Διαδικασία : 2020/2896(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0404/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0404/2020

Συζήτηση :

PV 16/12/2020 - 14
CRE 16/12/2020 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{09/12/2020}9.12.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0404/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 44k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων</Titre>

<DocRef>(2020/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska, Grzegorz Tobiszowski</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0404/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων

(2020/2896(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 223 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 240 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ,

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων (O-000054/2020 – B9‑0025/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο φέρουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την εσωτερική οργάνωση των εργασιών τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτυπώνεται ως οριζόντια αρχή την οποία επιδιώκει η ΕΕ σε όλες τις δραστηριότητές της·

1. σημειώνει ότι, δεδομένου ότι η ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση υποχρεούται να εξαλείψει τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της, όλες οι συνθέσεις εργασίας του Συμβουλίου σε κάθε τομέα πολιτικής πρέπει να σέβονται την προαναφερθείσα οριζόντια αρχή·

2. τονίζει ότι οι συνθέσεις του Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα διευρυμένες και συγκροτούνται κατά τρόπο που να επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν καθολικά τις εσωτερικές τους κυβερνητικές δομές στις συνθέσεις του Συμβουλίου·

3. τονίζει ότι η έλλειψη επίσημης σύνθεσης και ενός φόρουμ συζήτησης με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν σημαίνει αυτομάτως την έλλειψη δεσμεύσεων επί του ζητήματος· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υποχρεωθούν να ευθυγραμμίσουν τις οργανωτικές δομές τους με εκείνες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι τα όργανα αυτά διαφέρουν ως προς τον βασικό τους χαρακτήρα και τον σκοπό λειτουργίας τους·

4. θεωρεί ότι το Συμβούλιο, μαζί με τους εκπροσώπους των κρατών μελών, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και ελεύθερο να αποφασίζει σχετικά με τη δική του οργανωτική δομή και τη διαμόρφωση των εργασιών πολιτικής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου