Предложение за резолюция - B9-0373/2020/REV1Предложение за резолюция
B9-0373/2020/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно фактическата забрана на правото на аборт в Полша

24.11.2020 - (2020/2876(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Сирпа Пиетикяйнен, Анджей Халицки, Елжбета Катажина Лукачийевска
от името на групата PPE
Роберт Бедрон, Хелен Фрицон, Мария Нойхл, Евелин Регнер, Лина Галвес Муньос, Пина Пичерно, Вилия Блинкевичуте, Предраг Фред Матич, Мария‑Мануел Лейтан‑Маркеш, Вера Такс, Моника Беньова
от името на групата S&D
Самира Рафаела, Карен Мелкиор, Хрисула Захаропулу, Мария Сорая Родригес Рамос, Хилде Вотманс, Абир Ал‑Сахлани, Силви Брюне, Радка Максова, Сусана Солис Перес, Ирен Толре
от името на групата Renew
Силвия Спурек, Тери Райнтке, Алис Кунке, Саския Брикмон, Кира Мари Петер‑Хансен, Моника Вана, Гуендолин Делбос‑Корфилд, Ернест Уртасун
от името на групата Verts/ALE
Малин Бьорк, Еухения Родригес Палоп
от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2020/2876(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0373/2020
Внесени текстове :
B9-0373/2020
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0373/2020

Резолюция на Европейския парламент относно фактическата забрана на правото на аборт в Полша

(2020/2876(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 2 и член 7, параграф 1 от него,

 като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) от 4 ноември 1950 г. и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

 като взе предвид Конституцията на Република Полша,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

 като взе предвид Международния пакт на ООН за икономически, социални и културни права (ICESCR) от 16 декември 1966 г. и Международния пакт на ООН за граждански и политически права  (МПГПП) от 16 декември 1966 г.,

 като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 10 декември 1984 г.,

 като взе предвид заключителните бележки на Комитета на ООН по правата на човека от 23 ноември 2016 г. относно седмия периодичен доклад относно Полша,

 като взе предвид Международните технически насоки на ЮНЕСКО от 10 януари 2018 г. относно сексуалното образование,

 като взе предвид Международната конференция за населението и развитието (МКНР), проведена в Кайро през 1994 г., нейната програма за действие, резултатите от конференциите за преглед и срещата на високо равнище в Найроби през 2019 г. относно МКНР 25,

 като взе предвид Декларацията от Пекин и Пекинската платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + +10“ (2005 г.), „Пекин + +15“ (2010 г.) и „Пекин + +20“ (2015 г.),

 като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), която влезе в сила на 1 август 2014 г., както и резолюцията на Парламента от 28 ноември 2019 г. относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола[1],

 като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), договорени през  2015 г.,

 като взе предвид тематичния документ на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа от 4 декември 2017 г., озаглавен „Сексуалното и репродуктивното здраве и правата на жените в Европа“,

 като взе предвид заключенията от годишния колоквиум от 2017 г. за основните права, озаглавен „Правата на жените в бурни времена“, организиран от Комисията,

 като взе предвид препоръките на Световната здравна организация от 2018 г. относно сексуалното и репродуктивното здраве и права на юношите,

 като взе предвид доклада от командировката от 10 юли 2017 г. на комисията по правата на жените и равенството между половете след командировката ѝ в Полша от 22—24 май 2017 г. и доклада от командировката от 3 декември 2018 г. на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи след изпращането на ad hoc делегация в Полша относно положението с върховенството на закона (19—21 септември 2018 г.),

 като взе предвид своите предишни резолюции относно Полша, и по-специално резолюцията от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша[2] и резолюцията от 17 септември 2020 г. относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша[3],

 като взе предвид четирите производства за установяване на неизпълнение на задължения, започнати от Комисията срещу Полша във връзка с реформата на полската съдебна система, и предложението за решение на Съвета от 20 декември 2017 г. относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша (COM(2017)0835),

 като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша[4],

 като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно криминализирането на сексуалното образование в Полша[5],

 като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки[6] и своята законодателна резолюция от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“[7],

 като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС[8],

 като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно публичната дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица[9],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея[10],

 като взе предвид доклада от 30 септември 2020 г. на Комисията за 2020 г. относно върховенството на закона , озаглавен „Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“ (COM(2020)0580), и главата за страната относно положението с върховенството на закона в Полша,

 като взе предвид писмото, изпратено от ръководителите на петте групи с мнозинство в Европейския парламент до министър‑председателя на Полша на 30 октомври 2020 г.[11],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Съюзът претендира да се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, зачитането на правата на човека и недопускането на дискриминация, както се посочва в член 2 от ДЕС; като има предвид, че всички държави членки са поели задължения и отговорности съгласно международното право и Договорите на ЕС да зачитат, гарантират и осигуряват упражняването на основните права;

Б. като има предвид, че правото на равно третиране и на недискриминация е основно право, заложено в Договорите и в Хартата, и че то следва да бъде зачитано в пълна степен; като има предвид, че съгласно Хартата, ЕКПЧ и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) сексуалните и репродуктивните права на жените (SRHR/СРЗП) са свързани с множествени права на човека, като например правото на живот, свобода от нечовешко и унизително отношение, правото на достъп до здравни грижи, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на информация и образование и забраната на дискриминацията; като има предвид, че тези права на човека са отразени и в Конституцията на Полша;

В. като има предвид, че Парламентът е разгледал въпроса, свързан със СРЗП, в своята новоприета програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), за да гарантира своевременен достъп до стоки, които са необходими за безопасното предоставяне на СРЗП (напр. лекарства, противозачатъчни медицински средства);

Г. като има предвид, че през август 2018 г. Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените и Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания публикуваха съвместно изявление, в което те подчертаха, че достъпът до безопасен и законен аборт, както и достъпът до свързаните с това услуги и информация, са основни аспекти на репродуктивното здраве на жените, и същевременно призоваха държавите сложат край на ограниченията на сексуалните и репродуктивните права на жените и момичетата, тъй като това застрашава тяхното здраве и чийто живот; като има предвид, че достъпът до аборт представлява право на човека, като неговото забавяне и отказът за предоставяне представляват форми на насилие, основано на пола, и могат да представляват изтезания и/или жестоко, нечовешко и унизително отношение; като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и права са цели по ЦУР 3 на ООН, и като има предвид, че борбата срещу насилието, основано на пола, и срещу вредните практики са цели по ЦУР 5;

Д. като има предвид, че достъпът до изчерпателна и съобразена с възрастта информация, образование в областта на сексуалността и взаимоотношенията, както и достъпът до СРЗП, включително семейно планиране, противозачатъчни методи и безопасен и законен аборт, а също така и автономността и способността на момичетата и жените да вземат свободни и независими решения относно своите тела и живот, са предпоставка за тяхната икономическа независимост и следователно са от съществено значение за постигането на равенство между половете и премахването на насилието, основано на пола; като има предвид, че това е тяхното тяло, техният избор;

Е. като има предвид, че Полша е ратифицирала Конвенцията от Истанбул, Конвенцията от Лансароте, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП)и Конвенцията за правата на детето и е задължена съгласно международното право в областта на правата на човека да предоставя достъп до комплексно сексуално образование и информация, включително относно рисковете от сексуална експлоатация и малтретиране, и да се противопоставя на свързаните с пола стереотипи в обществото; като има предвид, че Полша не е изпълнила решенията на Европейския съд по правата на човека относно достъпа до законен аборт; като има предвид, че Комитетът на министрите на Съвета на Европа отправи критики към Полша поради липсата на напредък в това отношение;

Ж. като има предвид, че съществуват множество различия, що се отнася до достъпа до аборт в държавите членки; като има предвид, че Полша има един от най-ниските резултати в Европейския съюз в Европейския атлас на контрацепцията от 2020 г., като има една от най-рестриктивните политики по отношение на достъпа до противозачатъчни материали, семейно планиране, консултации и предоставяне на онлайн информация; като има предвид, че Полша е една от малкото на брой държави, които изискват рецепта за спешна контрацепция, като често лекарите отказват да издават такива рецепти по съображения, свързани с лични убеждения;

З. като има предвид, че след поредното решение на Конституционния съд от 16 юли 2020 г. относно закона от 5 декември 1996 г. за професиите на лекарите и зъболекарите нито лекарите, нито здравните заведения вече са законово задължени да предоставят наименования на алтернативни здравни заведения или имена на практикуващи специалисти, ако те отказват да предоставят на даден пациент услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве поради лични убеждения;

И. като има предвид, че съгласно организации на гражданското общество, като например Федерацията на жените и семейното планиране, през 2018 г. едва 10% от болниците, с които Полският национален здравен фонд има договорни отношения, са предоставяли законни аборти, което означава, че цели полски воеводства отказват безопасен и законен аборт, което прави изключително трудно и често невъзможно достъпа на жените до такива услуги;

Й. като има предвид, че поради страх и натиск от страна на колегията и на медицинските органи лекарите в Полша предпочитат да не бъдат свързвани с процедури за аборт; като има предвид, че освен широко използваната клауза, свързана със съвестта, лекарите създават допълнителни нерегламентирани пречки, като например ненужни медицински прегледи, психологически консултации или допълнителни консултации с експерти, или ограничават правата на жените на предродилни тестове и информация, които следва да бъдат гарантирани за всички в рамките на схемата за обществено здравеопазване;

К. като има предвид, че достъпът до гинекологични грижи в Полша е силно ограничен и в някои региони почти невъзможен, което води до голям брой нежелани бременности, незадоволително репродуктивно здраве, широко разпространение на рака на шийката на матката и недостатъчен достъп до противозачатъчни средства; като има предвид, че достъпът на ЛГБТИ + лицата до сексуално и репродуктивно здравеопазване и права е силно ограничен; като има предвид, че транссексуалните и небинарните лица, които се нуждаят от гинекологични грижи, се сблъскват с дискриминация в медицинска среда и често им се отказва достъп до грижи;

Л. като има предвид, че от началото на 2019 г. над 80 региона, области или общини в Полша са приели резолюции срещу ЛГБТИ + лицата, с които тези региони се обявяват за свободни от т.нар. „идеология на ЛГБТ“, или са приели изцяло или частично „регионалните харти на семейството“, с които се дискриминират по-специално самотните родители и ЛГБТИ + родителите и хората и на практика се ограничава свободата на движение на гражданите на ЕС;

М. като има предвид, че се счита, че всяка година до 200 000 жени прекратяват бременността в Полша и са принудени да се подлагат на нелегални аборти, като разчитат предимно на медицински хапчета за аборти, без да получават необходимото професионално медицинско наблюдение и съвети; като има предвид, че според оценките до 30 000 жени са принудени да пътуват в чужбина всяка година от Полша, за да получат здравните грижи, от които се нуждаят, и да потърсят аборт[12]; като има предвид, че достъпът до такива мерки е свързан с плащането за услуги, което означава, че те не са еднакво достъпни за всички жени, особено за жените в неравностойно социално-икономическо положение и за жените мигранти в нередовно положение; като има предвид, че това означава, че безопасният аборт е достъпен само за ограничена група жени в Полша;

Н. като има предвид, че в отговор на предложението на 119 членове на Полския парламент с подкрепата на т.нар. движения „в защита на живота“ на 22 октомври 2020 г. Конституционният съд на Полша обяви за противоконституционна разпоредбата на Закона за семейно планиране, защита на човешкия плод и условия за прекратяване на бременността от 1993 г., която позволява аборт в случаите, когато предродилният тест или други медицински съображения показват голяма вероятност от тежки и необратими малформации на плода или нелечимо заболяване, което застрашава живота на плода;

О. като има предвид, че наличието на голяма вероятност от тежка и необратима аномалия или от нелечимо заболяване на плода представлява правното основание за 1074 от 1110-те прекратявания на бременността през 2019 г., докато останалите прекъсвания на бременността са били извършени, когато бременността е представлявала заплаха за живота или здравето на жената или е била резултат от забранено действие (т.е. изнасилване), които са единствените други случаи, разрешени от Закона за семейното планиране от 1993 г.;

П. като има предвид, че решението ще започне да се прилага след публикуването му, което съгласно полското право е задължително, и след като бъде публикувано, ще доведе до най-пълната забрана на правото на аборт в Полша, която ще криминализира абортите и ще доведе до разрастване на нелегалния, опасен аборт и до абортен туризъм, който е достъпен само за малцина, като по този начин се накърняват здравето и правата на жените и се излага на риск техният живот; като има предвид, че въпреки че решението не е публикувано, за много на брой бременни жени, които са били информирани, че съществува голяма вероятност от тежка и необратима аномалия или от нелечимо заболяване на плода, достъпът до законен аборт е бил ограничен;

Р. като има предвид, че решението е ново посегателство срещу върховенството на закона и основните права и е пореден опит за ограничаване на СРЗП в Полша през последните години; като има предвид, че тези опити първоначално бяха спрени през 2016 г., 2018 г. и 2020 г. в резултат на масовото противопоставяне от страна на полските граждани, изразено по време на шествията „Черен петък“, които бяха подкрепени решително от членове на Европейския парламент от различни политически групи;

С. като има предвид, че решението беше взето в момент, когато поради втората вълна на пандемията от COVID-19 ограниченията, свързани с общественото здраве, бяха и все още остават в сила във всички държави — членки на ЕС, включително Полша, като по този начин сериозно възпрепятстват всеки подобаващ демократичен дебат и справедлив процес, което е от решаващо значение, когато става дума за въпроси, свързани с основните права;

Т. като има предвид, че въпреки санитарните ограничения и рискове, в Полша и по света се проведоха безпрецедентни протести; като има предвид, че хиляди демонстранти продължават да протестират срещу сериозните ограничения, които накърняват основните им права на сексуално и репродуктивно здраве и права (SRHR/СРЗП); като има предвид, че полицията за борба с безредици и военната жандармерия бяха изпратени за контрол на протестите, а служителите на правоприлагащите органи използваха прекомерна сила и физическо насилие срещу мирни демонстранти, включително членове на Полския парламент и членове на Европейския парламент от Полша; като има предвид, че тези действия противоречат на задълженията на полското правителство съгласно международното право в областта на правата на човека, включително Хартата, която гарантира правото на мирни събрания, и насоките на специалния докладчик на ООН за свободата на сдружаване, в които се посочва, че като общо правило военните не следва да се използват за контролиране на събрания на граждани;

У. като има предвид, че публичните органи са отправили заплахи, че ще пречат на полските граждани и на хората, живеещи в Полша, да участват в прояви, включително чрез значителни финансови глоби, докато националният прокурор и министър на правосъдието Збигнев Жобро е обявил, че срещу организаторите на протестите ще бъдат повдигани обвинения, които биха могли да доведат до лишаване от свобода за срок до осем години; като има предвид, че много на брой протестиращи са били незаконно задържани, включително малолетни и непълнолетни лица;

Ф. като има предвид, че на 28 октомври заместник министър-председателят Ярослав Качински насърчи хората да защитават традиционните полски ценности и да защитават църквите „на всяка цена“, което доведе до актове на агресия срещу протестиращите от страна на националистично настроени хулигани; като има предвид, че по този начин се злоупотребява с културните и религиозните ценности в Полша като причини за възпрепятстване на пълното реализиране на правата на жените, равенството на жените и правото им да вземат решения относно собствените си тела; като има предвид, че фундаменталистката организация „Ордо Юрис“ (Орден на правото), която е тясно свързана с управляващата коалиция, е движеща сила на кампаниите, насочени към накърняване на правата на човека и равенството между половете в Полша, включително опити за забрана на абортите, призовава Полша да се оттегли от Конвенцията от Истанбул и призовава за създаването на „зони, свободни от ЛГБТИ“;

Х. като има предвид, че според неотдавнашни проучвания на общественото мнение по-голямата част от хората в Полша подкрепят правото на достъп до аборт при поискване до дванадесетата седмица; като има предвид, че демонстрантите също така искат оставката на правителството поради многократните му атаки срещу върховенството на закона; като има предвид, че протестите са организирани и координирани предимно от ръководени от жени организации, активисти и организации на гражданското общество с подкрепата на полската политическа опозиция; като има предвид, че предложението на президента на Полша за законодателство относно абортите след протестите е незадоволително;

Ц. като има предвид, че законодателните актове на полския парламент относно Конституционния съд, приети на 22 декември 2015 г. и 22 юли 2016 г., както и пакетът от три акта, приети в края на 2016 г., сериозно накърниха независимостта и легитимността на Конституционния съд; като има предвид, че законите от 22 декември 2015 г. и от 22 юли 2016 г. бяха обявени за противоконституционни от Конституционния съд съответно на 9 март 2016 г. и 11 август 2016 г.; като има предвид, че тогава тези решения не бяха публикувани или изпълнени от полските органи; като има предвид, че конституционността на законите на Полша вече не може да бъде гарантирана ефективно в Полша след влизането в сила на гореспоменатите законодателни промени[13];

Ч. като има предвид, че горепосоченото решение беше произнесено от съдии, избрани и изцяло зависими от политици от ръководената от политическата партия „PiS“ (Право и справедливост) коалиция; като има предвид, че председателят (маршалът) на Сената на Република Полша счете решението за недействително и призова правителството да не го публикува, по-специално защото то нарушава задълженията на Полша в областта на правата на човека и не е в съответствие с предишното законодателство относно Полската конституция, както и поради незаконното назначаване на трима съдии и на председателя на Конституционния съд[14];

Ш. като има предвид, че Комисията и Парламентът изразиха сериозни безпокойства относно върховенството на закона, включително легитимността, независимостта и ефективността на Конституционния съд; като има предвид, че Комисията задейства процедура по член 7, параграф 1 след реформите от 2015 г. на съдебната система в Полша;

1. решително осъжда решението на Конституционния съд и удара по сексуалното и репродуктивно здраве и права на жените в Полша; потвърждава, че решението излага на риск здравето и живота на жените; припомня, че ЕП е отправил силни критики към всички законодателни предложения или ограничения, които имат за цел да наложат допълнителни забрани и ограничения върху достъпа до безопасен и законен аборт в Полша, които се доближават до забрана на достъпа до грижи за аборт в Полша, тъй като повечето законни аборти се извършват на основание тежък и необратим фетален недостатък или нелечимо заболяване, което застрашава живота на плода; припомня, че всеобщият достъп до здравеопазване и СРЗП са основни права на човека;

2. отбелязва, че ограничаването или забраната на правото на аборт по никакъв начин не премахва аборта, а само го изтласква в нелегалност, което води до увеличаване на незаконните, опасни, нелегални и животозастрашаващи аборти; настоява, че извършването на аборт не следва да бъде включено в Наказателния кодекс, тъй като това има смразяващ ефект върху лекарите, които се въздържат от предоставяне на услуги в областта на СРЗП  поради страх от наказателни санкции;

3. изразява съжаление във връзка с факта, че решението беше публикувано в момент, когато санитарните ограничения, свързани с пандемията от COVID-19, сериозно накърняваха надлежните демократични процеси; остро критикува ограничителната забрана за публични събрания, която е в сила без въвеждането на извънредно положение поради природно бедствие, както е предвидено в член 232 от Конституцията на Полша;

4. припомня, че правата на жените са основни права на човека и че институциите на ЕС и държавите членки имат правното задължение да ги поддържат и защитават в съответствие с Договорите и Хартата, както и с международното право;

5. отбелязва, че необоснованото превишение на ограниченията на достъпа до аборт, произтичащо от горепосоченото решение на Конституционния съд, не защитава присъщото и неотменимо достойнство на жените, тъй като то нарушава Хартата, ЕКПЧ, съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, многобройните международни конвенции, по които Полша е страна, както и Конституцията на Република Полша;

6. настоятелно призовава полския парламент и органите на властта да се въздържат от по-нататъшни опити за ограничаване на СРЗП, тъй като подобни мерки противоречат на принципа за недопускане на регресивни мерки, както е посочено в международното право в областта на правата на човека; категорично потвърждава, че отказването на СРЗП е форма на насилие, основано на пола; призовава полските органи да предприемат мерки за пълно прилагане на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата срещу Полша, с които Съдът е постановил, че рестриктивните закони относно абортите са в нарушение на човешките права на жените; подчертава, че безпрепятственият и навременен достъп до услуги в областта на репродуктивното здраве и зачитането на половата независимост и вземането на решения на жените са от ключово значение за защитата на правата на жените и равенството между половете;

7. подчертава необходимостта от предоставяне на всички на всеобхватно, основано на доказателства, недискриминационно и съобразено с възрастта сексуално образование и информация, тъй като липсата на информация и образование относно пола и сексуалността води до по-високи равнища на нежелана бременност;

8. решително осъжда неотдавнашното решение на полския министър на правосъдието да даде официален ход на оттеглянето на Полша от Конвенцията от Истанбул, което би поставило сериозна пречка пред равенството между половете, правата на жените и борбата срещу насилието, основано на пола; настоятелно призовава полските органи да гарантират ефективното и практическо прилагане на Конвенцията, включително чрез осигуряването на достатъчен брой и качествени убежища за жени, които са жертви на насилие, и за техните деца, като се взема предвид ескалацията на основаното на пола насилие по време на пандемията от COVID-19, както и осигуряване на достъп до съществена подкрепа и здравни услуги, включително сексуални и репродуктивни здравни грижи;

9. изразява съжаление, че достъпът до здравни услуги в някои райони на Полша все още е ограничен, както и че според Върховната сметна палата през 2018 г. едва 2% от бременните жени, живеещи в селски райони в Полша, са преминали всички стандартни тестове, необходими по време на бременността, като например фетален ултразвук, кардиотокография или кръвни изследвания на майката;

10. изразява съжаление относно засиленото използване на клаузата за съвестта, което води до липсата на надеждни механизми за даване на медицинско направление на лицата, търсещи услуги по аборт, и до бавни процедури за обжалване за лицата, на които са отказани такива услуги, и също така изразява съжаление поради факта, че гинеколозите често се позовават на клаузата за съвест, когато са помолени да предписват противозачатъчни средства, като по този начин ефективно ограничават достъпа до контрацепция в Полша; отбелязва, че тази клауза за съвест също така възпрепятства достъпа до пренатален скрининг, което е не само нарушение на правото на информация относно състоянието на плода, но също така възпрепятства успешното лечение на детето по време на бременността или непосредствено след нея; настоятелно призовава полските органи да отменят закона, ограничаващ достъпа до таблетки за спешна контрацепция;

11. изразява дълбока загриженост, че хиляди жени трябва да пътуват, за да получат достъп до такава основна здравна услуга, каквато е абортът; подчертава, че трансграничните услуги за аборт не са жизнеспособна възможност за най-уязвимите и маргинализираните лица; изразява безпокойство от факта, че пътуването в чужбина излага на риск здравето и благосъстоянието на жените, тъй като те често пътуват сами; подчертава значението на грижите след аборта, особено за жените, които изпитват усложнения поради недовършен или опасен аборт;

12. изразява своята подкрепа и солидарност за хиляди полски граждани, по-специално за полските жени и ЛГБТИ + лицата, които въпреки санитарните рискове излязоха на улицата, за да протестират срещу тежките ограничения на техните основни свободи и права; отбелязва, че исканията на протестиращите включват не само отмяната на решението на Конституционния съд, но и осъждането на така наречения „абортен компромис“, либерализирането на правото на аборт и зачитането на телесната автономия; припомня, че свободата на събранията и свободата на сдружаване определят облика на Европейския съюз, дори по време на пандемия;

13. решително осъжда прекомерното и непропорционално използване на сила и насилие срещу протестиращи, включително активисти и организации за защита на правата на жените, от страна на правоприлагащите органи и недържавните участници, като например крайнодесни националистически групи; призовава полските органи да гарантират, че лицата, които атакуват протестиращите, ще бъдат подведени под отговорност;

14. настоятелно призовава полските органи да укрепят националното законодателство за утвърждаване на правата на жените и равенството между половете, като предоставят всички необходими финансови и човешки ресурси на институциите, които се занимават с борба срещу дискриминацията, основана на пола и пола;

15. призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на състава на Конституционния съд, чиято незаконосъобразност е основание за оспорване на неговите решения, а оттам и на способността му да пази и утвърждава Конституцията на Полша; подчертава, че горепосоченото решение е пореден пример за политическо завземане на съдебната система и системен срив на принципите на правовата държава в Полша;

16. призовава Съвета да разгледа този въпрос и други твърдения за нарушения на основните права в Полша чрез разширяване на обхвата на провежданите от него понастоящем изслушвания относно положението в Полша, в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС; настоятелно призовава Съвета да пристъпи към официалното изслушване относно актуалното състояние в Полша, насрочено за 10 и 11 декември 2020 г.;

17. приветства предварителното споразумение от 5 ноември 2020 г. относно законодателството за създаване на механизъм, който би позволил спиране на финансирането от ЕС за държава членка, която нарушава принципите на правовата държава; настоятелно призовава Комисията да действа решително във връзка с неотдавна договорените условия за бъдещата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.;

18. призовава Съвета и Комисията да осигуряват подходящо финансиране за националните и местните организации на гражданското общество с цел насърчаване на подкрепата на местно равнище за демокрацията, върховенството на закона и основните права в държавите членки, включително Полша; настоятелно призовава Комисията незабавно и пряко да подкрепя програмите и полските организации на гражданското общество, които работят, за да гарантират, че СРЗП на жените са защитени; призовава Комисията и държавите членки да подпомагат повишаването на осведомеността и обучението чрез програми за финансиране;

19. призовава Комисията да определи за приоритет гарантирането, че всички разполагат с еднаква и силна правна защита на всички основания, включени в член 19 от ДФЕС; призовава Съвета да деблокира и приключи без забавяне преговорите относно хоризонталната директива относно недискриминацията и приветства новите ангажименти на Комисията в тази област;

20. призовава Комисията да подпомага държавите членки при гарантирането на всеобщ достъп до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, включително абортите; настоятелно призовава Комисията да гарантира СРЗП, като включи правата на аборт в следващата здравна стратегия на ЕС;

21. подчертава изразената от много на брой държави членки подкрепа и интерес към каузата на полските жени; призовава ЕС да финансира организации, които улесняват трансграничното сътрудничество между организации, предоставящи безопасен и законен аборт;

22. призовава Комисията да потвърди прилагането на Директива 2004/113/ЕО[15] за стоки и услуги, свързани със СРЗП, и да признае, че ограниченията и пречките пред достъпа до стоки и услуги, свързани със СРЗП, представляват дискриминация, основана на пола, тъй като те засягат несъразмерно един пол (жени) или уязвими групи (например транс-и небинарни лица); осъжда злоупотребата от страна на полското правителство със съдебната система и със своите законодателни правомощия за инструментализиране и политизиране на живота и здравето на жените и ЛГБТИ + лицата, което води до дискриминация в това отношение;

23. призовава Комисията да приеме насоки за държавите членки, за да се гарантира равен достъп до стоки и услуги, свързани със СРЗП, в съответствие с правото на ЕС и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

24. призовава Съвета да приключи в спешен порядък ратифицирането от ЕС на Конвенцията от Истанбул; остро осъжда опитите в някои държави членки да бъдат отменени вече приетите мерки за прилагане на Конвенцията от Истанбул и за борба с насилието, основано на пола; призовава Комисията да представи предложение за добавяне на насилието, основано на пола, към списъка на ЕС на престъпленията, както това е посочено в член 83 от ДФЕС;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 25 ноември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност