Πρόταση ψηφίσματος - B9-0368/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0368/2020

  19.11.2020ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση διορισμού της Julia Laffranque μέλους της επιτροπής που συνιστάται δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  19.11.2020ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - (2020/2238(INS))


  σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κανονισμού

  Adrián Vázquez Lázara
  εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

  Διαδικασία : 2020/2238(INS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B9-0368/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B9-0368/2020
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B9‑0368/2020

  Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση διορισμού της Julia Laffranque μέλους της επιτροπής που συνιστάται δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  (2020/2238(INS))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 255 εδάφιο 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 128 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Julia Laffranque πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 255 εδάφιο 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ·

  1. προτείνει να διοριστεί η Julia Laffranque μέλος της επιτροπής·

  2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

   

  Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου