Procedură : 2020/2852(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0366/2020

Texte depuse :

B9-0366/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/11/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0326

<Date>{18/11/2020}18.11.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0366/2020</NoDocSe>
PDF 192kWORD 53k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei privind aprobarea substanței carbendazim ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produse 7 și 10</Titre>

<DocRef>(D069099/01 – 2020/2852(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară</Commission>

Deputate responsabile: <Depute>Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Eleonora Evi</Depute>


B9‑0366/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei privind aprobarea substanței carbendazim ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produse 7 și 10

(D069099/01 – 2020/2852(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei privind aprobarea substanței carbendazim ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produse 7 și 10 (D069099/01),

 având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide[1],

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide[2], în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

 având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie[3],

 având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A. întrucât proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei are ca scop aprobarea, pentru o perioadă de trei ani, a substanței carbendazim ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produse 7 (conservanți pentru pelicule) și pentru tipul de produse 10 (produse de protecție pentru lucrări de zidărie);

B. întrucât Comisia s-a angajat să atingă obiectivul de reducere la zero a poluării, pentru a realiza un mediu liber de orice substanțe toxice și a proteja astfel mai bine cetățenii și mediul împotriva substanțelor chimice nocive, precum și pentru a încuraja inovarea în sensul creării unor alternative nepericuloase și sustenabile;

C. întrucât rapoartele de evaluare și concluziile statului membru raportor în legătură cu substanța carbendazim au fost transmise Comisiei la 2 august 2013; întrucât pe baza articolului 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 se poate deduce că substanțele pentru care evaluarea statelor membre a fost finalizată până la 1 septembrie 2013 trebuie evaluate în conformitate cu dispozițiile Directivei 98/8/CE;

D. întrucât proprietățile nocive ale substanței carbendazim erau deja cunoscute în 2013, atunci când statul membru raportor a transmis rapoartele de evaluare; întrucât au trecut șapte ani între prezentarea rapoartelor de evaluare și prezentarea proiectului de regulament de punere în aplicare al Comisiei;

Argumente juridice

Un risc inacceptabil pentru mediu

E. întrucât aprobarea utilizării substanței carbendazim în tipurile de produse 7 și 10 ar putea crea riscuri inacceptabile pentru mediu și pentru sănătatea umană, ceea ce contravine Directivei 98/8/CE;

F. întrucât substanța carbendazim satisface criteriile pentru clasificare drept substanță mutagenă de categoria 1B și substanță toxică pentru reproducere de categoria 1B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului[4], precum și două criterii (P și T) dintre criteriile privind persistența, bioacumularea și toxicitatea (PBT);

G. întrucât în numeroase studii au fost exprimate preocupări cu privire la potențialul substanței carbendazim ca perturbator endocrin[5]; întrucât, potrivit avizelor emise de Comitetul pentru produse biocide privind substanța carbendazim pentru toate produsele de tipul 7, 9 și 10[6], nu se poate trage nicio concluzie privind efectele acesteia ca perturbator endocrin; întrucât este foarte preocupant faptul că Comisia ignoră în continuare principiul precauției, propunând autorizarea substanțelor active pe baza unor evaluări neconcludente ale proprietăților acestora de perturbatori endocrini, bazate pe informațiile disponibile; întrucât formularea unor concluzii privind calitatea de perturbator endocrin a unei substanțe pe baza unor date insuficiente nu este același lucru cu formularea unei concluzii privind lipsa oricăror efecte de perturbator endocrin ale substanței în cauză;

H. întrucât, deși rapoartele de evaluare privind substanța carbendazim au fost depuse înainte de 1 septembrie 2013, ceea ce înseamnă că, deși substanța carbendazim îndeplinește cerințele de la articolul 5 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu este pertinent pentru decizia de aprobare[7], faptul că substanța carbendazim are proprietăți nocive cunoscute care trezesc preocupări foarte puternice este totuși foarte important și nu a fost luat în considerare în măsură suficientă la punerea în aplicare a Directivei 98/8/CE, în situația în care articolul 10 este coroborat cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din directiva respectivă;

I. întrucât utilizarea substanței carbendazim în tipurile de produse 7 și 10 la tratarea vopselelor de exterior pentru fațade, cu scopul de a evita dezvoltarea organismelor fungice și a algelor, prezintă un risc ridicat de poluare a apei din cauza spălării acestor substanțe biocide de pe fațadele clădirilor de fiecare dată când plouă;

J. întrucât un studiu[8] a arătat că, în Germania, substanța carbendazim a fost găsită în peste 90 % din probele culese din bazinele de sedimentare a apei de ploaie și în peste 50 % din probele culese din bazinele de revărsare pentru apele pluviale, din care apa de ploaie netratată se scurge în apele de suprafață sau în sol;

K. întrucât în avizul Comitetului pentru produse biocide privind tipul de produse 9 (conservanți pentru fibre, piele, cauciuc și materiale polimerizate) se afirmă că substanța carbendazim nu a fost aprobată anume din cauză că scurgerea acestei substanțe de pe suprafețele tratate odată cu apa de ploaie creează riscuri inacceptabile în compartimentele pentru apele de suprafață și de sedimentare și din cauză că nu există nicio măsură adecvată de gestionare a acestor riscuri;

L. întrucât, potrivit avizelor Comitetului pentru produse biocide privind tipul de produse 7 și 10, utilizarea în exterior a substanței carbendazim, inclusiv în vopsele (tipul de produse 7) și în tencuieli (tipul de produse 10) prezintă un risc inacceptabil în compartimentele pentru apele de suprafață și de sedimentare, deoarece nu există nicio măsură adecvată de gestionare a acestor riscuri pentru a se evita scurgerile în canalizare în cursul perioadei de utilizare a articolelor tratate (cinci ani pentru tipul de produse 7 și 25 de ani pentru tipul de produse 10);

M. întrucât, prin urmare, aprobarea utilizării substanței carbendazim în tipurile de produse 7 și 10, chiar și pentru o perioadă scurtă de trei ani, ar avea ca rezultat scurgerea directă de carbendazim în mediu prin apa de ploaie timp de o perioadă de până la 25 de ani;

N. întrucât Suedia a declarat, în cadrul Comitetului pentru produse biocide, în cuprinsul opiniei sale minoritare, că scurgerile din cursul perioadei de exploatare a produselor aplicate și a articolelor tratate (de exemplu vopsele și tencuieli), pentru toate utilizările exterioare, prezintă un risc inacceptabil pentru mediu, care nu poate fi atenuat, potrivit raportului de evaluare;

O. întrucât faptul că avizele Comitetului pentru produse biocide ajung la concluzia că utilizarea substanței carbendazim în tipurile de produse 7, 9 și 10 prezintă aceleași riscuri inacceptabile ar fi trebuit să determine neaprobarea substanței carbendazim pentru toate aceste utilizări în exterior, și nu doar pentru tipul de produse 9;

P. întrucât utilizările în interior a substanței carbendazim pot, de asemenea, să prezinte riscuri inacceptabile, deoarece o serie de studii[9] au exprimat preocuparea cu privire la faptul că prezența substanței carbendazim în apele de suprafață se datorează în principal deversării de ape reziduale casnice și industriale tratate, în pofida concluziilor din avizele Comitetului pentru produse biocide potrivit cărora utilizările în interior ale substanței carbendazim prezintă un nivel acceptabil de risc pentru mediu;

Condiții de aprobare care nu atenuează riscurile

Q. întrucât, având în vedere riscurile pentru mediu identificate în cazul utilizărilor supusei evaluării, potrivit proiectului de regulament de punere în aplicare al Comisiei, substanța carbendazim poate fi aprobată cu condiția respectării anumitor specificații și cerințe privind utilizarea acesteia, în special cerința ca în evaluarea produsului să se acorde o atenție deosebită apelor de suprafață, sedimentelor, solului și apelor freatice în cazul produselor utilizate în vopsele și tencuieli destinate unei utilizări în exterior;

R. întrucât ambele avize ale Comitetului pentru produse biocide privind tipurile de produse 7 și 10 atrag atenția asupra unor riscuri inacceptabile în compartimentele pentru apele de suprafață și de sedimentare și arată că, în cazul utilizărilor supuse evaluării, nu există nicio măsură adecvată de gestionare a riscurilor pentru evitarea deversării în sistemele de canalizare;

S. întrucât apelul Comisiei de a se anexa la autorizație „specificații și cerințe” este extrem de vag și nu este suficient pentru a răspunde preocupărilor privind riscurile inacceptabile; întrucât proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei nu obligă statele membre să impună măsuri adecvate de reducere a riscurilor, ci pur și simplu să aibă în vedere aceste riscuri; întrucât proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei nu ține seama de faptul că, potrivit documentelor însoțitoare, nu există măsuri adecvate de gestionare a riscurilor;

Coerența dintre decizia privind gestionarea riscurilor și dovezile științifice pe care se bazează aceasta

T. întrucât, fapt confirmat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”), la adoptarea unei măsuri de gestionare a riscurilor, decizia Comisiei trebuie să fie coerentă cu dovezile științifice pe care se bazează; întrucât Comisia poate să nu țină seama de un aviz științific prezentat în cadrul procesului decizional, dar în acest caz trebuie se expună motivele specifice pe care își bazează concluziile, de o valoare științifică echivalentă cu cele expuse în aviz; întrucât în justificarea respectivă Comisia trebuie să explice motivul pentru care nu ține seama de aviz[10];

U. întrucât decizia de a aproba substanța carbendazim ca substanță activă existentă pentru utilizare în produse biocide pentru produsele de tipul 7 și 10 contrazice puternic concluziile din avizele Comitetului pentru produse biocide potrivit cărora utilizarea în exterior a substanței carbendazim în vopsele (tipul de produse 7) și în tencuieli (tipul de produse 10) prezintă un risc inacceptabil în compartimentele pentru apele de suprafață și de sedimentare, având în vedere articolul 10 din Directiva 98/8/CE coroborat cu articolul 5 alineatul (1) litera (b) din aceeași directivă;

V. întrucât motivele care au determinat Comisia să nu țină seama de avizele Comitetului pentru produse biocide, prezentate de aceasta în proiectul său de regulament de punere în aplicare, se limitează la argumentul că autorizarea completă a produselor biocide necesită o etapă suplimentară la nivelul statelor membre și că se va efectua în curând revizuirea prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

W. întrucât aceste justificări nu explică motivul pentru care Comisia a considerat că substanța carbendazim nu prezintă un risc inacceptabil pentru a fi utilizată în tipurile de produse 7 și 10 conform Directivei 98/8/CE, mai ales având în vedere faptul că utilizarea aceleiași substanțe active în tipul de produse 9 a fost considerată ca prezentând un risc inacceptabil, ceea ce a determinat adoptarea unei decizii de a nu se autoriza utilizarea pentru acest tip de produse;

X. întrucât prezentarea motivelor pentru care nu se ține seama de concluziile din avizele Comitetului pentru produse biocide este indispensabilă nu numai pentru controlul din partea Curții, ci și, în mod mai specific, pentru exercitarea adecvată de către Parlament a competenței sale de control;

Examinarea alternativelor disponibile

Y. întrucât, potrivit avizului Comitetului pentru produse biocide referitor la tipul de produse 7, substanța carbendazim va fi utilizată ca fungicid în produse biocide de protecție pentru pelicule care sunt aplicate pe produse pentru utilizare finală, precum vopselele, sau sunt încorporate în acestea; întrucât, potrivit avizului Comitetului pentru produse biocide referitor la tipul de produse 10, substanța carbendazim va fi utilizată ca fungicid în produse de protecție a materialelor de construcție care sunt aplicate pe produse pentru utilizare finală, precum tencuielile, sau sunt încorporate în acestea;

Z. întrucât, pe baza a numai unsprezece contribuții (care datează din 2014) fără caracter confidențial din partea unor părți terțe, toate acestea fiind întreprinderi sau asociații industriale, Comisia a ajuns la concluzia că nu există alternative adecvate la carbendazim; întrucât, dacă sunt disponibile și alte informații care sprijină decizia Comisiei, acestea ar trebui să fie puse la dispoziția Parlamentului pentru a-i permite să-și exercite în totalitate competența de control;

AA. întrucât, potrivit avizelor Comitetului pentru produse biocide, majoritatea contribuțiilor nu au făcut deosebirea între diferitele utilizări ale substanței carbendazim în tipurile de produse 7, 9 și 10, ceea ce nu i-a permis Comisiei să evalueze în mod corespunzător disponibilitatea unor alternative pentru fiecare tip de produs și pentru fiecare utilizare;

AB. întrucât informațiile incluse în contribuții nu sunt nici de departe suficient de detaliate și actuale pentru a se putea determina că nu există alternative potrivite la carbendazim pentru utilizarea în produse biocide de tipurile 7 și 10;

AC. întrucât, mai ales pentru tipul de produse 7, în contribuții se declară că este posibil, din punct de vedere tehnic, să se înlocuiască substanța carbendazim din vopsele, deși se consideră că acest lucru necesită prea mult timp și este prea costisitor;

AD. întrucât, mai ales pentru tipul de produse 10, în contribuții se declară că este posibil, din punct de vedere tehnic, să se înlocuiască substanța carbendazim din vopsele, deși se consideră că acest lucru necesită prea mult timp și este prea costisitor; întrucât, potrivit avizului Comitetului pentru produse biocide, având în vedere numărul extrem de mic al substanțelor active aprobate pentru tipul de produse în cauză, informațiile de care dispune în prezent comitetul nu sunt suficiente pentru a determina dacă există o altă substanță activă care ar reprezenta o alternativă la utilizarea substanței carbendazim pentru protejarea tencuielilor cu o valoare ridicată a pH-ului;

AE. întrucât în majoritatea contribuțiilor transmise Comisiei în 2014 se indica faptul că este posibil să se găsească alternative la carbendazim pentru tipurile de produse 7 și 10, deși nu fără dificultăți;

AF. întrucât solicitanții au avut la dispoziție șapte ani pentru a cerceta posibile alternative la carbendazim, ale cărui proprietăți nocive sunt bine cunoscute;

AG. întrucât, prin urmare, Comisia nu și-a îndeplinit sarcina prevăzută la articolul 10 alineatul (5) din Directiva 98/8/CE de a examina disponibilitatea unor substanțe alternative adecvate; întrucât nu se oferă nicio explicație detaliată care să justifice concluzia Comisiei că nu există substanțe alternative potrivite și suficiente; întrucât astfel de detalii sunt de mare importanță pentru decizia finală privind autorizația în cauză, având în vedere profilul toxicologic al substanței;

AH. întrucât nu a fost aprobată utilizarea substanței carbendazim în tipul de produse 9; întrucât nicio informație dintre cele primite și menționate în avizul Comitetului pentru produse biocide nu ținea în mod specific de tipul de produse 9; întrucât preocupări similare au fost formulate de părți terțe care au venit cu contribuții, și anume numărul mic de alternative disponibile, precum și timpul și cheltuielile necesare pentru crearea unei alternative cu un nivel al eficacității echivalent cu cel al substanței carbendazim atât pentru tipul de produse 9, cât și pentru tipurile de produse 7 și 10;

AI. întrucât, potrivit avizelor Comitetului pentru produse biocide referitoare la tipurile de produse 7 și 10, în contribuții se indică faptul că este dificil de determinat dacă există sau nu alternative, deoarece multe dintre acestea nu au fost încă evaluate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012; întrucât este inacceptabil ca întârzierile înregistrate în programul de evaluare să fie utilizate ca o justificare pentru a împiedica protecția sănătății umane și a mediului;

Argumente politice

AJ. întrucât este inacceptabilă decizia Comisiei de a amâna neaprobarea unor substanțe care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu, justificând acest lucru numai prin faptul că Regulamentul (UE) nr. 528/2012 va contribui la adoptarea mai sistematică a unor decizii de neaprobare în urma evaluărilor viitoare;

AK. întrucât proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei prevede că, potrivit punctului 10 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, autoritățile competente ale statelor membre trebuie să evalueze dacă pe teritoriul lor pot fi îndeplinite condițiile de la articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menționat pentru a decide dacă se poate autoriza sau nu un produs biocid care conține carbendazim;

AL. întrucât Comisia nu ar trebui să delege statelor membre responsabilitatea de a refuza comercializarea produselor biocide care conține carbendazim, argumentând că informațiile primite în cadrul consultării publice pentru a determina eventuali candidați de înlocuire sunt de calitate scăzută;

AM. întrucât, potrivit propunerii Comisiei, va fi obligatorie aplicarea pe articolele tratate a unei etichete care conține numai informații sumare, iar eticheta nu va face obiectul unui control normativ înainte de introducerea articolului respectiv pe piață și comercializarea acestuia între statele membre; întrucât, nefiind necesară o autorizație pentru produse, nu va avea loc nicio evaluare pentru a se determina dacă eficacitatea produsului corespunde afirmațiilor de pe etichetă;

AN. întrucât această situație nu asigură un nivel suficient de ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului și nici nu asigură condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din Uniune și cele din afara UE,

1. consideră că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei nu este coerent cu legislația Uniunii, deoarece nu este compatibil cu scopul și conținutul Directivei 98/8/CE și ale Regulamentului (UE) nr. 528/2012;

2. consideră, având în vedere:

(a) proprietățile nocive ale substanței carbendazim,

(b) efectele acesteia asupra mediului, precum și lipsa unor măsuri de gestionare a riscurilor, conform documentelor însoțitoare,

(c) lipsa unor date care să permită formularea unei concluzii certe privind faptul că nu există alternative adecvate,

(d) cei șapte ani care au trecut de la prezentarea rapoartelor de evaluare și

(e) lipsa coerenței între deciziile Comisiei privind utilizarea substanței carbendazim în tipurile de produse 7, 9 și 10,

că proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei privind aprobarea substanței carbendazim ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produse 7 și 10, chiar și pentru o perioadă scurtă de trei ani, nu este o măsură proporțională, având în vedere riscul inacceptabil pe care îl prezintă această substanță pentru sănătatea umană și pentru mediu, iar Comisia ar fi trebuit să ajungă la concluzia că există un risc inacceptabil, deoarece utilizarea substanței carbendazim într-un produs dă naștere în continuare unor preocupări;

3. consideră că informațiile prezentate de Comisie în proiectul său de regulament de punere în aplicare nu sunt suficiente pentru a-i permite Parlamentului să-și exercite în mod corespunzător competența de control;

4. invită Comisia să-și retragă proiectul de regulament de punere în aplicare și să prezinte comisiei un nou proiect, în care să propună neaprobarea substanței carbendazim ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipurile de produse 7 și 10;

5. repetă că, deși rapoartele de evaluare au fost prezentate înainte de 1 septembrie 2013, autorizarea unei substanțe clasificate ca substanță mutagenă 1B, toxică pentru reproducere 1B și cu posibile efecte de perturbator endocrin prezintă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană în legătură cu utilizările avute în vedere;

 

°

° °

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

[1]  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

[2]  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

[3]  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

[4] Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

[5]  Morinaga, H. et al., „A Benzimidazole Fungicide, Benomyl, and Its Metabolite, Carbendazim, Induce Aromatase Activity in a Human Ovarian Granulose-Like Tumor Cell Line (KGN)”, Endocrinology 2004, 145(4):1860–1869; Kim, D-J. et al., „Benomyl induction of brain aromatase and toxic effects in the zebrafish embryo”, Journal of Applied Toxicology 2009, 29:289–294; Goldman, J.M. et al., „Effects of the benomyl metabolite, carbendazim, on the hypothalamic-pituitary reproductive axis in the male rat”, Toxicology 1989, 57(2): 173-182; Jiang, J. et al, „Carbendazim has the potential to induce oxidative stress, apoptosis, immunotoxicity and endocrine disruption during zebrafish larvae development”, Toxicology in Vitro 2015, 29(7):1473-1481; Singh, S., Singh, N., Kumar, V. et al., „Toxicity, monitoring and biodegradation of the fungicide carbendazim”, Environmental Chemistry Letters 2016, 14: 317–329; Jin, C., Zeng, Z., Wang, C., Luo, T., Wang, S., Zhou, J., Ni, Y., Fu, Z., Jin, Y., „Insights into a Possible Mechanism Underlying the Connection of Carbendazim-Induced Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis in Mice”, Toxicological Sciences 2018, 166(2): 382-393; Durand, P., Martin, G., Blondet, A., Gilleron, J., Carette, D., Janczarski, S., Christin, E., Pointis, G., Perrard, M.H., „Effects of low doses of carbendazim or iprodione either separately or in mixture on the pubertal rat seminiferous epithelium: An ex vivo study”, Toxicology In Vitro 2017, 45(3):366-373; Jin, Y., Zeng, Z., Wu, Y., Zhang, S., Fu, Z., „Oral Exposure of Mice to Carbendazim Induces Hepatic Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis”, Toxicological Sciences 2015, 147(1):116-26; Rama, E.M., Bortolan, S., Vieira, M.L., Gerardin, D.C., Moreira, E.G., „Reproductive and possible hormonal effects of carbendazim”, Regulatory Toxicology and Pharmacology 2014, 69(3):476-486.

[6]  Avizul Comitetului pentru produse biocide din 10 decembrie 2019 privind cererea de aprobare a substanței active: Carbendazim, tipul de produs: 7; Avizul Comitetului pentru produse biocide din 27 februarie 2019 privind cererea de aprobare a substanței active: Carbendazim, tipul de produs: 9; Avizul Comitetului pentru produse biocide din 10 decembrie 2019 privind cererea de aprobare a substanței active: Carbendazim, tipul de produs: 10. https://echa.europa.eu/ro/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval?diss=true&search_criteria_ecnumber=234-232-0&search_criteria_casnumber=10605-21-7&search_criteria_name=Carbendazim

[7]  Avizele Comitetului pentru produse biocide privind tipurile de produse 7 și 10, p. 14.

[9]  Merel, S., Benzing, S., Gleiser, C., Di Napoli-Davis, G., Zwiener, C., „Occurrence and overlooked sources of the biocide carbendazim in wastewater and surface water”, Environmental Pollution 2018, 239:512-521.

[10]  A se vedea cauza T‑837/16, Suedia / Comisia, ECLI:EU:T:2019:144, punctul 69.

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate