Projekt rezolucji - B9-0404/2020Projekt rezolucji
B9-0404/2020

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie potrzeby stworzenia osobnego składu Rady do spraw równości płci

9.12.2020 - (2020/2896(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Derk Jan Eppink, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska, Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR

Procedura : 2020/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0404/2020
Teksty złożone :
B9-0404/2020
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9‑0404/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby stworzenia osobnego składu Rady do spraw równości płci

(2020/2896(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

 uwzględniając art. 223 ust. 2 TFUE,

 uwzględniając art. 240 ust. 3 TFUE,

 uwzględniając pytanie skierowane do Rady w sprawie potrzeby stworzenia osobnego składu Rady do spraw równości płci (O-000054/2020 – B9‑0025/2020),

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniami TFUE zarówno Parlament, jak i Rada ponoszą główną odpowiedzialność za swoją wewnętrzną organizację pracy;

B. mając na uwadze, że równość mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej i dlatego powinna być odzwierciedlona jako zasada horyzontalna, którą UE realizuje we wszystkich swoich działaniach;

1. zauważa, że ponieważ TFUE stanowi, iż Unia jest zobowiązana do zniesienia nierówności między mężczyznami i kobietami we wszystkich swoich działaniach, wszystkie składy robocze Rady dotyczące polityki sektorowej muszą stosować się do tej wyżej wspomnianej zasady horyzontalnej;

2. podkreśla, że składy Rady są bardzo obszerne i są tworzone w sposób kompleksowy, aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim powszechne dostosowywanie wewnętrznych struktur rządowych do składów Rady;

3. podkreśla, że brak formalnego składu i forum dyskusyjnego poświęconego wyłącznie osiągnięciu równości mężczyzn i kobiet nie oznacza automatycznie braku zaangażowania w tej dziedzinie; zauważa w tym kontekście, że Rada i państwa członkowskie nie mogą być zmuszone do dostosowania swoich struktur organizacyjnych do struktur Komisji i Parlamentu, ponieważ organy te różnią się pod względem podstawowego charakteru i celu funkcjonowania;

4. jest zdania, że Rada, wraz z przedstawicielami państw członkowskich, powinna być niezależna i swobodnie decydować o swojej strukturze organizacyjnej i składach zajmujących się pracami politycznymi;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności