Procedūra : 2020/2852(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0366/2020

Pateikti tekstai :

B9-0366/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/11/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0326

<Date>{18/11/2020}18.11.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0366/2020</NoDocSe>
PDF 198kWORD 52k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis</TitreRecueil>


<Titre>dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo karbendazimas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti, projekto</Titre>

<DocRef>(D069099/01 – 2020/2852(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas</Commission>

Atsakingi nariai: <Depute>Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Eleonora Evi</Depute>


B9‑0366/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo karbendazimas patvirtintas kaip esama veiklioji medžiaga 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti, projekto

(D069099/01 – 2020/2852(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo karbendazimas patvirtintas kaip esama veiklioji medžiaga 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti, projekto (D069099/01),

 atsižvelgdamas į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką[1],

 atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo[2], ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

 atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 straipsnį[3],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A. kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamento projektu siekiama, kad karbendazimas trejiems metams būtų patvirtintas kaip esama veiklioji medžiaga 7-o (plėvelių konservantai) ir 10-o (mūro konservantai) tipų biocidiniams produktams gaminti;

B. kadangi Komisija įsipareigojo laikytis nulinės taršos tikslo, kad aplinkoje nebūtų toksinių medžiagų ir taip būtų padedama geriau apsaugoti piliečius ir aplinką nuo pavojingųjų cheminių medžiagų ir būtų skatinamos inovacijos, skirtos saugioms ir tvarioms alternatyvoms kurti;

C. kadangi 2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijai pateiktos rengiančios valstybės narės vertinimo ataskaitos ir išvados, susijusios su karbendazimu; kadangi iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 90 straipsnio 2 dalies išplaukia, kad medžiagos, kurių vertinimą valstybės narės buvo baigusios iki 2013 m. rugsėjo 1 d., turėtų būti įvertintos pagal Direktyvos 98/8/EB nuostatas;

D. kadangi 2013 m., kai rengianti valstybė narė pateikė vertinimo ataskaitas, jau buvo žinomos karbendazimo pavojingos savybės; kadangi nuo to laiko, kai pateiktos vertinimo ataskaitos, iki Komisijos įgyvendino reglamento projekto praėjo septyneri metai;

Teisiniai argumentai

Nepriimtina rizika aplinkai

E. kadangi tai, jog karbendazimas patvirtintas kaip veiklioji medžiaga 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti, gali lemti nepriimtiną riziką aplinkai ir žmogaus sveikatai, taip pažeidžiant Direktyvą 98/8/EB;

F. kadangi karbendazimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1272/2008[4] numatytus klasifikavimo kaip 1B mutagenų kategorijos ir 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagos kriterijus ir du patvarios, biologinio kaupimosi ir toksiškos (PBT) medžiagos kriterijus (P ir T);

G. kadangi daugelyje tyrimų taip pat išreikštas susirūpinimas dėl to, kad karbendazimas gali turėti endokrininės sistemos veiklą trikdantį poveikį[5]; kadangi, remiantis Biocidinių produktų komiteto nuomonėmis dėl karbendazimo naudojimo visiems 7-o, 9-o ir 10-o tipų produktams gaminti[6], nebuvo galima daryti jokių išvadų dėl endokrininės sistemos veiklą trikdančio poveikio; kadangi labai didelį susirūpinimą kelia tai, kad Komisija, siūlydama leisti naudoti veikliąsias medžiagas dėl to, kad, remiantis turimais duomenimis, neatlikti išsamūs jų endokrininės sistemos veiklą trikdančio poveikio vertinimai, toliau nesilaiko atsargumo principo; kadangi tai, jog, remiantis turimais ribotais duomenimis, neįmanoma padaryti išvadų dėl medžiagos endokrininės sistemos veiklą trikdančio poveikio, neprilygsta išvadai, kad medžiaga nedaro endokrininės sistemos veiklą trikdančio poveikio;

H. kadangi, nors vertinimo ataskaitos buvo pateiktos iki 2013 m. rugsėjo 1 d. ir tai reiškia, kad „nors karbendazimas atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktų nuostatas, priimant patvirtinimo sprendimą Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalis nėra aktuali“[7], tai, kad karbendazimas neturi žinomų pavojingų savybių, kurios kelia didelį susirūpinimą, vis dar labai svarbu ir į tai nepakankamai atsižvelgta įgyvendinant Direktyvą 98/8/EB, atsižvelgiant į tos direktyvos 10 straipsnį, skaitomą kartu su jos 5 straipsnio 1 dalies b punktu;

I. kadangi karbendazimo naudojimas 7-o ir 10-o tipų produktuose, skirtuose lauke naudojamiems fasadų dažams apdoroti, kad būtų išvengta grybelių ir dumblių, kelia didelę vandens taršos riziką, nes kiekvieną kartą lyjant tie biocidai nuteka nuo pastatų fasadų;

J. kadangi tyrime[8] padaryta išvada, kad Vokietijoje karbendazimo rasta daugiau kaip 90 proc. ėminių iš lietaus vandens valymo įrenginių ir daugiau kaip 50 proc. ėminių iš liūčių sukeliamų perviršinio vandens potvynių rezervuarų, iš kurių nevalytas lietaus vanduo išleidžiamas į vandens telkinius arba patenka į požeminį vandenį;

K. kadangi Biocidinių produktų komiteto nuomonėje dėl 9-o tipo produktų (pluošto, odos, gumos ir polimerinių medžiagų konservantų) pateikta išvada, kad karbendazimas nebuvo patvirtintas būtent dėl to, kad nuo apdorotų paviršių lietaus vandens išplautas karbendazimas kelia nepriimtiną riziką paviršiniam vandeniui ir nuosėdų terpei ir nepriimta jokia tinkama rizikos valdymo priemonė;

L. kadangi Biocidinių produktų komiteto nuomonėje dėl 7-o ir 10-o tipo produktų pateikta išvada, kad karbendazimo naudojimo lauke paskirstys, įskaitant dažus (7-o tipo produktas) ir gipsinį tinką (10-o tipo produktas), kelia nepriimtiną riziką paviršiniame vandenyje ir nuosėdų terpėje, nes nepriimta jokia tinkama rizikos švelninimo priemonė, kad būtų išvengta medžiagos patekimo į kanalizaciją per visą jos eksploatavimo laiką (7-o tipo produktams – penkeri metai, 10-o tipo produktams – 25 metai);

M. kadangi tai, jog karbendazimas patvirtintas 7-o ir 10-o tipų produktams gaminti net ir trumpam trejų metų laikotarpiui, reiškia, kad karbendazimas 25 metus su lietaus vandeniu tiesiogiai patektų į aplinką;

N. kadangi Biocidinių produktų komitetui pateiktoje mažumos nuomonėje Švedija nurodė, kad per visoms naudojimo lauke paskirtims naudojamų produktų ir apdorotų gaminių (pvz., dažų ir gipsinio tinko) eksploatavimo laiką išplaunamas medžiagos kiekis kelia nepriimtiną riziką aplinkai ir, remiantis vertinimo ataskaita, šios rizikos neįmanoma sumažinti;

O. kadangi, dėl to, kad Biocidinių produktų komiteto nuomonėse pateikiama išvada, kad karbendazimo naudojimas atitinkamai 7-o, 9-o ir 10-o tipo produktams gaminti kelią tokią pat nepriimtiną riziką, turėjo būti priimtas sprendimas nepatvirtinti karbendazimo visoms naudojimo lauke paskirtims, neapsiribojant 9-o tipo produktais;

P. kadangi karbendazimo naudojimas viduje taip pat kelia nepriimtiną riziką, nes tyrimuose[9] išreikštas susirūpinimas, kad į paviršinį vandenį karbendazimas daugiausia patenka išleidžiant išvalytas buitines ir pramonines nuotekas, nepaisant to, kad Biocidinių produktų komiteto nuomonėje pateikta išvada, jog karbendazimo naudojimo viduje rizika aplinkai yra priimtina;

Patvirtinimo sąlygos, kurias taikant rizika nemažėja

Q. kadangi, atsižvelgiant į nustatytą vertintų naudojimo paskirčių keliamą riziką aplinkai, remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento projektu, karbendazimas gali būti patvirtintas, jeigu bus laikomasi konkrečių su jo naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų, visų pirma to, kad lauke naudoti skirtiems dažams ar gipsiniam tinkui gaminti naudojamų produktų vertinime „ypatingas dėmesys turi būti skiriamas“ paviršiniam vandeniui, nuosėdoms, dirvožemiui ir požeminiam vandeniui;

R. kadangi Biocidinių produktų komiteto nuomonėse dėl 7-o ir 10-o tipų produktų atkreiptas dėmesys į nepriimtiną riziką paviršiniam vandeniui ir nuosėdų terpei ir nurodyta, kad vertintų naudojimo paskirčių atžvilgiu nepriimta jokia tinkama rizikos valdymo priemonė, kurią taikant būtų išvengta medžiagos patekimo į kanalizaciją;

S. kadangi Komisijos raginimas laikytis leidimui taikomų „specifikacijų ir sąlygų“ yra itin miglotas ir jo nepakanka susirūpinimui dėl nepriimtinos rizikos sušvelninti; kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamento projekte nereikalaujama, kad valstybės narės taikytų tinkamas rizikos švelninimo priemones; reikalaujama tiesiog atkreipti dėmesį į pavojų; kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamento projekte neatsižvelgiama į tai, kad patvirtinamuosiuose dokumentuose pateikta išvada, jog nepriimta jokių tinkamų rizikos valdymo priemonių;

Sprendimo dėl rizikos valdymo ir taikomų mokslinių įrodymų nuoseklumas

T. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teismas) patvirtino, kad priimant rizikos valdymo priemonę Komisijos priimtas sprendimas turi būti suderintas su taikomais moksliniais įrodymais; kadangi Komisija gali nesilaikyti sprendimo priėmimo proceso metu pateiktos mokslinės nuomonės, tačiau ji turi pateikti konkrečias savo išvadų priežastis, kurių mokslinė vertė, palyginti su pateiktomis nuomonėje, būtų tokia pat; kadangi pateikdama priežastis ji turi paaiškinti, kodėl nesivadovauja nuomone[10];

U. kadangi sprendimas patvirtinti karbendazimą kaip esamą veikliąją medžiagą 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti smarkiai prieštarauja Biocidinių produktų komiteto nuomonėse pateiktai išvadai, kad karbendazimo naudojimas lauke dažuose (7-o tipo produktai) ir gipsiniame tinke (10-o tipo produktai) kelia nepageidaujamą riziką paviršiniam vandeniui ir nuosėdų terpei, atsižvelgiant į Direktyvos 98/8/EB 10 straipsnį, skaitomą kartu su jos 5 straipsnio 1 dalies b punktu;

V. kadangi įgyvendinimo reglamento projekte Komisijos pateikiamos priežastys, dėl kurių nesilaikoma Biocidinių produktų komiteto nuomonėse pateiktų išvadų, grindžiamos argumentais, kad visapusiškam biocidinių produktų leidimui išduoti reikia papildomų veiksmų valstybės narės lygmeniu ir kad netrukus bus atlikta peržiūra pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012;

W. kadangi iš tų priežasčių nepaaiškėja, kodėl Komisija, remdamasi Direktyva 98/8/EB, manė, kad karbendazimo naudojimas 7-o ir 10-tipų produktams gaminti nekelia nepriimtinos rizikos, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad laikyta, jog kai kurių veikliųjų medžiagų naudojimas 9-o tipo produktams gaminti, kelia nepriimtiną riziką, todėl priimtas sprendimas nesuteikti leidimo jį naudoti to tipo produktams gaminti;

X. kadangi priežasčių, dėl kurių nesilaikoma Biocidinių produktų komiteto nuomonėse pateiktų išvadų, pareiškimas ne tik būtinas Teismo kontrolei, bet, konkrečiau kalbant, ir tam, kad Parlamentas galėtų tinkamai naudotis savo teise tikrinti;

Galimų alternatyvų nagrinėjimas

Y. kadangi, remiantis Biocidinių produktų komiteto nuomone dėl 7-o tipo produktų, karbendazimą ketinama naudoti kaip fungicidą biocidiniuose plėvelių konservantų produktuose, kurie naudojami galutinio naudojimo paskirtims, kaip antai dažams, arba yra įtraukti į jų sudėtį; kadangi, remiantis Biocidinių produktų komiteto nuomone dėl 10-o tipo produktų, karbendazimas turi būti naudojamas kaip fungicidas statybinių medžiagų konservantuose, kurie naudojami galutinio naudojimo paskirtims, kaip antai gipsiniam tinkui, arba yra įtraukti į jų sudėtį;

Z. kadangi Komisija, remdamasi tik 2014 m. pateiktais vienuolika nekonfidencialių trečiųjų šalių, kurios yra įmonės arba pramonės asociacijos. atsakymų, padarė išvadą, kad nėra jokių tinkamų alternatyvų karbendazimui; kadangi, jeigu turima kitos informacijos, kuria būtų pagrįstas Komisijos sprendimas, ją reikėtų pateikti Parlamentui, kad jis galėtų visapusiškai naudotis savo teise tikrinti;

AA. kadangi, remiantis Biocidinių produktų komiteto nuomonėmis, daugumoje atsakymų neatsižvelgiama į skirtumus tarp karbendazimo naudojimo 7-o, 9-o ir 10-o tipo produktams gaminti, todėl Komisija negali tinkamai įvertinti galimų alternatyvų kiekvienam atskiram tipui ir naudojimo paskirtims;

AB. kadangi atsakymuose pateikta informacija toli gražu nėra pakankamai išsami ir aktuali, kad būtų galima padaryti išvadą, jog nėra tinkamų alternatyvų karbendazimo naudojimui 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti;

AC. kadangi visų pirma atsakymų pateikėjai dėl 7-o tipo produktų pareiškė, kad techniškai įmanoma dažuose pakeisti karbendazimą, tačiau jie nusprendė, kad tai truktų pernelyg ilgai ir būtų per brangu;

AD. kadangi visų pirma atsakymų pateikėjai dėl 10-o tipo produktų pareiškė, kad techniškai įmanoma dažuose pakeisti karbendazimą, tačiau jie nusprendė, kad tai truktų pernelyg ilgai ir būtų per brangu; kadangi, remiantis Biocidinių produktų komiteto nuomone, dėl to, kad patvirtinta labai mažai veikliųjų medžiagų to tipo produktams gaminti, Biocidinių produktų komiteto šiuo metu turimos informacijos nepakanka nuspręsti, ar esama bet kokios kitos veikliosios medžiagos, kuri galėtų tapti alternatyva karbendazimo naudojimui kaip konservantui gipsiniame tinke, kuriam būdinga didelė pH vertė;

AE. kadangi daugumoje 2014 m. Komisijai pateiktų atsakymų pateikta išvada, kad įmanoma rasti alternatyvų karbendazimo naudojimui 7-o ir 10-o tipų produktams gaminti, nors tai ir sudėtinga;

AF. kadangi pareiškėjai galėjo septynerius metus nagrinėti galimas alternatyvas karbendazimui, kurio kenksmingos savybės gerai žinomos;

AG. kadangi Komisija nesilaikė savo įsipareigojimo apsvarstyti galimybę naudoti tinkamas alternatyvias medžiagas, laikantis Direktyvos 98/8/EB 10 straipsnio 5 dalies; kadangi nepateiktas joks paaiškinimas, kuriame būtų konkrečiai nurodyta, kokiu pagrindu Komisija padarė išvadą, kad tinkamų ir pakankamų alternatyvių medžiagų nėra; kadangi tokia informacija itin svarbi dabartinio leidimo rezultatams, atsižvelgiant į medžiagos toksikologinį profilį;

AH. kadangi karbendazimo naudojimui 9-o tipo produktams gaminti leidimas nesuteiktas; kadangi jokia gauta informacija, nurodyta Biocidinių produktų komiteto nuomonėje, nebuvo konkrečiai susijusi su 9-o tipo produktais; kadangi trečiųjų šalių atsakymų pateikėjai iškėlė tuos pačius susirūpinimą keliančius klausimus dėl riboto skaičiaus galimų alternatyvų, taip pat laiko ir išlaidų, reikalingų alternatyvoms, kurių veiksmingumas gaminant 7-o ir 10-o tipo produktus prilygtų karbendazimo, naudojamo 9-o tipo produktams gaminti, veiksmingumui, sukurti;

AI. kadangi, remiantis Biocidinių produktų komiteto nuomonėmis dėl 7-o ir 10-o tipų produktų, atsakymų pateikėjai nurodė, kad sudėtinga įvertinti galimas alternatyvas, atsižvelgiant į tai, kad daugelį šių alternatyvų reikia peržiūrėti pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012; kadangi nepriimtina, kad atidėtas peržiūros programos vykdymas taptų pretekstu pakenkti žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugai;

Politiniai argumentai

AJ. kadangi nepriimtina, kad Komisija nusprendė atidėti medžiagų, kurios kelia nepriimtiną pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepatvirtinimą, tiesiog pateikdama paaiškinimą, kad ateityje atliekant peržiūras Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 padės užtikrinti, kad toks nepatvirtinimas būtų sistemingesnis;

AK. kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamento projekte nurodyta, kad, remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo 10 punktu, kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos turėtų įvertinti, ar jų teritorijose gali būti įgyvendintos Reglamento 5 straipsnio 2 dalies sąlygos, kad būtų galima nuspręsti, ar galima leisti naudoti biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra karbendazimo;

AL. kadangi Komisija neturėtų valstybėms narėms perduoti atsakomybės už atsisakymą prekiauti biocidiniais produktais, kurių sudėtyje yra karbendazimo, remiantis argumentu, kad per viešas konsultacijas buvo gauta prastos kokybės informacija apie galimas keistinas medžiagas;

AM. kadangi, kaip siūlė Komisija, ant apdorotų gaminių turės būti pateikta tik etiketė, kurioje bus nurodyta ribota informacija, ir, prieš pateikiant tą gaminį rinkai ir pradedant juo prekiauti tarp valstybių narių, nebus reikalaujama atlikti tos etiketės reglamentavimo patikros; kadangi produktui nereikia jokio leidimo, nebus vertinama, ar produkto veiksmingumas atitinka etiketėje pateiktą informaciją;

AN. kadangi šiomis aplinkybėmis nenumatyta pakankamai aukšto lygio žmogaus sveikatos ir aplinkos apsauga, taip pat nenumatytos vienodos sąlygos Sąjungos ir ne Sąjungos įmonėms;

1. kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamento projektas neatitinka Sąjungos teisės ir nėra suderinamas su Direktyvos 98/8/EB ir Reglamento (EB) Nr. 528/2012 tikslu ir turiniu;

2. mano, kad, atsižvelgiant į:

a. karbendazimo kenksmingas savybes,

b. poveikį aplinkai ir tai, kad patvirtinamuosiuose dokumentuose nenurodytos rizikos valdymo priemonės,

c. tai, kad trūksta duomenų, kad būtų galima daryti tvirtą išvadą, jog tinkamų alternatyvų nėra,

d. septynerių metų laikotarpį, kuris praėjo nuo to laiko, kai pateikti poveikio vertinimai, ir

e. tai, kad Komisijos sprendimams dėl karbendazimo naudojimo 7-o, 9-o ir 10-o tipų produktams gaminti stinga nuoseklumo,

kad Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo karbendazimas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti net ir trumpam trejų metų laikotarpiui, projektas nėra proporcingas, atsižvelgiant į nepriimtiną riziką, kurią jis kelia žmogaus sveikatai ir aplinkai; todėl Komisija turėjo padaryti išvadą dėl nepriimtinos rizikos, nes vis dar kyla susirūpinimas dėl karbendazimo naudojimo produktams gaminti;

3. mano, kad įgyvendinimo reglamento projekte Komisijos pateiktos informacijos nepakanka tam, kad Parlamentas galėtų tinkamai naudotis savo teise tikrinti;

4. prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo reglamento projektą ir pateikti komitetui naują projektą, kuriame būtų siūloma nepatvirtinti karbendazimo kaip veikliosios medžiagos 7-o ir 10-o tipų biocidiniams produktams gaminti;

5. pakartoja, kad, nors vertinimo ataskaitos buvo pateiktos iki 2013 m. rugsėjo 1 d., leidimo išdavimas medžiagai, priskiriamai 1B mutageninių arba 1B toksiškų reprodukcijai medžiagų kategorijai ir turinčiai endokrininės sistemos veiklą trikdantį poveikį, kelia nepriimtiną riziką žmogaus sveikatai, kalbant apie svarstomas jos naudojimo paskirtis;

 

°

° °

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

[1]  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

[2]  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

[3]  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

[4]  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

[5]  H. Morinaga. et al., „A Benzimidazole Fungicide, Benomyl, and Its Metabolite, Carbendazim, Induce Aromatase Activity in a Human Ovarian Granulose-Like Tumor Cell Line (KGN)“, Endocrinology 2004, 145(4), p. 1860–1869; D-J. Kim et al., „Benomyl induction of brain aromatase and toxic effects in the zebrafish embryo“, Journal of Applied Toxicology 2009, 29, p. 289–294; J. M. Goldman et al., „Effects of the benomyl metabolite, carbendazim, on the hypothalamic-pituitary reproductive axis in the male rat“, Toxicology 1989, 57(2), p. 173–182; J. Jiang et al, „Carbendazim has the potential to induce oxidative stress, apoptosis, immunotoxicity and endocrine disruption during zebrafish larvae development“, Toxicology in Vitro 2015, 29(7), p. 1473–1481; S. Singh, N. Singh, V. Kumar et al., „Toxicity, monitoring and biodegradation of the fungicide carbendazim“, Environmental Chemistry Letters 2016, 14, p. 317–329; C. Jin, Z. Zeng, C. Wang, T. Luo, S. Wang, J. Zhou, Y. Ni, Z. Fu, Y. Jin, „Insights into a Possible Mechanism Underlying the Connection of Carbendazim-Induced Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis in Mice“, Toxicological Sciences 2018, 166(2), p. 382–393; P. Durand, G. Martin, A. Blondet, J. Gilleron, D. Carette, S. Janczarski, E. Christin, G. Pointis, M. H. Perrard, „Effects of low doses of carbendazim or iprodione either separately or in mixture on the pubertal rat seminiferous epithelium: An ex vivo study“, Toxicology In Vitro 2017, 45(3), p. 366–373; Y. Jin, Z. Zeng, Y. Wu, S. Zhang, Z. Fu, „Oral Exposure of Mice to Carbendazim Induces Hepatic Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis“, Toxicological Sciences 2015, 147(1), p. 116–26; E. M. Rama, S. Bortolan, M. L. Vieira, D. C. Gerardin, E. G. Moreira, „Reproductive and possible hormonal effects of carbendazim“, Regulatory Toxicology and Pharmacology 2014, 69(3), p. 476–486.

[6]  2019 m. gruodžio 10 d. Biocidinių produktų komiteto nuomonė dėl prašymo patvirtinti aktyviąją medžiagą: karbendazimas. 7-as produkto tipas; 2019 m. vasario 27 d. Biocidinių produktų komiteto nuomonė dėl prašymo patvirtinti aktyviąją medžiagą: karbendazimas. 9-as produkto tipas; 2019 m. gruodžio 10 d. Biocidinių produktų komiteto nuomonė dėl prašymo patvirtinti aktyviąją medžiagą: karbendazimas. 10-as produkto tipas; https://echa.europa.eu/lt/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval?diss=true&search_criteria_ecnumber=234-232-0&search_criteria_casnumber=10605-21-7&search_criteria_name=Carbendazim.

[7]  Biocidinių produktų komiteto nuomonės dėl 7-o ir 10-o tipų produktų, p. 14.

[9]  S. Merel, S. Benzing, C. Gleiser, G. Di Napoli-Davis, C. Zwiener, „Occurrence and overlooked sources of the biocide carbendazim in wastewater and surface water“, Environmental Pollution 2018, 239, p. 512–521.

[10]  Žr. bylos T‑837/16, Švedija prieš Komisiją, ECLI:EU:T:2019:144, 69 punktą.

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika