Päätöslauselmaesitys - B9-0370/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0370/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta

19.11.2020 - (2020/2761(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B9/2020 johdosta
työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta


Menettely : 2020/2761(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0370/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0370/2020
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0370/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta

(2020/2761(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 17. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Mukautettu komission työohjelma 2020” (COM(2020)0440) ja puheenjohtaja von der Leyenin 16. syyskuuta 2020 päivätyn aiekirjeen puhemies Sassolille ja liittokansleri Merkelille aiheesta ”Unionin tila 2020”,

 ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2020 päivätyn komission kuulemisasiakirjan ”A renewed trade policy for a stronger Europe”,

 ottaa huomioon 27. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle” (COM(2020)0456),

 ottaa huomioon komission valkoisen kirjan toimintaedellytysten tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta (COM(2020)0253),

 ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa – Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

 ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan uusi teollisuusstrategia” (COM(2020)0102),

 ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten” (COM(2020)0103),

 ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” (COM(2020)0067),

 ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma” (COM(2019)0640),

 ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2019 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan yhteisen tiedonannon ”Tavoitteena kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia” (JOIN(2020)0004),

 ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pellolta pöytään -strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten” (COM(2020)0381),

 ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 21. konferenssissa hyväksytyn Pariisin ilmastosopimuksen,

 ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteet,

 ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta[1], 12. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”[2], 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja ympäristöhätätilasta[3], 16. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n tehtävästä maailman metsien suojelussa ja ennallistamisessa[4], 7. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta – vuosikertomus 2018[5], ... antamansa päätöslauselman aiheesta ”Euroopan uusi teollisuusstrategia[6]” ja ... antamansa päätöslauselman aiheesta ”Euroopan pk-yritysten uusi strategia”[7],

 ottaa huomioon komission [...] marraskuuta 2020 antaman julkilausuman[8],

 ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta (O-000070/2020 – B9‑0024/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A. ottaa huomioon, että vuonna 2020 puhjenneen covid-19-pandemian seurauksena globaalit toimitusketjut ja tuotantolinjat ovat häiriintyneet, mikä on tuonut esiin sen, että Euroopan unioni on riippuvainen EU:n ulkopuolisista lähteistä erityisesti eräillä strategisilla aloilla, kuten lääkinnällisellä ja lääkealalla;

B. ottaa huomioon, että kauppasääntöjä ja -etuja kyseenalaistetaan sekä EU:n ulkopuolella että jäsenvaltioissa ja että kestävän kehityksen uudet haasteet, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, edellyttävät valtavirtaistamista kaikissa EU:n ulkoisissa ja sisäisissä julkisissa politiikoissa;

C. ottaa huomioon, että jo ennen pandemiaa EU:n kilpailukyky oli jäänyt jälkeen muista talouksista; ottaa huomioon, että covid-19-pandemian aiheuttama kansainvälisen kaupan häiriö on nyt pahentanut jo valmiiksi merkittäviä taloudellisia tappioita;

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionilla, joka on luonnonvaroiltaan köyhä maanosa ja maailman suurin kaupparyhmittymä, on ainutlaatuiset mahdollisuudet tehdä maailmanlaajuista yhteistyötä maailmantalouden kestävän elpymisen saavuttamiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti;

E. ottaa huomioon, että EU:n kauppapolitiikan tarkastelu ja määrätietoisemman EU:n kauppaohjelman laatiminen tapahtuu aikana, jolloin kaupan, talouden ja rahoituksen alalla toteutetaan maailmanlaajuisesti monia poliittisesti ohjattuja toimia pitkän aikavälin seurauksin;

Kauppa ja ”avoin strateginen riippumattomuus”

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että EU:n kauppapolitiikan tarkastelu käynnistettiin hyvissä ajoin vuonna 2020, jotta voidaan ottaa huomioon covid-19-pandemiasta saadut kokemukset, protektionistisen käyttäytymisen lisääntyminen maailmanlaajuisesti, kansainvälisen kaupan erityisen haastava ympäristö ja tarve sisällyttää kauppa kattavasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja kestävän kehityksen tavoitteisiin ja reagoida näihin, jotta taloudellisesta yhteistyöstä ja kaupasta voidaan tehdä reilua, osallistavaa ja kestävää; katsoo, että tätä varten on ratkaisevan tärkeää koordinoida ja luoda synergioita asiaankuuluvien komission pääosastojen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon välillä sekä kauppapolitiikan ja sisäpolitiikan (esim. teollisuus-, valtiontuki-, digitaali-, ympäristö-, kiertotalous- ja sosiaalipolitiikka) välillä ja sisällyttää kauppapolitiikka EU:n laajempaan ulkopolitiikkaan;

2. suhtautuu myönteisesti EU:n ainutlaatuista ”avoimen strategisen riippumattomuuden” käsitettä koskevaan keskusteluun ja kehottaa komissiota antamaan lisätietoja sen sisällöstä; toteaa tässä yhteydessä, että käsitteen olisi vastattava EU:n kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita ja sen sitoutumista sääntöihin perustuvaan lähestymistapaan kauppapolitiikassaan ja monenväliseen kauppajärjestelmään, jonka ytimessä on Maailman kauppajärjestö (WTO); vaatii, että EU:n kauppastrategialla on parannettava EU:n teollisuuden, myös maatalousalan, kilpailukykyä, luotava ihmisarvoisia laadukkaita työpaikkoja ja suojeltava työntekijöitä, luotava osallistavaa ja kestävää talouskehitystä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti sekä edistettävä EU:n etuja ja arvoja;

3. korostaa, että EU yhtenä maailman suurimmista kaupparyhmittymistä hyötyisi euron laajemmasta käytöstä kansainvälisessä kaupassaan, koska se vähentäisi valuuttakurssiriskiä ja muihin valuuttoihin liittyviä kustannuksia liiketoimissa; korostaa, että nyt on entistäkin tärkeämpää edistää kauppaa, ja korostaa, että EU:n kauppastrategialla voidaan edistää merkittävästi elpymistä meneillään olevan kansanterveys- ja talouskriisin jälkeen;

4. kehottaa komissiota analysoimaan, miten EU:n toimitusketjujen häiriönsietokykyä voidaan parantaa ja samalla parantaa unionin tuotantokapasiteettia, tarkastelemalla mahdollisia hyötyjä, joita voidaan saada olennaisten tuotteiden EU:n tason strategisesta varastoinnista hätätilanteita varten, ja kannustamalla toimituslähteiden monipuolistamiseen samalla, kun tarkastellaan toiminnan siirtämistä lähistöllä oleviin maihin ja erityistä roolia, joka EU:n naapurialueilla sijaitsevilla mailla voisi olla tässä yhteydessä;

5. korostaa, että asiaa koskevan yksityiskohtaisen alakohtaisen analyysin mukaan toiminnan siirtämisellä takaisin tai lähistöllä oleviin valtioihin olisi edistettävä EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä eivätkä ne saisi johtaa kuluttajien kustannusten nousuun; toteaa, että toimitusketjun hallintatoimenpiteillä voi olla tärkeä rooli talouden elpymisessä ja että päätösten olisi joka tapauksessa oltava asianomaisten talouden toimijoiden käsissä;

6. kehottaa komissiota yksilöimään Euroopan strategiset alat ja raaka-aineet ja tukemaan ennakoivasti yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, keskittyen nykyiseen kriisiin ja mahdolliseen tulevaan kehitykseen, tukemalla ilmastoneutraaliutta, maailmanlaajuisten toimitusketjujen vastuuvelvollisuutta ja kestävyyttä sekä digitaalista innovointia, jotta voidaan lisätä elintarviketurvaa pitämällä vihreät kaistat avoimina ja lisäämällä elintarvikkeiden arvoketjujen avoimuutta; korostaa, että EU on erittäin riippuvainen kolmansista maista vihreän ja digitaalisen siirtymän kannalta välttämättömien kriittisten raaka-aineiden osalta; korostaa tässä yhteydessä, että täysin toimiva monenvälinen kauppajärjestelmä sekä laaja kestävien ja hyvin täytäntöön pantujen vapaakauppasopimusten ja reilun kaupan sopimusten verkosto ovat paras ja kustannustehokkain tapa taata, että käytettävissä on useita valmistuslähteitä; korostaa lisäksi, että häiriönsietokykyä voidaan parantaa avoimilla kauppavirroilla, pidättäytymällä kauppaa rajoittavista toimenpiteistä ja vahvistamalla yhteistyötä kauppakumppaneidemme kanssa; katsoo, että yhteistyö kauppakumppaneidemme kanssa olisi hyödyllistä myös kaupan esteiden poistamiseksi;

Monenvälinen kauppajärjestelmä

7. vahvistaa EU:n sitoutumisen avoimeen, sääntöihin perustuvaan monenväliseen kauppajärjestelmään, jonka ytimessä on uudistettu WTO sen tehokkuuden ja vakauden parantamiseksi; kehottaa komissiota tehostamaan osallistumistaan kansainvälisillä foorumeilla tiiviissä yhteistyössä muiden kansainvälisten hallintoelinten, kuten Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO), kanssa ja pyrkimään WTO:n ja sen neuvottelutehtävän ja sääntökirjan kunnianhimoiseen nykyaikaistamiseen, vahvistamiseen ja merkittävään uudelleenaktivointiin siten, että kestävän kehityksen tavoitteet ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat sen keskiössä, samalla kun varmistetaan johdonmukaisuus kansainvälisten sitoumusten kanssa;

8. vaatii WTO:n valituselimen uudistamista täysin toimintakykyisen kaksitasoisen riitojenratkaisujärjestelmän pohjalta; korostaa, että niin kauan kuin valituselin ei toimi asianmukaisesti, EU:n olisi hyödynnettävä tehokkaasti välimiesmenettelyä koskevaa väliaikaisjärjestelyä ja kannustettava muita WTO:n jäseniä osallistumaan tähän järjestelyyn; kehottaa unionia uudistamaan WTO:n riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen kostotoimenpiteitä koskevia määräyksiä, jotta voidaan varmistaa, että laittomia valtiontukia koskevissa riita-asioissa käsitellään ainoastaan vaikutusten kohteena olevia asianomaisia aloja;

9. kehottaa komissiota syventämään kansainvälistä yhteistyötään strategisten kumppanien kanssa ja suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti käynnissä oleviin keskusteluihin siitä, miten voidaan puuttua teollisuustukien aiheuttamiin vääristymiin ja lieventää niitä tehokkaasti, koska markkinoita vääristävillä käytännöillä voi olla huomattavia kielteisiä vaikutuksia reiluun kilpailuun ja tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, ja kehottaa etsimään ratkaisuja pakollisten teknologian siirtojen estämiseksi;

10. ilmaisee kannattavansa monenvälisiä sopimuksia; toteaa kuitenkin, että useammankeskiset sopimukset voivat olla hyödyllinen välitavoite monenvälisten sopimusten tekemiselle; panee tältä osin merkille yhteisten julkilausumien arvon; korostaa, että on tärkeää tehdä sitova ja täytäntöönpanokelpoinen kalastustukia koskeva sopimus, jossa otetaan huomioon kehitysmaihin ja vähiten kehittyneisiin maihin kohdistuvat vaikutukset;

11. toistaa kehotuksensa tehdä sähköistä kaupankäyntiä koskeva useammankeskinen sopimus, joka auttaisi pk-yrityksiä kuromaan umpeen digitaalisen kuilun ja puuttumaan digitaalisen kaupan esteisiin ja helpottaisi tietojen kaupallista rajat ylittävää liikkuvuutta täysin EU:n yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön, myös yleisen tietosuoja-asetuksen, mukaisesti; kehottaa parantamaan kuluttajansuojaa verkossa ja lisäämään komission yksiköiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan parantaa väärennettyjen tuotteiden havaitsemista sähköisessä kaupankäynnissä; odottaa tässä yhteydessä mielenkiinnolla WTO:n 12. ministerikokousta vuonna 2021 ja kehottaa toimittamaan konsolidoidun tekstin vuoden 2020 loppuun mennessä; korostaa, että EU:n on esitettävä digitaalista kauppaa koskeva strategia, joka perustuu tätä asiaa koskevaan parlamentin päätöslauselmaan vuodelta 2017, ja etsittävä keinoja, joilla EU voi luoda ja edistää uusia kansainvälisiä sääntöjä, myös kauppasopimusten erityismääräysten avulla, luomalla EU:n yrityksille suotuisan digitaalisen kaupankäyntiympäristön ja poistamalla esteitä kolmansista maista;

12. kehottaa komissiota seuraamaan, analysoimaan ja käsittelemään maailmanlaajuisella ja kahdenvälisellä tasolla kansainvälisten kumppaneiden kanssa uusia kaupan esteitä, mukaan lukien vientirajoitukset ja muut olennaisiin tuotteisiin vaikuttavat vääristymät, sekä kehittämään yhteiset kriteerit kestävyyteen suuntautuneiden tukien myöntämiseksi pandemian jälkeistä elpymistä varten; kehottaa komissiota päivittämään WTO:n farmaseuttisia tuotteita koskevaa sopimusta ja tutkimaan samalla mahdollisuuksia laajemmalle useammankeskiselle aloitteelle, joka koskee terveydenhoitotuotteita; kehottaa komissiota varmistamaan, että teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS) joustomahdollisuuksia voidaan käyttää optimaalisesti kriittisiin lääkevalmisteisiin ja että EU:n kahdenvälisten sopimusten määräykset eivät vaikuta kielteisesti näihin joustomahdollisuuksiin;

Suhteet strategisiin kumppaneihin

13. korostaa, että Amerikan yhdysvallat on EU:n tärkein kauppakumppani; panee merkille, että suhteissa on tällä hetkellä jännitteitä; suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen kanssa tehtyyn sopimukseen tullien alentamista koskevasta paketista ja kehottaa komissiota hyödyntämään tätä dynamiikkaa laatiakseen EU:n ja Yhdysvaltojen välille myönteisen kaupan alan toimintaohjelman, jossa olisi muutakin sisältöä kuin tullialennukset, sillä laajempi yhteistyösopimus olisi erityisen hyödyllinen, koska se helpottaisi keskinäistä taloudellista elpymistä ja ratkaisujen löytämistä kauppaa häiritseviin tekijöihin sekä auttaisi selvittämään uusia yhteistyöaloja, kuten kauppa, teknologiat ja digitaalinen verotus, myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) puitteissa; kannustaa komissiota edistämään sääntelyn arviointeja, joista olisi hyötyä erityisesti pk-yrityksille; kannattaa voimakkaasti yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa strategisten haasteiden ratkaisemiseksi maailmanlaajuisella tasolla; kehottaa Yhdysvaltoja liittymään uudelleen Pariisin ilmastosopimukseen EU:n ja Yhdysvaltojen tulevan yhteistyön helpottamiseksi; kehottaa Yhdysvaltoja poistamaan vuodesta 2017 lähtien käyttöön otetut tullit; panee merkille viimeisimmän, kauan odotetun WTO:n päätöksen Airbusin ja Boeingin kiistasta ja korostaa, että on tärkeää löytää neuvotteluratkaisu;

14. kehottaa etenemään määrätietoisesti neuvotteluissa Kiinan kanssa tehtävästä kattavasta investointisopimuksesta, jotta voidaan vastata kiireelliseen vastavuoroisuustarpeeseen, joka koskee muun muassa pääsyä julkisten hankintojen markkinoille ja muita ratkaisemattomia tasapuolisiin toimintaedellytyksiin liittyviä kysymyksiä, kuten Kiinan valtion omistamien yritysten markkinoita vääristäviä käytäntöjä tai pakollista teknologian siirtoa, yhteisyrityksiä koskevia vaatimuksia ja syrjimätöntä kohtelua; korostaa, että on tärkeää sisällyttää sopimukseen kunnianhimoinen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, jotta voidaan suojella ihmisoikeuksia, työelämän perusnormit mukaan luettuina, edistää ympäristönormeja ja torjua ilmastonmuutosta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti; pitää tärkeänä EU:n ja Kiinan strategista suhdetta toistensa kilpailijoina, kumppaneina ja systeemisinä vastapuolina; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä puhumaan yhdellä äänellä; kehottaa tässä yhteydessä komissiota perustamaan Kiina-työryhmän, johon otetaan mallia suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevästä työryhmästä, jotta varmistetaan viestin yhtenäisyys ja johdonmukaisuus kaikilla tasoilla ja kaikissa muodoissa ja jotta EU:lla olisi yhteinen ja yhtenäinen politiikka Kiinaa kohtaan; korostaa, että EU:n kauppa- ja investointisuhteet edellyttävät ihmisoikeuksien täysimääräistä kunnioittamista; ilmaisee syvän huolensa uiguurien hyväksikäyttöä kiinalaisissa tehtaissa koskevista uutisista ja korostaa, että uudelleenkoulutusleireillä tuotetut tuotteet olisi kiellettävä EU:n markkinoilla; kehottaa komissiota käynnistämään selvitystyön ja vaikutustenarvioinnin, jotta neuvottelut Taiwanin kanssa voidaan aloittaa virallisesti mahdollisimman pian;

15. katsoo, että pandemian valossa ja unionin uusi Afrikka-strategia huomioon ottaen olisi otettava maailmanlaajuisesti ja erityisesti Afrikan osalta käyttöön uusia lähestymistapoja, joilla taloudellisia ja kauppasuhteita muokataan uudelleen kohti oikeudenmukaista ja eettistä kauppaa solidaarisuuden ja yhteistyön periaatteiden pohjalta ja EU:n kehityspolitiikan mukaisesti;

Horisontaaliset kysymykset

16. korostaa, että globaalit markkinat ovat ratkaisevan tärkeä kasvun lähde pk-yrityksille; panee kuitenkin merkille, että vain 600 000 pk-yritystä vie tavaroita EU:n ulkopuolelle; vaatii komissiota tukemaan pk-yrityksiä sisällyttämällä kauppasopimuksiin järjestelmällisesti nimenomaisesti pk-yrityksiä koskevat luvut ilman hallinto- ja sääntelytaakan lisäämistä ja panemalla ne täytäntöön sekä tukemaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kauppakamarien ja kaupanedistämiskeskusten kanssa pk-yritysten mahdollisuuksia käyttää tällaisia sopimuksia; kehottaa komissiota puuttumaan kustannuksiin, joita pk-yrityksille aiheutuu kauppaan vaikuttavan yhä monimutkaisemman lainsäädännön noudattamisesta; kehottaa komissiota olemaan yhteydessä yrityksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun se perustaa uusia tietoportaaleja tai parantaa jo olemassa olevia portaaleja, jotta pk-yritysten tietotarpeet voidaan täyttää käytännöllisellä tavalla; suhtautuu tässä suhteessa myönteisesti pk-yrityksiä koskevan maaliskuun 2020 strategian mukaisiin komission toimiin, joilla lisätään sen pk-yrityksille antamaa erityistukea; suhtautuu myönteisesti siihen, että Access2Markets-väline sekä alkuperäsääntöjen itsearviointimoduuli (ROSA) julkistettiin äskettäin, ja kehottaa kaikkia sidosryhmiä antamaan komissiolle palautetta, jotta välinettä voidaan päivittää jatkuvasti;

17. on vakuuttunut siitä, että koko toimitusketjun kattavaa pakollista EU:n tason horisontaalista huolellisuusvelvoitetta sisämarkkinoilla toimiville EU:n ja ulkomaisille yrityksille koskeva lainsäädäntö on tarpeen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, hyvän hallinnon edistämiseksi ja jäljitettävyyden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi globaaleissa toimitusketjuissa, Euroopan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset ja kolmansien maiden sellaisten epäoikeudenmukaisten kilpailuetujen vähentämiseksi, jotka johtuvat alhaisemmista suojelunormeista sekä sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä polkumyynnistä kansainvälisessä kaupassa; korostaa, että on otettava huomioon haittariski ja yrityksen koko ja samalla pidettävä mielessä suhteellisuusperiaate;

18. odottaa mielenkiinnolla komission ehdotusta hiilidioksidipäästöjen tullimekanismista, jonka olisi oltava täysin WTO:n sääntöjen mukainen ja perustua vaikutustenarviointiin; kehottaa komissiota varmistamaan Euroopan kilpailukyvyn kiinnittämällä erityistä huomiota muiden kansainvälisten kumppaneiden kustannuksiin, riskeihin ja tavoitteisiin sekä ehdottamaan avointa mekanismia, joka pystyy toimimaan rinnakkain nykyisten hiilivuotojen torjuntatoimenpiteiden kanssa ja joka tarjoaa vakaat ja varmat oikeudelliset puitteet Euroopan teollisuudelle; korostaa, että teolliseen strategiaamme olisi sisällytettävä muitakin vastaavia ehdotuksia, joilla kannustetaan teollisuutta tuottamaan puhtaita ja kilpailukykyisiä tuotteita; kehottaa komissiota kehittämään ideoita ottaen huomioon muun muassa Alankomaiden ja Ranskan epävirallisen asiakirjan kaupasta, sosiaalisista talousvaikutuksista ja kestävästä kehityksestä; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön vaikutusten jälkiarviointia ja uudelleentarkastelua koskevia lausekkeita, joilla nykyiset vapaakauppasopimukset saatetaan vastaamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, ja esittämään uusia aloitteita, joissa kauppapolitiikkaa käytetään helpottamaan EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista, mukaan lukien uusi ilmastoa ja kauppaa koskeva WTO:n aloite, joka perustuu ympäristöhyödykesopimuksen toimeksiantoon ja jolla laajennetaan soveltamisalaa vihreiden palvelujen kauppaan, mikä edistää vihreiden tuotteiden kehittämistä eikä salli ruskeiden tuotteiden käyttöä;

19. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön ja edistämään nykyisiä vapaakauppasopimuksia, mukaan lukien kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat täytäntöönpanokelpoiset luvut, huolehtimaan niiden tuloksellisesta täytäntöönpanosta ja varmistamaan, että hyödyt jaetaan kaikille; huomauttaa, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanokelpoisuutta voitaisiin parantaa merkittävästi erilaisten täytäntöönpanomenetelmien avulla ja että komission olisi tarkasteltava seuraamuksiin perustuvaa mekanismia viimeisenä keinona; tukee komission johtavan varapuheenjohtajan ja kauppakomissaarin Dombrovskisin sitoumusta esittää kauppaa ja kestävää kehitystä käsitteleviä lukuja koskevan 15-kohtaisen toimintasuunnitelman uudelleentarkastelu toimien yhdessä parlamentin kanssa alusta alkaen; pyytää komissiota tutkimaan Alankomaiden ja Ranskan epävirallisessa asiakirjassa esitettyjä ajatuksia ja muita tapoja sisällyttää näiden lukujen täytäntöönpanoon yksityiskohtaisuutta; suhtautuu myönteisesti komission sitoutumiseen siihen, että Pariisin ilmastosopimuksen noudattaminen asetetaan kaikkien tulevien kauppasopimusten keskeiseksi osaksi; kehottaa toteuttamaan täydentäviä toimenpiteitä, kuten kieltämään sellaisten tuotteiden tuonnin, joihin liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä;

20. kehottaa komissiota hyväksymään ajoissa ehdotuksen uudeksi asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) soveltamisesta, jossa mahdollisesti lisätään GSP+‑järjestelmään sitoutuvien maiden määrää;

21. korostaa, että on tärkeää puuttua kilpailunvastaisiin käytäntöihin tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa ja luoda yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta voidaan luoda edellytykset elpymiselle covid-19-pandemiasta ja mahdollistaa maailmanlaajuinen siirtyminen kohti kestävää taloutta; kehottaa komissiota toimimaan nopeasti ja käynnistämään tutkimuksia varhaisessa vaiheessa heti vahingon sattuessa ja varmistamaan, että epäreilut kaupan käytännöt eivät heikennä eurooppalaisten talouden toimijoiden kilpailukykyä ja työllisyystasoa ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten erityistarpeet;

22. pitää myönteisenä kauppasopimusten valvojan tuoretta nimitystä ja katsoo, että EU:n ja WTO:n sopimusten, niiden kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut mukaan luettuina, ja kauppalainsäädännön, myös tehokkaampien, joustavampien ja paremmin reagoivien kaupan suojatoimien, johdonmukainen täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta on ratkaisevan tärkeää EU:n uskottavuuden ja arvojen sekä oikeudenmukaisempaa kauppaa koskevan toimintaohjelman säilyttämiseksi; kehottaa uutta kauppasopimusten valvojaa tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa sen varmistamiseksi, että kauppakumppaneiden tekemiä ratifiointia edeltäviä sitoumuksia noudatetaan;

23. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen edustustojen roolia EU:n kauppa- ja yhteistyöohjelman täytäntöönpanossa politiikan johdonmukaisuuden osalta ja varmistamaan koordinoidun lähestymistavan, jossa otetaan huomioon komission eri yksiköt (esimerkiksi monialaiset vienninedistämismatkat kolmansiin maihin);

24. kehottaa komissiota helpottamaan perinpohjaisten tutkimusten jälkeen kaikkien tarvittavien toimien toteuttamista kaupan ja investointien välineistössä mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaamiseksi, mukaan lukien uusi lainsäädäntöehdotus, jolla tarkistetaan estomääräystä sellaisia pakotteita vastaan, jotka rikkovat merkittävästi jäsenvaltioiden alueellista itsemääräämisoikeutta, ja kehottaa ottamaan käyttöön uuden välineen, jolla vaikutustenarvioinnin tekemisen jälkeen ehkäistään ja torjutaan kolmansien maiden pakkotoimia;

25. kehottaa jatkamaan neuvotteluja kansainvälisten julkisten hankintojen välineestä, jotta EU:n yrityksille voidaan varmistaa vastavuoroisuuden laajamittaisempi soveltaminen kansainvälisillä hankintamakkinoilla säilyttäen samalla mahdollisuudet käyttää julkisia hankintoja ilmastosiirtymän onnistumisen välineenä erityisesti kehitysmaissa uusitun monenvälisen lähestymistavan avulla; suhtautuu myönteisesti valkoiseen kirjaan ulkomaisista tuista, sillä se on välttämätön kaupan suojatoimia täydentävä väline, ja odottaa tammikuussa 2021 esitettävää komission lainsäädäntöehdotusta, jolla suojellaan EU:n yrityksiä vääristymiltä sekä sisäisillä että globaaleilla markkinoilla korostaen samalla vapaan ja reilun kilpailun merkitystä; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä, mukaan luettuna asetus (EU) 2019/452 unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta, arvioidakseen, liittyykö mahdollisiin investointeihin ja hankintoihin EU:n kriittisen infrastruktuurin turvallisuuteen kohdistuvia uhkia, erityisesti terveydenhuollon, perushyödykkeiden, liikkuvuuden ja tieto- ja viestintätekniikan kaltaisilla strategisilla aloilla tarpeettomien ja haitallisten taloudellisten riippuvuuksien välttämiseksi;

26. on tyytyväinen monenvälistä investointituomioistuinta koskevien neuvottelujen etenemiseen; toteaa, että investointituomioistuinjärjestelmän on määrä toimia välivaiheena kohti monenvälisen investointituomioistuimen perustamista; pitää valitettavana, että jäsenvaltiot ovat edistyneet äärimmäisen hitaasti EU:n sisäisten kahdenvälisten investointisopimusten purkamisessa, ja kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaessa toimiin unionin tuomioistuimen Achmea-asiassa antaman tuomio mukaisesti; kehottaa komissiota jatkamaan työtään kehyksen luomiseksi EU:n sisäisen investointisuojaa ja investoinnin helpottamista varten; tukee käynnissä olevia neuvotteluja energiaperuskirjaa koskevasta sopimuksesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti, sillä sen avulla on voitava saavuttaa ilmastoneutraalius ja pyrkiä siten poistamaan vaiheittain perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien teknologioiden investointisuoja; ilmaisee huolensa sijoittajan ja valtion välisestä riitojenratkaisusta ja energiaperuskirjaa koskevaan sopimukseen liittyvien tapausten määrästä;

27. korostaa sukupuolinäkökohtien merkitystä; korostaa EU:n vapaakauppasopimusten tarjoamaa mahdollisuutta edistää sukupuolten tasa-arvoa, vahvistaa naisten taloudellista asemaa kolmansissa maissa ja parantaa naisten elintasoa kaikilla EU:n vapaakauppasopimusten kattamilla aloilla; toteaa, että naiset saavat alle kaksi viidesosaa vapaakauppasopimusten ja reilun kaupan sopimusten eduista luotujen työpaikkojen muodossa, ja korostaa, että nykyinen talouskriisi saattaa vaikuttaa suhteettomasti naisiin; kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään ja tukemaan erityisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan luvun sisällyttämistä EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin;

28. kehottaa komissiota varmistamaan kansallisten neuvoa-antavien ryhmien ehdotuksia koskevat jatkotoimet EU:n kansainvälisen kauppapolitiikan parantamisesta ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan paremmin EU:n kauppapolitiikan hyödyistä ja vaikutuksista kaikille lisätäkseen avoimuutta ja parantaakseen tietoisuutta kansalaisten kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, keskuudessa, koska on tärkeää antaa täsmällistä tietoa kaikille sidosryhmille; muistuttaa tässä yhteydessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 ja 218 artiklassa vahvistettujen Euroopan parlamentin oikeuksien ja toimielinten välisen vuoropuhelun merkityksestä keinona edistää käynnissä olevia keskusteluja ja myönteisen lopputuloksen saavuttamista; muistuttaa parlamentin roolista toisena lainsäätäjänä kauppapolitiikassa ja sen roolista neuvottelujen ja kauppasopimusten tehokkaan täytäntöönpanon valvonnassa sekä komission puheenjohtajan sitoumuksista tukea parlamentin SEUT-sopimuksen 225 artiklan nojalla hyväksymiä lainsäädäntöaloitteita koskevia päätöslauselmia;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

Päivitetty viimeksi: 24. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö