Päätöslauselmaesitys - B9-0404/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0404/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän neuvoston erityiskokoonpanoon tarpeesta

9.12.2020 - (2020/2896(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska, Grzegorz Tobiszowski
ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2020/2896(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0404/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0404/2020
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0404/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän neuvoston erityiskokoonpanon tarpeesta

(2020/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

 ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 223 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 240 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon neuvostolle esitetyn kysymyksen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän neuvoston erityiskokoonpanon tarpeesta (O-000054/2020 – B9–0025/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräysten mukaan sekä parlamentti että neuvosto ovat ensisijaisesti vastuussa työnsä sisäisestä organisoinnista;

B. ottaa huomioon, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista, minkä vuoksi se olisi otettava huomioon horisontaalisena periaatteena, johon EU pyrkii kaikessa toiminnassaan;

1. toteaa, että koska Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan unionin on kaikessa toiminnassaan poistettava eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä, kaikissa neuvoston alakohtaisissa työskentelykokoonpanoissa on noudatettava edellä mainittua horisontaalista periaatetta;

2. korostaa, että neuvoston kokoonpanot ovat hyvin laajoja ja että ne on perustettu kokonaisvaltaisesti, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat yleisesti mukauttaa sisäiset hallintorakenteensa neuvoston kokoonpanoihin;

3. korostaa, että miesten ja naisten tasa-arvon saavuttamiseen yksinomaan keskittyvän virallisen kokoonpanon ja keskustelufoorumin puuttuminen ei automaattisesti merkitse sitoutumisen puutetta tällä alalla; toteaa tässä yhteydessä, että neuvostoa ja jäsenvaltioita ei voida pakottaa mukauttamaan organisaatiorakenteitaan komission ja parlamentin organisaatiorakenteisiin, koska nämä elimet ovat luonteeltaan ja toiminnaltaan erilaisia;

4. katsoo, että neuvoston olisi yhdessä jäsenvaltioiden edustajien kanssa oltava riippumaton ja vapaa päättämään omasta organisaatiorakenteestaan ja työskentelykokoonpanoistaan;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

Päivitetty viimeksi: 14. joulukuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö