Päätöslauselmaesitys - B9-0372/2020/REV1Päätöslauselmaesitys
B9-0372/2020/REV1

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS abortista Puolassa

23.11.2020 - (2020/2876(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz‑Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela‑Helena Kloc, Beata Szydło
ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2020/2876(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0372/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0372/2020
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0372/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma abortista Puolassa

(2020/2876(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain,

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon lapsen oikeuksista vuonna 1959 annetun YK:n julistuksen,

 ottaa huomioon lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksista vuonna 2006 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 168 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen johdannossa vahvistetaan, että kuten lapsen oikeuksien julistuksessa todetaan, ”lapsi ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen”;

B. ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 10 artiklassa todetaan, että ”sopimuspuolet vahvistavat, että jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään, ja toteuttavat kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että vammaiset henkilöt voivat nauttia tästä oikeudesta tehokkaasti ja yhdenvertaisesti muiden kanssa”;

C. ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä YK:n komitea kommentoi luonnosta ihmisoikeuskomitean yleiseksi huomautukseksi nro 36 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 6 artiklasta ja katsoi, että lait, joissa nimenomaisesti sallitaan raskaudenkeskeytys vammaisuuden perusteella, rikkovat yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja että vaikka tila katsottaisiinkin kuolemaan johtavaksi, päätös tehdään silti vammaisuuden perusteella, ja että usein on mahdotonta sanoa, onko vamma kuolemaan johtava, ja että kokemus on lisäksi osoittanut, että vammaisuutta koskevan tilan arvioinnit osuvat usein väärään ja vaikka arviointi ei osuisikaan väärään, se sisältää stereotyyppisen käsityksen siitä, että vammaisuus ei mahdollista hyvää elämää;

D. ottaa huomioon, että Puolan perustuslain 38 artiklan mukaan Puolan tasavalta varmistaa kaikkien ihmisten elämän oikeudellisen suojelun;

E. ottaa huomioon, että Puolan perustuslakituomioistuin antoi 28. toukokuuta 1997 tuomion (K 26/96), jossa se totesi, että demokraattisen valtion on suojeltava ihmiselämää sen kaikissa vaiheissa;

F. ottaa huomioon, että Puolan perustuslakituomioistuin päätti 22. lokakuuta 2020 eri puolueita edustavien 119 Puolan parlamentin jäsenen esityksestä, että perhesuunnittelusta, ihmisen sikiön suojelusta ja laillisen raskaudenkeskeytyksen edellytyksistä vuonna 1993 annetun lain säännös, joka sallii raskaudenkeskeytyksen tapauksissa, joissa raskaudenaikainen testi tai muut lääketieteelliset syyt osoittavat, että on erittäin todennäköistä, että sikiöllä on vakava ja peruuttamaton poikkeavuus tai parantumaton sairaus, on perustuslain vastainen;

G. ottaa huomioon, että sikiövauriot tai sikiön parantumattomat sairaudet olivat oikeudellisena perusteena 1 074:lle kaikkiaan 1 110:stä vuonna 2019 tehdystä raskaudenkeskeytyksestä, kun taas muut tapaukset liittyivät siihen, että raskaus vaaransi naisen hengen tai terveyden tai oli seurausta kielletystä teosta (eli raiskauksesta), jotka ovat ainoat muut sallitut tapaukset perhesuunnittelua koskevassa vuoden 1993 laissa; ottaa huomioon, että suurin osa ensin mainituista raskaudenkeskeytyksistä tehtiin sellaisten epäilyjen perusteella, jotka koskivat muita kuin kuolemaan johtavia poikkeavuuksia, esimerkiksi Downin syndroomaa;

H. ottaa huomioon, että jotkut Puolan perustuslakituomioistuimen entiset presidentit lausuivat julkisesti, että tuomio on Puolan perustuslain mukainen;

I. ottaa huomioon, että tuomion antamisen jälkeen Puolan viranomaiset käynnistivät ohjelmia, joiden tarkoituksena on tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja raskaana olevien naisten tukemiseksi, mukaan lukien erityinen apu naisille, joiden raskauteen liittyy komplikaatioita sekä määrärahojen osoittaminen raskaudenaikaiseen testaukseen ja hoitoon (mukaan luettuna äidin kohdussa tapahtuvat hengenpelastavat hoidot);

J. ottaa huomioon, että Puolan tasavallan presidentti käynnisti menettelyn sellaisen kompromissin löytämiseksi, joka sallisi raskaudenkeskeytyksen kaikkein vakavimmissa ja tarkasti määritellyissä tapauksissa;

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan mukaisesti ”unionin toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen. Jäsenvaltioiden velvollisuuksiin kuuluvat terveyspalvelujen ja sairaanhoidon hallinnointi sekä niihin osoitettujen voimavarojen kohdentaminen”;

L. toteaa, että parlamentti vahvisti 10. joulukuuta 2013, että ”seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia sekä kouluissa annettavaa seksuaalikasvatusta koskevien politiikkojen muotoilu ja täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan”;

M. ottaa huomioon, että mielenosoitukset kaduilla saattavat covid-19-pandemian aikana pahentaa tilannetta tartuntamäärien ollessa jo ennestään korkeat;

1. toistaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä kouluissa annettavaa seksuaalikasvatusta koskevien politiikkojen muotoilu ja täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;

2. tukee Puolan laillisia viranomaisia sellaisen kaikkien elämää kunnioittavan ratkaisun löytämisessä, jolla samalla tuetaan äitejä ja heidän perheitään tarjoamalla lääkinnällistä ja muuta vammaisten lasten tarvitsemaa apua;

3. kehottaa kaikkia osapuolia ryhtymään pandemian aikana vastuullisiin toimiin, jotta tartuntojen ja pandemiasta johtuvien kuolemantapausten määrä ei kasvaisi;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle, Puolan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 24. marraskuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö