și a evenimentelor internaționale de tir sportiv înseamnă că Comisia a încălcat principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

Avizul ECHA nu a fost luat în considerare

AB. întrucât avizul științific al ECHA nu a fost luat în considerare de Comisie în ceea ce privește următoarele aspecte din proiectul de regulament al Comisiei: prevederea zonelor tampon și interzicerea deținerii alicelor de plumb, aspecte pe care ECHA nu le-a propus; introducerea unei perioade de tranziție de 24 luni, în loc de 36 luni, așa cum a propus ECHA, și interpretarea definiției date de Convenția Ramsar zonelor umede, pe care Comisia le-a interpretat ca fiind orice corp de apă, indiferent de dimensiunea sa;

Inversarea prezumției de nevinovăție

AC. întrucât articolul 126 din REACH nu prevede dispoziții procedurale privind mijloacele de aplicare, care țin de autonomia procedurală a statelor membre; întrucât proiectul de regulament al Comisiei elimină prezumția de nevinovăție și inversează sarcina probei; întrucât o persoană despre care s-a constatat că deține alice de plumb în zona tampon de 100 de metri trebuie să demonstreze că intenționa să utilizeze muniția respectivă în altă parte decât într-o zonă umedă sau într-o zonă tampon;

AD. întrucât prezumția de nevinovăție este prevăzută la articolul 3 și la articolul 6 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului[3], la articolul 48 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la articolul 6 alineatul (2) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar proiectul de regulament al Comisiei nu este o măsură de punere în aplicare, ci mai degrabă o decizie de politică limitată la legiuitor;

AE. întrucât prin stabilirea unor norme și condiții clare se înlesnește aplicarea legislației; întrucât proiectul de regulament al Comisiei introduce o ambiguitate juridică gravă în ceea ce privește interpretarea deținerii, ambiguitate recunoscută și de CASE și de Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea legii;

AF. întrucât restricțiile privind deținerea alicelor de plumb ar submina claritatea și previzibilitatea juridică, deoarece în unele state membre această infracțiune este considerată infracțiune penală, în timp ce în altele se aplică doar o amendă administrativă, iar deținerea și intenția de a utiliza sunt două concepte juridice foarte diferite,

1. se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2. consideră că acest proiect de regulament al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute de REACH;

3. consideră că proiectul de regulament al Comisiei nu este compatibil cu conținutul REACH;

4. consideră că proiectul de regulament al Comisiei depășește ceea ce este necesar și proporțional pentru a aborda riscurile de mediu care decurg din utilizarea alicelor de plumb în zonele umede sau în jurul acestora și că, prin urmare, nu respectă principiul proporționalității;

5. invită Comisia să își retragă proiectul de regulament și să prezinte comitetului un alt proiect fără întârziere;

6. invită Comisia să modifice anexa la proiectul de regulament al Comisiei, schimbând sintagma de la alineatul 20 primul paragraf din „24 de luni” în „36 de luni”;

7. invită Comisia să modifice anexa la proiectul de regulament al Comisiei modificând alineatul 22 litera (a) prin adăugarea textului următor (subliniat și cu caractere cursive) la definiția dată de Convenția Ramsar zonelor umede: „zone de mlaștină, de turbării minerotrofe sau de turbării cu apă de suprafață vizibilă ori corpuri de apă de suprafață cu o lățime mai mare de 3 metri, indiferent dacă sunt naturale sau artificiale, permanente sau temporare, cu apă stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv zone de apă marină a căror adâncime la reflux nu depășește șase metri”;

8. invită Comisia să modifice anexa la proiectul de regulament al Comisiei eliminând litera (b) de la primul paragraf al alineatului (20), litera (c) de la al doilea paragraf al alineatului (20) și literele (e) și (f) de la alineatul (22);

9. invită Comisia să modifice anexa la proiectul de regulament al Comisiei prin adăugarea unui nou alineat în temeiul căruia să fie exceptate poligoanele și competițiile internaționale de tir sportiv, sub rezerva realizării unei evaluări socioeconomice corespunzătoare în termen de 2 ani de la adoptarea regulamentului respectiv;

10. invită Comisia să revizuiască măsura la 24 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare al Comisiei;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

[1] JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

[2] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

[3] Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate