Предложение за резолюция - B9-0371/2020Предложение за резолюция
B9-0371/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно принципите на правовата държава в Полша в контекста на неотдавнашното решение относно абортите

20.11.2020 - (2020/2876(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Сирпа Пиетикяйнен, Анджей Халицки, Елжбета Катажина Лукачийевска
от името на групата PPE

Процедура : 2020/2876(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0371/2020
Внесени текстове :
B9-0371/2020
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0371/2020

Резолюция на Европейския парламент относно принципите на правовата държава в Полша в контекста на неотдавнашното решение относно абортите

(2020/2876(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 2 и член 7, параграф 1 от него,

  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), и по-конкретно член 3 от нея относно правото на неприкосновеност на личността,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

 като взе предвид Международната конференция за населението и развитието (МКНР), проведена в Кайро през 1994 г., и нейната програма за действие, и срещата на високо равнище в Найроби през 2019 г. (МКНР25), отбелязала 25-ата годишнина на МКНР,

 като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последвалите документи за резултатите, приети на специалните сесии на Организацията на обединените нации „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.), „Пекин + 15“ (2010 г.) и „Пекин + 20“ (2015 г.),

 като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

 като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), договорени през 2015 г.,

 като взе предвид доклада за командировката на комисията по правата на жените и равенството между половете от 10 юли 2017 г. след нейната командировка в Полша, проведена от 22 до 24 май 2017 г.,

 като взе предвид доклада за командировката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 3 декември 2018 г. след посещението на ad hoc делегация в Полша от 19 – 21 септември 2018 г. за оценка на положението с принципите на правовата държава,

 като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС[1],

 като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно криминализирането на сексуалното образование в Полша[2],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки[3] и своята законодателна резолюция от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“[4],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея[5],

 като взе предвид предишните си резолюции относно Полша, и по-специално резолюцията от 17 септември 2020 г. относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша[6],

 като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС относно принципите на правовата държава в Полша, озаглавено „Предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша“ (COM(2017)0835),

 като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно публичната дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица[7],

 като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на ЕСПЧ,

 като взе предвид четирите производства за установяване на неизпълнение на задължения, започнати от Комисията срещу Полша във връзка с реформата на полската съдебна система,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че съгласно член 2 от ДЕС ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на спазването на правата на човека, общи за държавите членки ценности, които следва да бъдат отстоявани от ЕС и от всяка отделна държава членка във всички техни политики;

Б. като има предвид, че принципите на правовата държава са една от общите ценности, на които се основава Съюзът; като има предвид, че Комисията, заедно с Парламента и Съвета, носи отговорност съгласно Договорите за гарантиране на спазването на принципите на правовата държава като основна ценност на Съюза и за осигуряване на спазването на правото, ценностите и принципите на ЕС;

В. като има предвид, че наличието на ефективна, независима и безпристрастна съдебна система е от основно значение за гарантиране на принципите на правовата държава и на защитата на основните права и гражданските свободи в ЕС;

Г. като има предвид, че съгласно Хартата, ЕКПЧ и съдебната практика на ЕСПЧ сексуалното и репродуктивното здраве на жените е свързано с редица права на човека, включително правото на живот и достойнство, на свобода от нечовешко и унизително отношение, правото на достъп до медицински грижи, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на образование и забраната на дискриминация, както е отразено и в Конституцията на Полша;

Д. като има предвид, че правата на жените са права на човека и следователно са универсални и неделими; като има предвид, че Полша е ратифицирала Конвенцията от Истанбул и е приела Декларацията и Платформата за действие от Пекин, в които се призовава за действия за гарантиране на достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, и като има предвид, че всяко нарушение на принципите на правовата държава рискува да окаже отрицателно въздействие върху правата на жените;

Е. като има предвид, че Конституционният съд е създаден като един от централните елементи за гарантиране на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите в конституционната демокрация и върховенството на закона в Полша;

Ж. като има предвид, че неотдавнашните събития в Полша, по-специално политическият и правен спор относно състава на Конституционния съд и новите правила за неговото функциониране, породиха опасения относно способността на Конституционния съд да отстоява Конституцията и да гарантира зачитането на принципите на правовата държава;

З. като има предвид, че никой очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, заложени в член 2 от ДЕС, не се отнася единствено до отделната държава, в която е налице рискът, а оказва въздействие и върху останалите държави членки, взаимното доверие между тях и върху самата същност на Съюза и основните права на неговите граждани съгласно правото на Съюза;

И. като има предвид, че в резултат на решението на Конституционния съд от 22 октомври 2020 г. абортът с медицинска помощ в случаите, когато пренаталните изследвания или други медицински съображения показват висока вероятност за тежка и необратима аномалия или за нелечимо заболяване при плода, е станал противоконституционен; като има предвид, че последвалият законопроект може да се разглежда като последния от поредица опити през последните години за ограничаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права в Полша;

1. счита, че е от съществено значение да се гарантира пълното отстояване на общите европейски ценности, изброени в член 2 от ДЕС;

2. счита, че всички държави членки трябва да прилагат изцяло правото на ЕС в своите законодателни и административни практики и че цялото законодателство, включително първичното законодателство на всички държави членки и страни кандидатки, трябва да отразява и да бъде в съответствие с основните европейски ценности, а именно демократичните принципи, принципите на правовата държава и спазването на основните права;

3. припомня, че приетите на 22 декември 2015 г. и 22 юли 2016 г. закони за Конституционния съд, както и пакетът от три закона, приет в края на 2016 г., сериозно урониха независимостта и легитимността на Конституционния съд, и че съответно на 9 март 2016 г. и 11 август 2016 г. Конституционният съд обяви законите от 22 декември 2015 г. и 22 юли 2016 г. за противоконституционни; припомня, че тези решения не бяха публикувани тогава, нито бяха изпълнени от полските органи; изразява най-дълбоко съжаление относно факта, че конституционността на законите на Полша вече не може да бъде гарантирана ефективно в Полша след влизането в сила на гореспоменатите законодателни промени;

4. припомня, че няколко членове на настоящия Конституционен съд бяха назначени в нарушение на Конституцията на Полша, като по този начин се повдигнаха въпроси относно тяхната безпристрастност и независимост, както и относно способността им да отстояват принципите на Конституцията на Полша;

5. посочва, че политизираният Конституционен съд на Полша заяви на 22 октомври, че едно от трите изключения от забраната за аборт, а именно случаите на тежки и необратими дефекти на плода, следва да бъде обявено за незаконно; отбелязва, че това решение беше произнесено от съдиите, избрани и изцяло зависими от политици от управляващата коалиция, ръководена от партията „Право и справедливост“ (PiS), след искане от група парламентаристи от управляващата коалиция и с подкрепата на движението за живота, и че решението все още не е публикувано, като по този начин полските жени остават в положение на несигурност и се създава възпиращ ефект;

6. подчертава, че жените в Полша имат право на правна сигурност и защита по техен избор в случай на тежко и необратимо увреждане на плода, както е предвидено в полското право съгласно действащата правна рамка, установена през 1993 г.; подчертава, че конституционосъобразността на трите съществуващи изключения не е била поставяна под въпрос от Конституционния съд, докато ръководеното от PiS правителство не пое контрола върху съда и съдебната система като цяло;

7. изразява съжаление относно предложените изменения на Закона от 16 юли 2020 г. за професиите на лекарите и зъболекарите, съгласно които лекарите и заведенията за здравни услуги, като например болниците, вече няма да бъдат законово задължени да посочват алтернативно здравно заведение или практикуващ специалист в случай на отказ за предоставяне на услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве поради лични убеждения;

8. отбелязва, че понастоящем е обичайна практика сред лекарите в Полша да отказват да предоставят здравни услуги, като например законен аборт, или да предписват контрацептиви въз основа на клаузата за съвест, дори в ситуации, в които забавянето може да застраши живота или здравето на пациентката; подчертава, че тази клауза за съвест също така възпрепятства достъпа до пренатален скрининг, което е не само нарушение на правото на жените на информация относно състоянието на плода, но също така в много случаи възпрепятства успешното лечение на детето по време на бременността или непосредствено след нея;

9. припомня, че абортът не следва да се разглежда или използва като спешен метод за контрацепция; подчертава необходимостта от осигуряване на всеобхватно и съобразено с възрастта сексуално образование и образование относно връзките, тъй като липсата на информация и образование относно пола и сексуалността може да води до по-високи равнища на нежелана бременност;

10. подчертава, че достъпът до здравеопазване, включително до сексуално и репродуктивно здравеопазване и свързаните с него права, е основно право на човека; изразява съжаление, че достъпът до здравни услуги в някои области на Полша все още е ограничен: според Върховната сметна палата през 2018 г. едва 2% от бременните жени, живеещи в селски райони в Полша, са били подложени на всички стандартни тестове, извършвани по време на бременността, като например фетален ултразвук, кардиотокография (КТГ) или кръвни изследвания на майката;

11. отбелязва, че в цялата страна се провеждат мирни протести за противопоставяне на горепосоченото решение и за противопоставяне на правителството, както и че 73% от поляците се противопоставят на решението на съда[8];

12. приветства предварителното споразумение от 5 ноември 2020 г. относно законодателството за създаване на механизъм, който би позволил спиране на финансирането от ЕС за държава членка, когато съществува риск от нарушаване на принципите на правовата държава;

13. призовава Комисията да разгледа последните събития в Полша и неотдавнашното решение на политизирания съд като още един пример за политическо завземане на съдебната власт и като част от системен срив на принципите на правовата държава в Полша;

14. приканва Комисията да пристъпи към задълбочена оценка на състава на Конституционния съд и да обмисли започването на производство за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с неговите решения и незаконния му състав, които повдигат въпроси относно способността му да отстоява Конституцията на Полша;

15. настоятелно призовава полското правителство да вземе изцяло предвид препоръките на Венецианската комисия относно организацията на съдебната система, включително при извършването на по-нататъшни реформи във Върховния съд;

16. призовава Съвета да разгледа този въпрос и други твърдения за нарушения на основните права в Полша;

17. призовава полското правителство бързо и изцяло да приложи решенията на Съда на Европейския съюз и да зачита върховенството на правото на Съюза, както и решенията на ЕСПЧ;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 24 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност