Projekt rezolucji - B9-0405/2020Projekt rezolucji
B9-0405/2020

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”

  9.12.2020 - (2020/2846(RSP))

  złożony zgodnie z art. 222 ust. 8 Regulaminu

  Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski, Elżbieta Kruk
  w imieniu grupy ECR

  Procedura : 2020/2846(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B9-0405/2020
  Teksty złożone :
  B9-0405/2020
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B9‑0405/2020

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie”

  (2020/2846(RSP))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie” (ECI(2020)000004),

   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 2, art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 4,

   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19, art. 24, art. 53 ust. 1, art. 63, art. 79 ust. 2, art. 107 ust. 3 lit. e), art. 108 ust. 4, art. 109, art. 118, art. 165 ust. 4, art. 167 ust. 5, art. 173 ust. 3, art. 177– 178 oraz art. 182 ust. 1,

   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej,

   uwzględniając art. 10, 21, 22 i 51 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

   uwzględniając art. 27 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych i Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, oba przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 r.,

   uwzględniając Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych,

   uwzględniając dokument kopenhaski Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) podpisany w 1990 r., a także liczne zalecenia tematyczne i wytyczne dotyczące praw mniejszości wydane przez wysokiego komisarza OBWE ds. mniejszości narodowych oraz przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE,

   uwzględniając wyroki i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w szczególności w sprawie T-646/13 (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe przeciwko Komisji Europejskiej) oraz w sprawie T-391/17,

   uwzględniając decyzję Komisji (UE) 2017/652 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”,

   uwzględniając wysłuchanie publiczne w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack” zorganizowane 15 października 2020 r. przez Komisję Kultury i Edukacji, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i Komisję Petycji,

   uwzględniając zawarte w europejskiej inicjatywie obywatelskiej propozycje aktów ustawodawczych, których przedstawienia, zgodnie z tą inicjatywą, oczekuje się od Komisji Europejskiej, i które przekazano Komisji Europejskiej po przedłożeniu podpisów, a Parlamentowi Europejskiemu zaprezentowano podczas wysłuchania publicznego,

   uwzględniając art. 222 ust. 8 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TUE Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;

  B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 3 TUE jednym z celów Unii jest wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi, oraz że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy;

  C. mając na uwadze, że w art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazuje się wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na język i przynależność do mniejszości narodowej;

  D. mając na uwadze, że w art. 22 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stwierdza się, że „Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową”;

  E. mając na uwadze, że poszanowanie różnorodności kulturowej zapisane jest w art. 167 TFUE;

  F. mając na uwadze, że około 8 % obywateli UE należy do mniejszości narodowych, a około 10 % posługuje się językiem regionalnym lub mniejszościowym; mając na uwadze, że obywatele ci, dzięki swoim unikalnym językom i kulturom, wnoszą istotny wkład w bogactwo kulturowe Unii;

  G. mając na uwadze, że ogólnemu pojęciu mniejszości w Europie odpowiada szeroki zakres terminów w języku prawnym i akademickim; mając na uwadze, że aby ominąć trudności związane ze stosowaniem różnorodnych terminów w całej Europie, Rada Europy w Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, która nadal stanowi najwyższy międzynarodowy standard ochrony mniejszości w Europie, stosuje termin „mniejszość narodowa”;

  H. mając na uwadze, że wiele mniejszości narodowych i językowych stoi w obliczu coraz silniejszej tendencji do asymilacji i utraty języka, co może przełożyć się na osłabiony pluralizm językowy i kulturowy w UE;

  I. mając na uwadze, że europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack” („inicjatywę”) przedłożono Komisji Europejskiej 15 lipca 2013 r., wzywając UE do podjęcia działań na rzecz wspierania mniejszości narodowych i językowych poprzez wdrożenie 11 wniosków;

  J. mając na uwadze, że europejską inicjatywę obywatelską uruchomiono 13 września 2013 r., ale Komisja Europejska nie uznała jej za wystarczająco uzasadnioną, aby ją zarejestrować; mając na uwadze, że organizatorzy inicjatywy wnieśli odwołanie do TSUE, a w dniu 3 lutego 2017 r. Trybunał wydał wyrok unieważniający decyzję Komisji o nierejestrowaniu inicjatywy;

  K. mając na uwadze, że w celu podjęcia środków niezbędnych do zastosowania się do wyroku Sądu Komisja Europejska dokonała przeglądu prawnej dopuszczalności inicjatywy i w dniu 29 marca 2017 r. postanowiła[1] zarejestrować inicjatywę na podstawie dziewięciu z pierwotnych jedenastu wniosków;

  L. mając na uwadze, że zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej po kontroli dopuszczalności pod względem prawnym przez Komisję dokonuje się analizy treści inicjatywy, jak tylko zgromadzone zostaną deklaracje poparcia; mając na uwadze, że Komisja przedstawia swoje wnioski prawne i polityczne w sprawie inicjatywy w oparciu o traktaty UE;

  M. mając na uwadze, że w okresie od 3 kwietnia 2017 r. do 3 kwietnia 2018 r. w UE zebrano 1 128 385 poświadczonych podpisów, a minimalny próg krajowy został osiągnięty w 11 państwach członkowskich;

  N. mając na uwadze, że europejska inicjatywa obywatelska jest pierwszym na świecie instrumentem ponadnarodowej demokracji uczestniczącej, umożliwiającym obywatelom bezpośredni kontakt z instytucjami UE;

  O. mając na uwadze, że Minority SafePack jest piątą z sześciu pomyślnych europejskich inicjatyw obywatelskich;

  P. mając na uwadze, że zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/788 po organizacji wysłuchania publicznego Parlament dokonuje oceny poparcia politycznego dla poszczególnych europejskich inicjatyw obywatelskich; mając na uwadze, że zgodnie z art. 222 Regulaminu Parlament zorganizował wysłuchanie publiczne w dniu 15 października 2020 r.;

  1. potwierdza swoje poparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu i wzywa do pełnego wykorzystania jej potencjału; podkreśla, że europejska inicjatywa obywatelska jest dla obywateli okazją do określenia i wyrażenia swoich aspiracji;

  2. odkreśla, że po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w dniu 1 stycznia 2020 r. istotne jest, by dać nowy impuls do korzystania z tego instrumentu na rzecz udziału w życiu demokratycznym i politycznym UE;

  3. przypomina, poszanowanie osób należących do mniejszości jest podstawową wartością UE, obok demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka, jak określono w art. 2 TUE;

  4. przypomina, że art. 3 ust. 3 TUE stanowi, że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy; podkreśla, że języki i kultury mniejszości stanowią część kultury i dziedzictwa Unii; podkreśla, że Unia może zachęcać państwa członkowskie do podejmowania działań w celu zapewnienia ochrony praw mniejszości;

  5. wzywa Komisję do przedstawienia oceny skutków wariantów politycznych dotyczących ewentualnych wspólnych ram minimalnych standardów UE w zakresie ochrony praw osób należących do mniejszości, zgodnie z zasadą pomocniczości i z uwzględnieniem kompetencji krajowych;

  6. uważa, że należy szanować prawa językowe w społecznościach, w których obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, bez ograniczania praw żadnej ze wspólnot językowych, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym każdego z państw członkowskich; uważa, że promowanie języków regionalnych lub ochrona wspólnot językowych nie może prowadzić do dyskryminacji;

  7. wzywa Unię Europejską i Radą Europy do współpracowania w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i językowych w taki sposób, aby podejmowane przez nie działania wzajemnie się wzmacniały; zwraca uwagę, że współpraca ta umożliwiłaby Unii Europejskiej wykorzystanie osiągnięć i doświadczeń Rady Europy, a Radzie Europy skuteczniejsze wdrożenie wydanych przez nią zaleceń dotyczących Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych i Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych;

  Dziewięć wniosków w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej

  8. uznaje, że odpowiedzialność za ochronę mniejszości narodowych i językowych spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich; zwraca jednak uwagę, że Unia Europejska może odegrać pewną rolę we wspieraniu państw członkowskich w tych staraniach; zwraca uwagę, że wiele państw członkowskich daje udany przykład pełnej wzajemnego szacunku, harmonijnej koegzystencji różnych społeczności;

  9. jest zdania, że środki służące ochronie tożsamości kulturowej i językowej, które mają przynieść korzyści mniejszościom narodowym i językowym, muszą mieć na celu pozytywne działanie, w tym w dziedzinie kultury;

  10. uznaje wkład mniejszości etnicznych i językowych w dziedzictwo kulturowe UE i podkreśla rolę środków masowego przekazu w tym zakresie;

  11. uważa, że różnorodność językowa jest cennym elementem bogactwa kulturowego Europy i powinna być chroniona, aby zapewnić możliwość przekazywania języków regionalnych lub języków mniejszości z pokolenia na pokolenie; wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, że niektóre języki regionalne lub języki mniejszości są zagrożone wymarciem;

  12. apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich, by przy opracowywaniu programów finansowania uwzględniały mniejszości narodowe i językowe; uważa, że ochrona wielojęzyczności i różnorodności kulturowej jest motorem rozwoju regionalnego i innowacji;

  13. uważa, że każdy obywatel UE powinien mieć dostęp do kultury i rozrywki w swoim własnym języku; w związku z tym wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny w tym zakresie i podjęcia najwłaściwszych środków, aby to umożliwić, przy jednoczesnym należytym uwzględnieniu krajowych przepisów dotyczących języków; zauważa, że od czasu przedłożenia inicjatywy Komisji Europejskiej w 2013 r. współprawodawcy przyjęli już istotne wnioski dotyczące praw autorskich i mediów audiowizualnych;

  14. wyraża poparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack”; zwraca uwagę, że w inicjatywie zarejestrowanej przez Komisję zaapelowano o wnioski ustawodawcze w dziewięciu odrębnych obszarach, i przypomina, że w ramach inicjatywy oczekuje się, iż każdy wniosek zostanie zweryfikowany i oceniony indywidualnie, z uwzględnieniem zasad pomocniczości i proporcjonalności;

  °

  ° °

  15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

  Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności